Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 10997.

Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101., 102., 124., 138., 152., 207., 266., 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13 in 45/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(uporaba pojmov)
Če ni s tem pravilnikom določeno drugače, pojem »davčni organ« pomeni Finančno upravo Republike Slovenije.«.
2. člen
Naslov četrtega dela in 24. ter 25. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»POŠILJANJE PODATKOV O PRILIVIH NA TRANSAKCIJSKE RAČUNE FIZIČNIH OSEB
24. člen
(pošiljanje podatkov o prilivih na transakcijske račune fizičnih oseb)
(1) Ponudniki plačilnih storitev mesečno pošiljajo podatke Generalnemu finančnemu uradu Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GFU FURS) o prilivih na transakcijske račune fizičnih oseb.
(2) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo GFU FURS podatke o vseh prilivih v posameznem mesecu, po posameznih valutah.
25. člen
(način pošiljanja podatkov)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se pošiljajo v elektronski obliki z uporabo metod spletnega servisa v skladu s komunikacijskim standardom za izmenjavo sporočil ZBS B2B.
(2) Podatki o prilivih na transakcijske račune se pošiljajo v XML datoteki, ki vsebuje naslednje elemente:
1. podatke o ponudniku plačilnih storitev:
– leto in mesec, na katerega se podatki nanašajo,
– davčno številko ponudnika plačilnih storitev,
2. podatke za posamezni transakcijski račun fizične osebe:
– številko transakcijskega računa,
– davčno številko fizične osebe,
– znesek prometa v dobro,
– oznako valute.
(3) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo GFU FURS podatke iz prejšnjega odstavka četrti delovni dan po izteku meseca za pretekli mesec. Podatke pošljejo za vse transakcijske račune, ki jih vodijo, tudi če sprememb na teh računih v obdobju od zadnjega poročanja ni bilo.«.
3. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(predložitev in sprejem instrumenta zavarovanja)
(1) Zavezanec za davek predloži instrument zavarovanja pri davčnem organu.
(2) Potrdilo o sprejemu instrumenta zavarovanja za zavarovanje davčne obveznosti izda davčni organ na obrazcu, ki je Priloga 12 tega pravilnika in njegov sestavni del. Potrdilo o sprejemu instrumenta zavarovanja za zavarovanje carinske obveznosti izda davčni organ na obrazcu, ki je Priloga 13 tega pravilnika in njegov sestavni del. Potrdilo o sprejemu instrumenta zavarovanja za zavarovanje trošarinske obveznosti izda davčni organ na obrazcu, ki je Priloga 14 tega pravilnika in njegov sestavni del. Davčni organ na obrazcu o sprejemu instrumenta zavarovanja določi tudi sklicno številko sprejetega zavarovanja.«.
4. člen
V drugem odstavku 47. člena se v 2. točki besedilo »carinskimi organi« nadomesti z besedilom »davčnim organom«.
5. člen
V drugem odstavku 53. člena se besedilo »pristojnemu carinskemu oziroma pristojnemu davčnemu uradu« nadomesti z besedilom »davčnemu organu«.
6. člen
V prvem odstavku 54. člena se v 3. točki besedilo »davčnega oziroma carinskega urada« nadomesti z besedilom »davčnega organa«.
V drugem odstavku se v 2. točki besedilo »carinskimi organi« nadomesti z besedilom »davčnim organom«.
7. člen
V četrtem odstavku 74. člena se besedilo »organ Davčne uprave Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »davčni organ«.
8. člen
V 86. členu se besedilo »Davčno upravo Republike Slovenije – Generalni davčni urad« nadomesti z besedilom »Finančno upravo Republike Slovenije – Generalni finančni urad«.
9. člen
V naslovu trinajstega dela se besedilo »Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije«.
10. člen
V napovednem stavku 87. člena se besedilo »Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije, besedilo »davčne in carinske službe« pa se nadomesti z besedilom »davčnega organa«.
11. člen
Priloge 12 do 14 se nadomestijo z novimi Prilogami 12 do 14, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2015.
Št. IPP 007-841/2014
Ljubljana, dne 29. decembra 2014
EVA 2014-1611-0082
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti