Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014, stran 9540.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 3. redni seji dne 20. novembra 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                      |  leta 2014|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  23.451.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  19.006.719|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  17.058.095|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.003.032|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.411.470|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  4.643.593|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.948.624|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.393.746|
|   |od premoženja               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    9.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    49.600|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    60.190|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   436.088|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    94.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    94.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    41.430|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    40.430|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    1.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.308.851|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   553.696|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  3.755.155|
|   |iz sredstev proračuna           |       |
|   |Evropske unije               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  20.054.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.592.061|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.027.750|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   155.804|
|   |varnost                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.444.496|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   250.200|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   713.811|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  7.728.392|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije               |   226.718|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  4.117.520|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   871.442|
|   |in ustanovam                |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.510.712|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |    2.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  7.407.437|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  7.407.437|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   326.110|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   231.310|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |    94.800|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  3.397.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    1.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    1.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |  1.023.871|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  1.023.871|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  1.023.871|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  2.374.129|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –1.023.871|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  –3.397.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  1.461.779|
|   |NA DAN 31. 12. 2013            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 89.511 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 80.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2014
Žalec, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.