Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 10567.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13) se v Prilogi I Enotni kontni načrt, v okviru konta 4034 – Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu, odpre nov podkonto, ki se glasi:
»403406 – Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papirjev – devetmesečne zakladne menice«.
V okviru konta 4112 – Transferi za zagotavljanje socialne varnosti, se naziva podkontov spremenita tako, da se glasita:
»411210 – Dodatki za pomoč in postrežbo
411212 – Invalidnine za telesno okvaro«
ter dodata nova podkonta, ki se glasita:
»411218 – Dodatki k pokojninam
411219 – Letni dodatek k pokojninam«.
V okviru konta 4113 – Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, se črta podkonto, ki se glasi:
»411304 – Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje«.
V okviru konta 4114 – Pokojnine, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»411410 – Vdovske pokojnine«.
V okviru konta 4115 – Nadomestila plač, se spremenijo nazivi naslednjih podkontov, tako, da se glasijo:
»411500 – Delna nadomestila
411501 – Nadomestila za invalidnost
411502 – Začasna nadomestila
411503 – Nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
411599 – Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja«.
V okviru konta 4112 – Transferi za zagotavljanje socialne varnosti se črtajo naslednji podkonti:
»411209 – Dodatki k pokojninam uveljavljenim v drugih republikah SFRJ
411214 – Državne pokojnine
411215 – Enkratni pokojninski dodatek
411216 – Posebni dodatek za socialno ogrožene«.
V okviru konta 4114 – Pokojnine se črtajo naslednji podkonti:
»411405 – Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ
411406 – Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ
411407 – Pokojnine, nakazane v tujino
411408 – Dodatek za rekreacijo upokojencem«.
V okviru konta 4119 – Drugi transferi posameznikom se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»411923 – Sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov invalidom«.
V okviru konta 4131 – Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja se črta naslednji podkonto:
»413112 – Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem«.
V okviru konta 4134 – Tekoči transferi v državni proračun se črtata naslednja podkonta:
»413406 – Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem
413407 – Plačila prispevka delodajalca za starševsko varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem!«.
V okviru konta 4133 – Tekoči transferi v javne zavode se naziv podkonta spremeni tako, da se glasi:
»413306 – Tekoči transferi v javne zavode na podlagi EU zakonodaje in sporazumov o socialnem zavarovanju«.
V okviru konta 4142 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini, se naziv podkonta spremeni tako, da se glasi:
»414201 – Tekoči transferi v tujino, na podlagi EU zakonodaje in sporazumov o socialnem zavarovanju«.
V okviru konta 5004 – Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu, se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»500411 – Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem trgu – devetmesečne zakladne menice«.
V okviru konta 5504 – Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu, se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»550411 – Odplačilo glavnice kratkoročnega vrednostnega papirja izdanega na domačem trgu – devetmesečne zakladne menice«.
V okviru konta 7010 – Prispevki zaposlenih se dodata dva podkonta, ki se glasita:
»701009 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugih pravnih razmerij
701010 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje iz drugih pravnih razmerij«.
V okviru konta 7011 – Prispevki delodajalcev, se nazivi podkontov spremenijo tako, da se glasijo:
»701106 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za člane kmetije
701108 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za zavarovalno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah
701111 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja
701112 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugih pravnih razmerij«.
V okviru konta 7012 – Prispevki samozaposlenih se črtajo naslednji podkonti:
»701209 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki plačujejo prispevek v pavšalu
701210 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov
701212 – Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni«.
V okviru konta 7013 – Ostali prispevki za socialno varnost se odprejo novi podkonti, ki se glasijo:
»701323 – Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz drugih pravnih razmerij
701324 – Prispevek za ZZ oseb, ki plačujejo prispevek v pavšalu
701325 – Prispevek za ZZ oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov
701326 – Prispevek za ZZ od drugih oseb
701327 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje
701328 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz osebnega dopolnilnega dela«.
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se črta podkonto:
»704709 – Druge občinske takse«.
V okviru konta 7103 – Prihodki od premoženja se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»710317 – Prihodki iz naslova vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem«.
V okviru konta 7120 – Globe in druge denarne kazni se spremeni naziv podkonta tako, da se glasi:
»712000 – Denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb«.
V okviru konta 7140 – Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»714010 – Dokupi pokojninske dobe«
ter se črtajo podkonti od 714000 do 714009.
V okviru konta 7141 – Drugi nedavčni prihodki se spremeni naziv podkonta tako, da se glasi:
»714103 – Prihodki na podlagi EU zakonodaje in sporazumov o socialnem zavarovanju«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
Ne glede na prejšnji odstavek se podkonti: 403406, 500411, 550411, 701009, 701010 in 710317 uporabijo že za pripravo letnega poročila za leto 2014.
Št. 007-861/2014
Ljubljana, dne 3. decembra 2014
EVA 2013-1611-0215
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance