Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015

Kazalo

506. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D), stran 1554.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2015.
Št. 003-02-1/2015-9
Ljubljana, dne 28. februarja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-D)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14) se v prvem odstavku 12. člena črtata 1. in 2. točka. Dosedanje 3., 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 1., 2., 3., 4. in 5. točka.
V drugem odstavku se v 2. točki besedilo »iz 1., 2., 3. ali 4. točke« nadomesti z besedilom »iz 1. ali 2. točke«.
V četrtem odstavku se število »4« nadomesti s številom »2«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v letu 2015 o prerazporeditvah med postavkami slovenske udeležbe in med postavkami namenskih sredstev EU na področju kohezijske politike za obdobje 2014–2020 odloča organ upravljanja brez omejitev.«.
3. člen
Na koncu tretjega odstavka 24. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Neposredni uporabnik v breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.«.
4. člen
Trinajsti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Spremembe proračunskih virov v veljavnem NRP za prihodnja leta se lahko usklajujejo znotraj politike sprejetega NRP posameznega predlagatelja finančnega načrta za posamezno leto, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% tega glavnega programa pri posameznem predlagatelju finančnega načrta za posamezno leto.«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–2020 v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh proračunskih postavkah za posamezno leto.«.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 34. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Če za plačilo teh obveznosti neposredni uporabnik nima načrtovanih pravic porabe, lahko za ta namen tudi med letom odpre novo proračunsko vrstico, na katero v okviru svojega finančnega načrta in v skladu s predpisanimi postopki prerazporedi pravice porabe.«.
6. člen
V 38. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu ZJF, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa)«.
Pred dosedanjim besedilom 38. člena se dodajo novi prvi, drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»(1) Ne glede na drugi odstavek 68. člena ZJF lahko upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) države oziroma občine nalaga denarna sredstva sistema EZR države oziroma občine za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev, tudi v hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec sredstev sistema EZR države nalaga denarna sredstva sistema EZR države za obdobje, ki ni daljše od treh let.
(3) Ne glede na drugi odstavek 68. člena ZJF lahko upravljavec sredstev sistema EZR države nalaga denarna sredstva sistema EZR države tudi v državne zakladnice držav evropske monetarne unije in v nakupe zakladnih menic teh držav pod pogojem, da Republika Slovenija ni njena upnica po zakonu, ki opredeljuje dodelitev posojila državi evropske monetarne unije.«.
Dosedanje besedilo 38. člena postane nov četrti odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 40. člena se število »2.696.340.103« nadomesti s številom »3.974.706.989«.
8. člen
V 46. členu se druga alineja črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za proračunsko leto 2015 znaša povprečnina za obdobje od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015 525,00 eurov, za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 pa 500,83 eura.«.
9. člen
Za 46. členom se dodata nova 46.a in 46.b člen, ki se glasita:
»46.a člen
(omejitev sredstev nad primerno porabo)
Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe.
46.b člen
(dodatno zadolževanje občin)
(1) Občina se lahko v letu 2015, v skladu s predpisi o zadolževanju občin, dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000 eurov.
(2) Obseg zadolževanja občine iz prejšnjega odstavka se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, izdaja soglasja k dodatni zadolžitvi iz prvega odstavka tega člena do skupnega obsega 10 milijonov eurov.«.
10. člen
V drugem odstavku 47. člena se število »2« nadomesti s številom »1«.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/15-4/30
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
EPA 323-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
predsednik