Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 10669.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF; 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 86/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13 in 85/14) se v prvem odstavku 1. člena v oklepaju veznik »in« nadomesti z vejico, za besedilom »101/13 – ZIPRS1415« pa se doda besedilo »in 86/14«.
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo, ki se glasi:
»in Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 815/2012 z dne 13. septembra 2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci (UL L št. 249 z dne 14. 9. 2012, str. 3)«.
2. člen
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 304 z dne 31. 10. 2012, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 1)«.
3. člen
V prvem odstavku 48. člena se 29. točka spremeni tako, da se glasi:
»29. preparati za zaslajevanje (tarifni oznaki: 3824 90 92 in 3824 90 93) in dietetična sol pod tarifno oznako 3824 90 96.«.
4. člen
Četrti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za ugotavljanje pogojev iz prejšnjega odstavka se za natančnejšo razmejitev enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb upošteva klasifikacija vrst objektov (CC-SI), ki je uvedena na podlagi predpisov o graditvi objektov, za natančnejšo opredelitev uporabne površine pa podrobnejši način določanja in evidentiranja površine stavbe ter površine dela stavbe, kot je uveden na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin.«.
5. člen
V četrtem odstavku 82. člena se besedi »carinski urad« nadomestita z besedama »pristojni urad«.
6. člen
Prvi odstavek 89. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedi »carinski urad« nadomestita z besedama »finančni urad«.
7. člen
V 90. členu se besedi »carinski urad« nadomestita z besedama »finančni urad«.
8. člen
V prvem odstavku 91. člena se prvi stavek črta.
V tretjem odstavku se besedi »carinski urad« nadomestita z besedama »finančni urad«.
9. člen
V prvem, drugem in četrtem odstavku 92. člena, prvem in drugem odstavku 93. člena se besedi »carinski urad« v različnih sklonih nadomestita z besedama »finančni urad« v ustreznem sklonu.
10. člen
V tretjem odstavku 96. člena se besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 402/2006 z dne 8. marca 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 70 z dne 9. 3. 2006, str. 35)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1223/2014 z dne 14. novembra 2014 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 v zvezi s poenostavljenim zaključkom postopka aktivnega oplemenitenja (UL L št. 330 z dne 15. 11. 2014, str. 37)«.
11. člen
114. člen se črta.
12. člen
V drugem odstavku 115. člena se v prvem stavku beseda »petega« nadomesti z besedo »sedmega«.
13. člen
V sedmem odstavku 131. člena se v drugem stavku beseda »davčnemu« nadomesti z besedo »finančnemu«.
14. člen
V 163. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
15. člen
Za 170. členom se naslov 3. podpoglavja spremeni tako, da se glasi:
»3. Posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj Unije«.
16. člen
Besedilo 171. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec iz 123. člena ZDDV-1 v prijavi za identifikacijo poleg podatkov iz drugega odstavka 125. člena ZDDV-1 navede še tržno ime družbe, če ga ima, državo, v kateri ima sedež, ime in priimek osebe za stike, telefonsko številko te osebe, številko IBAN ali OBAN, številko BIC in datum, ko bo začel opravljati telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve po posebni ureditvi.
(2) Davčni zavezanec iz 123. člena ZDDV-1 mora na prijavi iz prejšnjega odstavka vložiti izjavo o začetku opravljanja obdavčljive dejavnosti znotraj Unije in o tem, da se mu ni treba identificirati za namene DDV znotraj Unije.
(3) Prijavo iz prvega odstavka tega člena predloži v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.
(4) Davčni organ davčnega zavezanca iz prvega odstavka tega člena vključi v posebno ureditev z dodelitvijo identifikacijske številke ter in določi datum začetka uporabe posebne ureditve.«.
17. člen
Besedilo 172. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec iz 123. člena ZDDV-1 predloži posebni obračun DDV v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.
(2) Če je bil račun za opravljeno storitev izstavljen v drugi valuti, se pri izpolnjevanju posebnega obračuna DDV za preračun vrednosti v eure uporabi menjalni tečaj Evropske centralne banke, ki je objavljen na zadnji dan obračunskega obdobja, ali, če na ta dan ni objave, prvi naslednji objavljeni tečaj.
(3) Davčni zavezanec plača DDV v eurih na bančni račun, razviden v sistemu eDavki.«.
18. člen
V prvem odstavku 173. člena se besedilo »74. do« in besedilo »ter 114., 115.« črtata.
19. člen
174. člen se črta.
20. člen
Za črtanim 174. členom se dodata naslov novega 3.a podpoglavja in nov 174.a člen, ki se glasita:
»3.a Posebna ureditev za telekomunikacijske storitve,
storitve oddajanja ali elektronske storitve,
ki jih opravljajo davčni zavezanci s sedežem znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje
174.a člen
(Prijava davčnemu organu)
(1) Davčni zavezanec iz 130.a člena ZDDV-1 v prijavi za identifikacijo navede ime, poštni naslov, tržno ime družbe, če ga ima, državo, v kateri ima sedež, elektronski naslov, naslov spletne strani (URL), ime in priimek osebe za stike, telefonsko številko te osebe, številko IBAN, številko BIC in datum, ko bo začel opravljati telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve po posebni ureditvi. V prijavi navede tudi podatke o individualnih identifikacijskih številkah za DDV ali, če te niso na voljo, davčne sklicne številke, ki so jih dodelile države članice, v katerih ima stalne poslovne enote, razen tistih v državi članici identifikacije, polne poštne naslove in tržna imena stalnih poslovnih enot, razen tistih v državi članici identifikacije, ter identifikacijske številke za DDV, ki so jih dodelile druge države članice za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v tej državi. Na vlogi mora davčni zavezanec označiti tudi, ali je del skupine zavezancev za plačilo DDV.
(2) Prijavo iz prvega odstavka tega člena predloži v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.
(3) Davčni organ vključi davčnega zavezanca iz prvega odstavka tega člena v posebno ureditev in določi datum začetka uporabe posebne ureditve.«.
21. člen
Za 174.a členom se doda nov 174.b člen, ki se glasi:
»174.b člen
(Posebni obračun DDV in plačilo DDV)
(1) Davčni zavezanec iz 130.a člena ZDDV-1 predloži posebni obračun DDV v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.
(2) Če je bil račun za opravljeno storitev izstavljen v drugi valuti, se pri izpolnjevanju posebnega obračuna DDV za preračun vrednosti v eure uporabi menjalni tečaj Evropske centralne banke, ki je objavljen na zadnji dan obračunskega obdobja ali, če na ta dan ni objave, prvi naslednji objavljeni tečaj.
(3) Davčni zavezanec plača DDV v eurih na bančni račun, razviden v sistemu eDavki.«.
22. člen
Za 181. členom se dodata naslov novega 5. podpoglavja in nov 181.a člen, ki se glasita:
»5. Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov
181.a člen
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, mora za davčno obdobje sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV, in sicer na obrazcu DDV-O-OP, ki je Priloga XV tega pravilnika in njegov sestavni del.«.
23. člen
V Prilogi VII (obrazec DDV-P3) se v razdelku »I Splošni podatki« ime polja »02« spremeni tako, da se glasi:
»02 Identifikacijska številka za DDV oziroma podobna številka v državi sedeža«.
V razdelku »IV Drugi podatki« se doda novo polje »23 Posebna ureditev – mednarodni občasni cestni prevoz potnikov (dokazila v prilogi)«.
24. člen
Za Prilogo XIV (obrazec DDV-OPN) se doda nova Priloga XV (obrazec DDV-O-OP), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
KONČNI DOLOČBI
25. člen
Določba novega 181.a člena pravilnika se prvič uporabi za obdobje od 1. aprila 2015, spremenjena Priloga VII (obrazec DDV-P3) pa se uporablja od 1. marca 2015.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015, razen spremenjenega tretjega odstavka 96. člena, spremenjenega 171. in novega 174.a člena pravilnika, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega pravilnika.
Št. 423-234/2013/41
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
EVA 2013-1611-0129
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti