Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3904. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, stran 10616.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 3. seji dne 11. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: zavod), za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične zdravstvene dejavnosti, skladno z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni ter drugih dejavnosti v skladu s predpisi, za območje Občine Ilirska Bistrica.
S tem odlokom se uredijo temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Sedež zavoda: Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
Skrajšano ime zavoda: ZD Ilirska Bistrica
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
3. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda je:
a) Osnovna zdravstvena dejavnost:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija,
– zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
– patronažni obiski, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
– nujna medicinska pomoč in reševalna služba z nujnimi, nenujnimi in sanitetnimi prevozi,
– zdravstveni pregledi športnikov,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– diagnostične in terapevtske storitve,
– medicina dela, prometa in športa.
b) Specialistična ambulantna dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z zdravstveno mrežo:
– diabetologija,
– okulistika,
– ortopedija,
– psihiatrija,
– rentgenologija,
– pulmologija,
– internistika,
– kardiologija.
c) Druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
– programi za zdravo življenje,
– izvajanje mrliško pregledne službe.
d) Druge nezdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom:
– prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
– koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja zdravstvene mreže,
– pedagoške naloge,
– oddajanje prostih kapacitet za potrebe zdravstvene dejavnosti,
– opravljanje finančnih, računovodskih in administrativnih del,
– čiščenje, pranje perila, sterilizacija, vzdrževanje opreme in objektov,
– druge poslovne dejavnosti.
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
1. Q/86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
2. Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
3. Q/86.230 Zobozdravstvena dejavnost
4. Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
5. M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
6. L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
7. C/32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
8. N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
9. N/81.210 Splošno čiščenje stavb
10. N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
11. P/85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
12. S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
13. S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi delavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz področja svojega delovanja.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov. Sestavljajo ga:
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– dva predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izmed delavcev občinske uprave ali članov občinskih organov ter občanov.
Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
7. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda, določene s statutom zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov ob soglasju ustanovitelja,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– določa pogoje za oddajo prostorov in opreme v najem,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije in drugih stalnih in občasnih komisij,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. Direktor
8. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Direktor zdravstvenega zavoda mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko po prenehanju mandata ponovno imenovan.
Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, zato mora imeti direktor najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri.
9. člen
Naloge direktorja zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda, določene s statutom zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda ter predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona.
3. Strokovni svet
10. člen
Strokovni svet je kolegijski organ zavoda.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod:
– na osnovi pogodbe od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– iz proračuna ministrstva pristojnega za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
– od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– iz sredstev proračuna občine ustanoviteljice,
– iz pogodbenih razmerij,
– z dotacijami in prostovoljnimi prispevki,
– iz drugih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom.
12. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z premoženjem upravlja zavod.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Primanjkljaja sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le v primeru, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal zaradi izvajanja nadstandardnih programov, ki jih izvaja zavod na podlagi predhodne odobritve ustanovitelja. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programom dogovorjenim na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
14. člen
Primanjkljaj sredstev iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami s katerimi upravlja, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
16. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih je zavodu dolžan zagotoviti v skladu z zakonom.
X. NADZOR
18. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo pristojni državni organi in ustanovitelj.
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni strokovni organi.
19. člen
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
20. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poslati podatke o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
21. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki velja za občinski proračun ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja ustanovitelj.
Zavod ne sme prevzeti finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
22. člen
Zavod mora od ustanovitelja pridobiti soglasje k:
– statutu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– najemanju dolgoročnih kreditov,
– razpolaganju z nepremičninami,
– k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– razporejanju presežka prihodkov nad odhodki.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odloka najkasneje v treh mesecih od uveljavitve odloka.
24. člen
Zavod se vpiše v sodni register in je pravni naslednik Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču v Kopru, pod zaporedno številko vpisa 10422300 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda. Soglasje pristojnega ministrstva na podlagi 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08) ni potrebno.
25. člen
Vsi organi zavoda nadaljujejo delo do izteka svojih mandatov.
26. člen
Organi, pristojni za imenovanje dodatnih članov sveta zavoda morajo pričeti s postopkom imenovanja članov sveta zavoda v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
Novoimenovanim članom sveta zavoda izteče mandat z iztekom mandata sedanjim članom sveta zavoda.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 2/93, z dne 5. 2. 1993).
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Ilirska Bistrica, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.