Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4023. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin, stran 10783.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Odl. US) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 50/14 in 67/14), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (v nadaljevanju: OPPN), izdelovalca AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, izdelanega pod št. 13/14.
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
I. TEKSTUALNI DEL
II. GRAFIČNE PRILOGE.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Območje OPPN na severozahodni in severovzhodni strani omejujeta mestni zbirni cesti LZ 373031 Trg svobode-ambulanta in LZ 373011 Kopitarna–Trg svobode, na jugovzhodni strani javno parkirišče ter poslovna stavba HTC in na jugozahodni strani obstoječe parkirišče in stanovanjska pozidava.
Površina območja prostorske ureditve znaša cca 1,2 ha.
OPPN je izdelan za zemljiški kompleks s parcelnimi številkami: 1517/1 – del, 1517/3, 491/6 – del, 376/6, 376/7, 376/9 – del, 493/2 – del, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 493/8, 493/14, 493/17, 493/20 – del, 493/21, 493/23 in 493/28, vse v k.o. Sevnica.
Izven območja OPPN poteka že obstoječ priključek na regionalno cesto R3 679/3909 Breg–Sevnica–Brestanica.
III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
– terciarne in kvartarne dejavnosti.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje gradnje objektov glede na namen:
– nestanovanjski objekti,
– poslovni objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura),
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi veljavnih predpisov.
7. člen
Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je pri oblikovanju novih objektov ter ureditve zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji.
Objekti:
– lega objekta:
po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v smeri sever–jug in vzhod–zahod, pod pogojem, da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni ustrezni odmiki od sosednjih zemljišč, objektov in obstoječe infrastrukture, ob pridobitvi soglasij upravljavcev prometnega in infrastrukturnega omrežja.
– horizontalni gabariti (okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji):
Optika Stojan Bautin s.p.:
– dozidava: 3,30 m x 8,64 m,
– nadzidava: 10,70 m x 15,88 m,
– nadstrešnica: 3,30 m x 11,50 m,
Zdravstveni dom Sevnica:
– gradnja preventivnega centra s fizioterapevtsko telovadnico, fitnesom in servisnimi prostori: 14,00 m x 20,00 m,
– rekonstrukcija in ureditev prostorov urgence: 16,85 m x 20,95 m,
– gradnja prizidka za potrebe urgence (za reševalna vozila): 5,30 m x 10,00 m,
– nadstrešek za reševalna vozila: 4,00 m x 26,15 m,
– ureditev dvonivojskega parkiranja z gradnjo podzemne garaže:
I faza: 19,4 5m x 26,36 m; nadstrešnica: 5,20 m x 16,00 m;
II faza: 17,92 m x 43,38 m,
– nadzidava objekta za eno etažo za potrebe dodatnih zdravstvenih ordinacij in programov z ureditvijo helioporta na ravni strehi nadzidanega dela objekta: 20,95 m x 36,35 m,
– dozidava lekarne: 6,50 m x 11,17 m,
Garažna hiša in tržnica:
– umestitev garažne hiše na javnem parkirišču (podkletitev, nadzidava zahodnega dela obstoječega parkirišča):
kletna etaža: 32,00 m x 51,30 m; pritličje + nadstropje: 32,00 m x 32,00 m,
– umestitev objekta za kogeneracijo s pripadajočo infrastrukturo na zelenih površinah ob javnem parkirišču: 8,00 m x 12,00 m,
– ureditev Tržnice Sevnica: (16,20 m + 14,00 m) x (18,90 m + 9,80 m),
– ureditev javnih sanitarij.
Vsebina posameznih predvidenih objektov bo natančno definirana z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so možna odstopanja (v »+« ali v »–«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah.
Arhitekturni elementi objekta: arhitekturna zasnova se prilagodi merilu in strukturi stavbne tradicije na obravnavanem območju, prav tako je potrebno pri oblikovanju objektov upoštevati, da se bodo prilagajali lokalni tipologiji.
Objektom je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane arhitektonske dodatke, maksimalno do 1/3 tlorisne površine osnovnega objekta.
– vertikalni gabarit:
Optika Stojan Bautin s.p.:
– dozidava: P + N,
– nadzidava: N,
– nadstrešnica: P.
Zdravstveni dom Sevnica:
– gradnja preventivnega centra s fizioterapevtsko telovadnico, fitnesom in servisnimi prostori: K,
– rekonstrukcija in ureditev prostorov urgence: P,
– gradnja prizidka za potrebe urgence (za reševalna vozila): P,
– nadstrešek za reševalna vozila: P,
– ureditev dvonivojskega parkiranja z gradnjo podzemne garaže:
I faza: K + P,
II faza: K + P,
– nadzidava objekta za eno etažo za potrebe dodatnih zdravstvenih ordinacij in programov z ureditvijo helioporta na ravni strehi nadzidanega dela objekta: N (3. etaža),
– dozidava lekarne: P + N.
Občina Sevnica (garažna hiša in tržnica):
– umestitev garažne hiše na javnem parkirišču (podkletitev, nadzidava zahodnega dela obstoječega parkirišča): K + P + 1,
– umestitev objekta za kogeneracijo s pripadajočo infrastrukturo na zelenih površinah ob javnem parkirišču: K + P,
– ureditev Tržnice Sevnica z javnimi sanitarijami: P + N.
Objekti se z etažami in višino prilagajajo že obstoječi pozidavi na tem območju. Dopustna je možnost etapne gradnje. Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkim potrebam objekta in se definira z izdelavo projektne dokumentacije.
– konstrukcija:
montažna, betonska, jeklena, lesena in klasična zidana ali kombinacija materialov,
– kota pritličja:
se prilagaja že obstoječim kotam pritličja obstoječih sosednjih objektov,
– streha:
strehe so ravne, minimalnega naklona, skrite za zaključnim strešnim vencem ali masko, dvokapne ali enokapne strehe naklona od 5º–25º in se z naklonom strešin in kritino prilagajajo že obstoječi okoliški gradnji. Dovoljena je izvedba drugačnih oblik streh s svetlobnimi trakovi in kupolami. Na strehi je dovoljena postavitev tehnoloških naprav pod pogojem, da so skriti za masko. Prav tako je dovoljena postavitev fotovoltaičnih panelov za pridobivanje električne energije.
– fasada:
je klasično ometana ali obložena s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč, lesa in stekla. Objekti se lahko obložijo s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog. Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.
– oblikovanje odprtin:
svobodno.
– zunanja ureditev:
parkirišča so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana, manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi. Potrebna je zasaditev drevja na območju zelenic. Obstoječe drevesne in grmovne zasaditve je potrebno ohraniti v največji možni meri.
– faznost gradnje objektov:
objekti znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna zaključena celota.
8. člen
Gradbeno inženirski objekti:
gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok, oporni zid in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana,
– transformatorske postaje so tipske izvedbe,
– reklamne table in napise s komercialnim namenom je dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču,
– osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Območje se delno nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste R3-679/3909 Breg–Sevnica–Brestanica in v varovalnem pasu glavne železniške proge Zidani Most–Dobova. Prometno se območje OPPN (tržnica) navezuje na regionalno cesto preko obstoječega izvozno – uvoznega cestnega priključka desno – desno, ki je izven območja obdelave.
Predvideni uvozi in izvozi v garažne hiše (zdravstveni dom, javno parkirišče) iz JP 872347 Trg svobode-za HTC morajo biti načrtovani tako, da omogočajo preglednost in varnost pri vključevanju vozil v promet ter zagotavljati tudi varnost ostalih udeležencev v prometu. Opremljeni morajo biti z vso predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo, meteorne vode s cestnih priključkov se ne smejo stekati na cesto in druge javne površine. Uvoz oziroma dostop v prizidek zdravstvenega doma na JV strani objekta iz JP 872347 Trg svobode-za HTC mora biti orientiran oziroma komunikacijsko povezan na območje med garažno hišo in zdravstvenim domom. Pri zunanji ureditvi Zdravstvenega doma je potrebno urediti peš pot med Domom upokojencev Sevnica in objektom HTC Sevnica.
V območju obravnave je potrebno predvideti pločnike in jih povezati z že obstoječimi pločniki.
Na severozahodnem delu Zdravstvenega doma so predvidene dvonivojske parkirne površine. Trenutne parkirne površine so dostopne preko že obstoječega uvozno–izvoznega priključka na LZ 373031 Trg svobode – ambulanta. Z izgradnjo II. faze kletne etaže se predvidi uvozno–izvozni priključek na LZ 373031 Trg svobode – ambulanta.
Za območje urejanja ne veljajo določbe iz OPN glede zagotavljanja potrebnega števila parkirnih mest. Za območje urejanja se do izgradnje parkirne hiše uporabljajo obstoječe javne parkirne površine.
Za potrebe območja urejanja je predvidena izvedba vsaj 100 parkirnih mest v garažni hiši, kjer je všteto tudi 5% predvidenih parkirnih mest za invalide.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje in gradnjo v varstvenem pasu regionalne in lokalne ceste ter železnice. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
10. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju je že izveden ločen kanalizacijski sistem v vodotesni izvedbi. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na obstoječo kanalizacijo se izvede pod pogoji, katere izda JP Komunala d.o.o. Sevnica.
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno obdelati priključevanje objektov na ločen sistem kanalizacije.
Meteorne vode z obravnavanega območja se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo.
Vgrajeni lovilec olja mora ustrezati standardom EN 858-2.
Obvezna je priključitev objektov na javno fekalno kanalizacijo (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode – Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13; Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav – Uradni list RS, št. 45/07 – 20. člen, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 63/09, 105/10).
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) in Uredbo o emisiji in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14).
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje upravljavca k projektni dokumentaciji za priključek in gradnjo v varstvenem pasu kanalizacijskega omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
11. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju bo možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod projektnimi pogoji, katere bo na zahtevo investitorjev izdelal upravljalec javnega vodovoda Sevnica, to je JP Komunala d.o.o. Sevnica. Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno projektno obdelati v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za oskrbo požarne in pitne vode se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
12. člen
Električno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN potekajo SN 20 kV kablovodi in NN kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pr umestitvi objektov v prostor.
Pred dozidavo objektov je potrebno odstraniti – preurediti nizkonapetostno omrežje. V primeru zaščite ali prestavitve SN 20 kV in NN kablovodov je prestavitev le-teh potrebno projektno obdelati in si pridobiti soglasje na projektno dokumentacijo s strani Elektra Celje d.d.
Energija za napajanje objektov v območju urejanja je na razpolago na NN zbiralnicah v TP 20/04 kV Sevnica kolodvor.
Izvede se osvetlitev območja urejanja s svetilkami na drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
V primeru izpada električne energije je ob objektu predviden diesel agregat, ki se vključi avtomatsko ob izpadu mrežne napetosti. Pri projektiranju predvidenih objektov je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasje za priključitev objekta.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje d.d., OE Krško. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
13. člen
Plinovodno in toplovodno omrežje:
Na območju prostorske ureditve je evidentirano plinovodno omrežje.
V soglasju z upravljavcem JP Plinovod d.o.o. Sevnica, je možno priključevanje objektov na obstoječe plinovodno omrežje preko že obstoječih plinovodnih priključkov. V primeru, da je potrebno plinovodni priključek povečati, se le-ta poveča oziroma se zgradi nov priključek.
Pri izgradnji plinskega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 bar (Uradni list RS, št. 54/02).
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na plinovodno omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
14. člen
Optično in TK omrežje:
Na območju urejanja OPPN so obstoječi TK OŠO vodi, za katere je potrebno v sklopu priprave nadaljnje ureditve ustrezno zaščititi. Za nove TK priključke se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidi navezava na obstoječo TK kabelsko kanalizacijo znotraj OPPN. Mesto navezave na obstoječe optično omrežje bo na TK kabelski kanalizaciji v bližini TK kabelskega jaška na parceli št. 491/6, k.o. Sevnica.
V soglasju z upravljavcem Telekom Slovenije d.d. in GVO d.o.o. je možnost priključitve objektov na obstoječe TK omrežje.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
15. člen
Kabelsko komunikacijski sistem (KKS):
Na območju urejanja je evidentirano KKS. V soglasju z upravljavcem Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, je možnost priključitve objektov na kabelski komunikacijski sistem.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na KKS. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
16. člen
Odpadki:
Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tipski zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/14 – UPB-2).
Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/01 – ZVO-1).
Gradbeni odpadki:
Z gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s 4. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
17. člen
Ogrevanje objektov:
– preko že obstoječih energetskih virov v osnovnih objektih,
– na območju urejanja je za ogrevanja objektov predvidena postavitev skupnega energetskega objekta, ki bi zadovoljeval potrebe po toplotni energiji,
– dovoljeni so tudi drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa, toplotna črpalka …).
V. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
18. člen
Ohranjanje kulturne dediščine:
Območje načrtovanih posegov leži izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Sevnica zavarovani kot kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina.
Območja in objekti kulturne dediščine so relativno oddaljeni od območja OPPN, zato izvedba ne bo imela neposrednih ali posrednih vplivov. Zasnova območja v prostoru ne predstavlja nove dominante, zato izvedba OPPN ne bo imela vpliva povezanega z vizualnim dojemanjem prostora. Po vzpostavitvi dejavnosti na območju ne pričakujemo kakršnih koli kumulativnih ali sinergijskih vplivov na enote in območja kulturne dediščine v okolici.
Varstvo arheoloških ostalin:
Pri predvidenih gradnjah je potrebno upoštevati le splošne zakonske ukrepe za varstvo arheoloških ostalin:
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvaja konservatorski nadzor na posegi v dediščino, zato jo je potrebno vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski pošti o tem obvestiti.
19. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
S predvidenim posegom menimo, da ne bodo presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa L(DAN) za III. stopnje varstva pred hrupom.
Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.
V smislu monitoringa hrupa je potrebno:
– Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES izjavo o skladnosti kot to določa Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1).
– Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
– Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da hrup zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo direktno obremenjeval najbližjih stanovanjskih objektov.
– Pri predvidenih novih objektih je potrebno ventilacijske in hladilne sisteme na objektih izvesti tako, da bodo s svojim hrupom v najmanjši možni meri obremenjevali okolico, kjer ljudje živijo ali se zadržujejo dlje časa. Kjer taka izvedba ni možna, je potrebno izvesti protihrupni zaščito (npr. z namestitvijo protihrupne rešetke).
20. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11 in 24/13).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
21. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), načrtovano v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/14 – UPB-2) ter Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 47/09).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z dograditvijo obstoječega kanalizacijskega sistema območja in rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod je centralna čistilna naprava v Sevnici.
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov odvajajo v javno meteorno kanalizacijo. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v javno kanalizacijo.
22. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
23. člen
Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2), zato pridobivanje naravovarstvenih smernic in mnenja ni potrebno.
24. člen
Elektromagnetno sevanje:
Pri postavitvi in obratovanju transformatorskih postaj se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 17/11 – ZTZPUS-1).
25. člen
Svetlobno onesnaževanje:
Z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) so določeni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju. Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke bodo razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Za razsvetljavo bodo uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino.
Na območju OPPN bo urejena razsvetljava. Celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10 kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga na obrazcu poslati ministrstvu v elektronski obliki.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
26. člen
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo dograjeno obstoječe hidrantno omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov.
Potrebno je zagotoviti dovolj delovnih površin za intervencijska vozila.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Zaščitni ukrepi:
Skladno s predpisi s področja graditve zaklonišč ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta ne leži v bližini vodotoka Sava in ni poplavno ogroženo. Na območju OPPN prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena.
27. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.
28. člen
Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99 in 97/03). Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v stavbe, kjer je to zaradi višinske razlike potrebno, se izvede klančina za dostop funkcionalno oviranim osebam naklona 1:15.
VII. ETAPE IZVAJANJA
29. člen
Ureditveno območje OPPN je mogoče izvajati etapno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.
VIII. NOVA PARCELACIJA
30. člen
Nova parcelacija v območju OPPN ni predvidena. Dovoljuje se združitev in delitev parcel. V območju urejanja je dovoljena gradnja novih objektov in dozidav znotraj določenih gradbenih mej, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
Faktor izkoriščenosti in faktor zazidanosti parcel se ne povzema iz OPN. Faktor izkoriščenosti in faktor zazidanosti nista določena.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog geodetskega posnetka v merilu 1:500, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel za gradnjo.
IX. TOLERANCE
31. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za tlorisni gabarit na stiku z zemljiščem: vsebina posameznih predvidenih objektov bo natančno definirana z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so možna odstopanja (v »+« ali v »–«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah, znotraj opredeljenih gradbenih mej,
– za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena tehnološkim potrebam objekta in se definira z izdelavo projektne dokumentacije,
– za koto tal pritličja: objekti se prilagajajo koti pritličja obstoječih objektov. Kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na parcelo za gradnjo pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev uvozov pod pogojem, navedenim v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev in delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA
32. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, se za območje urejanja z OPPN razveljavi Ureditveni načrt Sevnica–Stari center–URN32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93, 40/95 in 103/11).
34. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2014
Sevnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost