Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

652. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana, stran 1851.

Na podlagi 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter po predhodnem soglasju ministrice za okolje in prostor št. 35023-1/2014/12-01011343 z dne 18. 2. 2015 sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OPPN za PUSP).
Pobudo za pripravo prostorskega akta sta podala Slovenske železnice, d.o.o., in BTC d.d.. Ministrstvo, pristojno za prostor, in Mestna občina Ljubljana kot pripravljavec, sta 15. 9. 2014 sklenila dogovor za pripravo OPPN za PUSP št. 35023-1/2014-6/01011341.
2.
Ocena stanja in razlogi
Pretežni del območja zasedajo tirne naprave tovorne postaje Ljubljana z železniškimi tiri in kretnicami. Glede na sedanje potrebe so tirne kapacitete neracionalne, saj nimajo neposredne in hitre povezave s kontejnerskim terminalom. Del zemljišč, ki je v lasti SŽ – Infrastruktura, d.o.o., zasedajo zastareli in tudi nefunkcionalni skladiščni objekti in površine s pripadajočimi manipulativnimi in parkirnimi površinami, transportnimi in dovoznimi potmi ter parkirnimi mesti in poslovnimi objekti. Del zemljišč, ki je v lasti drugih subjektov, je namenjen dejavnostim, ki praviloma niso povezane z logistiko in niso združljive s konceptom novega logističnega centra. Na tovorno postajo so že danes vezane dejavnosti logističnega centra SŽ – Tovorni promet, d.o.o., in kontejnerski terminal SŽ – Tovorni promet, d.o.o., vendar je prostor slabo izkoriščen in deloma nezaseden. Na postajo so vezane tudi dejavnosti logističnega centra BTC d.d., ki nimajo več prostih površin za potrebno širjenje, in dejavnosti logističnega centra SPAR SLOVENIJA d.o.o.
Na osnovi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20. 12. 2013, p. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 473/2014 z dne 17. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede dopolnitve Priloge III z novimi informativnimi zemljevidi (UL L 136/10, 9. 5. 2014. str. 10–18), je Ljubljana opredeljena kot intermodalni logistični center (RRT – Rail Road Terminal) evropskega jedrnega omrežja.
V območju se zaradi tega načrtuje povečanje obsega kontejnerskega terminala, terminalskih storitev za potrebe železniško cestnega pretovora, skladiščno-distribucijskih dejavnosti ter uvedba novih storitev in produktov, kot na primer prevoz avtomobilov in huckepack vlakov (oprtni sistem). Prostor omogoča gradnjo najmanj 68.000 m2 BTP skladišč, 6.000 m2 BTP poslovnih stavb, 27.000 m2 površin za kontejnerje, 3.100 m2 nakladalnih površin in 52.000 m2 parkirišč za kamione in osebna vozila.
Za načrtovane programe je treba preoblikovati tirne naprave tovorne postaje in predvidene programe neposredno priključiti na tovorno progo Ljubljana–Ljubljana Zalog, preurediti je treba obodni cesti (Letališka in Kajuhova cesta), zasnovati podaljšek Bratislavske ceste do Zaloške ceste in cestno povezavo med Letališko in Zaloško cesto v osi Chengdujske ceste, urediti je treba interne prometne povezave ter povečati zmogljivosti komunalne in energetske infrastrukture.
Za navedene ureditve je potrebna izdelava OPPN za PUSP, s čimer bo omogočena izvedba načrtovanega intermodalnega logističnega centra (RRT – ILC) Ljubljana.
3.
Območje OPPN za PUSP
Območje OPPN za PUSP se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v četrtnih skupnostih Jarše in Moste ter v katastrskih občinah 1730 – Moste in 1772 – Slape.
Območje zajema prostor med Letališko cesto na severu, Kajuhovo cesto na zahodu, štajersko avtocesto na vzhodu in južnim robom tirnih naprav tovorne železniške postaje na jugu ter območje Letališke, Kajuhove in podaljška Bratislavske ceste do Zaloške ceste, v velikosti približno 111 ha.
Prostorska ureditev je načrtovana v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN in 92/14 – DPN) in v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr. in 92/14 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) kot tovorna postaja s poslovno-logističnimi ureditvami in del železniškega omrežja, za katero je predvidena izdelava OPPN 412.
Po določilih OPN MOL ID zajema območje OPPN 412 enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP): JA-362 (PŽ – površine železnice). V območje OPPN za PUSP bodo zajete še naslednje EUP: JA-213, JA-19 in MO-212 (PC – podaljšek Bratislavske ceste), JA-373 in MO-190 (PC – Kajuhova cesta), JA-31 (PC – Letališka cesta) ter JA-385, JA-386 in MO-219 (PC – predvidena cestna povezava od Letališke do Zaloške oziroma Chengdujske ceste). Na osnovi usmeritev in zaključkov izdelanih strokovnih podlag bodo v OPPN za PUSP po potrebi vključene naslednje EUP: JA-224 (IG – gospodarska cona ob Letališki cesti), JA-225 (IG – gospodarska cona), JA-226 (E – energetska infrastruktura: lokacija sežigalnice ob Letališki cesti).
Na osnovi zaključkov izdelanih strokovnih podlag se območje OPPN za PUSP lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN za PUSP
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo;
5. Ministrstvo za kulturo;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenija za infrastrukturo;
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana;
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
10. Javna razsvetljava d.d.;
11. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN za PUSP je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN za PUSP
Rok za pripravo OPPN za PUSP je predvidoma 24 mesecev po sprejemu sklepa župana o pričetku postopka priprave.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za PUSP
Pripravo OPPN za PUSP, vključno s pripravo strokovnih podlag, financirata Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, in BTC d.d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki v ta namen skleneta pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. V primeru umestitve dodatnih programov v območje in razširitve območja bodo pripravo OPPN za PUSP lahko financirali tudi drugi investitorji. Obveznosti investitorjev bodo opredeljene v dogovoru o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-9/2014-18
Ljubljana, dne 3. marca 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.