Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

632. Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki so nezdružljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije, stran 1774.

Na podlagi drugega odstavka 88. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi dejavnosti uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki so nezdružljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
Ta pravilnik določa dejavnosti, ki niso združljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava) in jih uslužbenci Finančne uprave ne smejo opravljati.
2. člen
Uslužbenec Finančne uprave ne sme:
– opravljati računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
– svetovati s področja dela Finančne uprave (zlasti davčnega svetovanja in svetovanja s carinskega področja),
– izterjevati dolgove,
– sodelovati pri izvajanju detektivske dejavnosti,
– zastopati v carinskih, trošarinskih in davčnih postopkih,
– podati izvedenskih ali strokovnih mnenj s področja nalog Finančne uprave razen po odredbi pravosodnih ali upravnih organov.
3. člen
Uslužbenec Finančne uprave, ki meni, da bi opravljanje določene dejavnosti, ki ni navedena v prejšnjem členu, utegnilo biti nezdružljivo z opravljanjem nalog Finančne uprave, te dejavnosti ne začne opravljati, dokler na podlagi njegove pisne vloge predstojnik Finančne uprave ne odloči s sklepom iz 4. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Predstojnik Finančne uprave odloči s sklepom, ali je opravljanje dejavnosti nezdružljivo z opravljanjem nalog Finančne uprave. Sklep se izda v 30 dneh, šteto od dneva prejema pisne vloge.
(2) Pri odločanju o nezdružljivosti opravljanja posamezne dejavnosti z nalogami Finančne uprave predstojnik Finančne uprave upošteva obseg in naravo te dejavnosti, in sicer glede na naloge, ki jih uslužbenec opravlja v okviru svojega delovnega mesta v Finančni upravi, ter glede na stopnjo tveganja, ki bi jo opravljanje te dejavnosti imelo na objektivno oziroma nepristransko opravljanje nalog uslužbenca v Finančni upravi in bi opravljanje dejavnosti lahko pomenilo nedovoljeno uporabo informacij, podatkov ali spoznanj, do katerih ima uslužbenec dostop pri opravljanju nalog Finančne uprave.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
– Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/07 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe (Uradni list RS, št. 73/05 in 25/14 – ZFU).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2015.
Št. 007-688/2014/40
Ljubljana, dne 6. marca 2015
EVA 2013-1611-0201
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance