Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3950. Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A), stran 10664.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-9
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA (ZIUPTDSV-A)
1. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13) se v četrtem odstavku 5. člena besedilo »decembra 2014« nadomesti z besedilom »decembra 2015«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/14-26/13
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EPA 190-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik