Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4072. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A), stran 10985.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-14
Ljubljana, dne 29. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1A)
1. člen
V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13) se v 4. členu v 5. točki za besedilom »ki po pooblastilu« doda besedilo »zavezanca za vlaganje prijav oziroma«.
2. člen
Za drugim odstavkom 32. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena so podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, dolžni sporočiti tudi delodajalci in izplačevalci nadomestil plače, ki niso plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in niso fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, v obračunu prispevkov za socialno varnost, in sicer za delavce v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in delavcu med trajanjem delovnega razmerja neposredno izplačujejo plačo oziroma nadomestilo plače ter so dolžni predložiti obračun prispevkov za socialno varnost za te delavce.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena so za osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, dolžni sporočiti podatke iz drugega odstavka tega člena organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo začasna in občasna dela tem osebam.«.
3. člen
V 40. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(podatki, ki jih posredujeta DURS in MDDSZ ter uporaba teh podatkov)«.
V prvem odstavku se za besedilom »obračuna davčnega odtegljaja« doda besedilo »in obračuna prispevkov za socialno varnost«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) MDDSZ za delavce v delovnem razmerju posreduje zavodu podatke za prijavo podatkov o osnovah, ki se nanašajo na nadomestila plače, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, izplača za osebe v delovnem razmerju za čas odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega oziroma starševskega dopusta, in spremembe teh podatkov ter podatke in spremembe podatkov o osnovah za plačilo prispevkov za socialno varnost za čas odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, ko Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na podlagi podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena in podatkov iz prvega odstavka 32. člena tega zakona zavod oblikuje prijavo podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav za delavce v delovnem razmerju in za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prvega in drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in tretjega«.
4. člen
Za tretjim odstavkom 97. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za izvajanje dolžnosti v zvezi z vodenjem informativne osebne evidence zavod poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena uporabi tudi podatke iz 36. do 39. člena in 42. do 44. člena tega zakona.«.
5. člen
Enajsti odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Z globo 450 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku ali pri državnem organu, ki je delodajalec in stori prekršek iz prvega, drugega, tretjega, četrtega ali desetega odstavka tega člena (30. in 32. člen).«.
6. člen
V tretjem odstavku 107. člena se za besedo »tretjega« doda vejica in besedilo »in četrtega« nadomesti z besedilom »četrtega in petega«.
7. člen
V drugem odstavku 115. člena se letnica »2014« nadomesti z letnico »2015«.
V tretjem odstavku se letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
V četrtem odstavku se letnica »2014« nadomesti z letnico »2015«.
8. člen
Za 115. členom se dodata nova 115.a in 115.b člen, ki se glasita:
»115.a člen
(pogoji, pod katerimi zavarovanje ni obvezno in uskladitev statusa)
(1) Za samozaposlene osebe, ki so bile 31. decembra 2012 uživalci pokojnine in jim je bila izdana odločba zavoda po uradni dolžnosti o pridobitvi lastnosti zavarovanca po 15. členu ZPIZ-2 oziroma po prvem odstavku 15. člena ZPIZ-1, pa ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, se šteje, da nimajo lastnosti zavarovanca.
(2) Za uživalce pokojnin, ki so 31. decembra 2012 opravljali delo ali dejavnost, ki bi bila podlaga za pridobitev lastnosti zavarovanca po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, prijava v zavarovanje pa ni bila vložena, se šteje, da nimajo lastnosti zavarovanca.
115.b člen
(odprava odločb)
(1) Osebam iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jim je bila z odločbo zavoda ugotovljena lastnost zavarovanca, zavod izda odločbo, s katero odpravi odločbo o ugotovljeni lastnosti zavarovanca. Ta odločba se šteje za odločbo, s katero je ta organ ugodil pritožbi uživalca, če o njej še ni odločil. Odpravi se tudi odločba o odmeri sorazmernega dela pokojnine, če je bila izdana.
(2) Osebam iz prejšnjega odstavka, ki jim je bilo z odločbo ustavljeno izplačevanje pokojnine, zavod izda odločbo, s katero odpravi odločbo, s katero je bilo ustavljeno izplačevanje pokojnine, neizplačane pripadajoče zneske pokojnin pa poračuna brez zamudnih obresti.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Osebe iz 115.a člena zakona se morajo v enem mesecu od uveljavitve tega zakona obvezno zavarovati v skladu z določbo 116. člena ZPIZ-2, če še naprej opravljajo delo ali dejavnost, ki je podlaga za pridobitev lastnosti zavarovanca. Če oseba v roku iz prejšnjega stavka ne uskladi lastnosti zavarovanca, zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca ne glede na določbo četrtega odstavka 81. člena zakona od prvega naslednjega dne po poteku tega roka, pokojnina pa se s tem dnem preneha izplačevati.
10. člen
Ne glede na določbe 57. člena ZPIZ-2 se uživalcu družinske pokojnine, ki dodiplomski ali podiplomski študijski program dokonča še pred koncem študijskega leta za katerega je pridobil status študenta, družinska pokojnina izplačuje do konca študijskega leta, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti ali do obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba novega tretjega odstavka 32. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2016.
Št. 172-01/14-20/15
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EPA 188-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti