Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2743. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 7389.

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti podjetij iz četrte alineje 2. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja so dolžna poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja sporočijo proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, sporočijo tudi cene v prodaji na debelo z DDV oziroma cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja sporočijo za vse storitve, navedene v 3. členu te odredbe, cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, sporočijo cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen iz naslova akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja pošljejo obvestilo o spremembi cen za naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca) iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. PRODAJA GORIVA
2.a neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
2.b dizelsko gorivo,
2.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
2.č kurilno olje srednje (mazut),
2.d letalsko gorivo,
2.e utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za pogon in ogrevanje.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(1) Obvestilo o spremembi cen se pošlje ministrstvu na obrazcu Obvestilo o spremembi cen, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se pošlje po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za storitve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt@gov.si.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 007-115/2014-9
Ljubljana, dne 22. avgusta 2014
EVA 2014-2130-0040
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo