Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

173. Odločba o pridobitvi izvzetja iz določb, ki ureja dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod »Vrtojba–Sredipolje«, stran 420.

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) izdaja na podlagi prvega in četrtega odstavka 17. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 15) in 32.c člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US, 10/12 in 94/12 ZDoh, v nadaljevanju EZ), v povezavi z osmim odstavkom 548. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju EZ-1), v zvezi z vlogo za pridobitev izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba–Sredipolje«, ki so je dne 8. 1. 2013 vložile družbe Holding Slovenske Elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor in zakoniti zastopnik Blaž Košorok, E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Darko Pahor, in Adria Link S.r.L., Via Michelangelo Buonarroti 10, Goricia, ki jo zastopa direktor in zakoniti zastopnik Fabrizio Scaramuzza, naslednjo
O D L O Č B O
1. Vloga družb Holding Slovenske Elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica in Adria Link S.r.L., Via Michelangelo Buonarroti 10, Goricia (v nadaljevanju vlagatelji) za pridobitev izvzetja na novem povezovalnem 110 kV vodu za izmenični tok električne energije »Vrtojba–Sredipolje« (v nadaljevanju: novi povezovalni vod) se delno ugodi, tako da se odobri izvzetje iz uporabe:
– šestega odstavka 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003, glede uporabe prihodka in
– 9. člena Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, glede ločevanja prenosnih sistemov in sistemskih operaterjev,
do povrnitve celotne investicije oziroma za obdobje največ 16 let od začetka obratovanja novega povezovalnega voda.
Vlagatelji morajo vsako leto najkasneje do 31. 7. agenciji posredovati vse podatke o letni višini izvedene investicije, stroških in realiziranih prihodkih novega povezovalnega voda.
Agencija izvede prvo finančno analizo povrnitve celotne investicije po preteku 7 let od pričetka obratovanja novega povezovalnega voda in nato vsaka 3 leta do izteka izvzetja. Pri analizi se upoštevajo dejanski prihodki in dejanski stroški, ki so na segmentu stroškov za varovanje okolja (environmental compensations) omejeni na 2 % celotne investicijske vrednosti, stopnja donosnosti investicije znaša 9,3 % (WACC). Če agencija iz izvedene finančne analize ugotovi povrnitev celotne investicijske vrednosti, agencija izda odločbo, s katero ugotovi, da je investicija v celoti povrnjena. Za namene finančne analize so vlagatelji dolžni agenciji posredovati vse zahtevane podatke.
2. Izvzetje iz uporabe odločb iz prve točke tega izreka se odobri pod pogoji:
2.1 Vlagatelji so dolžni v skladu z osmim odstavkom 17. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 najkasneje v roku 2 let po sprejemu odločitve o izvzetju s strani Evropske komisije začeti z izgradnjo novega povezovalnega voda in začeti z obratovanjem novega povezovalnega voda najkasneje v 5 letih.
2.2 Vlagatelji so dolžni zagotoviti, da se celotna razpoložljiva zmogljivost novega povezovalnega voda ponudi vsem zainteresiranim uporabnikom na dražbah.
2.3 Vlagatelji so dolžni sistemskemu operaterju v Sloveniji, družbi ELES, d.o.o., za časovna obdobja, ko je pretok električne energije na novem povezovalnem vodu v smeri Slovenija–Italija, povrniti povzročene stroške, povezane z zagotavljanjem učinkovitega delovanja reguliranega sistema, s katerim je povezan novi povezovalni vod. Pri tem se za vlagatelje uporabljajo določbe, ki veljajo za odjemalce na prenosnem omrežju v skladu z določili Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine.
2.4 Ker vlagatelji niso sistemski operater, so se dolžni pred priključitvijo in pred pričetkom obratovanja novega povezovalnega voda pogodbeno dogovoriti s sistemskim operaterjem, da sistemski operater, družba ELES, d.o.o., razpoložljive čezmejne prenosne zmogljivosti novega povezovalnega voda doda k obstoječim razpoložljivim čezmejnim prenosnim zmogljivostim in izvaja skupne postopke dodeljevanj na dražbah skladno s pravili, ki veljajo pri dodeljevanju razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na omrežju sistemskega operaterja.
2.5 Vlagatelji so dolžni vse dejavnosti, povezane z obratovanjem in vodenjem novega povezovalnega voda, pogodbeno prenesti na sistemskega operaterja. Vse sklenjene pogodbe med vlagatelji in sistemskim operaterjem, družbo ELES, d.o.o., ki se nanašajo na dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti novega povezovalnega voda, obratovanje, vzdrževanje novega povezovalnega voda in vse finančne dogovore v zvezi s tem, so vlagatelji dolžni posredovati agenciji v odobritev.
3. Po poteku izvzetja so vlagatelji dolžni novi povezovalni vod, ki se nahaja na ozemlju Republike Slovenije, predati sistemskemu operaterju, družbi ELES, d.o.o., po vrednosti, ki ne sme presegati preostale knjigovodske vrednosti (residual book value).
4. Preostali del vloge, ki se nanaša na izvzetje od uporabe določb:
– 32. člena Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, glede dostopa tretjih strani do sistema;
– šestega in desetega odstavka 37. člena Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, glede določanja ali potrditve metodologij za izračun ali določitev pogojev ter njihovih sprememb se zavrne.
5. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.
6. Stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.
Št. 143-2/2013-43/106
Maribor, dne 20. oktobra 2014
mag. Irena Praček l.r.
Direktorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti