Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

791. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2014, stran 2218.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 – UPB-1, 117/06 – ZDavP2, 26/08, 7/09 – odl. US) in 17. ter 78. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 23. 12. 2013 sprejel
S K L E P 
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2014 
1. člen 
(splošne določbe) 
Ta Sklep določa stopnje, načine in roke zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) za leto 2014.
Zbornični prispevek se odmerja na podlagi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKGZ), Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in tega Sklepa.
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni in prostovoljni člani KGZS v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZKGZ.
Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih podatkov, razvidnih iz evidenc v skladu s 4. členom ZKGZ, in sicer na dan 30. 6. v letu, za katero se zbornični prispevek odmerja.
Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.
3. člen 
(zbornični prispevek A) 
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 106,88 EUR,
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 106,88 EUR,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega prava, in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 106,88 EUR.
Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične osebe katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, oziroma katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
Stopnja zborničnega prispevka A znaša 4,80 % od osnove, vendar ne manj kot pavšalni znesek v višini 8,35 EUR.
4. člen 
(pavšalni znesek) 
Pavšalni znesek 5,34 EUR plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje;
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice;
– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B.
5. člen 
(zbornični prispevek B) 
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ;
– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.
Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53 % od osnove.
6. člen 
(zbornični prispevek C) 
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20 % od osnove.
7. člen 
(zbornični prispevek pravnih oseb – prostovoljnih članic)
Pravnim osebam – prostovoljnim članicam se zbornični prispevek odmeri v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov. Pravne osebe se s sprejemom v prostovoljno članstvo zavežejo, da bodo redno pošiljale izračunano osnovo skupaj s pisno obrazložitvijo.
Pravnim osebam – prostovoljnim članicam, ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C, se zbornični prispevek odmeri v višini 164,84 EUR.
8. člen 
(odmera prispevka članom, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo po dveh podlagah) 
Članu zbornice (fizični ali pravni osebi), ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici hkrati na dveh podlagah, se ugotovi prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti zbornični prispevek, katerega znesek je večji.
9. člen 
(odmera zborničnega prispevka) 
Zbornični prispevek za leto 2014 se odmeri do 31. 12. 2016.
10. člen 
(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B in pavšalnega zneska) 
Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični prispevek B, ki ne presega 100,00 EUR, ter zavezanci za pavšalni znesek plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 100,00 EUR lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
11. člen 
(roki za plačilo zborničnega prispevka C) 
Zavezanci za zbornični prispevek C plačajo zbornični prispevek v 30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 200,00 EUR, lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
12. člen 
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju) 
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega zneska minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi Zakona o socialnem varstvu objavi minister za delo, družino in socialne zadeve (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o prejemkih družinskih članov),
– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zborničnega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči na kmetiji),
– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali zdravljenja ogroženo preživljanje),
– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen razlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).
Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upošteva premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih članov v času, ko se o odpisu odloča.
Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu v roku 60 dni od dne izdaje odločbe o odmeri zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati, da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.
Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu v roku 60 dni od dne izdaje odločbe o odmeri zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati, da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka se zbornični prispevek odpiše delno in sicer na način, da se celotni odmerjeni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine škode. V kolikor je škoda nastala na stanovanjskih oziroma kmetijskih objektih, se odmerjeni zbornični prispevek na vsakih 5.000 EUR ocenjene škode zniža za 10 %. Razlogi iz druge alineje prvega odstavka se upoštevajo samo za odmerno obdobje, na katerega se nanašajo.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka, ko je škoda nastala na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, katerih vlagatelji vloge za odpis niso lastniki, uradni zakupniki in zanje tudi nimajo v skladu z zakonom o dohodnini urejene dejanske uporabe, in jim zato za ta zemljišča tudi ni bil odmerjen zbornični prispevek, se vloga za odpis zborničnega prispevka zavrne.
Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati, oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali preživljanje njegovega družinskega člana.
O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispevka, odloča Upravni odbor zbornice.
Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega prispevka umaknil.
13. člen 
(postopek odmere, pobiranja in izterjave zborničnih prispevkov) 
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga pobira in izterjuje.
Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta Sklep prične veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbornice.
Določba tretjega odstavka 3. člena tega Sklepa začne veljati, ko da k stopnji 4,8 % soglasje Vlada Republike Slovenije. V kolikor Vlada Republike Slovenije soglasja ne izda, stopnja zborničnega prispevka A, določena v tretjem odstavku 3. člena tega Sklepa znaša 4,00 % od osnove.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-26/2013-8
Ljubljana, dne 7. januarja 2014
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik 
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2014 dne 17. 3. 2015 s sklepom št. 01404-2/2015/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti