Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2280. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV, stran 5915.

Na podlagi 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa tehnične pogoje, s katerimi se zagotovi varna in ekonomična graditev, varno, zanesljivo in nemoteno delovanje in uporaba nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične nazivne napetosti 1 kV do 400 kV (v nadaljnjem besedilu: nadzemni visokonapetostni vodi).
2. člen
(postopek informiranja)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37).
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– nadzemni visokonapetostni vod: je električni vod, ki je sestavljen iz temeljev, podpor in izolatorjev, z golimi vodniki ali kabli nad zemljo;
– nazivna napetost: je napetost, za katero je omrežje, naprava ali del naprave izdelan;
– zaprto električno obratovališče: je prostor ali mesto za obratovanje električnih naprav in aparatov, ki je označeno z opozorilnimi tablami.
(2) Drugi izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu in v zakonu, ki ureja graditev.
4. člen
(uporaba)
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo nadzemnih visokonapetostnih vodov se morajo poleg določb tega pravilnika upoštevati tudi določbe predpisov o graditvi objektov, ki se nanašajo na gradnjo gradbeno-inženirskih objektov.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo pri vzdrževalnih delih v javno korist na področju objektov, naprav in omrežij, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne energije.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za napajalne vode elektrificiranih železniških prog in za nadzemne visokonapetostne vode znotraj zaprtih električnih obratovališč.
2. TEHNIČNI POGOJI ZA NADZEMNE VISOKONAPETOSTNE VODE
5. člen
(tehnični pogoji)
(1) Tehnične pogoje, ki jih je treba izpolniti pri projektiranju, gradnji in uporabi nadzemnih visokonapetostnih vodov za zagotovitev varnega, zanesljivega, nemotenega delovanja in ekonomičnosti gradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega omrežja, ob upoštevanju varnosti ljudi, premoženja, in varstva okolja, določajo naslednji standardi:
– SIST EN 50341-1:2002 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila;
– SIST EN 50341-3-21:2009 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002);
– SIST EN 50423-1:2005 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV do vključno 45 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila;
– SIST EN 50423-3-21:2009 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV – 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50423-1:2005).
(2) Če so pri projektiranju, gradnji in obratovanju nadzemnih visokonapetostnih vodov v celoti uporabljeni tehnični pogoji, navedeni v standardih iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma v dokumentih, na katere se le-ta sklicuje, velja domneva o skladnosti z zahtevami iz tega pravilnika.
6. člen
(najvišja napetost)
Na območju Republike Slovenije znaša najvišja nazivna napetost za nadzemne visokonapetostne vode 400 kV.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uskladitev projektne dokumentacije)
Nadzemni visokonapetostni vod, za katerega je bila pred uveljavitvijo tega pravilnika že izdelana projektna dokumentacija kot strokovna podlaga za prostorski akt, se lahko projektira in gradi po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-374/2012
Ljubljana, dne 26. junija 2014
EVA 2012-2430-0061
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti