Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica, stran 2781.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/12) se v 5. členu besedilo »je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana)« nadomesti z besedilom »je osnovna mesečna plača poklicnega župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika, brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: plača župana).«
2. člen
Osmi člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora.
(2) Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(3) Sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– za vodenje seje nadzornega odbora – 2 % plače župana,
– za udeležbo na seji nadzornega odbora – 7,5 % plače župana.
(4) Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Posameznemu upravičencu pripada sejnina, če je na seji navzoč vsaj 1/2 trajanja seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača polovična sejnina. Sejnina vključuje tudi potne stroške v zvezi z udeležbo na seji.
(5) Sejnine se ne izplačuje za korespondenčno sejo. Predsednik in člani nadzornega odbora niso upravičeni do izplačila sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta.
(6) Plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– za izvedbo nadzora – 3 % plače župana,
– za izvedbo najzahtevnejšega nadzora – 5 % plače župana.
(7) Vrsta nadzora, ki se bo izvedel, je določena v programu dela nadzornega odbora. Mesečno izplačilo za izvedbo nadzora se opravi na podlagi potrjenega poročila o nadzoru.«
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članom delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan, se za opravljanje njihovega dela določi plačilo v obliki sejnine za vsako udeležbo na seji:
– predsedniku pripada sejnina v višini 1,5 % plače župana,
– članu pripada sejnina v višini 1 % plače župana.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0018/2012-3
Miren, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.