Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3799. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014, stran 10446.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. redni seji dne 16. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13, 99/13 in 34/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     |  leta 2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  10.420.262|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |PRIHODKI (70+71)             |  4.068.910|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.211.653|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.681.809|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   348.742|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   181.002|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   857.257|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   688.497|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   163.060|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   595.760|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb in     |   108.000|
|   |prostorov                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   487.760|
|   |neopredmetenih dolgoroč. sr.       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    34.370|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    34.370|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.613.898|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   980.716|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz   |  4.633.182|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   107.324|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   107.324|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  11.516.992|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.439.309|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   355.676|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    51.580|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   975.939|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    4.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    52.114|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.620.729|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    17.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   928.100|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   155.406|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   520.223|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.356.097|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.356.097|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   100.857|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, |    81.770|
|   |ki niso pror. upor.            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    19.087|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |  –1.096.730|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –316.730|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  1.096.730|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31. 12.  |   316.730|
|   |preteklega leta              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2014
Miren, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost