Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

35. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica, stran 93.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica za del enote urejanja prostora GO-318 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Območje OPPN se nahaja v naselju Spodnja Hrušica ob Hruševski cesti. Na zahodni strani ga omejuje naselje Spodnja Hrušica, na severni in južni strani Hruševska cesta, na vzhodni strani pa Pot spominov in tovarištva. Območje je nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin, ki se na jugu izteka v severno pobočje Golovca.
Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) GO-318, ki je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga in 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 – popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) namenjena zidavi pretežno eno in dvostanovanjskih stavb.
Po določilih OPN MOL je za območje EUP GO–318 predvidena priprava OPPN.
V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena gradnja štirinajstih enostanovanjskih stavb (vrstna hiša, dvojček), v zahodnem delu območja OPPN pa gradnja dveh družinskih hiš. Dostop v območje je preko Hruševske ceste z dvema ločenima uvozoma, od katerih eden napaja štirinajst stavb in drugi dve družinski hiši ter obstoječo pozidavo na zahodni strani območja OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja družinskih hiš, dvojčkov in vrstnih hiš s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Četrtni skupnosti Golovec.
Območje OPPN obsega naslednje zemljiške parcele v katastrski občini (1733) Bizovik: 405/3, 405/4 – del, 405/5 – del, 408/1, 408/14 – del in 1063/3 – del.
Območje OPPN meri približno 10.170 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava d.d.
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
16. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je variantna rešitev, ki je izbrana med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer investitorjev ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo investitorji/lastniki, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev/lastnikov se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji/lastniki.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-17/2013-11
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.