Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig-2, stran 562.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je občinski svet na 1. dopisni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig-2
1. člen
V četrtem odstavku 9. člena se pika spremeni v vejico in doda nova vrstica »(CC-SI 1271 nestanovanjske kmetijske stavbe) in pripadajoči nezahtevni in enostavni objekti.«
V enaindvajsetem odstavku 9. člena se pika spremeni v vejico in doda besedilo »(CC-SI 11 stanovanjske stavbe) in pripadajoči nezahtevni in enostavni objekti.«
V šestindvajsetem odstavku 9. člena se pika spremeni v vejico in doda besedilo » ter nezahtevni in enostavni objekti.«
2. člen
Šesti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na vseh obstoječih objektih, ki niso v skladu z osnovno namensko rabo, je dovoljena rekonstrukcija, nadomestna gradnja na mestu poprej odstranjenega objekta in sprememba namembnosti v skladu z osnovno namensko rabo.
V osmem odstavku 11. člena se za besedo enostavnih doda beseda »in nezahtevnih«.
3. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta peta alineja.
V šestem odstavku 14. člena se v oklepaj doda »SS«.
4. člen
V drugem odstavku 18. člena se v prvi alineji za besedo »manj zahtevne« doda vejica in besedilo »nezahtevne in enostavne«.
5. člen
Četrti odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V prostorski enoti IG 11-3 je dovoljena tudi gradnja prostostoječih objektov (vila blok) P+2+M (štiri etaže nad terenom).
6. člen
V 48. člen se doda nov (5) odstavek, ki se glasi:
»(5) Oblikovanje objektov v prostorski enoti IG 02-1, IG 02-10 in IG 02-11 mora upoštevati:
– horizontalni gabarit: mora upoštevati gradbeno linijo, kjer je ta izrazita oziroma se upošteva linija obstoječega naselja,
– etažnost objekta: P+1+M oziroma največ tri etaže nad terenom,
– sleme, višina kapi in naklon strehe novozgrajenega objekta ne sme presegati slemena, višine in naklona strehe osnovnega objekta oziroma okoliških objektov.«
7. člen
V 56. členu se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja nadstreška oziroma cestnega silosa za spravilo peska in cestne mehanizacije kot nezahtevni ali enostavni objekt.«
8. člen
V prvem odstavku 64. člena se za vejico doda beseda »nadomestna gradnja in«.
9. člen
Sedmi odstavek 71. člena se spremeni in se glasi:
»Na obstoječih stanovanjskih objektih je do sprejema OPPN dovoljena rekonstrukcija, prizidava, nadzidava, nadomestna gradnja na mestu poprej odstranjenega objekta in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s splošnimi pogoji tega akta.«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2015
Ig, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti