Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3903. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2015, stran 10614.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |    v evrih|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|Skupina/  |        NAMEN        | PRORAČUN 2015|
|podskupina |                  |        |
|kontov   |                  |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  5.733.180,13|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.994.630,87|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI          |  4.219.124,44|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček  |  3.699.150,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |703 Davki na premoženje      |   328.257,44|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |704 Domači davki na blago in    |   191.717,00|
|      |storitve              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |706 Drugi davki          |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |   794.506,43|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   124.205,00|
|      |od premoženja           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |711 Takse in pristojbine      |    3.500,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni  |   41.000,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in  |   32.065,00|
|      |storitev              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki    |   593.736,43|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI        |   337.401,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      0,00|
|      |sredstev              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog   |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|   337.401,00|
|      |nematerialnega premoženja     |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|73     |PREJETE DONACIJE          |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih  |      0,00|
|      |virov               |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine   |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI        |   382.148,26|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih |   120.838,26|
|      |javnofinančnih institucij     |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega |   261.310,00|
|      |proračuna iz sredstev proračuna  |        |
|      |Evropske unije           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  6.038.643,59|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI           |  2.430.688,23|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki     |   377.037,74|
|      |zaposlenim             |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za   |   58.274,05|
|      |socialno varnost          |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve  |  1.857.237,74|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |403 Plačila domačih obresti    |   50.000,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |409 Rezerve            |   88.138,70|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI          |  2.398.729,55|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |410 Subvencije           |   127.304,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |411 Transferi posameznikom in   |  1.452.452,20|
|      |gospodinjstvom           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |412 Transferi neprofitnim     |   231.631,25|
|      |organizacijam in ustanovam     |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi |   587.342,10|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino   |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   957.234,81|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   957.234,81|
|      |sredstev              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   251.991,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim|   150.000,00|
|      |in fizičnim osebam         |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |432 Investicijski transferi    |   101.991,00|
|      |proračunskim uporabnikom      |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,     |  –305.463,46|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN  |      0,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|      |(750+751+752)           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |752 Kupnine iz naslova       |      0,00|
|      |privatizacije           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJA     |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |440 Dana posojila         |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |441 Povečanja kapitalskih deležev |      0,00|
|      |in naložb             |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz   |      0,00|
|      |naslova privatizacije       |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN|      0,00|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|      |V.)                |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)         |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE            |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |500 Domače zadolževanje      |      0,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   333.082,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA          |   333.082,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga    |   333.082,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|   638.545,46|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  –331.138,04|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |   971.627,46|
|      |IX.)                |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |   638.545,46|
|      |31. 12. 2014            |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. števčnina in vzdrževalnina ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena sredstva.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 30 dni po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 68.570 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja občina v letu 2015 ne načrtuje zadolžitve.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina), se v letu 2014 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 4101/001/2015
Ig, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti