Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2706. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, stran 7322.

Na podlagi drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 17. člena, šestega odstavka 70. člena in enajstega odstavka 74. člena ter za izvrševanje 83. in 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa mejne vrednosti emisije snovi in toplote, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave v skladu z:
– Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8),
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8),
– Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27. 12. 2006, str. 19) in
– Direktivo 2010/75/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. decembra 2010) (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25).«.
2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na industrijske odpadne vode, se uporabljajo tudi glede tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, lahko odstranjujejo z izpuščanjem v vode, razen če ta uredba določa drugače.«.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta 1. točka, dosedanji 2. in 3. točka pa postaneta 1. in 2. točka.
4. člen
V 4. členu se v tretji alineji 10. točke besedilo »iz obratov« nadomesti z besedilom »s površin objektov«, za besedilom »ali naprav za« se doda besedilo »predhodno skladiščenje,«, za besedilom »ali odstranjevanje odpadkov« pa se doda vejica in besedilo »razen njihovih streh,«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:
– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu,
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe,
– nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz posebnega predpisa iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode ureja drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode ne uporablja ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za katero iz posebnega predpisa iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske odpadne vode iz te naprave ne uporablja;«.
V 34. točki se besedilo »iz 52. točke« nadomesti z besedilom »iz točk a) in b) 56. točke«.
Za 35. točko se doda nova 36. točka, ki se glasi:
»36. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Dosedanje 36. do 39. točka postanejo 37. do 40. točka.
Za dosedanjo 40. točko, ki postane 41. točka, se dodata novi 42. in 43. točka, ki se glasita:
»42. predelava odpadkov je predelava v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
43. predhodno skladiščenje odpadkov je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Dosedanje 41. do 45. točka postanejo 44. do 48. točka.
Za dosedanjo 46. točko, ki postane 49. točka, se doda nova 50. točka, ki se glasi:
»50. skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Dosedanje 47. do 60. točka postanejo 51. do 64. točka.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu druge alineje za vejico doda besedilo »izražen v mg/L, in«.
6. člen
V drugem odstavku 9. člena se v drugi alineji za besedilom »pH-vrednosti« doda besedilo »ter prostega klora in parametra AOX«.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »zmogljivost« doda besedilo »kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije in«, besedilo »javno kanalizacijo« pa se nadomesti z besedilom »to kanalizacijsko omrežje«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli odvajanje industrijske odpadne vode neposredno ali posredno v vode, če:
– je iz mnenja upravljavca javne kanalizacije ali komunalne ali skupne čistilne naprave razvidno, da industrijska odpadna voda škodljivo vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave,
– bi bila drugačna ureditev tehnično neizvedljiva ali
– bi povzročila nesorazmerno visoke stroške.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za industrijsko odpadno vodo iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno, da:
– parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali toplote za odvajanje neposredno ali posredno v vode in
– so izpolnjeni pogoji za odvajanje iz 21. člena te uredbe.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
V drugem odstavku 17. člena se v napovednem stavku besedilo »je onesnažena z usedljivimi snovmi« nadomesti z besedilom »vsebuje usedljive snovi«.
V 2. točki se za dvopičjem doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– površine na območju naprave, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil,«.
Dosedanje prva do četrta alineja postanejo druga do peta alineja.
V četrtem odstavku se v 1. točki v peti alineji beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, sedma alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– letališke steze in ploščadi s klasifikacijsko številko 21301, če gre za vzletno pristajalne in vozne letališke steze, ali«.
9. člen
V prvem odstavku 25. člena se v tretji alineji besedilo »da predpisane mejne vrednosti emisije snovi in toplote niso presežene« nadomesti z besedilom »da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja«.
10. člen
V 26. členu se v sedmi alineji besedilo »na podlagi« nadomesti z besedilom »kot zmnožek«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– lokacije mest vzorčenja v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5 000 ter program obratovalnega monitoringa stanja voda iz 33. člena te uredbe, če je za napravo predpisan,«.
11. člen
V prvem odstavku 27. člena se v 2. točki na koncu b) točke vejica in beseda »in« nadomestita s podpičjem.
Na koncu 3. točke se pika nadomesti z besedo »ali« in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. obratovanje naprave, ki ni naprava ali del naprave iz predpisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in ni naprava iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode, v njej pa nastajajo le hladilne odpadne vode, ki se odvajajo v vodotok.«.
12. člen
V četrtem odstavku 31. člena se za besedilom »ter temperature« doda besedilo »in pretoka«.
13. člen
V prvem odstavku 32. člena se tretja alineja 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker rezultati monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda kažejo, da je vodno telo, v katero se odvaja odpadna voda, čezmerno obremenjeno s temi onesnaževali, industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok za tako obremenjenost,«.
Za tretjo alinejo se dodajo nova četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:
»– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker bi emisija tega parametra onesnaženosti zaradi odvajanja odpadne vode lahko povzročila znatno povečanje,
– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker meritve tega onesnaževala upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– obseg meritev za industrijsko odpadno vodo povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker ta onesnaževala škodljivo vplivajo na biološko razgradnjo odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, ali na kakovost blata iz komunalne ali skupne čistilne naprave, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, ali«.
V dosedanji četrti alineji, ki postane sedma alineja, se pika na koncu alineje nadomesti z vejico.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. dokumentacije iz prve alineje tretjega odstavka 23. člena te uredbe, če se mora zaradi spremljanja učinkovitosti čiščenja odpadne vode pri posrednem odvajanju v podzemno vodo povečati:
– pogostost meritev ali
– obseg meritev za enega ali več parametrov onesnaženosti.«.
V drugem odstavku se za besedilom »obratovalnega monitoringa« doda besedilo »za največ 10 let«.
14. člen
V 33. členu se črta beseda »lahko«.
15. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(sprememba programa obratovalnega monitoringa stanja voda)
(1) Za posamezno napravo se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi spremembo programa obratovalnega monitoringa stanja voda iz desete alineje 26. člena te uredbe na podlagi:
1. vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, če je lahko pogostost meritev manjša od predpisane, ker sta količina in onesnaženost odpadne vode enaki celo koledarsko leto,
2. poročila o obratovalnem monitoringu stanja voda v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu površinskih ali podzemnih voda ali podatkov o tehnološkem postopku, podatkov o čiščenju industrijske odpadne vode na čistilni napravi ali podatkov iz monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda, če se mora:
– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker bi emisija tega parametra onesnaženosti zaradi odvajanja odpadne vode lahko povzročila znatno povečanje ali
– obseg meritev za komunalno ali skupno čistilno napravo, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ki jih vsebuje ta industrijska odpadna voda.
(2) Vloga iz 1. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– rezultate opravljenih občasnih in trajnih meritev emisije snovi,
– opis ukrepov, s katerimi upravljavec naprave zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka,
– mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, iz katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa obratovalnega monitoringa upravičena, in
– rezultate meritev vseh parametrov onesnaženosti, opravljenih v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih ali podzemnih voda v letu pred potekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če se vloga nanaša na podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja.«.
16. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »6. člen« nadomesti z besedilom »2. točko prvega odstavka 11. člena«, besedilo »opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno ali več onesnaževal« pa se nadomesti z besedilom »določi, da se čezmerna obremenitev glede na letno količino enega ali več onesnaževal ne ugotavlja«.
V drugi alineji se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– odvajanje odpadne vode ne bi povzročilo znatnega povečanja in«.
Dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– rezultati državnega monitoringa stanja površinskih voda in podatki iz prve alineje četrtega odstavka tega člena kažejo, da vodno telo vodotoka ali njegov del, v katerega se odvaja odpadna voda iz naprave, ni čezmerno obremenjen glede na tista onesnaževala, ki so predmet opustitve.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za obstoječo napravo ali iztok iz obstoječe naprave iz prvega odstavka tega člena v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi obveznost ugotavljanja čezmerne obremenitve v skladu z 2. točko prvega odstavka 11. člena te uredbe vedno, kadar se ugotovi čezmerna obremenitev v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v prvi alineji beseda »opustitve« nadomesti z besedo »izjeme«, za besedo »oseba« se črta vejica, besedilo »ki izpolnjuje pogoje za izvajalca kemijskega stanja v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda« se nadomesti z besedilom »iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda« ter za njim dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Podatki o vsebnosti onesnaževala v površinski vodi vodotoka iz prve alineje prejšnjega odstavka morajo vključevati najmanj štiri rezultate meritev in analiz, izvedenih v času stabilnih hidroloških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka, in v časovnih presledkih, ki niso krajši od 30 dni.
(6) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se lahko na podlagi vloge upravljavca obstoječe naprave za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno obstoječo napravo ali za posamezen iztok iz te naprave v okoljevarstvenem dovoljenju opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno ali več onesnaževal, če se določi mejna vrednost emisije tega onesnaževala, ki je enaka okoljskemu standardu kakovosti za površinske vode.«.
Dosedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na tretjo alinejo drugega odstavka 14. člena te uredbe se za obstoječo napravo, ki industrijsko odpadno vodo odvaja v:
– javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri odvajanju v javno kanalizacijo, letna količina onesnaževal pa se ne določa,
– javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode, uporabljajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri neposrednem ali posrednem odvajanju industrijske odpadne vode v vode, letna količina onesnaževal pa se ne določa.«.
17. člen
V 42. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na šesto alinejo drugega odstavka 12. člena te uredbe se odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne naprave lahko odvajajo v vodotok, katerega srednji mali pretok je manjši od dvakratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz naprave, če gre za opremljanje območja poselitve iz operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode z javno kanalizacijo in je iztok v tak vodotok določen s predpisom, ki določa prostorski načrt, uveljavljenim pred 1. septembrom 2012.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
18. člen
V 1. točki priloge 2 se 44. in 45. vrstica spremenita tako, da se glasita:
»
+---------------+----+---------+-------+--------+-------+-------+
|klor – prosti |  |ni    | Cl2 | mg/L |0,2 (t)| 0,5 |
|        |  |določena |    |    |    |    |
+---------------+----+---------+-------+--------+-------+-------+
|celotni klor  |  |7782-50-5| Cl2 | mg/L |0,5 (t)| 1,0 |
+---------------+----+---------+-------+--------+-------+-------+
«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(1) Vloge za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, vložene pred uveljavitvijo te uredbe, se štejejo za vloge za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi, če vsebujejo sestavine v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).
(2) Postopki za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe naprave, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.
(3) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.
(4) Postopki za pridobitev, spremembo ali podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, za katero v skladu s to uredbo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se ustavijo po uradni dolžnosti, okoljevarstvena dovoljenja pa prenehajo veljati z uveljavitvijo te uredbe.
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-44/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0144
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti