Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014

Kazalo

2909. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov, stran 7790.

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 41. seji dne 18. 9. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje štipendij dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), vključenim v srednješolsko izobraževanje, ter študentom in študentkam (v nadaljevanju: študenti), vključenim v programe višješolskega izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja, vrste štipendij, pogoje in postopke za dodelitev štipendij, višino in dodatke k štipendijam, obveznosti štipendista, ter pogoje za podeljevanje nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.
V proračunu Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) se določi višino sredstev, namenjeno štipendiranju ter podeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.
II. VRSTE ŠTIPENDIJ TER SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJ
2. člen
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja dijakov in študentov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje.
3. člen
Vrste štipendij:
– štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice,
– občinske štipendije.
4. člen
Štipendije se razpišejo in dodeljujejo v vsakem šolskem oziroma študijskem letu.
Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa.
Občinske štipendije se dodelijo za obdobje enega šolskega leta.
Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.
5. člen
Do štipendije so upravičeni kandidati, ki poleg drugih pogojev iz tega pravilnika izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije z bivališčem v Občini Ajdovščina, izjemoma lahko štipendijo pridobi študent, ki nima prebivališča v Občini Ajdovščina, ima pa bivališče v eni izmed severno primorskih občin, kolikor se študijski program, v katerega je vključen, izvaja na območju Občine Ajdovščina in ga kot lokalno pomembni program s sklepom potrdita odbora, ki pokrivata področje gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini,
– imajo status dijaka in so pred 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali
– imajo status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.
Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika pridobi štipendijo za izobraževanje v tujini, kolikor gre za javno veljavni izobraževalni program in izobraževalno inštitucijo, ki sta ustrezno akreditirana ter v Republiki Sloveniji ni ustreznega izobraževalnega programa.
6. člen
Štipendije ni možno dodeliti:
– za vpis v letnik, v katerega je dijak oziroma študent ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa,
– za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja ravni, ki jo je dijak oziroma študent že dosegel,
– osebam, ki prejemajo eno izmed štipendij iz tega pravilnika,
– osebam, ki prejemajo drugo kadrovsko štipendijo,
– osebam, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
– osebam, vpisanim v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
– poslovodnim osebam gospodarske družbe.
III. ŠTIPENDIJE ZA LOKALNO POMEMBNE ALI DEFICITARNE POKLICE
7. člen
Štipendija za lokalno pomembne ali deficitarne poklice je namenjena dijakom oziroma študentom, ki se izobražujejo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, ki jih s sklepom določita odbora, ki v občini pokrivata področje gospodarstva in družbenih dejavnosti na podlagi podatkov o potrebah trga dela. Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev se sprejme v začetku koledarskega leta in javno objavi.
8. člen
Do štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice so upravičeni dijaki oziroma študenti, ki:
– izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije iz 5. člena tega pravilnika,
– se izobražujejo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice opredeljene v sklepu iz prejšnjega člena tega pravilnika.
Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.
9. člen
Višina štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice mesečno znaša:
– za dijaka 12 % minimalne plače,
– za študenta 25 % minimalne plače.
Za določitev višine štipendije se upošteva javno objavljen podatek o višini minimalne plače v Republiki Sloveniji v mesecu pred javnim razpisom. Višina štipendije štipendistov, ki že prejemajo štipendijo se uskladi enkrat letno, upoštevaje višino minimalne plače v mesecu avgustu tekočega leta in velja od 1. septembra dalje.
IV. OBČINSKE ŠTIPENDIJE
10. člen
Občinska štipendija je namenjena dijakom oziroma študentom, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko šibkejših družin, z namenom vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje.
11. člen
Do občinske štipendije so upravičeni dijaki oziroma študenti, ki:
– izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije iz 5. člena tega pravilnika,
– imajo pridobljeno pravico do državne štipendije.
Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi občinske štipendije kandidati z ugotovljenim nižjim dohodkom na družinskega člana. Upošteva se podatek o dohodku na družinskega člana iz trenutno veljavne odločbe o pridobitvi pravice do državne štipendije. Ob enakem dohodku na družinskega člana imajo prednost kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.
12. člen
Višina občinske štipendije mesečno znaša:
– za dijaka 3,5 % minimalne plače,
– za študenta 7 % minimalne plače.
Za določitev višine štipendije se upošteva javno objavljen podatek o višini minimalne plače v Republiki Sloveniji v mesecu pred javnim razpisom.
V. DODATKI K ŠTIPENDIJAM
13. člen
Štipendist je upravičen do dodatka za dosežen uspeh, kolikor izpolnjuje pogoje, določene v merilih.
Merila
+-------------------------------------+-----------------------+
|    Povprečna ocena dijaka    |  Višina dodatka   |
|   v preteklem šolskem letu    |    v €/mesec    |
+-------------------------------------+-----------------------+
|od vključno 4,0 do vključno 4,25   |     10      |
+-------------------------------------+-----------------------+
|nad 4,25 do vključno 4,5       |     15      |
+-------------------------------------+-----------------------+
|nad 4,5               |     20      |
+-------------------------------------+-----------------------+

+-------------------------------------+-----------------------+
|   Povprečna ocena študenta    |  Višina dodatka   |
|   v preteklem šolskem letu    |    v €/mesec    |
+-------------------------------------+-----------------------+
|od vključno 8,0 do vključno 8,5   |     10      |
+-------------------------------------+-----------------------+
|nad 8,5 do vključno 9,0       |     15      |
+-------------------------------------+-----------------------+
|nad 9,0               |     20      |
+-------------------------------------+-----------------------+
Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za šolsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.
Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v 1. letniku izobraževalnega programa.
VI. POSTOPEK DODELJEVANJA, IZPLAČEVANJA ŠTIPENDIJ TER DRUGI POGOJI ZA PREJEMANJE ŠTIPENDIJ
14. člen
Štipendije po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, izvedenega v mesecu septembru tekočega leta. Javni razpis se javno objavi. Javni razpis mora vsebovati pogoje za dodelitev štipendij, vrste štipendij, število razpisanih štipendij, višino štipendije, zahtevano dokumentacijo, rok za vložitev prijave na javni razpis ter druge podatke pomembne za dodelitev štipendij.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisija šteje 3 člane v naslednji sestavi:
– predstavnik občinske uprave: 1 član,
– predstavnik odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 1 član,
– predstavnik Mladinskega sveta Ajdovščina: 1 član.
15. člen
Vlagatelj vloži vlogo za dodelitev štipendije na obrazcu, določenem v javnem razpisu.
Vlogi mora biti priloženo:
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu oziroma študijskem uspehu zadnjega leta izobraževanja,
– dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih (velja samo za študente),
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev (velja samo za kandidate, ki se prijavljajo na razpis za štipendijo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice),
– odločbo o pridobljeni državni štipendiji (priložijo kandidati, ki se prijavljajo na razpis za občinsko štipendijo),
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
Potrdilo o stalnem bivališču v Občini Ajdovščina ter potrdilo o državljanstvu bo občina pridobila iz uradnih evidenc.
16. člen
Komisija po poteku roka za oddajo vlog, izvede odpiranje vlog. Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8. dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija v nadaljevanju, upoštevaje pogoje in merila, pripravi predlog za dodelitev štipendij, zavrnitvi oziroma zavrženju vlog. O dodelitvi štipendije odloča na prvi stopnji občinska uprava, ki izda odločbo. O pritožbah zoper odločbo občinske uprave odloča župan.
Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
17. člen
Štipenditor in štipendist medsebojna razmerja glede prejemanja štipendije uredita s pogodbo. Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Štipendija se izplačujejo vseh dvanajst mesecev, in sicer za čas od 1. septembra do 31. avgusta za dijake, oziroma za čas od 1. oktobra do 30. septembra za študente. Štipendija se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno leto. V zadnjem letniku srednje oziroma poklicne šole, se štipendija izplačuje do vključno meseca junija.
18. člen
Obveznosti štipendista:
– da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo,
– da uspešno zaključi izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo glede na čas trajanja izobraževalnega programa,
– da občini dostavi ustrezno dokazilo o uspešno zaključenem letniku oziroma izobraževalnem programu,
– da obvešča občino o vseh spremembah, ki vplivajo na prejemanje štipendije v roku 8 dni od nastali spremembi ali v 8 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel (prekinitev izobraževanja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba dohodkov, premoženja in prejemkov, ki so bili podlaga za pridobitev občinske štipendije, sprememba smeri izobraževanja, o drugih okoliščinah).
19. člen
Štipendijsko razmerje preneha, ko štipendist:
– izpolni vse obveznosti iz štipendijskega razmerja,
– ne izpolnjuje več pogojev za prejemanje štipendije po tem pravilniku,
– prekine izobraževanje za izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– odpove štipendijo,
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli.
20. člen
Štipendist je dolžan vrniti izplačano štipendijo v naslednjih primerih:
– če ne zaključi letnika izobraževanja,
– če ne zaključi izobraževalnega programa v predvidenih rokih določenih v pogodbi,
– če ne izpolni obveznosti iz 24. člena tega pravilnika,
– če pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov.
V primeru iz četrte alinee tega člena je štipendist dolžan vrniti štipendijo skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obresti.
21. člen
Izjemoma lahko občina iz utemeljenega razloga štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije, razen v primeru iz četrte alinee prejšnjega člena.
Kot utemeljeni razlogi se štejejo:
– smrt v družini oziroma nastop invalidnosti I. kategorije štipendista ali njegovih staršev,
– najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajoče bolezni oziroma poškodbe štipendista ali njegovih staršev,
– težak socialni položaj štipendista ali njegovih staršev.
VII. POSEBNI POGOJI PREJEMANJA ŠTIPENDIJ ZA LOKALNO POMEMBNE ALI DEFICITARNE POKLICE
22. člen
Štipendist, ki prejema štipendijo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, je dolžan v pogodbeno določenih rokih dostaviti dokazilo o vpisu v naslednji letnik oziroma potrdilo o zaključku študija.
23. člen
Štipendijsko razmerje miruje in štipendija se ne izplačuje, če štipendist:
– ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo,
– koristi starševske pravice (starš, ki prejema dodatek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke),
– ne dostavi ustreznih dokazil za nadaljnje prejemanje štipendije.
Štipendijsko razmerje miruje največ eno leto. Štipendija se štipendistu ponovno izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po izpolnitvi pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije in dostavi ustreznih dokazil, ki jih predvideva pogodba o štipendiranju.
24. člen
Štipendist se je po zaključku šolanja v roku treh mesecev dolžan zaposliti na območju občine Ajdovščina, najmanj za čas prejemanja štipendije, v kolikor obstaja ustrezna zaposlitev glede na smer izobraževanja.
VIII. NAGRADE ZA IZJEMNE DOSEŽKE IN USPEHE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
25. člen
Nagrade za izjemne dosežke in uspehe (v nadaljevanju: nagrada) so namenjene dijakom in študentom kot nagrada za izjemne dosežke na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.
26. člen
Do nagrade so upravičeni dijaki oziroma študenti, ki izpolnjuje splošne pogoje iz 5. člena tega pravilnika ter so dosegli:
1. izjemen dosežek na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, pod pogoji: da ima organizator tekmovanja javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja, da so tekmovanja organizirana najmanj v dveh stopnjah (regijsko, državno oziroma državno, mednarodno), da je uvrstitev tekmovalcev na višji nivo tekmovanja možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji, ali
2. izjemen dosežek oziroma uspeh na kulturno/umetniškem področju, pod pogoji: da je bilo izvedenih 5 avtorskih razstav oziroma nastopov oziroma predstavitev, da sta bili o dosežku oziroma uspehu objavljeni najmanj dve pisni pozitivni strokovni kritiki v tiskani ali elektronski publikaciji.
Za dokazovanje dosežkov iz 1. in 2. točke se upošteva obdobje zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let.
Letno se ob zadostnem številu prijav vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena pravilnika, praviloma podeli enako število nagrad pod točko 1. in točko 2.
V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih sredstev se denarna nagrada pod 1. oziroma 2. točko prvega odstavka tega člena dodeli kandidatom z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.
27. člen
Višina letne nagrade znaša od 50 % do 60 % minimalne plače in se izplača v enkratnem znesku. Za določitev višine nagrade se upošteva javno objavljen podatek o višini minimalne plače v Republiki Sloveniji v mesecu pred javnim razpisom.
28. člen
Glede postopka podeljevanja nagrad, javnega razpisa ter vseh postopkov do vključno izdaje odločbe o pridobitvi nagrade se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo dodeljevanje štipendij.
29. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 110-12/2014
Ajdovščina, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.