Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2322. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica, stran 6037.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualne stanovanjske hiše v Občini Sevnica.
2. člen
(1) Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo individualne stanovanjske hiše, ki je član mlade družine in rešuje svoj stanovanjski problem, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok.
(3) Posamezen investitor je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen
Namen dodeljevanja subvencije je spodbujanje mladih družin pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš na območju Občine Sevnica.
4. člen
Sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
5. člen
Upravičenec do subvencije iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– upravičenec mora biti investitor individualne stanovanjske hiše na območju Občine Sevnica;
– upravičenec mora izkazati dejstvo, da izpolnjuje pogoj mlade družine, skladno z 2. členom tega pravilnika;
– upravičenec mora izkazati, da je plačal celoten znesek z odločbo odmerjenega komunalnega prispevka s kopijo plačilnega naloga;
– upravičenec je prejel dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše.
6. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi popolne vloge investitorja.
(2) Vlogo lahko investitor poda v času od izdaje gradbenega dovoljenja ter vse do izteka 60 dnevnega roka po dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Vlogi za pridobitev subvencije mora biti priloženo:
– veljavno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za individualni stanovanjski objekt;
– dokazila o poravnanih stroških komunalnega prispevka (fotokopija plačanega računa, bančni izpis o izvedenem plačilu);
– izjava upravičenca, da izpolnjuje pogoj mlade družine, s potrebnimi dokazili iz izpisov iz matičnih evidenc (register prebivalstva, evidenca gospodinjstev ipd.).
7. člen
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom odloči o upravičenosti do subvencije. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema.
8. člen
(1) Upravičencu se sofinancira 50 % vrednosti plačanega komunalnega prispevka.
(2) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po dokončnosti oziroma pravnomočnosti sklepa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2014
Sevnica, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost