Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2333. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Šentjur, stran 6046.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji 26. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Šentjur
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentjur v letu 2014.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana dostaviti občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana oziroma kandidatu za župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šentjur v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014-2(232)
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost