Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015

Kazalo

1097. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje, stran 2942.

Na podlagi 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15) ter 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji, dne 31. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanje ter prodaja zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javnih površinah ali na zasebnih površinah v javni uporabi, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil, katerih prodaja ni možna, na območju Občine Kočevje.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti, na javni površini, ali na nekategorizirani cesti, na kateri se odvija promet, ki nima registrskih tablic oziroma ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo po tem odloku je občinski redar oziroma inšpektor;
– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
– izvajalec odstranjevanja, varovanja ter prodaje zapuščenih vozil oziroma uničenja le-teh (v nadaljevanju: izvajalec), je izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javnih cest, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih vozil;
– javne površine so:
– ceste, ulice, pločniki, trgi, kolesarske steze in poti, podvozi, nadvozi, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste;
– železniške in avtobusne postaje, postajališča, parkirni prostori, tržnice;
– javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter varovane zelene površine;
– otroška in športna igrišča;
– pokopališča.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon o pravilih cestnega prometa in zakon, ki ureja javne ceste.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek odstranjevanja zapuščenega vozila mora najprej storiti vse potrebno, da bi ugotovila kdo je lastnik zapuščenega vozila in na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero obvesti lastnika zapuščenega vozila, da je dolžan v roku treh dni odstraniti zapuščeno vozilo z javne površine. Odredba mora vsebovati opozorilo, da bo v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odpeljano na njegove stroške.
(2) Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.
(3) Šteje se, da je bila pisna odredba lastniku vozila pravilno vročena tudi, če je bila kasneje poškodovana ali uničena, če pooblaščena uradna oseba lahko dokaže, da je bila odredba nameščena na zapuščeno vozilo.
(4) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči izvajalcu rednega vzdrževanja cest, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku osmih dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
4. člen
(1) Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba fotografirati zapuščeno vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja.
(2) Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– registrska številka vozila;
– tip in barvo zapuščenega vozila;
– lokacijo zapuščenega vozila;
– rok odstranitve zapuščenega vozila ter
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega vozila.
5. člen
(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno vozilo ne poškoduje.
(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
(3) Lastnik je dolžan pokriti stroške odvoza v celoti, kot da bi izvajalec vozilo dejansko odpeljal do skladišča, če izvajalec v postopku odvoza zapuščeno vozilo premakne.
(4) Če se postopek odvoza prekine preden izvajalec premakne vozilo, iz razloga, ker lastnik vozila zapuščeno vozilo umakne sam, izvajalec pa je že prišel na kraj, kjer se nahaja zapuščeno vozilo, je lastnik dolžan pokriti stroške odvoza v polovični višini, kot če bi izvajalec vozilo dejansko odpeljal do skladišča.
(5) O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza.
6. člen
(1) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka uniči kot kosovni odpadek.
(2) V tem primeru stroške odvoza in uničenja krije Občina Kočevje.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
7. člen
Izvajalec mora za varovanje zapuščenih vozil zagotavljati ograjen prostor z ustreznim varovanjem.
8. člen
Izvajalec mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– lokacijo in čas prevzema vozila;
– tip vozila s fotografijo;
– zapisnik o prevzemu vozila;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila;
– podatke o prodaji vozila;
– dohodek od prodanega vozila.
9. člen
(1) Izvajalec s priporočeno pošiljko pozove lastnika zapuščenega vozila, da odpelje vozilo v treh mesecih od vročitve pošiljke.
(2) Izvajalec preda zapuščeno vozilo lastniku na podlagi listine, s katero ta dokaže, da je lastnik vozila.
(3) Izvajalec o predaji zapuščenega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča),
– podatke o stanju vozila pri predaji,
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo,
– podpis lastnika vozila.
(4) Lastnik zapuščenega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe.
(5) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki je vodila postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
(6) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljalec skladišča zapuščenih vozil preko sredstev javnega obveščanja, ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o najdenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno kot kosovni odpadek.
10. člen
Cenik stroškov za odstranitev, hrambo in uničenje zapuščenega vozila pripravi izvajalec in potrdi župan.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
(1) Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v roku treh mesecev od dneva vročitve poziva iz prvega odstavka 9. člena tega odloka, se vozilo lahko uniči.
(2) Zapuščeno neprevzeto vozilo večje vrednosti, se proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira izvajalec.
(3) O prodaji na dražbi izvajalec obvesti pooblaščeno uradno osebo.
(4) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
(5) Iz izkupička od prodanega vozila izvajalec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek pripada lastniku vozila. Izvajalec ga obvesti o prodaji in mu določi rok, v katerem je dolžan izvajalcu dati podatke o tem, kam izvajalec nakaže preostanek izkupička.
(6) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, ali pa lastnik v roku, ki mu ga je podal izvajalec, ne poda potrebnih podatkov, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže v proračun Občine Kočevje.
12. člen
(1) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo šteje za komunalni odpadek in se uniči.
(2) Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(3) Po poteku roka iz prvega odstavka 9. člena mora izvajalec, pred uničenjem zapuščenega vozila, s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Kočevje, zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije) in lastnika vozila, ki nosi stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila;
(4) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega člena. Stroški odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila so v tem primeru breme občinskega proračuna.
V. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL Z DRUGIH POVRŠIN
13. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na zemljiščih v zasebni lasti, ki pa so v javni uporabi in je zanje lastnik zemljišča podal uradni pooblaščeni osebi zahtevek za odstranitev, se uporablja postopek odstranjevanja, določen s tem odlokom.
VI. NADZOR IN KAZENSKE SANKCIJE
14. člen
(1) Za vodenje postopka o prekrških zoper določbe tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje lastnika zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v skladu s prvim odstavkom 3. člena.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje izvajalca, če ne odstrani vozila v roku iz četrtega odstavka 3. člena.
(4) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če ta ne odstrani vozila v roku iz četrtega odstavka 3. člena.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015-2003
Kočevje, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.