Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

895. Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O), stran 2455.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-27
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2O)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14) se v drugem odstavku 66.a člena v 2. točki za besedama »in razen« dodata besedi »avtobusov ter«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek 54. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko zavezanec za leto 2014 uveljavlja znižanje davčne osnove po spremenjenem 66.a členu zakona s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2014.
Št. 435-01/15-4/10
Ljubljana, dne 25. marca 2015
EPA 379-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti