Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015

Kazalo

685. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, stran 1886.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 4. seji dne 5. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Idrija, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina z odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v javnem podjetju oziroma na podlagi koncesije);
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa ter
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
5. člen
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov;
6. vzdrževanje in urejanje javnih površin;
7. vzdrževanje občinskih cest;
8. urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti;
2. izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom;
4. oskrba s toplotno energijo na območju občine;
5. upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti, vključno z javnimi zavodi in javnimi podjetji, v katerih je občina (so)ustanoviteljica;
6. upravljanje prodaje izven prodajaln;
7. dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave;
8. izvajanje oglaševanja in plakatiranja;
9. urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.
7. člen
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
8. člen
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
(1) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju;
– s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe se praviloma izvajajo v javnem podjetju, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
V. JAVNO PODJETJE
10. člen
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Svet ustanoviteljev javnega podjetja. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice prek posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja lokalne gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
VI. KONCESIJA
11. člen
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja ter ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje lokalnih gospodarskih javnih služb.
12. člen
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, izjemoma lahko tudi z odlokom neposredno koncesionarju na podlagi 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah oziroma določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije;
– območje, za katero se podeljuje koncesija;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– pričetek in trajanje koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja ter
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni.
13. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
VII. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti:
– strokovne naloge na področju razvoja lokalnih gospodarskih javnih služb;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, če z aktom o ustanovitvi javnega podjetja oziroma s koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnosti katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin;
– naloge strokovnega nadzora nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog;
– naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe lokalnih gospodarskih javnih služb;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb;
– določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb;
– izdaja predpisana dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalca lokalnih gospodarskih javnih služb;
– administrativna opravila za Svet uporabnikov javnih dobrin;
– druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela.
VIII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet uporabnikov javnih dobrin.
16. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice Sveta uporabnikov javnih dobrin določi občinski svet z aktom o ustanovitvi in imenuje tudi člane Sveta uporabnikov javnih dobrin.
IX. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno storitev gospodarskih javnih služb;
– iz proračunskih sredstev;
– iz sredstev, zbranih iz posebnih storitev izvajalca lokalnih gospodarskih javnih služb;
– iz drugih virov.
18. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, določenem z državnimi in občinskimi predpisi.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano v primeru posebnih storitev izvajalca.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, skladnim z zakonodajo, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
19. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Občina je dolžna uskladiti in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na podlagi ostanejo v veljavi sprejeti odloki.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti