Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2759. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica, stran 7413.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. izredni seji 28. 8. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,10 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sodražica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-6/2014
Sodražica, dne 29. avgusta 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.