Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

620. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-B), stran 1753.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-2
Ljubljana, dne 11. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (ZSRT-B)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) se v 10. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih izvaja javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javna agencija iz prejšnjega odstavka je pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovi Republika Slovenija.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v napovednem stavku beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«, za besedo »odstavka« se dodata besedi »tega člena«, črta se besedilo »za področje turizma«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Vlada Republike Slovenije najpozneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona sprejme akt, s katerim uredi ustanovitev in začetek delovanja javne agencije, pristojne za trženje in promocijo turizma.
(2) Javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma, začne delovati naslednji dan po vpisu v sodni register.
(3) Do začetka delovanja javne agencije, pristojne za trženje in promocijo turizma, opravlja naloge s področja načrtovanja in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.
(4) Javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma, z dnem začetka svojega delovanja od Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma prevzame naloge, povezane z opravljanjem dejavnosti na področju načrtovanja in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih.
(5) Javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma, do sprejetja svojega programa dela in finančnega načrta uporablja program dela in načrt Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma v delu, ki se nanaša na področje turizma.
3. člen
(1) Javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma, z dnem začetka svojega delovanja prevzame tiste javne uslužbence, ki na ta dan v Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma opravljajo dela na področju turizma, sorazmerni del tistih javnih uslužbencev, ki opravljajo skupna in splošna dela in naloge, in ima v skladu s kadrovskim načrtom pravico do zapolnitve preostalih prostih delovnih mest za področje turizma. Prevzeti javni uslužbenci sklenejo nove pogodbe o zaposlitvi pod istimi pogoji. Prehod zaposlenih in njegov obseg se podrobneje uredi v ustanovitvenem aktu.
(2) Javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma, z dnem začetka svojega delovanja od Javne agencije Republike Slovenija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma prevzame pripadajočo opremo in sredstva, nedokončane zadeve, dokumentacijo, arhive ter pravice in obveznosti, ki se nanašajo na področje turizma in se v pravnem prometu v tem delu šteje kot njen univerzalni pravni naslednik. Postopek prevzema in njegov obseg vlada podrobneje uredi v ustanovitvenem aktu.
4. člen
(1) Do imenovanja direktorja javne agencije, pristojne za trženje in promocijo turizma, vendar največ eno leto, opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije brez javnega natečaja. Pogodbo o njegovi zaposlitvi po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za turizem.
(2) Vlada najkasneje v enem mesecu po sprejemu ustanovitvenega akta javne agencije, pristojne za trženje in promocijo turizma, imenuje člane sveta in vršilca dolžnosti direktorja.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/14-2/17
Ljubljana, dne 3. marca 2015
EPA 196-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti