Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3951. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), stran 10665.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-10
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-C)
1. člen
(1) V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13 – ZDavNepr) se v prvem odstavku 130. člena besedilo »23 odstotno« nadomesti z besedilom »16 odstotno«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Organizacije od 1. januarja 2016 obračunavajo 9,59 odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih tem osebam.«.
(3) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se za točko b) dodata novi točki c) in d), ki se glasita:
»c) organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. februarja 2015 namenijo:
– 52,6 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
– 23,7 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 23,7 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.
d) organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. januarja 2016 namenijo:
– 20,86 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
– 39,57 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 39,57 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.«.
(4) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Za 130. členom se dodajo novi 130.a, 130.b in 130.c členi, ki se glasijo:
»130.a člen
(zbiranje in odvajanje sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad)
(1) Osnova za obračun koncesijske dajatve iz prvega odstavka prejšnjega člena je fakturirani prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli mesec. Organizacije oziroma delodajalci iz prvega odstavka prejšnjega člena izračunajo del koncesijske dajatve za sofinanciranje štipendij na obračunu, ki ga davčnemu organu predložijo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunana sredstva iz dela koncesijske dajatve za sofinanciranje štipendij morajo omenjene organizacije plačati v proračun Republike Slovenije, za proračunski sklad po 129. členu tega zakona na dan predložitve obračuna davčnemu organu.
(2) Podrobnejša navodila za obračun in plačilo dela koncesijske dajatve iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.
130.b člen
(nadzor nad zbiranjem in odvajanjem sredstev iz koncesijske dajatve)
(1) Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem dela koncesijske dajatve iz prvega odstavka prejšnjega člena opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.
(2) Glede vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem poglavjem zakona, se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo davčni postopek oziroma finančno upravo.
130.c člen
(urna postavka)
Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 4,5 eura. Višina najnižje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje januar do december preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
(1) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ne glede na prvi odstavek 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 44/14 – ORZPIZ206) obvezno zavarujejo osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki so uživalci družinske pokojnine po določbah ZPIZ-2.
(2) Obveznost zavarovanja na podlagi prejšnjega odstavka ne vpliva na priznanje ter uživanje pravice do družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(3) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so ne glede na drugo alinejo prvega odstavka 153. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 44/14 – ORZPIZ206) zavezane za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev za osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, organizacije.
4. člen
(zdravstveno zavarovanje)
(1) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, so ne glede na tretjo alinejo druge točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/2013 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) zavezane za plačilo prispevka za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zavarovance iz 6. točke 17. člena ZZVZZ, organizacije.
(2) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, se ne glede na tretjo alinejo drugega odstavka 55. člena ZZVZZ za zavarovance iz 6. točke 17. člena ZZVZZ plačujejo prispevki po stopnji 0,53 odstotka.
(3) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, so ne glede na prvo alinejo prvega odstavka 55.a člena ZZVZZ zavezane za plačilo prispevka za zavarovance iz 6. točke 17. člena ZZVZZ, organizacije.
(4) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, je ne glede na drugi odstavek 57. člena ZZVZZ osnova za plačilo prispevka za zavarovance iz 6. točke 17. člena ZZVZZ vsako posamezno plačilo za opravljena začasna in občasna dela, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.
5. člen
(plačnik davka)
Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davčni postopek, se ne glede na 1. točko prvega odstavka 58. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B) za plačnika davka štejejo organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
6. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe področnih predpisov)
Z dnem začetka uporabe tega zakona:
– v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 44/14 – ORZPIZ206) v prvem odstavku 18. člena preneha veljati besedilo »oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, v skladu s predpisi, ki urejajo to delo«, v tretjem odstavku 20. člena pa deveta alineja;
– v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13 in 20/14) preneha veljati 5. člen;
– v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/2013 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1) v prvi alineji prvega odstavka 55.a člena preneha veljati besedilo »z izjemo dohodka iz dela, opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena tega zakona,«;
– v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14 in 84/14) prenehata veljati 59. in 60. člen;
– v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US in 80/10 – ZUTD, 40/12 – ZUJF) se preneha uporabljati drugi stavek tretjega odstavka 6.b člena.
7. člen
(sklenjene koncesijske pogodbe)
Koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, se uskladijo s tem zakonom najpozneje v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
8. člen
(uveljavitev in začetek uporabe zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2015.
Št. 411-01/14-54/16
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EPA 189-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti