Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3966. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije, stran 10702.

Na podlagi določil Zakona o kolektivnih pogodbah in Zakona o delovnih razmerjih pogodbeni stranki:
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev
in
SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE in SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE, Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
dogovorita in sklepata naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti bančništva Slovenije
1. člen
Spremeni se 4. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11 in 14/13; v nadaljevanju: kolektivna pogodba), tako da se glasi:
»Normativni del kolektivne pogodbe se sklepa za nedoločen čas, tarifni del kolektivne pogodbe pa za dobo, kot je določena z vsakokrat veljavno Tarifno prilogo.«
2. člen
Te spremembe in dopolnite kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2015.
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
Sindikat
bančništva Slovenije
Predsednik
Tomaž Boltin l.r.
 
Sindikat Nove
Ljubljanske banke
Predsednik
Miran Marentič l.r.
 
Združenje bank
Slovenije
 
Predsednik
NS ZBS
Giancarlo Miranda l.r.
 
direktor
dr. France Arhar l.r.