Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2341. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, stran 6067.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) ter na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14) se v 7. členu v 3. točki:
– v enajsti alineji za besedo »unije« doda besedilo »ali drugih mednarodnih virov«,
– v štirinajsti alineji za besedo »službe« doda besedilo »in sredstev prejetih donacij«,
– za šestnajsto alinejo pred podpičjem doda vejica in nova sedemnajsta alineja, ki se glasi: »– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)«.
V 5. točki se:
– v sedeminštirideseti alineji za besedo »unije« doda besedilo »ali drugih mednarodnih virov«,
– v petdeseti alineji za besedo »službe« doda besedilo »in sredstva prejetih donacij«,
– za dvainpetdeseto alinejo pred podpičjem doda vejica in nova triinpetdeseta alineja, ki se glasi: »– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) (Z631)«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
2. člen
(1) Uporabniki proračuna prvič posredujejo podatke o številu zaposlenih iz spremenjene enajste in štirinajste ter nove sedemnajste alineje 3. točke 7. člena pravilnika na dan 1. julija 2014, in sicer najkasneje do 18. avgusta 2014.
(2) Določbe spremenjene sedeminštiridesete in petdesete ter nove triinpetdesete alineje 5. točke 7. člena pravilnika se prvič uporabijo za posredovanje podatkov za izplačila za mesec julij 2014.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 31/08).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-499/2014/5
Ljubljana, dne 7. julija 2014
EVA 2014-1711-0061
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve