Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014

Kazalo

2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, stran 7795.

Na podlagi 61. in 61.a člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. dopisni seji v času od 15. 9. 2014 do 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08), ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o., pod številko J-4/14. Sestavlja jih tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V 2. členu se v točki »B) Grafični del« za točko 15. doda nova točka, ki se glasi: »15a. Etapnost izvajanja prostorskih ureditev, M 1:1500.«
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestna gospodarska cona je namenjena proizvodnim, obrtnim, poslovno-storitvenim dejavnostim, ravnanju z odpadki, skladiščenju, parkiranju tovornih vozil in podobnim dejavnostim ter v manjši meri trgovini, gostinstvu in drugim spremljajočim dejavnostim.«
4. člen
V 5. členu se na koncu drugega odstavka pred piko doda vejica in besedilo:
»ki se vzhodno od območij št. 4, 5 in 6 lahko uredijo tudi kot površine in objekti za ravnanje z odpadki«.
5. člen
V 7. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni objekti v javni rabi, ograje, podporni zidovi, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarske poti, pešpoti, gozdne poti in podobno, pomožni komunalni objekti) skladno s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje,«
6. člen
V 7. členu se doda nova tretja alineja prvega odstavka, ki se glasi:
»kontejnerji s stranišči, umivalniki in prhami ter kontejnerji za potrebe vratarnice,«
7. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, se dovoljeni objekti na območju OPPN razvrščajo na:
1 STAVBE:
12 Nestanovanjske stavbe (ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti)
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
211 Objekti transportne infrastrukture – ceste
222 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – distribucijski plinovod, distribucijski cevovod za vodo in pripadajoči objekti, cevovod za odpadno vodo, hidranti, distribucijski elektroenergetski vodi in trafo-postaje ter komunikacijska omrežja)
24205_Ograja, oporni zid, škarpa.«
8. člen
V 7. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju parkirišč so dopustni nadstrešnice in kontejnerji za potrebe vratarnice. Dopustni so tudi kontejnerji s stranišči, umivalniki in prhami, in sicer po največ štirje na vsako območje parkirišč in manipulacije, pri čemer se zagotovi njihova postavitev v enotnih linijah vzdolž dostopne ali interne ceste ali vzdolž vzhodnega roba območja OPPN.«
9. člen
V 8. členu se prvi odstavek izbriše. Drugi odstavek se preštevilči v prvi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Skladno s klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljevanju Uredba) so dovoljene naslednje dejavnosti:
C.  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
   10. Proizvodnja živil
   11. Proizvodnja pijač
   12. Proizvodnja tobačnih izdelkov
   13. Proizvodnja tekstilij
   14. Proizvodnja oblačil
   15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
      (razen 15.110 Strojenje in dodelava usnja in
      krzna)
   16. Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov
      iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
   17. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
   18. Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev
      zapisa
   21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
   22. Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
   23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
   25. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in
      naprav
   28. Proizvodnja drugih strojev in naprav
   29. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in
      polprikolic
   30. Proizvodnja drugih vozil in plovil
   31. Proizvodnja pohištva
   32. Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
   33. Popravila in montaža strojev in naprav
D.  OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM
   IN PARO
   35.119 Druga proizvodnja električne energije
   35.120 Prenos električne energije
   35.130 Distribucija električne energije
   35.140 Trgovanje z električno energijo
E.  OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI
   IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
   38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
   38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (od tega samo
   zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij
   in podobno)
   38.310 Demontaža odpadnih naprav
   38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
   in odpadkov (razen predelave drugih ostankov
   in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije
   v sekundarne surovine)
F.  GRADBENIŠTVO
   41. Gradnja stavb
   42. Gradnja inženirskih objektov
   43. Specializirana gradbena dela
G.  TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
   45. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih
      vozil
   46. Posredništvo in trgovina na debelo, razen
      z motornimi vozili
   47. Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
H.     PROMET IN SKLADIŠČENJE
   49. Kopenski promet; cevovodni transport
   52. Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
   53. Poštna in kurirska dejavnost
I.  GOSTINSTVO
   55. Gostinske nastanitvene dejavnosti
   56. Dejavnost strežbe jedi in pijač
N.  DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
   77. Dajanje v najem in zakup
   79. Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev
      potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
   80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
   81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice
   82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene
      dejavnosti
S.  DRUGE DEJAVNOSTI
   96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
Tretji odstavek se preštevilči v drugi odstavek.
10. člen
V 9. členu se v prvem odstavku na koncu prve alineje doda stavek, ki se glasi: »Tlorisni gabarit kleti je lahko večji ali manjši od gabarita zgornjih etaž.«
11. člen
V 9. členu se v drugem odstavku na koncu doda stavek, ki se glasi: »Pri projektiranju zahtevanega deleža zelenega površin na posamični gradbeni parceli se predvidijo tudi krajinske rešitve, ki bodo s sistemom zelenih barier, usmerjenih pogledov in podobnih strokovnih rešitev pripomogle h kakovostni integraciji gospodarske cone v širši krajinski prostor.«
12. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vertikalni gabariti: Višine objektov 1, 2 in 2a (vzdolž Straške ceste na južnem delu OPPN) so največ (2) K + P + 2 in najmanj P + 1 oz. 5 m. Višine objektov morajo biti medsebojno poenotene oziroma oblikovno smiselno usklajene. Višine objektov na območjih od št. 3 do 8 so največ (2) K + P + 2 in najmanj P. Noben objekt na območju NGC ne sme presegati absolutne višine 210 m n.v.«
13. člen
V 9. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Oblikovanje objektov: Objekti morajo biti oblikovani sodobno, medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih pravokotnih oblik. Dovolijo se izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstreškov. Objekti naj se poenotijo po materialih in barvah – dovolijo se svetle, zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se omet ali fasadne obloge in temne strehe (temnosiva, siva, črna, temnorjava), ki ne smejo biti bleščeče. Strehe naj bodo ravne, dovolijo se tudi nizke eno ali dvokapnice z naklonom do največ 10 stopinj ali nizke polkrožne strehe, vendar naj bodo strehe v teh primerih na fasadi zakrite s horizontalnim strešnim vencem. Ti naj bodo poudarjeni (z napisi, barvo ipd.). Nadstrešnice in kontejnerji se oblikujejo sodobno in medsebojno poenoteno.
Objekt 1 (na vzhodnem delu bencinska črpalka, na zahodnem gostinsko poslovni program): oblikuje se kot zaključena celota, klet objekta je nivojsko izenačena in dostopna tudi s parkirišča tovarne Adria Mobil.
Objekt 2 (poslovno-storitveni objekt): objekt je postavljen na južno gradbeno linijo. Objekt lahko na vzhodnem delu izkorišča naklon terena proti vzhodu, zato je lahko kletna etaža delno ali v celoti odprta in se prilagaja terenskim danostim. V delu, kjer je kletna etaža odprta, je oblikovana enotno transparentno kot pritličje. V strukturni zasnovi je objekt vzdolžno členjena lamela z osrednjo komunikacijo in prečnimi dostopi. Dimenzioniran je v rastru, ki omogoča maksimalno fleksibilnost programov (poslovni, nastanitveni, gostinski itd.).
Južna fasada objektov 1 in 2 mora biti mestotvorno arhitekturno oblikovana, oba objekta pa morata biti oblikovno usklajena. Pritličje mora biti vsaj na južni strani transparentno, kar je namenjeno prepoznavanju programov v notranjosti objekta (gostinski lokali, špedicije ipd.).
Objekt 2a (poslovno-storitveni objekt): Oblikovanje objekta naj se poenoti oziroma uskladi z oblikovanjem objektov 1 in 2.«
14. člen
V 15. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Parkirne površine se uredijo na posameznih gradbenih parcelah in morajo zadoščati potrebam po parkirnih prostorih za različne dejavnosti. V okviru pogojev za objekte, ki dovoljujejo izvedbo kleti, se lahko uredi tudi parkirne hiše pod objekti in manipulacijskimi površinami ter parkirišči, padavinska voda iz kletnih prostorov pa se mora na stroške investitorja prek lastnih črpališč prečrpavati v padavinsko kanalizacijo. Dopustna je izgradja parkirnih hiš za posamezne objekte ali za več objektov oziroma sosednjih, medsebojno povezanih gradbenih parcel.
Za poslovne površine se zagotovi vsaj eno parkirno mesto na 30 m2 površine objekta. Za ostale površine je število parkirnih mest odvisno od vrste dejavnosti, zato se določa v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s pravilniki oziroma Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (Prometnotehnični inštitut FAGG, Ljubljana 1991).«
15. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Možna je tudi oskrba z vodo iz vrtine, ki se uredi na samem območju za potrebe ogrevanja s toplotnimi črpalkami, ki se namestijo na posameznih objektih. Voda iz vrtine se lahko uporablja tudi v tehnološke oz. sanitarne namene in za požarno varnost.«
16. člen
V 22. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Odpadna padavinska voda, ki nastane zaradi ravnanja z odpadki (izcedna voda), se mora predhodno očistiti in potem ustrezno odvajati v padavinsko kanalizacijo, v nasprotnem primeru mora spremembo oziroma drug način odvajanja potrditi upravljavec javne kanalizacije. Pred izpustom v kanalizacijo se uredi vzorčno mesto za izcedne vode.«
Dosedanji četrti odstavek se preštevilči v peti odstavek.
17. člen
Naslov 30. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom«
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 in Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1 za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Pri projektiranju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.175 g.
(2) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
(3) Zagotovijo se potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve, da se prepreči širjenje požara na sosednje objekte. Zagotovijo se viri vode za gašenje. Zagotovijo se neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne površine za intervencijska vozila.«
18. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvedba ureditev na območju NGC se predvidi fazno:
– v 1. fazi se za celotno območje izvede obodna parcelacija,
– v 2. fazi se pridobi gradbena dovoljenja za predhodna dela na celotnem območju (sečnja gozda in izravnava reliefa) skladno s 34. členom tega odloka,
– v 3. fazi se izvede vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura, vključno s prometnimi ureditvami in lahko že del gradnje objektov ter zunanjih ureditev na posameznih parcelah. 3. faza se lahko izvede v dveh etapah, in sicer za območje etape 1. in za območje etape 2., katerih površina je določena na karti Etapnost izvajanja prostorskih ureditev. Na območju vsake od etap se lahko gradijo načrtovane prostorske ureditve, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, sočasno z gradnjo načrtovanih objektov gospodarske javne infrastrukture oziroma po njihovi izgradnji.
– v naslednjih fazah se (lahko postopno) uredijo še preostali objekti z zunanjimi ureditvami.
(2) Predhodno oziroma najkasneje sočasno z gradnjo objektov se morajo izvesti objekti gospodarske javne infrastrukture. Obratovanje objektov pred dograditvijo potrebne komunalne opreme ni dovoljeno. V primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z občino mora biti le ta predhodno predana v uporabo.«
KONČNE DOLOČBE
19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.
20. člen
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-42/2013
Novo mesto, dne 18. septembra 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti