Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid, stran 5982.

Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) na 30. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13) se v 4. členu doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Glagol »strinjati se« se uporablja smiselno kot v 63. in 65. členu ZGO oziroma glede strank v postopku smiselno kot po ZUP.«
2. člen
V prvem odstavku 39. člena se črta »(karta št. 5.11)«.
3. člen
V devetem odstavku 59. člena se črta zadnja vrstica tabele, ki se glasi:
»
+----------------+-----+-------+----+----+----+---+-------------+
|Industrijska  |KO 15|IC 4/2 |IC |IP |4  |2 |poslovne   |
|cona      |   |    |  |  |  |  |cone     |
+----------------+-----+-------+----+----+----+---+-------------+
«
4. člen
V 67. členu se besedna zveza »pomožni objekti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »enostavni in nezahtevni objekti« v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku se za besedilom »rekreacijsko funkcijo gozda« v novo vrstico doda besedilo: »Za vse enostavne in nezahtevne objekte velja odmik od parcelne meje minimalno 2 m, za vse ostale objekte, ki niso zgradba, kot so oporni zidovi, plotovi, ograje ipd. pa 0,5 m. Odmiki so lahko tudi manjši, kolikor se s tem strinja lastnik sosednje nepremičnine. Medposestni zidci do višine 0,5 m na območju stavbnih zemljišč so lahko postavljeni tudi do parcelne meje.«
5. člen
Prvi odstavek 72. člena se popravi tako, da se glasi:
»(1) Za enoto urejanja prostora Bencinska črpalka (KO14), ki se ureja z OPPN, veljajo enaka merila in pogoji glede posegov v prostor, kot so določena v 62. in 63. člena tega odloka za TIP 3 in TIP 4.«
V drugem odstavku se črta:
»Industrijska cona:
– višina objektov od tal do kapi je največ 10 m,
– oblikovno morajo biti objekti poudarjeni horizontalno,
– razmerje med višino in najkrajšo tlorisno dolžino objekta ne sme biti večja od 1,
– kot prostorska dominanta se lahko izvede samo gospodarski inkubator, ki pa ne presega 50 % višine ostalih objektov.«
6. člen
V 73. členu se za besedilom »Za vse legalno zgrajene« doda beseda »stanovanjske«.
7. člen
V prvem odstavku 78. člena se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih na območju naselja Idrsko (Uradni list RS, št. 79/00).«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/2008
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost