Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice, stran 1842.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 2/15 – Odl. US), in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 23. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
1. člen
Spremeni se četrti odstavek 2. člena Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo), tako, da se glasi:
»Vrtec posluje na več lokacijah – enotah:
– Vrtec Mavrica, Šolska ulica 5, Brežice
– Vrtec Oblaček, Maistrova 4, Brežice
– Oddelek v Bolnišnici Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice
– Vrtec Zvezdica, Bizeljska cesta 45, Brežice.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek drugega odstavka 18. člena, tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2014
Brežice, dne 23. februarja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.