Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014

Kazalo

2919. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, stran 7808.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica (v nadaljevanju: SPV) in določa njegovo sestavo ter naloge.
(2) Svet deluje kot posvetovalno telo župana.
2. člen
SPV skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.
3. člen
(1) SPV ima pet članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Sevnica na podlagi predlogov organizacij in institucij iz drugega odstavka tega člena za mandatno dobo štirih let.
(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– predstavnik aktiva ravnateljev osnovnih šol v Občini Sevnica,
– predstavnik Policijske postaje Sevnica,
– predstavnik izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica,
– predstavnik avtošol s sedežem na območju Občine Sevnica,
– predstavnik izvajalcev šolskih prevozov na območju Občine Sevnica.
(3) SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij in institucij, ki nimajo svojih članov v SPV.
4. člen
(1) SPV ima svoj sedež na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
(2) Strokovne in administrativne naloge za potrebe SPV zagotavlja občinska uprava.
5. člen
Naloge sveta so naslednje:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Sevnica ter iz drugih sredstev.
7. člen
Za delo SPV se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 33/14) ter Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 85/11), ki se nanašajo na delovna telesa.
8. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 84/99).
(2) Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 8. 12. 2010, nadaljuje z delom do izteka mandata članov občinskega sveta v obdobju 2010–2014 oziroma do imenovanja SPV po tem odloku.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.