Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3818. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014, stran 10460.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/010 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13, 47/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Sekcija/Podsekcija/k2/k3              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 2.765.989|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.673.680|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.495.975|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.410.450|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   43.981|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   41.544|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  177.705|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  128.164|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   3.040|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   1.365|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   44.036|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   6.278|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   6.278|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.086.031|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  286.311|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  799.720|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       | 2.700.892|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  573.650|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  135.465|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   20.972|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  382.289|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   5.862|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   29.063|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  839.681|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   55.463|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  582.910|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam in|   80.160|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  121.149|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.232.799|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.232.799|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   54.761|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   41.201|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   13.560|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI      |   65.097|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki   |      |
|   |minus odhodki)               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) –|   70.958|
|   |(II1–403–404) (Skupaj prihodki brez     |      |
|   |prihodkov od obresti minus skupaj odhodki  |      |
|   |brez plačil obresti)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       |  260.348|
|   |(70+71) – (40+41) (tekoči prihodki minus  |      |
|   |tekoči odhodki in tekoči transferi)     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)          |   70.973|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   70.973|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   70.973|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |   –5.876|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –70.973|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  –65.097|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   7.472|
|   |NA DAN 31. 12. 2013             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 410-16/13
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.