Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3800. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015, stran 10447.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 113. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 16. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13, 99/13, 34/14 in spremembe odloka št. 007-0020/2014 sprejete na 3. redni seji 16. 12. 2014).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Proračun|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  1.243.757|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |PRIHODKI (70+71)             |   860.077|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   737.638|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   670.449|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    42.074|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    25.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   122.439|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   115.211|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     235|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    6.993|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb in     |      0|
|   |prostorov                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      0|
|   |neopredmetenih dolgoroč. sr.       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   283.430|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |    33.430|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz   |   250.000|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   100.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   100.000|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   646.905|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   219.679|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    74.645|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    12.579|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   132.239|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     216|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   261.090|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   205.845|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|     960|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    54.285|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   138.172|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   138.172|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    27.964|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, |    27.964|
|   |ki niso pror. upor.            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |      0|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |   246.852|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   576.852|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)      |   –596.852|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31. 12.  |      0|
|   |preteklega leta              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 80.000 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 007-22/2014-1
Miren, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost