Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3865. Spremembe in dopolnitve Akta o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 10579.

Na podlagi 81., 154. in 157. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) in 2. člena Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14) ter na podlagi predloga strokovnega sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda v.d. generalne direktorice Zavoda
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E A K T A
o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
V Aktu o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje se v 3. odstavku 1. člena za besedo »Skladu« doda besedilo:»in fizične osebe iz 7. odstavka 2. člena ter 2. odstavka 6. člena tega akta«.
2. člen
V 2. členu se za 6. odstavkom doda nov 7. odstavek, ki se glasi:
»Strokovni izpit lahko opravljajo fizične osebe, ki imajo najmanj VII. raven izobrazbe in 2 leti izkušenj na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve.«.
3. člen
V 2. odstavku 4. člena se besedilo: »Zaposleni pri koncesionarjih oziroma Skladu« nadomesti z naslednjim besedilom: »Zaposleni pri koncesionarjih, Skladu oziroma fizične osebe iz 7. odstavka 2. člena tega akta«.
4. člen
V 6. členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
»Strokovni izpit lahko opravljajo fizične osebe, ki imajo najmanj VI. raven izobrazbe in 2 leti izkušenj na področju posredovanja zaposlitve.«.
5. člen
Za 1. odstavkom 12. člena se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
»Fizične osebe iz 7. odstavka 2. člena in 2. odstavka 6. člena tega akta za opravljanje strokovnega izpita vložijo prijavo na obrazcu »Prijava k strokovnemu izpitu«, ki je kot priloga 1/1 sestavni del tega akta in je objavljena tudi na spletni strani Zavoda.«.
Sedanji 2. in 3. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek.
6. člen
V 20. členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
»Fizične osebe iz 7. odstavka 2. člena in 2. odstavka 6. člena tega akta morajo na dan opravljanja strokovnega izpita predložiti potrdilo o plačanih stroških strokovnega izpita. Predložitev potrdila o poravnanih obveznostih je pogoj za pristop k izpitu.«.
7. člen
V prilogi 3 se naziv priloge spremeni, tako da se glasi:
»Zapisnik o strokovnem izpitu (javni uslužbenci ZRSZ, zunanji izvajalci ukrepov po zakonu, ki ureja trg dela in fizične osebe)«.
8. člen
Te spremembe Akta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mavricija Batič l.r.
v.d. generalne direktorice

AAA Zlata odličnost