Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2015 z dne 5. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2015 z dne 5. 1. 2015

Kazalo

6. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 31.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 29. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Vrbje VR-1/3 (v nadaljevanju: OPPN VR-1/3), ki ga je v decembru 2014 pod št. projekta 747/14 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
II.
Ureditveno območje obravnavanega OPPN VR-1/3 meri cca 1,35 ha in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Žalec: 1823/268, 1823/267, 1823/505, 1823/506, 1823/264, 1823/263, 1823/262, 1823/249-del, 1823/261, 1823/260, 1823/259, 1823/256, 1940/5-del (cesta). Predmet OPPN VR-1/3 je izgradnja treh individualnih prostostoječih enostanovanjskih stavb, ureditve zunanjih površin, ureditev površin za zagotavljanje ustreznih pogojev ohranjanja naravne vrednote in obvodne vegetacije stare struge Lava ter vseh ostalih komunalnih ureditev, ki so potrebne za realizacijo z OPPN VR-1/3 načrtovanih ureditev.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Vrbje. Javna razgrnitev bo potekala od 13. 1. do 12. 2. 2015. Javna obravnava bo 28. 1. 2015, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN VR-1/3 podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Vrbje.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002/2014
Žalec, dne 29. decembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.