Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

372. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Škofljica, stran 857.

Na podlagi 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve zakona ZLS-O) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Škofljica
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov v zvezi z višino in uporabo finančnih sredstev za njihovo delo, ki jih v proračunu zagotavlja Občina Škofljica.
2. člen
Svetniško skupino sestavljata dva ali več članov Občinskega sveta Občine Škofljica.
V primeru, da član svetniške skupine ne vstopi v nobeno svetniško skupino, mu pripadajo finančna sredstva kot samostojnemu svetniku.
Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
Svetniška skupina določi svojega vodjo. Vodja svetniške skupine v roku 14 dni po ustanovitvi pisno obvesti župana o ustanovitvi svetniške skupine in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi.
3. člen
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu Občine Škofljica za posamezno proračunsko leto.
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
4. člen
Svetniškim skupinam pripadajo sredstva iz proračuna Občine Škofljica, glede na število izvoljenih članov, mesečno po dvanajstinah.
Znesek za posameznega svetnika v svetniški skupini oziroma za samostojnega svetnika znaša do 600,00 EUR bruto letno.
5. člen
V primeru, da iz svetniške skupine izstopi član občinskega sveta, se tej svetniški skupini finančna sredstva zmanjšajo za ustrezen odstotek, svetniški skupini, v katero pa je član občinskega sveta vstopil, pa se za ta odstotek zvišajo.
Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika ločeno, po stroškovnih mestih.
6. člen
Sredstva, ki svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripadajo iz proračuna Občine Škofljica za njihovo delo, se lahko uporabljajo za naslednje namene:
– plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom,
– naročnine za dnevni in periodični tisk,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nakup pisarniškega materiala,
– plačilo poštnih storitev,
– plačilo potnih stroškov svetnikov,
– plačilo raziskav javnega mnenja,
– nakup strokovne literature,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov telefona,
– drugi splošni material in storitve,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti,
– plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani (javne tribune, okrogle mize ...),
– plačilo najema prostorov za mesečne sestanke svetniške skupine.
7. člen
Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta poda pisni predlog za porabo sredstev za namene iz prejšnjega člena tega pravilnika. Iz predloga mora biti razvidno, da je predlagani namen neposredno povezan z delom občinskega sveta. Če je predlog za porabo sredstev skladen z določili tega pravilnika, odredbodajalec v roku 5 delovnih dni po njegovem prejemu odobri porabo sredstev z izdajo naročilnice oziroma, upoštevajoč Zakon o javnem naročanju.
Račun za izvršeno javno naročilo mora biti naslovljen in poslan na naslov občine. Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta je dolžan v roku 10 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga dostaviti poročilo o opravljeni storitvi in potrjeno dobavnico.
8. člen
Kolikor svetniška skupina oziroma samostojni svetnik blago oziroma storitev ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, je vodja svetniške skupine osebno odgovoren za nastalo škodo občini. V tem primeru mora v proračun občine vrniti nezakonito porabljen znesek skupaj z zakonitimi obrestmi.
9. člen
Poraba sredstev za namene iz 6. člena tega pravilnika je mogoča samo do višine razpoložljivih sredstev, določenih v proračunu občine za posamezno leto in samo za dejavnost svetniških skupin v povezavi z njihovimi nalogami v občinskem svetu.
10. člen
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik je dolžna ob koncu vsakega proračunskega leta Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predložiti pisno poročilo o namenski rabi sredstev.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. decembra tekočega leta.
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik je dolžna omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. člena tega pravilnika nadzornemu odboru Občine Škofljica in pooblaščenim osebam občinske uprave.
11. člen
Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, so last občine. Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta prevzame osnovno sredstvo s podpisom reverza. Z osnovnimi sredstvi morajo ravnati kot skrbni gospodarji. So materialno odgovorni za izgubo ali nezakonito posojo osnovnega sredstva. V primeru poškodovanja osnovnega sredstva zaradi malomarnosti so dolžni sami kriti stroške popravila.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta lahko uporabljajo osnovna sredstva v času trajanja svojega mandata, po izteku mandata pa jih morajo vrniti občini ali pa jih odkupiti.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2015
Škofljica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.