Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07), stran 5658.

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 15. člena Statuta Občine Sodražice (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/11).
2. člen
V 1. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(uvodne določbe)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Sodražica (v nadaljevanju: OPN).
(2) OPN je izdelalo podjetje Arealine d.o.o. iz Postojne, pod št. projekta P-14/2014.
(3) OPN velja na celotnem območju občine.«
3. člen
V 2. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(namen)
(1) Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.
(2) OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov.
(3) OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).«
4. člen
V 3. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(vsebina in sestavine odloka)
(1) OPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela:
(2) Tekstualni del OPN obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del
III. Izvedbeni del
IV. Prehodne in končne določbe.
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:
+--------+--------------------------------------------+---------+
|Številka|Karta                    |Merilo  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz zasnove prostorskega razvoja občine |1:50 000 |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz zasnove gospodarske javne      |1:50 000 |
|    |infrastrukture               |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz okvirnih območij naselij, vključno z |1:50 000 |
|    |območji razpršene gradnje ter prikaz    |     |
|    |okvirnih območij razpršene poselitve    |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz usmeritev za razvoj poselitve in   |1:50 000 |
|    |celovito prenovo              |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz usmeritev za razvoj v krajini    |1:50 000 |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz usmeritev za določitev namenske rabe |1:50 000 |
|    |zemljišč                  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
+-------+---------------------------------------------+---------+
|    |Pregledna karta Občine Sodražica z      |1:50 000 |
|    |razdelitvijo na liste            |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|    |Pregledna karta Občine Sodražica s prikazom |1:50 000 |
|    |osnovne namenske rabe in ključnih omrežij  |     |
|    |gospodarske javne infrastrukture       |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz območij enot urejanja prostora,    |1:5 000 |
|    |osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe  |     |
|    |prostora in prostorskih izvedbenih pogojev  |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|    |Prikaz območij enot urejanja prostora in   |1:5 000 |
|    |gospodarske javne infrastrukture       |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
(5) Priloge:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije za območje Občine Sodražica,
– prikaz stanja prostora Občine Sodražica,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
– urbanistični načrt Sodražice,
– usmeritve za izdelavo OPPN (na izvedbeni in strateški ravni),
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev OPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.«
5. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »GE – gradbena enota« črta in nadomesti z besedilom: »DZP – delež zelenih površin«. Za besedilom »RPE – register prostorskih enot« se doda v novo vrsto besedilo: »ppn – varovanja pogojev izvedbe OPPN«. Za besedilom »UO – urejevalno območje (glej strokovne podlage za poselitev tč. 33_str_pod) se doda v novo vrsto besedilo: »x – enote s posebnim režimom urejanja«.
Vrine se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vzorci poselitve:
vao – domačije v odprtem vaškem okolju
vas – domačije v strnjenem vaškem okolju
odo – osamele domačije
odi – kmetije z industrijsko proizvodnjo.
Ureditve:
zsr – zelene urbane površine in zeleni sistemi – površine za oddih, rekreacijo in šport
zpa – zelene urbane površine in zeleni sistemi– parki
zdz – zelene urbane površine in zeleni sistemi – druge urejene zelene površine
zdo – zelene urbane površine in zeleni sistemi – zelene ureditve ob vodotokih
zpk – zelene urbane površine in zeleni sistemi – pokopališča
jp – javni prostor, centralne in skupne javne površine.
Tipi objektov:
h – hiše
hm – stanovanjske hiše
ph – počitniške hiše
js – javne stavbe
tm – trško mestne hiše
vs – stavbe z varovano dediščino
gp – gospodarska poslopja
gs – gospodarske stavbe
ip – industrijske stavbe,
ike – stavbe komunikacijsko energetske infrastrukture.«
6. člen
V 5. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(vsebina besedila odloka OPN)
V tekstnem delu odloka v nadaljevanju so naslednje vsebine:
1.0 – UVODNE DOLOČBE
2.0 – STRATEŠKI DEL OPN – besedilo
2.1 – Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.2 – Zasnova prostorskega razvoja občine
2.3 – Zasnova GJI lokalnega pomena in GJD
2.4 – Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.5 – Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
2.6 – Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.7 – Urbanistični načrt občinskega središča
3.0.0.0 – IZVEDBENI DEL OPN
3.1.0.0 – Splošne določbe
3.1.1.0 – Obseg akta
3.1.2.0 – Namenska raba
3.1.3.0 – Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.1.3.1 – Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
3.1.3.2 – Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)
3.1.4.0 – Varovanja
3.2.0.0 – Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
3.3.0.0 – Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
3.4.0.0 – Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 – Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
3.4.2.0 – Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji
3.4.2.1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
SK –površine podeželskega naselja,
A – površine razpršene poselitve,
SS – stanovanjske površine,
SP – površine počitniških hiš,
C – območja centralnih površin,
BC – posebna območja – športni centri,
BT – površine za turizem,
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo,
IG – gospodarske cone,
IP – površine za industrijo,
ZS – površine za oddih in rekreacijo,
ZD – zeleni sistemi in pasovi,
ZP – parki,
ZK – pokopališča,
PC – cestne površine,
PO – prometne površine,
E – območje energetske infrastrukture,
T – območje komunikacijske infrastrukture,
O – območje okoljske infrastrukture.
3.4.3.0 – Stavba
3.4.3.1 – Merila in pogoji za oblikovanje stavb
3.4.4.0 –Pogoji umestitve in merila oblikovanja pomožnih objektov
3.5.0.0 – Specifikacija EUP s posebnimi PIPi
3.6.0.0.- Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
3.6.1.0 – Usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN
4.0 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.«
7. člen
V 22. členu odloka se v devetem odstavku za besedilom »znotraj obstoječih« črta »GE« in nadomesti z besedilom: »območij poselitve«.
8. člen
V 24. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) naj se določajo posebej na območjih stavbnih zemljišč (za poselitev) in za preostali prostor občine (zunaj območja stavbnih zemljišč). Za območje zunaj stavbnih zemljišč naj se opredeli ena sama EUP z oznako KGV, kjer naj bodo merila PIP določena glede na plansko opredeljeno podrobnejšo namensko rabo. Na območjih poselitve pa naj se na podlagi strokovnih podlag in opredeljenih razvojnih izzivov ugotovijo in določijo prostorsko izvedbeni pogoji (PIP) za območje z istimi razvojnimi značilnostmi in razvojnimi usmeritvami. Tako se določijo splošna merila urejanja ter opredelijo podrobna merila in nabor objektov po kriteriju namenske rabe. Za določeno posamezno EUP (v tabeli 90. člena) so dodani še posebni izvedbeni pogoji in merila urejanja.«
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
9. člen
V 26. členu se črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim:
»(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del določa:
– območja namenske rabe,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
(2) Izvedbeni del je treba upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in gradnji enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in drugih posegov, ki jih določajo predpisi.
(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je treba pri graditvi objektov in vseh posegih upoštevati druge predpise in akte, ki določajo javno-pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.«
10. člen
Vrine se novi 26.a člen, ki se glasi:
»(stopnja natančnosti mej)
(1) Meje enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: enota urejanja) so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih orto-foto načrtov različnih meril in so prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot ne potekajo po parcelni meji, je zadoločitev meje uporabljen topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, kolikor meja urejanja sovpada s parcelno mejo. Kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih orto-foto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi iz 1. člena tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov v tem aktu prikazane meje odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je treba v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.
(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda v obliki izvedenskega mnenja.«
11. člen
Spremeni se besedilo 27. člena, ki se po novem glasi:
»(skladnost posega z OPN)«
Poseg v prostor je s tem aktom skladen, če je v skladu z naslednjimi predpisanimi elementi:
– s podrobnejšo namensko rabo (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela OPN),
– z vrstami dopustnih gradenj,
– s splošnimi, podrobnimi in posebnimi izvedbenimi pogoji,
– z merili in pogoji varovanj (prikazano v stanju prostora),
– z merili in pogoji v zvezi z javno gospodarsko infrastrukturo.«
12. člen
Vrine se 27.a člen, ki se glasi:
»(prikaz stanja prostora)
(1) Prikaz stanja prostora je obvezna priloga OPN in je pripravljena na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega sistema. Odraža stanje v prostoru, kakršno je bilo v trenutku pridobitve podatkov.
(2) Prikaz stanja prostora vsebuje predvsem varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena ter druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben varstveni režim v prostoru in prikaz dejanskega stanja v prostoru glede stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč. Kot dejansko stanje stavbnih zemljišč se prikazuje stavbna zemljišča, določena s prostorskim aktom občine.«
13. člen
Za 27. členom se doda ime novega poglavja, ki se glasi: »3.1.1.0 Obseg akta«.
14. člen
Spremeni se besedilo 28. člena, ki se po novem glasi:
»(členitev prostora)
(1) Za potrebe določitve prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka je izvedena členitev prostora. Celotni prostor občine je razdeljen na naslednje prostorske enote:
– prostorske enote stavbnih zemljišč v naseljih,
– enote odprtega prostora izven naselij, vključno s stavbnimi zemljišči razpršene poselitve in stavbišči objektov razpršene gradnje.
(2) Prostorske enote so nadalje členjene na enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP). EUP je območje s praviloma enolično namensko rabo ter enotnimi merili za urejanje prostora, razen v primerih posebnih določil za posamične EUP. Prikazane so v kartografskem delu.
(3) Prostorske enote stavbnih zemljišč v naseljih so:
+----------------+-----------------------+
| Oznaka naselja |Ime naselja      |
+----------------+-----------------------+
|    Be    |Betonovo        |
+----------------+-----------------------+
|    Br    |Brlog         |
+----------------+-----------------------+
|    Gl    |Globel         |
+----------------+-----------------------+
|    Ja    |Janeži         |
+----------------+-----------------------+
|    Je    |Jelovec        |
+----------------+-----------------------+
|    Ko    |Kotel         |
+----------------+-----------------------+
|    Kr    |Kračali        |
+----------------+-----------------------+
|    Kz    |Kržeti         |
+----------------+-----------------------+
|    Li    |Lipovšica       |
+----------------+-----------------------+
|    Ma    |Male Vinice      |
+----------------+-----------------------+
|    No    |Novi Pot        |
+----------------+-----------------------+
|    Ns    |Nova Štifta      |
+----------------+-----------------------+
|    Pe    |Petrinci        |
+----------------+-----------------------+
|    Po    |Podklanec       |
+----------------+-----------------------+
|    Pr    |Preska         |
+----------------+-----------------------+
|    Ra    |Ravni Dol       |
+----------------+-----------------------+
|    Si    |Sinovica        |
+----------------+-----------------------+
|    So    |Sodražica       |
+----------------+-----------------------+
|    Tr    |Travna Gora      |
+----------------+-----------------------+
|    Vi    |Vinice         |
+----------------+-----------------------+
|    Za    |Zamostec        |
+----------------+-----------------------+
|    Zp    |Zapotok        |
+----------------+-----------------------+
|    Ži    |Žimarice        |
+----------------+-----------------------+
(4) Enota urejanja prostora se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora. Primer zapisa oznake enote urejanja:
So_1
So – oznaka funkcionalne enote,
1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote.
(5) Za vsako enoto urejanja prostora ta odlok določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:
– splošne prostorske izvedbene pogoje,
– podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za vse enote za enako namensko rabo,
– posebne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za vsako posamezno EUP.
(6) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, razen če je s podrobnimi ali posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji drugače določeno.
(7) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spremljajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo podrobni pogoji.
(8) Za posamezno EUP so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka določeni tudi posebni izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni pogoji.
(9) Za enote urejanje prostora, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so določene v tem odloku.«
15. člen
V 29. členu se ohrani preglednica, spremeni pa se prvi odstavek, ki se nadomesti z besedilom:
(1) Vsaka enota urejanja prostora ima s tem odlokom predpisane vrste namenske rabe.
(2) V posameznih območjih podrobne namenske rabe morajo površine, namenjene osnovni dejavnosti, obsegati polovico (več kot 50 %) vseh površin, kolikor v podrobnih in posebnih pogojih ni drugače določeno.
(3) Namenska raba prostora je prikazana na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(4) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč, kamor uvrščamo območja mineralnih surovin in območja zunaj naselij za potrebe obrambe.
(5) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so predstavljene v Preglednici 2, so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju 3.3.0.0. Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV in 3.4.0.0. Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč.
16. člen
Pred 30. členom se spremenita naslov 3.1.3.0 »Način urejanja«, ki se po novem glasi: »Splošni prostorski izvedbeni pogoji«, in naslov 3.1.3.1 »Način urejanja na območjih enot urejanja prostora«, ki se po novem glasi: »Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor.«
17. člen
Zamenja se besedilo 30. člena, ki se po novem glasi:
»(vrste dopustnih gradenj)
(1) Gradnje so dovoljene na območju stavbnih zemljišč in na obstoječi razpršeni zakonito zgrajeni gradnji.
(2) Gradnje izven stavbnih zemljišč so dovoljene, če to določa zakon ter za infrastrukturne, nezahtevne in enostavne objekte, v skladu z določili tega odloka.
(3) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustne naslednje vrstne gradenj:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali/ in nadzidava k obstoječem objektu,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov,
– spremembe namembnosti objektov.
(4) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dopustni samo na zakonito zgrajenih objektih.«
18. člen
Zamenja se besedilo 31. člena, ki se po novem glasi:
»(dopustna gradnja objektov in naprav ter drugi dopustni posegi v prostor)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, je na celotnem območju občine dopustna gradnja naslednjih objektov oziroma naslednje ureditve:
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov gospodarske javne infrastrukture ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z merili in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0) ter usmeritvami oblikovanja pomožnih objektov (3.4.4.0),
– gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, podzemnega elektroenergetskega omrežja, telekomunikacijskega omrežja ter omrežja javne razsvetljave,
gradnja prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter nadzemnih komunikacijskih omrežij je dovoljena le pod posebnimi pogoji, ki so navedeni v poglavju 3.2.0.0 – Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture,
– gradnja cest, če so te predvidene na karti »Prikaz območij enot urejanja prostora«,
– gradnja objektov za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,
– gradnja oziroma postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje in vzdrževanje odprtih zelenih površin in drugih javnih in skupnih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, površin za pešce, gradnja in postavitev urbane opreme, otroških igrišč).
(2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne le za tiste dejavnosti, ki so skladne z namensko rabo prostora, določeno za posamezno enoto urejanja prostora (EUP). Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi bistveno odstopale od osnovne namembnosti v enoti ter negativno vplivale na funkcijo EUP. Na legalno zgrajenih objektih in njihovih parcelah, katerih namembnost ni skladna z namensko rabo enote urejanja prostora in je zato sprememba njihove namembnosti nujna, so do takrat dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
(3) Za vsako namensko rabo prostora so določene osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti. Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 49 % BTP posameznega objekta, vendar ne več od maksimalne dovoljene površine v posameznem objektu, če je ta določena.
(4) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne sme umeščati.«
19. člen
Zamenja se besedilo 32. člena, ki se po novem glasi:
»(dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora)
(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:
– so vrste objektov označene s šifro iz veljavne klasifikacije objektov,
– se vedno navaja le najnižja ustrezna raven objektov.
(2) Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.«
20. člen
V poglavju 3.1.3.2 z naslovom: Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi načrti (OPPN) se zamenja besedilo 33. člena, ki se po novem glasi:
»(območja podrobnih prostorskih načrtov – OPPN)
(1) S tem odlokom se določa območja izdelave občinskih podrobnejših prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).
(2) Meja OPPN, ki je določena s tem odlokom, se v fazi njegove priprave na stavbnih zemljiščih lahko spremeni v primeru, ko dejansko stanje na mejah območja predvidenega OPPN odstopa od načrtovanega, kot je parcelacija zemljišč, neskladnost katastrskih načrtov z dejanskim stanjem ipd., ali pa je s predvideno mejo OPPN onemogočena realizacija investicijske namere, ki je v splošnem javnem ali skupnem interesu. Spremembo meje sprejme Občinski svet, ki ugotavlja skladnost z odlokom OPN ter obvesti vse lastnike novo vključenih parcel pred javno razgrnitvijo OPPN.
(3) Območje OPPN se lahko razdeli na več manjših prostorsko zaokroženih enot. Predhodno je potrebno izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev za celotno območje OPPN, določiti in rezervirati površine za javni program (družbena infrastruktura), določiti prometno omrežje, skupne zelene in javne odprte površine ter osnove komunalne infrastrukture ter predvideti etapnost izvajanja. Meja manjšega ali del območja se določi v postopku izdelave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava.
(5) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z javnim ali vabljenim natečajem. Zahtevo za izvedbo in način priprave ter izbor variantnih rešitev, oziroma izvedbo javnega natečaja se določi s sklepom o začetku postopka izdelave OPPN.
(6) Po sprejetju OPPN se vsi posegi izvajajo v skladu z določili tega načrta. Do sprejema predvidenega OPPN veljajo PIP, opredeljeni za EUP na njihovem območju pod pogojem, da je za vsak poseg potrebno preveriti možnost realizacije kompleksnih ureditev predvidenega OPPN, predvsem prometnega in infrastrukturnega omrežja. Vsa zemljišča in obstoječi objekti se lahko uporabljajo skladno z namensko rabo. Do izdaje sprejetja posameznega OPPN je na teh območjih prostorskih ureditev dopustno:
– izvajanje rekonstrukcij in rednih vzdrževalnih del na obstoječih objektih,
– izvajanje gradenj, rekonstrukcij, rednih in investicijsko vzdrževalnih del na gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobrem,
– izvajanje ureditev za potrebe obrambe.«
21. člen
V poglavju 3.1.4.0 Varovanja, se besedilo 35. člena preoblikuje tako, da se s presledki in zaporedno številko poudarijo posamezni podnaslovi. Besedilo se ohranja. Podnaslovi so:
1) Varovanje kmetijskih zemljišč,
2) Varovanje gozdov,
3) Varovanje voda,
4) Varovanje vodnih virov,
5) Varovanje tal,
6) Varovanje območij za raziskovanje mineralnih surovin,
7) Varovanje in ohranjanje narave
8) Varstvo kulturne dediščine,
9) Varovanje krajine,
10) Varovanje okolja in zdravja,
11) Varstvo zraka,
12) Območja varstva pred hrupom,
13) Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem,
14) Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem,
15) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
16) Obramba.
22. člen
V 35. členu se črta celotno besedilo, ki sledi 8. podnaslovu Varstvo kulturne dediščine, črta in zamenja z naslednjim besedilom:
»(8.01) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(8.02) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(8.03) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(8.04) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in
– rekonstrukcija objekta,
na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(8.05) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(8.06) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(8.07) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(8.08) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.
(8.09) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(8.10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v tem členu v nadaljevanju.
(8.11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(8.12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
(8.13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
(8.14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(8.15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(8.16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(8.17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(8.2) Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorsko izvedbeni pogoji za posamezne vrste dediščine.
(8.21) Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(8.22) Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
(8.23) Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(8.24) Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
(8.25) Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
(8.26) Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(8.27) Za drugo dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.«
23. člen
V 35. členu se v besedilu za podnaslovom 12. Območja varstva pred hrupom črta besedna zveza »tip GE« in se nadomesti z besedilom »namenske rabe«.
24. člen
V 35. členu se v besedilu s podnaslovom 15. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zamenja drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»(15.02) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih poplavnih, erozijskih, plazovitih in potresnih območjih so dovoljene le, če so v skladu s veljavnimi predpisi ter temeljijo na predhodno izdelanih strokovnih podlagah, študijah in analiz stanja. Strokovne podlage za taka območja poleg opredelitve ali so posegi mogoči predlagajo ukrepe, ki jih morajo upoštevati projektne rešitve. Projektne rešitve potrdi s soglasjem pristojni organ. Gradnja na ogroženih območjih je dovoljena le, če je v funkciji varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, torej gradnja objektov za zaščito pred erozijo in plazenjem ter proti poplavam.«
Črta se del petega odstavka, tako da se po novem glasi:
»(15.05) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja potresne varnosti pred potresi.«
Črta se šesti odstavek.
25. člen
Na koncu 35. člena se za novim podnaslovom »16. Obramba« doda besedilo, ki se glasi: »(16.01) Na območju občine ni posebnih območij za potrebe obrambe. Ker na območju občine ni naselij z več kot 5000 prebivalci, v objektih ni potrebno graditi zaklonišč.«
26. člen
36. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»(1) Vse infrastrukturne naprave se načrtujejo, izvajajo in obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi. Posegi v prometne površine in druge talne javne ureditve naj se načrtujejo in izvajajo vzporedno, usklajeno in predvidoma sočasno z načrtovanjem in izvedbo novogradenj ter posodobitvami vseh javnih infrastrukturnih instalacij, ki so napeljane oziroma načrtovane na takšnem območju. Za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta je delitev parcel možna.
(2) Pri načrtovanju gradnje objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, cest in drugih prometnih površin ter grajenega javnega dobra se poleg zakonskih in podzakonskih aktov upošteva vse upravljavske in tehnične predpise ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne infrastrukture.
(3) Gradnja GJI je dovoljena na celotnem območju tega OPN, tudi v varovanih območjih, skladno s pogoji pristojnih služb in varovalnih koridorjih GJi, če z njo soglašajo upravljavci.«
27. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
»(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(2) Če nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se komunalna oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.
(3) Kjer stavbna zemljišča za gradnjo niso komunalno opremljena, investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje.«
28. člen
Doda se nov 36.b člen, ki se glasi:
»(obvezno priključevanje na komunalno opremo)
(1) Objekte je treba priključiti na predpisano obvezno komunalno opremo iz prejšnjega člena tega odloka in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma enote urejanja predpisuje ta odlok ali drug predpis. Vsi objekti na območjih, na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Nezahtevne in enostavne objekte je treba priključiti na komunalno opremo takrat, kadar je za njihovo uporabo to potrebno, preko obstoječih priključkov.
(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma zaradi fizičnih ovir med objektom in vodovodnim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, vodotoki ipd.) dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna) ali ureditev individualnega vodovodnega sistema.
(4) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih izven vodovarstvenih območij zaradi fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, prečkanje vodotokov ipd.) lahko s soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli tudi začasna ali stalna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(5) Če omrežje minimalne komunalne oskrbe ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov, lahko investitor zagotovi minimalno oskrbo tudi na način, ki omogoča samooskrbo objekta, ki sledi napredku tehnike.
(6) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.«
29. člen
Doda se nov 36.c člen, ki se glasi:
»(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi cest, elektroenergetske infrastrukture ter ostale gospodarske javne infrastrukture se povzemajo v skladu z veljavnimi državnimi in občinskimi predpisi.
(2) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisovna podlagi projektnih pogojev ter s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.«
30. člen
Doda se nov 36.d člen, ki se glasi:
»(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
(2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(3) Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme.
(4) Trase omrežij komunalne opreme je treba praviloma združevati v skupne koridorje, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede varnostih odmikov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.
(5) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb.
(6) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe komunalne opreme je treba v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav komunalne opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev ni več ustrezna.
(7) Omrežja komunalne opreme morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Za gradnjo izven javnih površin mora upravljavec te opreme za to od lastnika pridobiti služnost.
(8) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi, razen v primerih, ko posegajo na arheološka najdišča in je s predhodnimi raziskavami ugotovljeno, da tak poseg ni možen.
(9) Omrežja in jaške komunalne opreme je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.
(10) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(11) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.
(12) Gospodarsko javno infrastrukturo je treba načrtovati tako, da bo čim manj posegala v vodna in priobalna zemljišča.«
31. člen
Doda se nov 36.e člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje javnih površin)
Javne površine so predvsem površine cest, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, površine za pešce in gozdovi s posebnim namenom.«
32. člen
Doda se nov 36.f člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje cest)
(1) V varovalnih pasovih cest, določenih v zakonih in predpisih, je na stavbnih zemljiščih dovoljena gradnja, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in ureditve zelenih površin le s soglasjem upravljavca cest in v skladu z namensko rabo.
(2) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(3) Na javno cesto je treba praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na cesto.
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(5) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.
(6) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil. Varnost pred stoletnimi visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste višine med objektom in višinsko koto stoletnih vod.
(7) Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s predpisi o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča.
(8) Praviloma se pločniki ter javna razsvetljava gradijo ob lokalnih cestah in ob vseh lokalnih cestah znotraj naselij. Prednostno se izvaja gradnja pločnikov ob javnih cestah, ki vodijo do objektov družbene javne infrastrukture, pri čemer se prioritetno zagotovijo pločniki do vrtcev in osnovnih šol.
(9) Dimenzija tipskega prečnega profila vozišča se določi za vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno hitrost v skladu s pravilnikom o projektiranju cest. Minimalna širina vozišča občinskih cest je praviloma 5,0 metrov, izjemoma 4,0 metre, kadar zaradi terenskih ali drugih okoliščin ni mogoče zagotoviti večje širine. Po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Minimalna širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m in dvosmerne kolesarske steze 2,50 m. Minimalna širina pločnika praviloma znaša 1,50 m.
(10) Dimenzijo tipskega prečnega profila cestišča iz prejšnjega odstavka tega člena je mogoče zmanjšati v primeru, če izgradnjo prometnih površin onemogoča legalno zgrajen objekt, ki ga ni mogoče ali smiselno porušiti. V primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se najprej v sprejemljivem obsegu praviloma zmanjša širina vozišča, potem kolesarske steze in nazadnje pločnika.«
33. člen
Doda se nov 36.g člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.
(2) Javno vodovodno omrežje mora biti namenjeno tudi za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.
(3) Hidrante je treba praviloma umeščati zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.
(4) Priključitev objektov na javno vodovodno omrežje se izvede po navodilu upravljavca vodovoda in na podlagi veljavnih predpisov, ki določajo način priključitve objekta na javno vodovodno omrežje.
(5) Posege v obstoječe javno vodovodno omrežje, vključno s hišnimi priključki (za hišni priključek se šteje del sekundarnega vodovodnega cevovoda do zasuna za vodomer), lahko opravi le upravljavec vodovoda.«
34. člen
Doda se nov 36.h člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin.
(2) Novo kanalizacijsko omrežje mora biti praviloma zgrajeno v ločenem sistemu.
(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest, parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(4) Čistilne naprave naj bodo dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin oziroma tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vplivi čistilne naprave, lokacija pa naj omogoča morebitno razširitev čistilne naprave. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo.
(5) Male čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave. Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli namenjeni gradnji objekta ali na eni od parcel več objektov, če naprava služi več objektom.
(6) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(7) Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu.
(8) Padavinske vode iz objektov in njihovih tlakovanih površin ni dopustno usmeriti na javne površine, niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin.«
35. člen
Doda se nov 36.i člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja napetostnega nivoja 35 kV in več je dovoljena v koridorjih daljnovodov, pri čemer je gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo dopustna, če:
– se ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN,
– so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti praviloma zgrajeno s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij poselitve, razen v primerih ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij tako, da se:
– vplivi na okolje zmanjšajo na minimum,
– zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta,
– vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,
– vse razdelilne transformatorske postaje zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom,
– vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.
(4) Transformatorske postaje morajo biti v primeru gradnje večjih objektov sestavni del objekta ali arhitekturne kompozicije objektov.
(5) V varovalnih pasovih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material in parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. Za gradnjo vseh ostalih objektov v varovalnih pasovih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– stanovanjskih objektov,
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(7) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).«
36. člen
Doda se nov 36.j člen, ki se glasi:
»(gradnje in urejanje za potrebe oskrbe z energijo)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogrevanja, upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja pasivno in energetsko učinkovito gradnjo. Stavbe se priključujejo na ekološko čiste vire energije. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje.
(2) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki se izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
– toplotne črpalke.
(4) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na distribucijsko električno omrežje. Električno energijo se lahko zagotavlja iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir.
(5) Podpira se izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija.
Solarni in vetrni sistemi za pridobivanje električne energije in ogrevanje se lahko umeščajo v območje poselitve in v neposredno bližino infrastrukturnih objektov in koridorjev tudi izven območja poselitve.
Dovoljena je gradnja vetrnih elektrarn oziroma posameznih vetrnic.
Pred umestitvijo vetrnic v prostor je potrebno opredeliti območje s primerno količino in močjo vetra.
Pri načrtovanju je potrebno obvezno upoštevati usmeritve za posege v krajino, kot je:
– ohranjanje naravnih vrednot in značilnih krajinskih vzorcev,
– ohranjanje ugodnega stanja in drugih sestavin prostora.
V okoljevarstvenem dovoljenju se določijo ukrepi varovanja pred prekomernim hrupom v območju poselitve in onesnaženosti podtalja.«
37. člen
Doda se nov 36.k člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje javne razsvetljave)
Javne površine na območjih naselij z opredeljeno namensko rabo S, C, B, I, P, ter ZK, ZS in ZP morajo biti opremljene z javno razsvetljavo, skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise glede preprečevanja svetlobnega onesnaženja in glede zmanjševanja porabe električne energije.«
38. člen
Doda se nov 36.l člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Na območjih urejevalnih enot z namensko rabo S, C, B in I je treba zagotoviti ustrezno število komunikacijskih central in telekomunikacijsko omrežje, tako da bo zagotovljena možnost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.
(3) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.
(4) Gradnja objektov v koridorjih brezžičnih komunikacijskih povezav omrežij upravljavcev z javnim pooblastilom je dovoljena samo do tiste višine, ki ne prekinja teh povezav.
(5) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij, elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno graditi v območjih EUP namenjenih: stanovanjem (S), drugim centralnim dejavnostim, namenjenim varstvu, izobraževanju, kulturi, zdravstvu (CD), zelenim površinam (Z), na najboljših kmetijskih zemljiščih (K1) ter v območju površinskih voda (VC),
– gradnja objektov mobilne telefonije ni dopustna v območju 100 m pasu, merjeno od roba funkcionalne parcele objekta navedenih objektov in naprav: 12640 Stavb za zdravstvo, 11 Stanovanjskih stavb, 12630 Stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter otroških igrišč,
– objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno graditi na manj kvalitetnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih na podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva ali gozdarstva.
(6) Vizualni vpliv zgrajenih objektov na vidne kvalitete prostora naj bo čim manjši. Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora.
(7) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje upravljavca omrežja k projektnim rešitvam. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK in kablov.«
39. člen
Doda se nov 36.m člen, ki se glasi:
»(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v za to določenih posodah (zabojnikih), ki jih določi izvajalec javne službe v skladu s predpisi.
(2) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dobro prometno dostopno in zunaj javnih prometnih površin. V primeru, ko odjemno mesto ni tudi zbirno mesto, je treba takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu posode za zbiranje odpadkov postaviti nazaj na zbirno mesto.
(3) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih na utrjenih javnih površinah locirajo zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki).
(4) Zbirni center za odpadke se lahko umestijo na enote urejanja prostora z naslednjo namensko rabo: IG, IP, IK, O.Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno ograditi z ograjo minimalne višine 2,20 m.
(5) Za namestitev ene posode zabojnika v zbiralnici (ekološki otok) je treba zagotoviti najmanj 1,5 m2 površine. Na istem zbirnem mestu se lahko namesti več posod oziroma zabojnikov, ki stojijo v dveh ali več nizih.
(6) Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ali do mesta zbiralnice (ekološki otok) mora biti 3,5 m oziroma mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.
(7) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče je praviloma izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim polmerom 12 m ter najmanjšim notranjim polmerom 6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, na primer krožno, če je dokazljivo, da bodo lahko vozila na njem enako učinkovito obračala.«
40. člen
V poglavju 3.3.0.0. z naslovom Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV se spremeni prvi odstavek 37. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Območja kmetijskih, gozdnih, vodnih in pridobivalnega prostora mineralnih surovin na sloju EUP KGV nimajo posebnih oznak – prostorsko so določeni s prikazom podrobne namenske rabe.«
41. člen
Besedilo 38. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»K – kmetijska zemljišča
(1) Kmetijska zemljišča se na podlagi naravnih lastnosti, lege, pedosekvence, oblike in velikosti parcel delijo na:
K1 – najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko pridelavo in
K2 – druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.
(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, gojenju živali ter pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov iz naravnega okolja in lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja in razvija identiteto krajine. Na kmetijskih površinah lahko potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske dejavnosti.
(3) Paše drobnice naj se ne uvaja na osrednje območje medveda (možna je paša goveda in konjev).
(4) Pašniki in čebelnjaki na območju življenjskega prostora velikih zveri naj bodo ograjeni z električnim pastirjem.
(5) Izjemne dejavnosti:
Na kmetijskih zemljiščih, kjer so vode ali vodni zbiralniki in zaradi majhne površine v aktu niso prikazane kot vodne površine, je dovoljeno sladkovodno ribištvo in gojenje sladkovodnih organizmov. Na kmetijskih zemljiščih lahko poteka razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje, povezano s kmetijstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere ni potrebno upoštevati posebnih pogojev izvajanja dejavnosti in nastanitve.
(6) Dopustna gradnja
+----------------------+----------------------------------------+
|Kmetijska zemljišča  |Dopustni objekti            |
|           |na območjih kmetijskih zemljišč (K1 in |
|           |K2) brez spremembe namenske rabe    |
+----------------------+---------+------------------------------+
|Dopustna gradnja za  |2112   |Rekonstrukcije lokalnih cest, |
|potrebe javne     |     |z dopustnimi objekti:     |
|gospodarske      |     |oporni in podporni zidovi,  |
|infrastrukture    |     |nadhodi, podhodi,prepusti,  |
|           |     |protihrupne ograje in podobno |
|           |     |ter objekti gospodarske javne |
|           |     |infrastrukture, ki jih v   |
|           |     |območju ceste treba zgraditi |
|           |     |ali prestaviti zaradi     |
|           |     |rekonstrukcije lokalne ceste, |
|           |     |možna je gradnja dovozov do  |
|           |     |obstoječih legalno zgrajenih |
|           |     |objektov kot hišni priključek.|
|           +---------+------------------------------+
|           |2212   |Daljinski vodovodi      |
|           +---------+------------------------------+
|           |2213   |prenosna komunikacijska    |
|           |     |omrežja,           |
|           +---------+------------------------------+
|           |2221   |distribucijski plinovodi,   |
|           +---------+------------------------------+
|           |2222   |distribucijski cevovodi za  |
|           |     |vodo in pripadajoči objekti, |
|           +---------+------------------------------+
|           |22231  |cevovodi za odpadno vodo in  |
|           |     |pripadajoči objekti,     |
|           +---------+------------------------------+
|           |22232  |ČN naprava za čiščenje    |
|           |     |komunalne odpadne vode z   |
|           |     |zmogljivostjo manjšo od 350 PE|
|           +---------+------------------------------+
|           |2224   |distribucijski        |
|           |     |elektroenergetski vodi in   |
|           |     |distribucijska komunikacijska |
|           |     |omrežja            |
+----------------------+----------------------------------------+
|Obstoječi objekti   |Dovoljena le vzdrževalna dela, če so  |
|           |objekti skladni z namensko rabo.    |
+----------------------+----------------------------------------+
|Pomožni kmetijsko   |– nadkrita čakalnica na postajališču  |
|gozdarski objekti kot |kot enostaven objekt ob rekonstrukciji |
|nezahtevni in     |lokalne ceste,             |
|enostavni objekti   |– pomožni cestni objekt ob       |
|           |rekonstrukciji lokalne ceste,      |
|           |– podporni zidovi v okviru       |
|           |agromelioracij,             |
|           |– nepretočna greznica (vodotesen    |
|           |zbiralnik za komunalno odpadno vodo),  |
|           |– rezervoar (objekt, povezan s tlemi  |
|           |ali vkopan, s priključki in z      |
|           |instalacijami),             |
|           |– vodnjak, vodomet,           |
|           |– priključek na objekte gospodarske   |
|           |javne infrastrukture in daljinskega   |
|           |ogrevanja                |
|           |– vodovodno zajetje in objekti za    |
|           |akumulacijo vode in namakanje,     |
|           |– pomožni objekti namenjeni kmetijski  |
|           |pridelavi, gozdarskim opravilom in   |
|           |vrtnarjenju, ki niso namenjeni     |
|           |prebivanju:               |
|           |– dopustne vse stavbe, razen kleti in  |
|           |vinske kleti,              |
|           |– stolpni silos,            |
|           |– vsi gradbenoinženirski objekti, razen |
|           |grajena gozdna prometnica,       |
|           |– dvojni kozolec (kozolec je lesena   |
|           |konstrukcija na točkovnih temeljih   |
|           |namenjena sušenju, shranjevanju za   |
|           |kmetijsko dejavnost, brez komunalnih  |
|           |priključkov,              |
|           |– zbiralnik gnojnice ali gnojevke,   |
|           |– pomožni komunalni objekti.      |
|           |Dovoljeni pomožni objekti morajo biti  |
|           |skladni z uredbo, ki ureja razvrščanje |
|           |objektov glede na zahtevnost gradnje.  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vsi zgoraj našteti objekti se locirajo skladno z usmeritvami za|
|načrtovanje v krajini.                     |
+----------------------+----------------------------------------+
|Odmik stavb od    |– objekti vezani na promet najmanj 2,0 |
|dostopne poti     |m in največ 5,0 m            |
|           |– ostali objekti najmanj 5,0 m in    |
|           |največ 10,0 m              |
+----------------------+----------------------------------------+
|Odmik od objektov   |Dovoljeni objekti največ 15,0 m od meje |
|domačije       |zazidljivosti.             |
|           |Kozolec, senik in čebeljnak je izjemoma |
|           |lahko v odprtem prostoru, zunanjem robu |
|           |gradbenega območja kmetije ali ob    |
|           |dovozni poti, ob razpotjih in na    |
|           |krajinskih robovih.           |
+----------------------+----------------------------------------+
|Drugi objekti in   |– agrarne operacije in vodni      |
|posegi na kmetijska  |zadrževalniki za potrebe namakanja   |
|zemljišča:      |kmetijskih zemljišč,          |
|           |– posegi za začasne ureditve za potrebe |
|           |obrambe in varstva pred naravnimi in  |
|           |drugimi nesrečami,           |
|           |– premični čebelnjak, pomožna      |
|           |kmetijsko-gozdarska oprema (npr.    |
|           |brajda, klopotec, kol, količek, žična  |
|           |opora, opora za mrežo proti toči, opora |
|           |za mrežo proti ptičem, obora, ograja za |
|           |pašo živine, ograja ter opora za trajne |
|           |nasade), poljska pot, premični tunel in |
|           |nadkritje, zaščitna mreža, lovska    |
|           |preža.                 |
+----------------------+----------------------------------------+
|Drugi objekti:    |– kiosk oziroma tipski zabojnik,    |
|           |– pomol, to je vstopno-izstopno mesto  |
|           |za pristajanje in kratkotrajni privez  |
|           |čolnov,                 |
|           |– odprti sezonski gostinski vrt; to je |
|           |posebej urejeno zemljišče kot del    |
|           |gostinskega obrata,           |
|           |– pokriti prostor z napihljivo     |
|           |konstrukcijo ali v montažnem šotoru,  |
|           |– oder z nadstreškom, sestavljen iz   |
|           |montažnih elementov,          |
|           |– cirkus, če so šotor in drugi objekti |
|           |montažni,                |
|           |– začasna tribuna za gledalce na    |
|           |prostem,                |
|           |– objekti, namenjeni začasnemu     |
|           |skladiščenju nenevarnih snovi,     |
|           |– smučišče, vključno z začasno     |
|           |postavljenimi montažnimi vlečnicami.  |
|           |Po odstranitvi začasnih objektov je   |
|           |treba vzpostaviti prvotno stanje na   |
|           |zemljišču, na katerem so bili zgrajeni. |
+----------------------+----------------------------------------+
|Varstvo pred hrupom  |Na območju K1 in K2 velja IV. stopnja  |
|           |varstva pred hrupom.          |
+----------------------+----------------------------------------+
|Parcelacija      |Dopustna je le parcelacija, s katero se |
|           |povečuje površina parcel z združevanjem |
|           |posesti. Parcelacija kmetijskih     |
|           |zemljišč v smislu deljenja parcel je  |
|           |dovoljena le, če je utemeljena zaradi  |
|           |različne strukture glede dejanske rabe |
|           |ali kakovostnega razreda na parceli ter |
|           |kadar je to potrebno za zagotavljanje  |
|           |dostopnosti sosednjih parcel (zaradi  |
|           |dodelitve služnosti). Z novo      |
|           |parcelacijo se ne smejo poslabšati   |
|           |pogoji tehnološke obdelave zemljišč.  |
|           |Med posegi v prostor, ki prekinjajo   |
|           |obstoječe dostope do kmetijskih     |
|           |zemljišč, je le-te potrebno       |
|           |nadomestiti.              |
+----------------------+----------------------------------------+
(7) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti. Tako sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje, zbitost tal, erozijo ali drugačno degradiranje.
(8) Na območju kmetijskih zemljišč se predvidi možnost izvedbe komasacij v skladu z zakonskimi predpisi s področja kmetijstva. Na kmetijskih zemljiščih slabše kakovosti in v zaraščanju (druga kmetijska zemljišča) lahko potekajo agromelioracije in hidromelioracije, ki izboljšujejo pridelovalne lastnosti v skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja varstva narave in varstva voda in kulturne dediščine.
42. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»G – gozdna zemljišča
(1) Gozd kot prvobitno naravno okolje živali in rastlin je javna dobrina, dostopna vsem ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo, ki obsega gojenje in izkoriščanje gozdov, vključno z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin, poleg tega pa še dejavnosti storitev za gozdarstvo in lovstvo. V gozdu je dovoljeno gojenje trajnih nasadov avtohtonih vrst gozdnih drevesnih in drugih rastlinskih vrst in gojenje živali, katerih naravno bivalno okolje je gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih določi pristojni zavod za gozdove. Gozdna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.
(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Posegi v prostor na območju gozdov morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojnih gozdnogospodarskih enot.
(3) Izjemne dejavnosti
V gozdu je dovoljena razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje, povezano z gozdarstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere niso določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve.
(4) Dopustna gradnja
Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov. V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.
(5) Gozdna zemljišča
+-----------------------+---------------------------------------+
|Dopustna gradnja stavb |Pomožni kmetijsko gozdarski objekti kot|
|            |nezahtevni in enostavni objekti    |
|            +---------------------+-----------------+
|            |Nezahtevni objekti  |čebelnjak in   |
|            |           |krmišče     |
|            +---------------------+-----------------+
|            |Gospodarstvo z enotno|kmečka lopa,   |
|            |gozdno površino več |gozdarska koča in|
|            |kot 60,0 ha     |vodni zbiralnik |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Obstoječi objekti   |Dovoljeno le vzdrževalna dela, če so  |
|            |objekti skladni z namensko rabo.    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Drugi dopustni objekti |– gozdna cesta, gozdna učna pot,    |
|in naprave       |grajena gozdna vlaka, obora za rejo  |
|            |divjadi ter ribnik kot vodno zajetje, |
|            |– začasni objekti, namenjeni sezonski |
|            |turistični ponudbi in prireditvam,   |
|            |– začasni vadbeni objekti namenjeni  |
|            |športu in rekreaciji na prostem,    |
|            |kolesarska steza, planinska pot,    |
|            |sprehajalna pot in trimska steza,   |
|            |– spominsko obeležje, pomožni objekti |
|            |za spremljanje okolja ter vrtina ali  |
|            |vodnjak.                |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Varstvo pred hrupom  |Na območju G velja IV. stopnja varstva |
|            |pred hrupom              |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Parcelacija      |Dopustna je parcelacija, s katero se  |
|            |povečuje površina parcel z združevanjem|
|            |posesti. Parcelacija gozdnih parcel v |
|            |smislu deljenja parcel je dovoljena le,|
|            |če je zaradi različne strukture    |
|            |utemeljena glede dejanske rabe ali   |
|            |kakovostnega razreda na parceli ter  |
|            |kadar je to potrebno za zagotavljanje |
|            |dostopnosti sosednjih parcel (zaradi  |
|            |dodelitve služnosti). Gozdnih parcel, |
|            |manjših od 5 ha, ni dovoljeno deliti, |
|            |razen pri gradnji javne infrastrukture.|
|            |Z novo parcelacijo se ne smejo     |
|            |poslabšati tehnološki pogoji izvajanja |
|            |del. Ob izvajanju posegov v prostor, ki|
|            |prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih|
|            |zemljišč, je le-te potrebno      |
|            |nadomestiti.              |
+-----------------------+---------------------------------------+
43. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V – vodne površine
(1) Površinske vode so prvobitno naravno okolje živali in rastlin in so javna dobrina, dostopna vsem ljudem. Na njih lahko potekajo dejavnosti ribištva in ribiških storitev (ribolov in ribogojstvo). Vodna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.
(2) Izjemne dejavnosti
Na območju voda je dovoljena tudi razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje v zvezi z vodami, ribolovom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere niso določeni posebni pogoji izvajanja dejavnosti in nastanitve.
(3) Dopustna gradnja
Na območju voda se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture in vodne infrastrukture, kot so jezovi, pregrade, nasipi, utrjena nabrežja. Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so mostovi, viadukti, pregrade in jezovi, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, vendar ti ne smejo prizadeti naravnega pretoka vode, živalskega in rastlinskega sveta ter rabe voda kot naravnega vira.
(4) Vodne površine
+-----------------------+---------------------------------------+
|Dopustna gradnja stavb |– 21520 jezovi in pregrade,      |
|            |– 21510 zapornice,           |
|            |– pomožni infrastrukturni objekti.   |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Obstoječi objekti   |Dovoljeno le vzdrževalna dela, če so  |
|            |objekti skladni z namensko rabo.    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Drugi dopustni objekti |– gradnja objektov javne in ostale   |
|in naprave       |infrastrukture, komunalne in druge   |
|            |infrastrukture             |
|            |ter komunalnih priključkov na javno  |
|            |infrastrukturo             |
|            |– gradnja objektov grajenega javnega  |
|            |dobra                 |
|            |ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje |
|            |hidromorfoloških in bioloških lastnosti|
|            |površinskih voda            |
|            |– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje |
|            |narave                 |
|            |– gradnja objektov, potrebnih za rabo |
|            |voda, ki jih je za izvajanje vodne   |
|            |pravice nujno zgraditi na vodnem    |
|            |oziroma priobalnem zemljišču (npr.   |
|            |objekt za zajem ali izpust vode),   |
|            |zagotovitev varnosti plovbe in     |
|            |zagotovitev varstva pred utopitvami v |
|            |naravnih kopališčih          |
|            |– gradnja objektov, namenjenih varstvu |
|            |voda pred onesnaženjem         |
|            |– gradnja objektov, namenjenih obrambi |
|            |države, zaščiti in reševanju ljudi,  |
|            |živali in premoženja ter izvajanju   |
|            |nalog policije             |
|            |2151 Pristanišča in plovni kanali   |
|            |(pomoli, objekti za privezovanje ter  |
|            |podobni objekti). Za te objekte je   |
|            |potrebno predhodno pridobiti vodno   |
|            |soglasje pristojnega organa.      |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Varstvo pred hrupom  |Na območju V velja III. stopnja varstva|
|            |pred hrupom.              |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Parcelacija      |Parcelacija vodnih površin se lahko  |
|            |izvaja, kadar se določijo površine za |
|            |služnosti in razmejujejo vodne površine|
|            |od vodne infrastrukture.        |
+-----------------------+---------------------------------------+
44. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»L – površine mineralnih surovin
+-----------------------+---------------------------------------+
|Dopustna gradnja    |– 2310 objekti za pridobivanje in   |
|            |izkoriščenja mineralnih surovin    |
|            |– pomožni infrastrukturni objekti,   |
|            |– nezahtevni in enostavni objekti   |
|            |skladni z namensko rabo,        |
|            |– začasni objekti, namenjeni začasnemu |
|            |skladiščenju.             |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Obstoječi objekti   |Dovoljeno le vzdrževalna dela, če so  |
|            |objekti skladni z namensko rabo.    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Posebni pogoji     |Lastnik zemljišča oziroma nosilec   |
|urejanja        |rudarske pravice je dolžan kontinuirano|
|            |zagotavljati sanacijo sekundarne    |
|            |degradacije in zavarovanje nevarnega  |
|            |območja – čiščenje oziroma       |
|            |preprečevanje odlaganja odpadkov,   |
|            |gradnja oziroma vzdrževanja ograje za |
|            |zaščito dostopa do nevarnih mest in  |
|            |urejanje brežine.           |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Varstvo pred hrupom  |Na območju V velja III. stopnja varstva|
|            |pred hrupom.              |
+-----------------------+---------------------------------------+
45. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»lega objektov zunaj območij stavbnih zemljišč – KGV
(1) Na območjih zunaj stavbnih zemljišč se lahko gradijo samo objekti, ki so skladni z namensko rabo območja. To so območja kmetijskih, gozdnih in vodnih površin – KGV. Objekti navedeni v 38., 39. in 40. členu se locirajo:
– glede funkcionalne in tehnološke potrebe,
– na krajinski rob, na vizualno neizpostavljeni meji,
– ki ne motijo vizualnih mej, ne kvarijo kulturne krajine in ne posegajo v krajinsko celovitost pobočja,
– za gradnjo ne potrebujejo večjih gozdnih posekov.
(2) Kmetijski objekti se locirajo na rob poselitvenih območij, tako da se navezujejo na domačijo. Prosto se v odprtem prostor lahko locirajo kozolec, senik in čebelnjak.«
46. člen
Črtata se 43. in 44. člen.
47. člen
V 45. členu se tekst v razpredelnici splošna določila v tretjem in četrtem odstavku zamenja z naslednjim tekstom:
»Hkrati se ta zemljišča lahko uporabljajo za odlaganje humusa in kakovostne prsti iz kopov na gradbiščih za odebelitev prsti na travnikih, v skladu z veljavno uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Na podobmočju KGV..kn ni potrebno zagotavljati nadomestna zemljišča za posege na določeni EUP, kot je določeno v posebnih opredelitvah v 90.a členu tega odloka (specifikacija podobmočij EUP-KGV-OS), v skladu s 40. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11).
48. člen
V 48. členu se zamenja razpredelnica s sledečo:
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) –  |
|obstoječe stavbe z gradbenim dovoljenjem            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Splošna določila  |Merila in pogoji poseganja v prostor    |
|          |posamezne enote razpršene gradnje (zgolj s |
|          |fundusom), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN,|
|          |se izvajajo v skladu z zakonsko      |
|          |predpisanimi merili in pogoji, ki veljajo |
|          |za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na  |
|          |podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj na |
|          |površinah, določenih v teh.        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Dopustna gradnja  |Novih stavb ni dovoljeno graditi.     |
|          |Dovoljeni posegi so:            |
|          |– rekonstrukcija,             |
|          |– investicijsko, redno vzdrževanje objektov|
|          |in vzdrževanje objektov v javno korist.  |
|          |– Dozidava ali nadzidava objektov je    |
|          |dovoljena le, kadar gre za izboljšanje   |
|          |bivalnega standarda v teh objektih, ne pa |
|          |ko gre za dodajanje novih stanovanjskih  |
|          |enot ali prostorov za opravljanje novih  |
|          |dejavnosti. Dozidave so dovoljene samo na |
|          |tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih|
|          |dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna  |
|          |oziroma v območju parcel namenjenih    |
|          |gradnji.                  |
|          |– Dopustna je gradnja nezahtevnih in    |
|          |enostavnih (pomožnih) objektov, ki je v  |
|          |skladu z veljavnimi predpisi glede na vrsto|
|          |in zahtevnost objektov. Vrsta pomožnih   |
|          |objektov mora biti skladna s funkcijo in  |
|          |namenom osnovnega objekta v okviru parcele |
|          |namenjene gradnji objekta, določenih v   |
|          |upravnih dovoljenjih.           |
|          |– Na legalno zgrajenih objektih razpršene |
|          |gradnje ni dopustna sprememba namembnosti |
|          |iz nebivanjske v bivanjsko.        |
|          |– Nestanovanjske objekte je možno povečati |
|          |(dozidava ali nadzidava) samo za dejavnost |
|          |v javno korist na zemljišču, ki je bilo v |
|          |upravnih dovoljenjih opredeljeno kot    |
|          |zemljišče oziroma parcela namenjena    |
|          |gradnji.                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebni pogoji   |Pri tem v EUP veljajo naslednja merila:  |
|urejanja      |– stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem |
|          |delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem|
|          |smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo |
|          |za osamele domačije A odo – (torej splošna |
|          |merila urejanja in podrobna merila urejanja|
|          |osamele domačije (57. člen), v stavbarskem |
|          |smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za |
|          |tip objekta – hiša na podeželju (79. člen).|
|          |– gospodarska stavba, ki ima v grafičnem  |
|          |delu oznako fundusa, se v urbanističnem  |
|          |smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo |
|          |za območja A oziroma SK vao (torej splošna |
|          |merila urejanja in podrobna merila urejanja|
|          |(56. in 57. člen), v stavbarskem smislu v |
|          |skladu z merili, ki veljajo za gospodarsko |
|          |poslopje (80. člen).            |
|          |– pomožni objekti po pogojih umestitve in |
|          |meril oblikovanja pomožnih objektov    |
|          |(3.4.4.0, 88. člen).            |
|          |– na območju veljajo merila III. stopnje  |
|          |varstva pred hrupom.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
49. člen
V 49. členu se v preglednici beseda »stavba« pred besedno zvezo »brez gradbenega dovoljenja« nadomesti z besedama »obstoječe stavbe«. V vrsti »Pod posebnimi pogoji urejanja« se črta oznaka »GE«.
50. člen
V poglavju 3.4.1.0. Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč se 50. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»(umestitev objektov v prostor glede na regulacijske črte in odmike objektov)
(1) Pri umeščanju objektov v prostor je treba upoštevati regulacijske črte, prikazane na grafičnih prilogah podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev.
(2) Če regulacijska črta v prostoru ne obstaja, je regulacijska meja določena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov.
(3) Novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih parcel najmanj 3.0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih objektov določeno drugače.
(4) Če so odmiki obstoječih stavb od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je treba v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati podrobno utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov. V tem primeru je minimalni odmik manj zahtevnih objektov od sosednjih zemljišč 1,5 m. Nezahtevne in enostavne objekte pa je mogoče graditi do parcelne meje sosednjega zemljišča ob soglasju sosedov.
(5) Na parcelni meji je mogoče graditi, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih podeželskih naselij, ter na meji odprtega javnega prostora, če ni prizadeta javna korist.
(6) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele namenjene gradnji objekta.
(7) Minimalen odmik načrtovanega objekta od javne ceste je določen glede na določila tega odloka v zvezi z regulacijskimi črtami javnih cest glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci cest oziroma, kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
(8) Ograje se praviloma postavijo na mejo zemljiških parcel, s čimer morata lastnika mejnih parcel pisno soglašati. Sicer se medposestne ograje lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče.
(9) Za postavitev ograj ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev.
(10) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(11) Manjši odmiki od zgoraj opisanih so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.«
51. člen
V celoti se zamenja besedilo 51. člena, ki se po novem glasi:
»(določanje velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
– faktorjem izrabe parcele namenjene gradnji objekta (FI),
– faktorjem zazidanosti parcele namenjene gradnji objekta (FZ),
– faktorjem gradbene prostornine parcele namenjene gradnji objekta (FP),
– faktorjem zelenih površin (FZP) na parceli namenjeni gradnji objekta oziroma z
– višino objektov (V).
(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja:
– dopustna višina novega objekta je enaka višini slemen objektov na območju EUP v oddaljenosti do 50 m od parcele namenjene gradnji objekta.
(3) Višina objektov v uličnem nizu EUP se lahko poveča do višine kapi sosednje višje stavbe.
(4) Kadar je obstoječa zazidanost ali izraba parcele namenjene gradnji objekta večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
(5) Površine pri izračunu DZP, kot so ozelenjena parkirišča, niso del zelenih površin.«
52. člen
V celoti se zamenja besedilo 52. člena, ki se po novem glasi:
»(oblikovanje objektov)
(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam v EUP.
(2) Vsi objekti na posamezni funkcionalni parceli objekta morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
(3) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega ali nadzidanega objekta z obstoječim objektom.
(4) V prostorskih enotah s še izraženim prepoznavnim kvalitetnim oblikovanjem je treba naklon strehe, material in barvo kritine in smeri slemen prilagoditi kakovostni podobi v prostorski enoti. V ostalih primerih je dovoljeno sodobno oblikovanje streh (enokapnice, ravne strehe) ob pogojih oblikovanja za posamezne EUP. Naklon streh je praviloma dovoljen v razponu 35°do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona streh v naselju oziroma delu naselja. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Barve kritin (izjeme so ravne strehe) naj bodo temne (rjave ali opečne barve) in ne smejo biti reflektirajoče. Strehe dozidanega objekta morajo biti oblikovno skladne z obstoječim objektom.
(5) Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Frčade so dovoljene le tradicionalnih (krite z dvokapno strešico in zidcem ob straneh) in trapeznih oblik, razporejene osno na odprtine. Frčade drugih oblik (npr. trikotnih, polkrožnih ipd.) niso dovoljene. Sončni zbiralniki ne smejo presegati slemena streh in morajo biti poravnani z lego strešine.
(6) Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija) stavb lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice v okviru projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da postavitev stavbe upošteva ohranjen identitetni urbanistični vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma prevladujočo orientacijo slemen.
(7) V naseljih oziroma delih naselij z značilno postavitvijo stavb z daljšo stranico pravokotno na cesto je treba gradnje in prostorske ureditve oblikovati v skladu s takšno tlorisno zasnovo območja.
(8) Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev, barve in materiali fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje ipd. treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti. Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših avtohtonih barvnih tonih do 25 % fasadne površine. Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo, temno oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti usklajena z barvo strehe, cokla in stavbnega pohištva. Barva fasade mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določena. Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov ter napisi na fasadah, ki oglašujejo dejavnost v objektu.
(9) Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti novo kvalitetno prostorsko dominanto ali doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami v središčih posameznih naselij, na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza ali v oblikovno neenotnih oziroma degradiranih območjih.
(10) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(11) Elektroomarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov.«
53. člen
Doda se nov 52.a člen, ki se glasi:
»(škarpe in podporni zidovi)
(1) Škarpe in podporne zidove je mogoče graditi na parcelni meji zemljiških parcel, s čemer morata lastnika parcel pisno soglašati in v soglasju definirati tudi maksimalno višinsko razliko zemljišč ob zidu. Kolikor se škarpe in podporni zidovi gradijo brez soglasji mejaša, je potreben odmik od posestne meje minimalno 0,50 m, višina zidov je do 1,50 m in je višinska razlika med zemljiščema maksimalno 1,40 m. Praviloma se škarpe in podporni zidovi gradijo terasasto do višine 1,50 m z zmesno zasaditvijo širine cca 1.00 m.
(2) Kolikor so škarpe in podporni zidovi vezani na padajoč teren in so podaljšek glavnega objekta, so lahko visoki do višine ene etaže (kopana klet).
(3) Zidovi so lahko s površinsko obdelanim betonom na vidnem delu – v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina betona) ali s škarpo iz lokalnega kamna izvedeno s poglobljenimi fugami.
(4) Minimalen odmik od javne ceste je določen glede na določila tega odloka v zvezi z regulacijskimi črtami javnih cest, glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci cest oziroma kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji ali v delih naselja, kjer veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.«
54. člen
V celoti se zamenja besedilo 53. člena, ki se po novem glasi:
»(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Znotraj naselij je treba zagotoviti ustrezno količino zelenih oziroma zelenih in drugih javnih odprtih površin.
(2) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, jih je treba nadomestiti na območju funkcionalne parcele novega objekta.
(3) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve funkcionalne parcele objekta.
(4) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.
(5) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(6) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal, sušo in sol. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih ni dopustna uporaba strupenih, poudarjeno alergenih rastlin, nevarnih, krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce,
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija,
– uporaba neavtohtonih vrst je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena.
(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(8) Na območjih kmetijskih zemljišč je treba obstoječa drevesa in živice ohranjati. Na območju naselja se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je treba nadomestiti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo ali pa zasaditev izvajati skladno z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.
(9) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti.«
55. člen
Doda se nov 53.a člen, ki se glasi:
»(gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je treba na parceli namenjeni gradnji objekta zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.
(2) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.
(3) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.
(4) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.
(5) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.
(6) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z namensko rabo: I, P in O.
(7) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot funkcionalno površino (odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.).
(8) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.
(9) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
56. člen
Doda se nov 53.b člen, ki se glasi:
»(dimenzioniranje števila parkirnih mest)
(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
+---------------------------------+-----------------------------+
|NAMEMBNOST OBJEKTOV       |ŠTEVILO PM (navedene so bruto|
|                 |etažne površine objektov)  |
+---------------------------------------------------------------+
|Stanovanja in bivanje                     |
+---------------------------------+-----------------------------+
|11100 Enostanovanjske stavbe   |1PM/vsakih 50 m2 stanovanjske|
|11210 Dvostanovanjske stavbe   |površine           |
|                 |najmanj 2 PM/stanovanje   |
+---------------------------------+-----------------------------+
|11221 Tri- in večstanovanjske  |1PM/vsakih 70 m2 stanovanjske|
|stavbe              |površine           |
|                 |najmanj 2 PM/stanovanje   |
|                 |najmanj 1 PM dodatno oziroma |
|                 |dodatno 10 % vseh parkirnih |
|                 |mest za obiskovalce     |
+---------------------------------+-----------------------------+
|11221 Neprofitna stanovanja   |1PM/stanovanje        |
+---------------------------------+-----------------------------+
|11300 Stanovanjske stavbe za   |1PM/6 postelj        |
|posebne namene          |               |
|(domovi za ostarele, varna hiša) |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|11222 Stanovanjske stavbe z   |1PM/stanovanje        |
|oskrbovanimi stanovanji     |najmanj 1 PM dodatno oziroma |
|(oskrbovana stanovanja)     |dodatno 10 % vseh parkirnih |
|                 |mest za obiskovalce     |
+---------------------------------------------------------------+
|Upravne in pisarniške stavbe                  |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12201 Stavbe javne uprave    |1PM/40 m2          |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12202 Stavbe bank, pošt,     |1PM/30 m2          |
|zavarovalnic           |               |
|(pisarniški in upravni prostori |               |
|ter druge storitve)       |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12203 Druge upravne in pisarniške|1PM/30 m2          |
|stavbe              |               |
|(mešani poslovni programi)    |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Poslovno trgovske stavbe                    |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1PM/30 m2          |
|(trgovina lokalna pod 500 m2)  |ne manj kot 5 PM       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1PM/50 m2          |
|(trgovina z neprehrambenimi   |ne manj kot 2PM       |
|izdelki)             |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1PM/30 m2          |
|(nakupovalni center do 2500 m2) |od tega je najmanj 75 %   |
|                 |parkirnih mest namenjenih  |
|                 |strankam           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1PM/30 m2          |
|(nakupovalni center nad 2500 m2) |od tega je najmanj 75 %   |
|                 |parkirnih mest namenjenih  |
|                 |strankam           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1PM/30 m2          |
|(odprte in pokrite tržnice)   |od tega je najmanj 75 %   |
|                 |parkirnih mest namenjenih  |
|                 |strankam           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12304 Stavbe za druge storitvene |1PM/30 m2          |
|dejavnosti            |ne manj kot 2 PM       |
|(obrtno servisne dejavnosti –  |               |
|frizer, urar, čistilnica,    |               |
|fizioterapija, avtopralnice,   |               |
|lekarne …)            |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1PM/40 m2          |
|(večnamenski trgovsko zabaviščni,|od tega je najmanj 75 %   |
|poslovni centri)         |parkirnih mest namenjenih  |
|                 |strankam           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12303 Bencinski servisi     |1PM/30 m2 prodajnih površin |
|                 |ne manj kot 2 PM       |
+---------------------------------------------------------------+
|Družbene dejavnosti                      |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12610 Stavbe za kulturo in    |1PM/5 sedežev        |
|razvedrilo            |               |
|(gledališča, koncertne hiše,   |               |
|večnamenske dvorane, kino,    |               |
|galerija)            |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12620 Muzeji in knjižnice    |1PM/40 m2          |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12721 Stavbe za opravljanje   |1PM/40 m2          |
|verskih obredov         |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Športne dejavnosti                       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|24110 Športna igrišča      |1PM/150 m2 površine igrišč  |
|(stadion in pod.)        |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12650 Športne dvorane s prostori |1PM/30 m2          |
|za gledalce           |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12650 Športne dvorane      |1PM/20 m2          |
|(večnamenske dvorane, pretežno  |               |
|namenjene razvedrilu) (wellness, |               |
|fizioterapija, fitnes ipd.)   |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Posebne dejavnosti                       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12111 Hotelske in podobne stavbe |1PM/2 postelji        |
|za kratkotrajno nastanitev    |               |
|(hotel, prenočišča, penzioni)  |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12112 Gostilne, restavracije,  |1PM/4 sedežev in       |
|točilnice, bari         |1PM/tekoči meter točilnega  |
|                 |pulta            |
|                 |ne manj kot 3PM       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12120 Druge gostinske stavbe za |1PM/4 postelji        |
|kratkotrajno nastanitev     |               |
|(mladinska prenočišča)      |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Družbene dejavnosti                      |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12640 Stavbe za zdravstvo    |1PM/30 m2          |
|(zdravstveni dom, ambulante,   |in 1PM/2 zaposlena      |
|veterinarske ambulante)     |ne manj kot 2PM       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12640 Stavbe za zdravstvo    |1PM/100 m2          |
|(zavetišče za živali)      |ne manj kot 2PM       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12630 Stavbe za izobraževanje in |2PM/učilnico         |
|znanstvenoraziskovalno delo   |od teh najmanj 12 za     |
|(osnovne šole)          |kratkotrajno parkiranje   |
|                 |staršev           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12630 Stavbe za izobraževanje in |2PM/učilnico in 1PM/3    |
|znanstvenoraziskovalno delo   |zaposlene          |
|(srednje šole)          |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12630 Stavbe za izobraževanje in |1PM/20 m2          |
|znanstvenoraziskovalno delo   |               |
|(visoke šole)          |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12630 Stavbe za izobraževanje in |2PM/ na oddelek in 1PM/3   |
|znanstvenoraziskovalno delo   |zaposlene          |
|(otroški vrtci)         |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Proizvodne dejavnosti                     |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12714 Druge nestanovanjske    |1PM/80 m2          |
|kmetijske stavbe         |               |
|12713 Stavbe za spravilo pridelka|               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12510 Industrijske stavbe    |1PM/25 m2 površine      |
|(do 200 m2)           |ne manj kot 3PM       |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12510 Industrijske stavbe    |0,5PM/število zaposlenih v  |
|(več kot 200 m2)         |številčno najintenzivnejši oz|
|                 |edini izmeni         |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12520 Rezervoarji, silosi in   |1PM/100 m2 površine     |
|skladišča            |               |
|(skladišča s strankami)     |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12520 Rezervoarji, silosi in   |1PM/2 zaposlena v izmeni   |
|skladišča            |ne manj kot 3PM       |
|(skladišča brez strank)     |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12520 Rezervoarji, silosi in   |1PM/50 m2 površine      |
|skladišča            |               |
|(razstavni in prodajni prostori) |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12510 Industrijske stavbe    |6PM/popravljalno mesto    |
|(delavnice za servis motornih  |               |
|vozil)              |               |
+---------------------------------------------------------------+
|Drugo                             |
+---------------------------------+-----------------------------+
|24122 Drugi gradbeni inženirski |1PM/500 m2          |
|objekti za šport, rekreacijo in |               |
|prosti čas (park)        |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|12410 Postaje, terminali, stavbe |1PM/50 m2*          |
|za izvajanje elektronskih    |*število PM upošteva tudi  |
|komunikacij ter z njimi povezane |značaj objekta in dostop do |
|stavbe              |javnega prometa       |
|(stavbe in terminali na     |               |
|letališčih, železniških in    |               |
|avtobusnih postajah in v     |               |
|pristaniščih ter z njimi povezane|               |
|stavbe)             |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot 10 PM, treba zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila s tem odlokom določenih parkirnih mest, lahko investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi tako, da krije sorazmerni del stroškov gradnje javnih parkirnih mest ali garaž. V primeru uporabe javnih parkirnih mest pa je dolžan plačati najemnino, skladno z Odlokom o uporabi javnih površin Občine Sodražica.«
57. člen
Doda se nov 53.c člen, ki se glasi:
»(gradnja, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati določila veljavne zakonodaje.
(2) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih in površinah namenske rabe ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so določeni v poglavju 3.4.2.0 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji tega odloka.
(3) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
– strehe so praviloma ravne oziroma v priporočenem minimalnem naklonu (do 10 % naklon),
– dovoljene so tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP,
– fasade objektov so prilagojene osnovnemu objektu,
– morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo h kateri pripadajo,
– ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovani in postavljeni na prometno dostopna in vizualno neizpostavljena mesta,
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati v skladu z veljavno zakonodajo.«
58. člen
Doda se nov 53.d člen, ki se glasi:
»(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu z občinskim odlokom, ki ureja oglaševanje.
(2) Plakatne stebre je dopustno postavljati na javnih površinah.
(3) Objekti za oglaševanje so, ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, dopustni takrat, kadar se začasno namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času prireditev in volilne kampanje.
(4) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh EUP in na parcelah objektov, v katerih se opravlja dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme,
– nalepkami,
– zastavami,
– simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
(5) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, je treba za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
(6) Gradnja vseh objektov za oglaševanje, razen objektov za oglaševanje za lastne potrebe iz 4. točke tega člena, je dovoljena na lokacijah, za katere občina poda soglasje.«
59. člen
Doda se nov 53.e člen, ki se glasi:
»(velikost, urejanje in oblika parcele, namenjene gradnji)
(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje),
– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel,
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).
(2) Minimalna parcela namenjena gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko funkcionalna parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo tega objekta določila za tisto EUP, v kateri leži večji del funkcionalne parcele objekta.
(3) Pri načrtovanih gradnjah na terenu v naklonu, večjem od 10 %, se najmanjša velikost parcele namenjene gradnji poveča za odstotek povprečnega naklona parcele objekta.
(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela obstoječega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele namenjene gradnji objekta v skladu z določili tega odloka.
(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcel namenjenih gradnji ni dopustno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne funkcionalne parcele namenjene gradnji, razen zaradi konfiguracije terena, ki gradnjo onemogoča.
(6) V primeru, ko ta odlok določa največjo dopustno velikost funkcionalne parcele objekta, z delitvijo parcel pa ni mogoče tvoriti dveh novih funkcionalnih parcel objekta po merilih tega odloka, se določilo o največji dovoljeni velikosti parcele namenjene gradnji ne upošteva.
(7) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(8) Za obstoječe večstanovanjske stavbe, katerim funkcionalna parcela objekta ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja parcele namenjene gradnji v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske stavbe, se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na FZ, FI, število parkirišč, igrišča, zelenice. Funkcionalna parcela objekta se tem objektom določi na podlagi upravnih dovoljenj za njihovo gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma funkcionalna parcela objekta v njih ni bila določena, se določi dejansko razpoložljiva zemljišča, katerih površino pa ni dovoljeno zmanjševati.
(9) Določila o minimalni velikosti parcele namenjene gradnji ne veljajo za že obstoječe manjše funkcionalne parcele objekta v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele predstavljajo parcele obstoječih objektov. V teh primerih ne velja določilo o dopustnih tlorisnih razmerjih in faktorju izrabe oziroma faktorju zazidanosti.
(10) Obstoječim zakonito zgrajenim objektom, ki ni določena z upravnim aktom, se določi parcela namenjena gradnji (funkcionalno zemljišče) na podlagi naslednjih kriterijev:
– meja se zaokroži v smiselno oblikovano parcelo,
– odmik od najbolj izpostavljenih delov zgradbe je 1,50 m,
– vključuje dovoz v širini minimalno 3,0 m v dolžini do 20,0 m,
– vključuje vsaj eno parkirno ali odstavno mesto,
– velikost dvorišča omogoča obračanje vozil na funkcionalnem zemljišču.
Če je dejansko stanje razpoložljivega zemljišča manjše, se prevzame razpoložljivo zemljišče, katerega ni dovoljeno zmanjševati.«
60. člen
V poglavju 3.4.2.0 se pred 54. členom spremeni nov glavni naslov, ki se glasi: »Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji.«
61. člen
Podnaslov poglavja 3.4.2.1 pred 54. členom se črta.
62. člen
V celoti se zamenja besedilo 54. člena, ki se po novem glasi:
»(klasifikacija objektov in rab glede na namen)
V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe, določeni:
– prevladujoča namembnost oziroma dejavnost, ki ji je namenjeno območje podrobnejše namenske rabe,
– dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti in dejavnosti),
– dopustne gradnje in druga dela,
– dopustni nezahtevni in enostavni objekti,
– prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe,
– tip zazidave, ki je določen v tretjem delu oznak EUP-jev, in opredeljuje vzorec poselitve ali ureditev in tip objektov.«
63. člen
Doda se nov 54.a člena, ki se glasi:
»(dopustne in spremljajoče dejavnosti)
Za vsako namensko rabo prostora so določne osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti.
(1) Spremljajoče dejavnosti ne smejo biti moteče za osnovne namembnosti območij.
(2) Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 49 % BTP posameznega objekta, ampak ne več od maksimalne dovoljene površine v posameznem objektu, če je ta določena.
(3) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne sme umeščati.
(4) Pod centralne dejavnosti se šteje izobraževalne, zdravstvene, socialne, kulturne, razvedrilne, rekreacijske, javna uprava, trgovina na drobno, raznovrstne poslovne dejavnosti.«
64. člen
V celoti se črta naslov 3.4.2.2. pred 55. členom.
65. člen
V celoti se zamenja besedilo 55. člena, ki se po novem glasi:
»(dopustne dejavnosti po namenski rabi prostora)
(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu z veljavnimi predpisi o klasifikaciji objektov.
(2) Vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.«
66. člen
Doda se 55.a člen:
»(tip objektov)
Ta odlok določa naslednje tipe objektov:
+---------+-------------------+---------------------------------+
| Oznaka |  Tip objekta  |    Opis tipa objektov    |
| tipa  |          |                 |
| objekta |          |                 |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  NA  |    Nizka    |Stavba, ki se z nobeno stranico |
|     |  prostostoječa  |ne stika s sosednjimi stavbami: |
|     |   stavba    |družinska hiša, hiša domačije,  |
|     |          |dvo- ali več stanovanjska hiša, |
|     |          |in podobne nestanovanjske hiše  |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  NB  |  Stavba v nizu  |Stavbe v nizu, ki se vsaj tri  |
|     |          |gradijo istočasno, ki se med   |
|     |          |seboj stikajo z eno stranico ali |
|     |          |z njenim delom: vrstna hiša,   |
|     |          |verižna hiša, dvojčki,      |
|     |          |sestavljeni objekti z vmesnimi  |
|     |          |atriji              |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  NP  |   Objekt    |Prostostoječa stavba       |
|     | podeželskega tipa |podolgovatega tlorisa z dvokapno |
|     |          |streho: družinska hiša in podobne|
|     |          |nestanovanjske stavbe.      |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  C  |   Kmetijsko   |Objekti za shranjevanje kmetijske|
|     |  gospodarski  |mehanizacije, kmetijskih     |
|     |   objekti   |pridelkov in objekti za rejo   |
|     |          |živali (hlevi, svinjaki, seniki, |
|     |          |skednji, kašče, hrami in drugi  |
|     |          |podobni objekti)         |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  V  |   Visoka    |Stolpnice, stolpiči, bloki,   |
|     |  prostostoječa  |stavbe v terasah         |
|     |   stavba    |                 |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  VV  |Visoki podolgovati |Podolgovati objekt z višinskim  |
|     |   objekti   |gabaritom tri in več etaž kot so |
|     |          |bloki in poslovne stavbe     |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  E  | Objekt velikega |Pritličen ali večnadstropni   |
|     |   merila    |objekt velikih razponov, kot so |
|     |          |proizvodne in športne hale,   |
|     |          |nakupovalna središča, sejmišča  |
|     |          |(dvorane, hale)         |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  D  | Svojstvena stavba |Stavba s svojevrstno oblikovno  |
|     |          |zasnovo (cerkev, stavbe za    |
|     |          |izobraževanje, znanstveno    |
|     |          |raziskovalno delo in zdravstvo, |
+---------+-------------------+---------------------------------+
|  F  | Tehnološki objekt |Proizvodni objekti, silosi,   |
|     |          |cisterne, infrastrukturni objekti|
|     |          |in podobni objekti        |
+---------+-------------------+---------------------------------+
                                «
67. člen
Pred 56. člen se doda podnaslov pred 56. členom, ki se glasi: »3.4.2.1 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo«.
68. člen
Zamenja se 56. člen, ki se po novem glasi:
»(površine podeželskega naselja – SK)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SK – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+-+----------------------------------------------------------------+
|1|Vrste posegov in njihova namembnost               |
+-+------------+---------------------------+-----------------------+
| |SK     |SK vas           |SK vao         |
| |Podeželsko |Domačije v strnjenem    |Domačije v odprtem   |
| |naselje   |vaškem okolju       |vaškem okolju     |
| +------------+---------------------------+-----------------------+
| |Osnovna   |Območja namenjena     |Območja kmetij,    |
| |dejavnost  |stalnemu bivanju in    |zaselkov, raztresenih |
| |      |kmetijsko-gozdarski    |in razloženih naselij |
| |      |dejavnosti vključno z   |ter drugih oblik    |
| |      |dopolnilnimi        |strnjenih naselij. Na |
| |      |dejavnostmi kmetij.    |območju kmetij je treba|
| |      |              |ohraniti prvotno    |
| |      |              |strukturo in tipiko  |
| |      |              |gradnje.        |
| +------------+---------------------------+-----------------------+
| |Spremljajoče|Centralne dejavnosti,   |Dopolnilne dejavnosti |
| |dejavnosti |kot so gostinstvo in    |na kmetiji in     |
| |      |turizem, trgovske     |pisarniške in poslovne |
| |      |dejavnosti na drobno,   |dejavnosti osebnih   |
| |      |kmetijstvo in       |storitev in druge   |
| |      |gozdarstvo ter do 150   |storitvene dejavnosti |
| |      |m2 skupne uporabne     |(površina prostorov za |
| |      |površine za poslovno    |dejavnost ne sme    |
| |      |oziroma obrtno       |presegati 30 % BTP   |
| |      |dejavnost, ali druge    |posameznega objekta). |
| |      |dejavnosti kot       |            |
| |      |dopolnilne dejavnosti   |            |
| |      |kmetij.          |            |
| +------------+---------------------------------------------------+
| |Izključujoče|Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina  |
| |dejavnosti |na debelo.                     |
| |      |Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih stavb  |
| |      |kot blokovno gradnjo in vrstnih hiš.        |
+-+----------------------------------------------------------------+
|2|Vrste objektov:                         |
+-+------------+----------------------------+----------------------+
| |Zahtevni in |1. Dopustni objekti in   |Dopustni objekti in  |
| |manj    |dejavnosti:         |dejavnosti:      |
| |zahtevni  +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |11100|Enostanovanjske    |11100 |Enostanovanjske|
| |      |   |stavbe,        |   |stavbe,    |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |11210|Dvostanovanjske    |11210 |Dvostanovanjske|
| |      |   |stavbe,        |   |stavbe,    |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |11220|Tri- in        |12112 |Gostilne,   |
| |      |   |večstanovanjske    |   |restavracije in|
| |      |   |stavbe,        |   |točilnice: samo|
| |      |   |           |   |na prometno  |
| |      |   |           |   |dostopnih   |
| |      |   |           |   |legah,     |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |1130 |Stanovanjske     |12111 |Stavbe za   |
| |      |   |stavbe za       |   |kratkotrajno  |
| |      |   |posebne družbene   |   |nastanitev:  |
| |      |   |namene,        |   |samo penzion, |
| |      |   |           |   |gostišče,   |
| |      |   |           |   |planinske koče |
| |      |   |           |   |in zavetišča, |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12111|Hotelske in      |12304 |Stavbe za druge|
| |      |   |podobne stavbe    |   |storitvene   |
| |      |   |za kratkotrajno    |   |dejavnosti (do |
| |      |   |nastanitev: samo   |   |200,00 m2 BTP |
| |      |   |penzion in      |   |dela objekta), |
| |      |   |gostišče,       |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12112|Gostilne,       |24110 |Športna    |
| |      |   |restavracije in    |   |igrišča: samo |
| |      |   |točilnice,      |   |igrišča za   |
| |      |   |           |   |športe na   |
| |      |   |           |   |prostem,    |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12304|Stavbe za druge    |12711 |Stavbe za   |
| |      |   |storitvene      |   |rastlinsko   |
| |      |   |dejavnosti (do    |   |pridelavo,   |
| |      |   |200,00 m2 BTP     |   |        |
| |      |   |objekta ali dela   |   |        |
| |      |   |objekta),       |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12610|Stavbe za       |12712 |Stavbe za rejo |
| |      |   |kulturo in      |   |živali,    |
| |      |   |razvedrilo: samo   |   |        |
| |      |   |dvorane za      |   |        |
| |      |   |družabne       |   |        |
| |      |   |prireditve in     |   |        |
| |      |   |prostori za      |   |        |
| |      |   |društvene       |   |        |
| |      |   |dejavnosti,      |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12620|Muzeji in       |1271 |Nestanovanjske |
| |      |   |knjižnice: samo    |   |kmetijske   |
| |      |   |muzejske       |   |stavbe     |
| |      |   |tematske zbirke    |   |        |
| |      |   |in galerije,     |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12630|Stavbe za       |   |dopolnilne   |
| |      |   |izobraževanje in   |   |dejavnosti na |
| |      |   |znanstvenoraziskovalno|   |kmetiji v   |
| |      |   |delo: samo      |   |skladu s    |
| |      |   |stavbe za       |   |predpisi.   |
| |      |   |predšolsko      |   |        |
| |      |   |vzgojo ter      |   |        |
| |      |   |osnovnošolsko in   |   |        |
| |      |   |obšolsko       |   |        |
| |      |   |izobraževanje,    |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12640|Stavbe za       |12510 |Industrijske  |
| |      |   |zdravstvo: samo    |   |stavbe: samo  |
| |      |   |zdravstveni dom,   |   |delavnice (do |
| |      |   |ambulante,      |   |160 m2 BTP   |
| |      |   |           |   |objekta ali  |
| |      |   |           |   |dela objekta), |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |1271 |Nestanovanjske    |12420 |Garažne stavbe:|
| |      |   |kmetijske stavbe   |   |samo gasilski |
| |      |   |           |   |domovi,    |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |   |dopolnilna      |   |        |
| |      |   |dejavnost       |   |        |
| |      |   |kmetije v skladu   |   |        |
| |      |   |s predpisi o     |   |        |
| |      |   |vrsti, obsegu in   |   |        |
| |      |   |pogojih za      |   |        |
| |      |   |opravljanje      |   |        |
| |      |   |dopolnilne      |   |        |
| |      |   |dejavnosti na     |   |        |
| |      |   |kmetiji.       |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12721|Stavbe za       |   |        |
| |      |   |opravljanje      |   |        |
| |      |   |verskih obredov,   |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12722|Pokopališke      |   |        |
| |      |   |stavbe in       |   |        |
| |      |   |spremljajoči     |   |        |
| |      |   |objekti,       |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |24110|Športna igrišča:   |   |        |
| |      |   |samo igrišča za    |   |        |
| |      |   |športe na       |   |        |
| |      |   |prostem,       |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |24122|Drugi gradbeni    |   |        |
| |      |   |inženirski      |   |        |
| |      |   |objekti za      |   |        |
| |      |   |šport,        |   |        |
| |      |   |rekreacijo in     |   |        |
| |      |   |prosti čas: samo   |   |        |
| |      |   |otroška in druga   |   |        |
| |      |   |javna igrišča,    |   |        |
| |      |   |javni vrtovi,     |   |        |
| |      |   |parki, trgi, ki    |   |        |
| |      |   |niso sestavni     |   |        |
| |      |   |deli javne      |   |        |
| |      |   |ceste, zelenice    |   |        |
| |      |   |in druge urejene   |   |        |
| |      |   |zelene površine,   |   |        |
+-+------------+-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12510|Industrijske     |   |        |
| |      |   |stavbe: samo     |   |        |
| |      |   |delavnice (do     |   |        |
| |      |   |300,00 m2 BTP     |   |        |
| |      |   |objekta ali dela   |   |        |
| |      |   |objekta),       |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12740|Druge         |   |        |
| |      |   |nestanovanjske    |   |        |
| |      |   |stavbe, ki niso    |   |        |
| |      |   |uvrščene drugje:   |   |        |
| |      |   |samo stavbe za    |   |        |
| |      |   |nastanitev      |   |        |
| |      |   |gasilcev s      |   |        |
| |      |   |spremljajočim     |   |        |
| |      |   |programom,      |   |        |
| |      +----------------------------+------+---------------+
| |      |2. Pogojno dopustni     |   |        |
| |      |objekti in dejavnosti:   |   |        |
| |      |a) Pogojno so dopustne   |   |        |
| |      |tudi stavbe in       |   |        |
| |      |dejavnosti, ki       |   |        |
| |      |dopolnjujejo osnovno    |   |        |
| |      |namembnost območja:     |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12201|Stavbe javne     |   |        |
| |      |   |uprave,        |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12202|Stavbe bank,     |   |        |
| |      |   |pošt,         |   |        |
| |      |   |zavarovalnic,     |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12203|Druge upravne in   |   |        |
| |      |   |pisarniške      |   |        |
| |      |   |stavbe,        |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12301|Trgovske stavbe    |   |        |
| |      |   |(do 500,00 m2     |   |        |
| |      |   |BTP objekta ali    |   |        |
| |      |   |dela objekta),    |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12420|Garažne stavbe:    |   |        |
| |      |   |samo garaže,     |   |        |
| |      +-----+----------------------+------+---------------+
| |      |12303|Bencinski       |   |        |
| |      |   |servisi        |   |        |
| |      |   |(površina       |   |        |
| |      |   |parcele,       |   |        |
| |      |   |namenjene       |   |        |
| |      |   |gradnji, do      |   |        |
| |      |   |1000,00 m2),     |   |        |
| |      +----------------------------+------+---------------+
| |      |b) Dejavnosti in stavbe   |   |        |
| |      |iz točke a) so dopustne,  |   |        |
| |      |če se nahajajo ob      |   |        |
| |      |lokalni krajevni cesti   |   |        |
| |      |(LK) ali višji       |   |        |
| |      |kategoriji ceste v     |   |        |
| |      |naselju.          |   |        |
+-+------------+---------------------------------------------------+
| |Nezahtevni: |Vsi objekti kot majhna stavba:           |
| |      |– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;       |
| |      |– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični  |
| |      |ponudbi ali prireditvam,              |
| |      |– ograje, nižje od 2,2 metra;           |
| |      |– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne |
| |      |presega 1,5 m, oziroma podporni zidovi do višine  |
| |      |etaže, če so v sklopu zunanje ureditve objekta na |
| |      |padajočem terenu,                 |
| |      |– pomožni infrastrukturni objekti,         |
| |      |– spominska obeležja,               |
| |      |– objekt za telekomunikacijsko opremo;       |
+-+------------+---------------------------------------------------+
| |Enostavni: |Objekti kot majhna stavba.             |
| |      |Pomožni infrastrukturni objekti:          |
| |      |– cestni, energetski in komunalni,         |
| |      |– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.  |
| |      |Vadbeni objekti: le igrišče za šport in      |
| |      |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,      |
| |      |sprehajalna pot.                  |
| |      |Urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.  |
| |      |Spominska obeležja.                |
| |      |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti   |
| |      |samostojnih priključkov na objekte gospodarske   |
| |      |javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni |
| |      |le na obstoječe priključke.            |
| |      |Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri   |
| |      |enostavne ali nezahtevne objekte.         |
+-+----------------------------------------------------------------+
|3|Velikosti, zmogljivost objektov                 |
+-+----------------+-----------------+---------+----------+--------+
| |Stopnja     | Tip zazidave  |  FZ  |  DZP  |  FI  |
| |izkoriščenosti +-----------------+---------+----------+--------+
| |zemljišča    |  NA, NP, C   |izhodišča| najmanj | največ |
| |namenjenega   |         | do 0,4 |  15 %  | 0,6  |
| |gradnji     |         |     |     |    |
+-+----------------+-----------------------------------------------+
| |Višina objektov |Stanovanjske stavbe višina slemena do     |
| |        |10,00 m od kote pritličja. Za         |
| |        |nestanovanjske stavbe znaša višina slemena   |
| |        |do13,00 m od kote pritličja.          |
| |        |Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah    |
| |        |je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem    |
| |        |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,    |
| |        |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice   |
| |        |in stabilnost objektov;            |
+-+----------------+-----------------------------------------------+
| |Velikost    |Tip NA: – z enim stanovanjem od 500–800    |
| |zemljišča    |m2,                      |
| |namenjenega   |Tip NP: – objekt podeželskega tipa od 800–   |
| |gradnji     |1200 m2,                    |
| |        |Tip C: – kmetijsko gospodarski objekt od    |
| |        |1000 m2 do 1800 m2.              |
| |        |V posebnih pogojih so opredeljene       |
| |        |velikosti glede na obstoječo parcelacijo.   |
+-+----------------------------------------------------------------+
|4|Oblika objektov                         |
+-+----------------+-----------------------------------------------+
| |Gabariti    |Oblikovanje objekta kakor tudi strehe     |
| |        |sledi prevladujočemu vzorcu okoliške      |
| |        |pozidave.                   |
| |        |Oblikovanje strehe sledi tlorisni in      |
| |        |funkcionalni zasnovi objekta.         |
| |        |Tip NA: podolgovat tloris min 1:1.2;      |
| |        |Tip NP in C: podolgovat tloris min 1:1.4;   |
+-+----------------+-----------------------------------------------+
| |Strehe     |Tip NA, NP, C: simetrična dvokapnica z     |
| |        |naklonom strehe je 30–45°;           |
| |        |30 % strehe je lahko drugačnega naklona in   |
| |        |oblike.                    |
| |        |Na strehah je dovoljena uporaba frčad,     |
| |        |strešnih oken in zatrepov v skupni v      |
| |        |velikosti največ 20 % celotne strehe.     |
| |        |– dovoljeni so čopi in frčade,         |
| |        |– kritina ne sme biti trajno bleščeča,     |
| |        |– energetske sprejemnike (kolektorje in    |
| |        |sončne celice) je možno namestiti       |
| |        |na ploskev strešine.              |
+-+----------------+-----------------------------------------------+
| |Fasade     |Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna   |
| |        |členitev, fasad, strukturiranje in       |
| |        |postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje   |
| |        |drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno   |
| |        |s tradicionalnimi objekti,           |
| |        |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost   |
| |        |celotne podobe objekta,            |
| |        |– fasade so lahko horizontalno in       |
| |        |vertikalno členjene, odprtine naj bodo     |
| |        |praviloma pokončne oblike,           |
| |        |– fasade so lahko tudi lesene in obložene   |
| |        |s kamnom,                   |
| |        |– detajli na objektih naj bodo v območjih   |
| |        |ohranjenih tradicionalnih objektov       |
| |        |tradicionalni.                 |
| |        |Enostavni in nezahtevni objekti morajo     |
| |        |biti oblikovani skladno z oblikovanjem     |
| |        |osnovnega objekta. Površina pomožnega     |
| |        |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih   |
| |        |objektov ne sme presegati 30 % površine    |
| |        |osnovnega objekta.               |
+-+----------------+-----------------------------------------------+
                                  «
69. člen
Zamenja se besedilo 57. člen odloka, ki se po novem glasi:
»(površine razpršene poselitve – A)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+------------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost             |
+--+-------------+---------------------+------------------------+
| |A      |A odo        |A vao          |
| |Razpršena  |Osamele domačije   |Domačije v odprtem   |
| |poselitev  |           |vaškem okolju      |
| +-------------+---------------------+------------------------+
| |Osnovna   |Objekti razpršene  |Območja kmetij,     |
| |dejavnost  |poselitve so legalno |zaselkov, raztresenih  |
| |       |zgrajeni v odprtem  |in razloženih naselij  |
| |       |prostoru na     |ter drugih oblik    |
| |       |zemljiščih, ki so v |strnjenih naselij. Na  |
| |       |prostorskih aktih  |območju kmetij je treba |
| |       |opredeljena kot   |ohraniti prvotno    |
| |       |stavbna zemljišča.  |strukturo in tipiko   |
| |       |           |gradnje.        |
| +-------------+---------------------+------------------------+
| |Spremljajoče |Dopolnilne      |Dopolnilne dejavnosti  |
| |dejavnosti  |dejavnosti na    |na kmetiji in      |
| |       |kmetiji v skladu s  |pisarniške in poslovne |
| |       |predpisi o vrsti,  |dejavnosti osebnih   |
| |       |obsegu in pogojih za |storitev in druge    |
| |       |opravljanje     |storitvene dejavnosti  |
| |       |dopolnilne      |(površina prostorov za |
| |       |dejavnosti na    |dejavnost ne sme    |
| |       |kmetiji.       |presegati 30 % BTP   |
| |       |           |posameznega objekta).  |
| +-------------+----------------------------------------------+
| |Izključujoče |Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in    |
| |dejavnosti  |trgovina na debelo.              |
| |       |Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih   |
| |       |stavb.                    |
+--+------------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                       |
+--+-------------+---------------------+------------------------+
| |Zahtevni in |Dopustni objekti in |Dopustni objekti in   |
| |manj     |dejavnosti:     |dejavnosti:       |
| |zahtevni   +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |11100|Enostanovanjske|11100 |Enostanovanjske |
| |       |   |stavbe,    |   |stavbe,     |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |11210|Dvostanovanjske|11210 |Dvostanovanjske |
| |       |   |stavbe,    |   |stavbe,     |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |12111|Stavbe za   |12111 |Stavbe za    |
| |       |   |kratkotrajno  |   |kratkotrajno   |
| |       |   |nastanitev:  |   |nastanitev: samo |
| |       |   |samo      |   |penzion,     |
| |       |   |gostišče,   |   |gostišče,    |
| |       |   |planinske   |   |planinske koče  |
| |       |   |koče in    |   |in zavetišča,  |
| |       |   |zavetišča,   |   |         |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |1271 |Nestanovanjske |12112 |Gostilne,    |
| |       |   |kmetijske   |   |restavracije in |
| |       |   |stavbe;    |   |točilnice: samo |
| |       |   |        |   |na prometno   |
| |       |   |        |   |dostopnih legah, |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |   |        |12304 |Stavbe za druge |
| |       |   |        |   |storitvene    |
| |       |   |        |   |dejavnosti (do  |
| |       |   |        |   |160,00 m2 BTP  |
| |       |   |        |   |dela objekta),  |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |   |        |24110 |Športna igrišča: |
| |       |   |        |   |samo igrišča za |
| |       |   |        |   |športe na    |
| |       |   |        |   |prostem,     |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |   |        |1271 |Nestanovanjske  |
| |       |   |        |   |kmetijske    |
| |       |   |        |   |stavbe,     |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |   |        |   |dopolnilne    |
| |       |   |        |   |dejavnosti na  |
| |       |   |        |   |kmetiji v skladu |
| |       |   |        |   |s predpisi.   |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |   |        |12420 |Garažne stavbe: |
| |       |   |        |   |samo gasilski  |
| |       |   |        |   |domovi,     |
| |       +-----+---------------+------+-----------------+
| |       |   |        |12510 |Industrijske   |
| |       |   |        |   |stavbe: samo   |
| |       |   |        |   |delavnice (do  |
| |       |   |        |   |160 m2 BTP    |
| |       |   |        |   |objekta ali dela |
| |       |   |        |   |objekta),    |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Nezahtevni: |Vsi objekti kot majhna stavba:        |
| |       |– ograje, nižje od 2,0 metra;         |
| |       |– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina|
| |       |ne presega 1,5 m,               |
| |       |– pomožni infrastrukturni objekti z izjemo  |
| |       |baznih postaj,                |
| |       |– spominska obeležja,             |
| |       |– objekt za telekomunikacijsko opremo;    |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Enostavni:  |Objekti kot majhna stavba v okviru domačij.  |
| |       |Pomožni infrastrukturni objekti:       |
| |       |– cestni, energetski in komunalni,      |
| |       |– pomožni objekti za spremljanje stanja    |
| |       |okolja.                    |
| |       |Vadbeni objekti: le igrišče za šport in    |
| |       |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,   |
| |       |sprehajalna pot.               |
| |       |Spominska obeležja.              |
| |       |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti|
| |       |samostojnih priključkov na objekte gospodarske|
| |       |javne infrastrukture, pač pa so lahko     |
| |       |priključeni le na obstoječe priključke.    |
+--+------------------------------------------------------------+
|3 |Velikosti, zmogljivost in oblikovanje objektov       |
|4 |Za območja A odo in A vao se prevzamejo določila za SK.   |
+--+------------------------------------------------------------+
                                «
70. člen
Zamenja se besedilo 58. člena, ki se po novem glasi:
»(stanovanjske površine – SS)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS – stanovanjske površine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+-+-------------------------------------------------------------+
|1|Vrste posegov in njihova namembnost             |
+-+------------+----------------------+-------------------------+
| |SS     | SS hm, SS tm     |SS vas, SS vao      |
| |Stanovanjske| Stanovanjske površine|Stanovanjske površine s |
| |površine  | s pretežno      |podeželsko zasnovo.   |
| |      | stanovanjsko funkcijo|             |
| +------------+----------------------+-------------------------+
| |Osnovna   | Območje je primarno |Površine namenjene    |
| |dejavnost  | namenjeno bivanju, v |bivanju pretežno     |
| |      | manjšem obsegu s   |stanovanjskih objektov z |
| |      | spremljajočimi    |dopolnilnimi dejavnostmi |
| |      | dejavnostmi, ki   |s podeželsko zasnovo.  |
| |      | služijo tem območjem.|             |
| |      | Prevladuje gradnja  |             |
| |      | stanovanjskih hiš  |             |
| |      | (hm) ter v jedrih in |             |
| |      | centralnih delih s  |             |
| |      | trško mestnimi hišami|             |
| |      | (tm).        |             |
| +------------+------------------------------------------------+
| |Spremljajoče| Dopolnilne so pisarniške in poslovne      |
| |dejavnosti | dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in   |
| |      | druge storitvene dejavnosti (površina prostorov|
| |      | za dejavnost sme biti največ 30 % BTP     |
| |      | posameznega stanovanjskega objekta).      |
| +------------+------------------------------------------------+
| |Izključujoče| Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in trgovina|
| |dejavnosti | na debelo.                   |
+-+-------------------------------------------------------------+
|2|Vrste objektov:                       |
+-+------------+-----------------------+------------------------+
| |Zahtevni in | 1. Dopustni objekti in|Dopustni objekti in   |
| |manj    | dejavnosti:      |dejavnosti:       |
| |zahtevni  +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 11100|Enostanovanjske |11100 |Enostanovanjske |
| |      |   |stavbe,     |    |stavbe,     |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 11210|Dvostanovanjske |11210 |Dvostanovanjske |
| |      |   |stavbe,     |    |stavbe,     |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 11220|Tri- in     |11220 |Tri in     |
| |      |   |večstanovanjske |    |večstanovanjske |
| |      |   |stavbe,     |    |stavbe, niso  |
| |      |   |        |    |dovoljeni bloki |
| |      |   |        |    |in gradnja   |
| |      |   |        |    |vrstnih hiš   |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 11300|Stanovanjske  |12111 |Stavbe za    |
| |      |   |stavbe za    |    |kratkotrajno  |
| |      |   |posebne družbene|    |nastanitev: samo|
| |      |   |skupine,    |    |gostišče,    |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 12111|Hotelske in   |12112 |Gostilne,    |
| |      |   |podobne stavbe |    |restavracije in |
| |      |   |za kratkotrajno |    |točilnice: samo |
| |      |   |nastanitev: samo|    |na prometno   |
| |      |   |penzion     |    |dostopnih legah,|
| |      |   |gostišče,    |    |        |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 12112|Gostilne,    |12301 |Trgovske stavbe |
| |      |   |restavracije in |    |(do 100 m2 v  |
| |      |   |točilnice,   |    |pritličju)   |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 12301|Trgovske stavbe |12304 |Stavbe za druge |
| |      |   |(do 100 m2 v  |    |storitvene   |
| |      |   |pritličju)   |    |dejavnosti (do |
| |      |   |        |    |100,00 m2 BTP  |
| |      |   |        |    |dela objekta), |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 12304|Stavbe za druge |12714 |Druge      |
| |      |   |storitvene   |    |nestanovanjske |
| |      |   |dejavnosti (do |    |kmetijske stavbe|
| |      |   |160,00 m2 BTP  |    |        |
| |      |   |objekta ali dela|    |        |
| |      |   |objekta),    |    |        |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 12420|Garažne stavbe: |12420 |Garažne stavbe: |
| |      |   |samo garaže za |    |samo garaže za |
| |      |   |potrebe območja,|    |potrebe območja,|
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 24110|Športna igrišča:|24110 |Športna igrišča:|
| |      |   |samo igrišča za |    |samo igrišča za |
| |      |   |športe na    |    |športe na    |
| |      |   |prostem,    |    |prostem,    |
| |      +------+----------------+-------+----------------+
| |      | 24122|Drugi objekti za|24122 |Drugi objekti za|
| |      |   |šport,rekreacijo|    |šport,rekreacijo|
| |      |   |in prosti čas: |    |in prosti čas: |
| |      |   |samo otroška in |    |samo otroška in |
| |      |   |druga javna   |    |druga javna   |
| |      |   |igrišča, javni |    |igrišča, javni |
| |      |   |vrtovi, parki, |    |vrtovi, parki, |
| |      |   |trgi, ki niso  |    |trgi, ki niso  |
| |      |   |sestavni deli  |    |sestavni deli  |
| |      |   |javne ceste,  |    |javne ceste,  |
| |      |   |zelenice in   |    |zelenice in   |
| |      |   |druge urejene  |    |druge urejene  |
| |      |   |zelene površine;|    |zelene površine;|
+-+------------+-----------------------+------------------------+
| |Nezahtevni: | Vsi objekti kot majhne|Vsi objekti kot majhne |
| |      | stavbe:        |stavbe:         |
| |      | – začasni objekti,  |– pomožni kmetijsko-  |
| |      | namenjeni sezonski  |gozdarski objekti;   |
| |      | turistični ponudbi ali|            |
| |      | prireditvam,     |            |
| |      | – urbana oprema,   |            |
+-+      +------------------------------------------------+
| |      | – ograje, nižje od 2,2 metra;         |
| |      | – škarpe in podporni zidovi, če njihova višina |
| |      | ne presega 1,5 m, oziroma podporni zidovi do  |
| |      | višine etaže, če so v sklopu zunanje ureditve |
| |      | objekta na padajočem terenu,          |
| |      | – pomožni infrastrukturni objekti,       |
| |      | – spominska obeležja,             |
| |      | – objekt za telekomunikacijsko opremo;     |
+-+------------+------------------------------------------------+
| |Enostavni: | Objekti kot majhne stavbe.           |
| |      | Pomožni infrastrukturni objekti:        |
| |      | – cestni, energetski in komunalni,       |
| |      | – pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.|
| |      | Vadbeni objekti: le igrišče za šport in    |
| |      | rekreacijo na prostem, kolesarska steza,    |
| |      | sprehajalna pot.                |
| |      | Urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.|
| |      | Spominska obeležja.              |
| |      | Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti |
| |      | samostojnih priključkov na objekte gospodarske |
| |      | javne infrastrukture, pač pa so lahko     |
| |      | priključeni le na obstoječe priključke.    |
| |      | Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri |
| |      | enostavne ali nezahtevne objekte.       |
+-+-------------------------------------------------------------+
|3|Velikosti, zmogljivost objektov               |
+-+----------------+----------------+----------+---------+------+
| |Stopnja     | Tip zazidave |  FZ  |  DZP  | FI  |
| |izkoriščenosti +----------------+----------+---------+------+
| |zemljišča    |SS vao, SS vas =|izhodišče | najmanj |največ|
| |namenjenega   |NA, NP, C    | do 0,4 | 15 %  | 0,6 |
| |gradnji     |SS hm, SS tm = |     |     |   |
| |        |NA, NB, V    |     |     |   |
+-+----------------+---------------------+----------------------+
| |Višina objektov |Tip NA: največ P+1+M |Tip NA in NP: največ |
| |        |ali v celoti vkopana |P+1+M ali v celoti  |
| |        |klet (K+P+N+M ali  |vkopana klet (K+P+M  |
| |        |K+P+2N)       |ali K+P+N), kota   |
| |        |Tip V: Maksimalno 14 |pritličja pri vhodu  |
| |        |m.          |ne sme biti višja od |
| |        |           |30 cm nad terenom,  |
| |        |           |kolenčni zid ne sme  |
| |        |           |biti višji od 150 cm. |
| |        |           |Maksimalne višine   |
| |        |           |imajo slemena do   |
| |        |           |10,00 m od kote    |
| |        |           |pritličja. Za     |
| |        |           |nestanovanjske stavbe |
| |        |           |znaša višina slemena |
| |        |           |do 13,00 m od kote  |
| |        |           |pritličja.      |
+-+        +--------------------------------------------+
| |        |Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je |
| |        |dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu |
| |        |to dopuščajo geomehanske razmere, potek   |
| |        |komunalnih vodov, zaščita podtalnice in   |
| |        |stabilnost objektov;            |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |Velikost    |Za stanovanjska območja SS se zemljišče   |
| |zemljišča    |namenjeno za gradnjo določi glede na    |
| |namenjenega   |dopustno izrabo zemljišča in glede na ostale|
| |gradnji     |pogoje tega odloka.             |
| |        |V posebnih pogojih so opredeljena izhodišča |
| |        |glede na obstoječo parcelacijo.       |
+-+-------------------------------------------------------------+
|4|Oblika objektov                       |
+-+----------------+--------------------------------------------+
| |Gabariti    |Oblikovanje objekta kakor tudi strehe sledi |
| |        |tlorisni zasnovi in prevladujočemu vzorcu  |
| |        |okoliške pozidave. Dovoljene so sestavljene |
| |        |tlorisne zasnove in gradnja v nizu.     |
| |        |Oblikovanje strehe sledi tlorisni in    |
| |        |funkcionalni zasnovi objekta        |
| |        |Tip NA in V: podolgovat tloris min 1:1.2;  |
| |        |Tip NP in C: podolgovat tloris min 1:1.4;  |
| +----------------+---------------------+----------------------+
| |Strehe     |Osnova je simetrična |Osnova je simetrična |
| |        |dvokapnica z naklonom|dvokapnica z naklonom |
| |        |strehe je 30–45°;  |strehe je 30–45°;   |
| |        |Sestavljena streha iz|20 % strehe je lahko |
| |        |različnih delov streh|pohodna streha, na  |
| |        |praviloma sledi   |pomožnih objektih   |
| |        |sestavljenemu tlorisu|tudi enokapnica.   |
| |        |objekta.       |Na strehah je     |
| |        |Različni deli streh: |dovoljena uporaba   |
| |        |– sestavljena streha |frčad, strešnih oken |
| |        |iz dvokapnice (naklon|in zatrepov v skupni |
| |        |od 35°–45°),     |v velikosti največ 20 |
| |        |enokapnice (naklon od|% celotne strehe.   |
| |        |35°–45°),      |– dovoljeni so čopi  |
| |        |– lahko kombinirane s|in frčade.      |
| |        |terasami in zeleno  |           |
| |        |streho (naklon 2°–15°|           |
| |        |ali 25°–35°),    |           |
| |        |– izvedena kot zelena|           |
| |        |streha z naklonom 2°–|           |
| |        |10° ali do 35°,   |           |
| |        |– izvedena kot terasa|           |
| |        |ali nepohodna streha |           |
| |        |z naklonom 2°–15°.  |           |
| |        +--------------------------------------------+
| |        |Kritina ne sme biti trajno bleščeča.    |
| |        |Energetske sprejemnike (kolektorje in sončne|
| |        |celice) je možno namestiti na ploskev    |
| |        |strešine, na pohodne strehe pa na      |
| |        |konstrukcijo, ki je minimalno 2,0 m     |
| |        |oddaljena od obodnih zidov.         |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |Fasade     |Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna |
| |        |členitev, fasad, strukturiranje in     |
| |        |postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje |
| |        |drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s|
| |        |tradicionalnimi objekti,          |
| |        |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost |
| |        |celotne podobe objekta,           |
| |        |– fasade so lahko horizontalno in vertikalno|
| |        |členjene, odprtine naj bodo praviloma    |
| |        |pokončne oblike,              |
| |        |– fasade so lahko tudi lesene in obložene s |
| |        |kamnom,                   |
| |        |– detajli na objektih naj bodo v območjih  |
| |        |ohranjenih tradicionalnih objektov     |
| |        |tradicionalni.               |
| |        |Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti |
| |        |oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega |
| |        |objekta. Površina pomožnega objekta ali   |
| |        |skupine pripadajočih pomožnih objektov ne  |
| |        |sme presegati 30 % površine osnovnega    |
| |        |objekta.                  |
+-+----------------+--------------------------------------------+
                                «
71. člen
Zamenja se besedilo 59. člena, ki se po novem glasi:
»(površine počitniških hiš – SP)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SP – površine počitniških hiš« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+--------------+--------------------------------------------+
|  |SP      |Površine počitniških hiš          |
|  +--------------+--------------------------------------------+
|  |Osnovna    |Površine počitniških hiš so namenjene    |
|  |dejavnost   |počitku.                  |
|  +--------------+--------------------------------------------+
|  |Spremljajoče |Ni spremljajočih dejavnosti.        |
|  |dejavnosti  |                      |
|  +--------------+--------------------------------------------+
|  |Izključujoče |Vse dejavnosti, ki niso namenjene      |
|  |dejavnosti  |kratkotrajnemu zadrževanju za počitek.   |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+--------------+--------------------------------------------+
|  |Zahtevni in  |Dopustni objekti in dejavnosti:       |
|  |manj zahtevni +-------+------------------------------------+
|  |       |11100 |Počitniške hišice,         |
+---+--------------+--------------------------------------------+
|  |Nezahtevni:  |Vsi objekti kot majhne stavbe:       |
|  |       |– ograje samo žive meje v kombinaciji z   |
|  |       |avtohtonim zelenjem in lesenimi plotovi do |
|  |       |višine 1,00 m;               |
|  |       |– škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|  |       |višina ne presega 1,2 m.          |
|  |       |Ograje ne smejo biti postavljene na vidno  |
|  |       |izpostavljenih legah in na lokaciji     |
|  |       |izrazitega krajinskega vzorca.       |
+---+--------------+--------------------------------------------+
|  |Enostavni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:      |
|  |       |– cestni, energetski in komunalni,     |
|  |       |– pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|  |       |okolja.                   |
+---+-----------------------------------------------------------+
|34 |Velikosti, zmogljivost in oblikovanje objektov       |
|  |Za območja SP se prevzamejo določila za SK.        |
+---+-----------------------------------------------------------+
                                «
72. člen
Zamenja se besedilo 60. člena, ki se po novem glasi:
»(območja centralnih dejavnosti – C)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »C – območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+------------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost             |
+--+-------------+-----------------------+----------------------+
| |C      |CU tm, js, vs, zpa   |CD tm, vs, js, vas  |
| |Centralne  |Območja centralnih   |Druga območja     |
| |dejavnosti  |dejavnosti       |centralnih dejavnosti |
| +-------------+-----------------------+----------------------+
| |Osnovna   |Osrednja območja    |Območja centralnih  |
| |dejavnost  |centralnih dejavnosti, |dejavnosti, kjer   |
| |       |kot so historičnega ali|prevladuje določena  |
| |       |novih jeder, kjer gre |dejavnost, razen   |
| |       |pretežno za prepletanje|stanovanj.      |
| |       |trgovskih, oskrbnih,  |           |
| |       |storitvenih, upravnih, |           |
| |       |socialnih,       |           |
| |       |zdravstvenih, vzgojnih,|           |
| |       |izobraževalnih,    |           |
| |       |kulturnih, verskih in |           |
| |       |podobnih dejavnosti ter|           |
| |       |bivanju.        |           |
| +-------------+-----------------------+----------------------+
| |Spremljajoče |Dopolnilne so     |/           |
| |dejavnosti  |stanovanja.      |           |
| +-------------+----------------------------------------------+
| |Izključujoče |Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in    |
| |dejavnosti  |trgovina na debelo.              |
+--+------------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                       |
+--+-------------+-----------------------+----------------------+
| |Zahtevni in |1. Dopustni objekti in |Dopustni objekti in  |
| |manj zahtevni|dejavnosti:      |dejavnosti:      |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1211 |Hotelske in podobne stavbe       |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1220 |Stavbe javne uprave          |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1230 |Trgovske stavbe in stavbe storitvenih |
| |       |   |dejavnosti               |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1242 |Garažne stavbe             |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1261 |Stavbe za kulturo in razvedrilo,    |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1262 |Muzeji in knjižnice          |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1263 |Stavbe za izobraževanje in       |
| |       |   |znanstvenoraziskovalno delo,      |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |12640 |Stavbe za zdravstvo,          |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |12650 |Športne dvorane,            |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |2411 |Objekti za šport, rekreacijo in prosti |
| |       |   |čas na prostem             |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |1242 |Garažne stavbe             |
| |       +-----------------------+--------+-------------+
| |       |Na območjih, kjer so že|12721  |Stavbe za  |
| |       |zgrajeni eno- in    |    |opravljanje |
| |       |dvostanovanjski objekti|    |verskih   |
| |       |so dopustne gradnje  |    |obredov,   |
| |       |novih, ko gre za    |    |       |
| |       |zgoščevanje območja in |    |       |
| |       |območjih nezazidanih  |    |       |
| |       |stavbnih zemljišč –  |    |       |
| |       |dopolnilna gradnja   |    |       |
| |       |dovoljena gradnja eno- |    |       |
| |       |in dvostanovanjskih  |    |       |
| |       |objektov do največ 30 %|    |       |
| |       |celotne površine EUP. |    |       |
| |       +------+----------------+--------+-------------+
| |       |11100 |Enostanovanjske |    |       |
| |       |   |stavbe,     |    |       |
| |       +------+----------------+--------+-------------+
| |       |11210 |Dvostanovanjske |    |       |
| |       |   |stavbe.     |    |       |
| |       +------+----------------+--------+-------------+
| |       |11220 |Tri- in več   |    |       |
| |       |   |stanovanjske  |    |       |
| |       |   |stavbe, kjer je |    |       |
| |       |   |pritličje    |    |       |
| |       |   |namenjeno    |    |       |
| |       |   |centralnim   |    |       |
| |       |   |dejavnostim,  |    |       |
| |       +------+----------------+--------+-------------+
| |       |1130 |Stanovanjske  |    |       |
| |       |   |stavbe za    |    |       |
| |       |   |posebne družbene|    |       |
| |       |   |skupine     |    |       |
| |       +------+---------------------------------------+
| |       |21110 |Ceste: vse vrste cest, cestni     |
| |       |   |priključki in križišča, prometne    |
| |       |   |površine zunaj vozišča, npr.      |
| |       |   |počivališča, parkirišča, avtobusna   |
| |       |   |postajališča, obračališča ob cesti,  |
| |       |   |prometna signalizacija in prometna   |
| |       |   |oprema ter cesten instalacije in    |
| |       |   |tehnične naprave in drugi objekti.   |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Nezahtevni: |Objekti kot majhne stavbe na zaledni strani  |
| |       |(za objekti na ulici).            |
| |       |– ograje na ulični strani so izjemoma     |
| |       |dovoljene, če je celotna ulica tako urejena in|
| |       |ograje ne ovirajo javnih površin in      |
| |       |preglednosti prometnih površin,        |
| |       |– ograje na zaledni strani ali medsoseske   |
| |       |ograje nižje od skupne višine do 1,6 metra;  |
| |       |– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina|
| |       |ne presega 1,5 m, oziroma podporni zidovi do |
| |       |višine etaže, če so v sklopu zunanje ureditve |
| |       |objekta na padajočem terenu,         |
| |       |– pomožni infrastrukturni objekti,      |
| |       |– začasni objekti, namenjeni sezonski     |
| |       |turistični ponudbi ali prireditvam,      |
| |       |– spominska obeležja,             |
| |       |– objekt za telekomunikacijsko opremo;    |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Enostavni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:       |
| |       |– cestni, energetski in komunalni,      |
| |       |– pomožni objekti za spremljanje stanja    |
| |       |okolja.                    |
| |       |Vadbeni objekti: le igrišče za šport in    |
| |       |rekreacijo na prostem, kolesarska steza,   |
| |       |sprehajalna pot.               |
| |       |Urbana oprema.                |
| |       |Spominska obeležja.              |
| |       |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti|
| |       |samostojnih priključkov na objekte gospodarske|
| |       |javne infrastrukture, pač pa so lahko     |
| |       |priključeni le na obstoječe priključke.    |
| |       |Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri|
| |       |enostavne ali nezahtevne objekte.       |
+--+------------------------------------------------------------+
|3 |Velikosti, zmogljivost objektov               |
+--+----------------+-------------------+---------+------+------+
| |Stopnja     |  Tip zazidave  |  FZ  | DZP | FI  |
| |izkoriščenosti +-------------------+---------+------+------+
| |zemljišča    |CU vas = NA,    |izhodišče|  / |največ|
| |namenjenega   |CU tm = NB, NP, V, | do 0,8 |   |1,5  |
| |gradnji     |VV, E       |     |   |   |
| |        |CU js = NB, V   |     |   |   |
| |        |CD vs = D, V in VV |     |   |   |
+--+----------------+-----------------------+-------------------+
| |Višina objektov |Tip NA, NP: največ   |Tip D – cerkve v  |
| |        |P+1+M ali v celoti   |obstoječih     |
| |        |vkopana klet (K+P+N+M |gabaritih     |
| |        |ali K+P+2N)      |Tip V in VV:    |
| |        |Kota pritličja pri   |Maksimalno 14 m.  |
| |        |vhodu ne sme biti   |          |
| |        |višja od 30 cm nad   |          |
| |        |terenom,        |          |
| |        |kolenčni zid ne sme  |          |
| |        |biti višji od 150 cm. |          |
| |        |Maksimalne višine   |          |
| |        |imajo slemena do 10,00 |          |
| |        |m od kote pritličja.  |          |
| |        |Za nestanovanjske   |          |
| |        |stavbe znaša višina  |          |
| |        |slemena do 13,00 m od |          |
| |        |kote pritličja.    |          |
| |        |Tip D: cerkev v    |          |
| |        |obstoječih gabaritih, |          |
| |        |nova je lahko 10 %   |          |
| |        |višja,         |          |
| |        |Ostali tovrstni    |          |
| |        |objekti v okolici so  |          |
| |        |od cerkvenega zvonika |          |
| |        |nižji 2,00 m.     |          |
+--+        +-------------------------------------------+
| |        |Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah  |
| |        |je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem  |
| |        |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere,  |
| |        |potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice |
| |        |in stabilnost objektov.          |
+--+----------------+-------------------------------------------+
| |Velikost    |Za območja centralnih dejavnosti se    |
| |zemljišča    |zemljišče namenjeno za gradnjo določi   |
| |namenjenega   |glede na dopustno izrabo zemljišča in   |
| |gradnji     |glede na ostale pogoje tega odloka.    |
| |        |V posebnih pogojih so opredeljena     |
| |        |izhodišča glede na obstoječo parcelacijo  |
| |        |glede na lokacijo.             |
+--+------------------------------------------------------------+
|4 |Oblika objektov                       |
+--+----------------+-------------------------------------------+
| |Gabariti    |Objekti imajo praviloma podolgovat tloris |
| |        |min. 1:1,2.                |
| |        |Dovoljene so sestavljene tlorisne zasnove |
| |        |in gradnja v nizu.             |
| |        |Oblikovanje strehe sledi tlorisni in    |
| |        |funkcionalni zasnovi objekta        |
| |        |Tip NA in V: podolgovat tloris min 1:1.2; |
| |        |Tip NP in VV: podolgovat tloris min 1:1.4 |
| |        |Tip E: vezano na tehnologijo in      |
| |        |konstrukcijske razpone;          |
+--+----------------+-------------------------------------------+
| |Strehe     |Izhodišče je simetrična dvokapna streha:  |
| |        |– naklon strešin je med 30° in 45°,    |
| |        |– sleme je vzporedno z daljšo stranico   |
| |        |objekta,                  |
| |        |– pri teh strehah je kritina opečna, rjavo |
| |        |rdeča ali temno siva,           |
| |        |– v mansardnem delu je možno izvesti    |
| |        |frčade, ki sledijo členitvi fasad,     |
| |        |– energetske sprejemnike (kolektorje in  |
| |        |sončne celice) je možno namestiti na    |
| |        |ploskev strešine;             |
| |        |– dovoljena je zelena streha nižjega    |
| |        |naklona ali prilagojena reliefnim nagibom, |
| |        |– streha je lahko sestavljena, kot na   |
| |        |primer:                  |
| |        |– nad delom objekta je lahko streha    |
| |        |enokapnica položena kot strešina osnovne  |
| |        |strehe ali pravokotna na osnovno os,    |
| |        |– sestavljena in kombinirana streha je   |
| |        |lahko z zeleno streho, pohodno ali     |
| |        |nepohodno streho z naklonom 2°–10°.    |
| |        |Kritina ne sme biti trajno bleščeča.    |
| |        |Energetske sprejemnike (kolektorje in   |
| |        |sončne celice) je možno namestiti na    |
| |        |ploskev strešine, na pohodne strehe pa na |
| |        |konstrukcijo, ki je minimalno 2,0 m    |
| |        |oddaljena od obodnih zidov.        |
+--+----------------+-------------------------------------------+
| |Fasade     |Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna |
| |        |členitev fasad, strukturiranje in     |
| |        |postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje |
| |        |drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno |
| |        |s tradicionalnimi koncepti prilagojenimi  |
| |        |sodobnim funkcionalnim oblikam.      |
| |        |– s prizidki je treba zagotoviti skladnost |
| |        |celotne podobe objekta;          |
| |        |– fasade so lahko horizontalno in     |
| |        |vertikalno členjene, odprtine naj bodo   |
| |        |praviloma pokončne oblike.         |
| |        |Enostavni in nezahtevni objekti morajo   |
| |        |biti oblikovani skladno z oblikovanjem   |
| |        |osnovnega objekta. Površina pomožnega   |
| |        |objekta ali skupine pripadajočih pomožnih |
| |        |objektov ne sme presegati 30 % površine  |
| |        |osnovnega objekta.             |
+--+----------------+-------------------------------------------+
                                «
73. člen
61. člen se črta.
74. člen
Zamenja se besedilo 62. člena, ki se po novem glasi:
»(posebna območja – športni centri – BC ter površine za turizem – BT)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BC – posebna območja – športni centri ter BT – površine za turizem« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+-------------+----------------------+----------------------+
|  |       |BC zsr        |BT js         |
|  |       |površine za oddih in |Površine za turizem  |
|  |       |rekreacijo      |           |
|  |       |Športni centri (šport |           |
|  |       |in odih)       |           |
|  +-------------+----------------------+----------------------+
|  |Osnovna   |Površine in objekti, |Območja namenjena   |
|  |dejavnost  |ki so namenjeni    |bungalovom, planinski |
|  |       |športnim aktivnostim |dom in drugim objektom|
|  |       |in športnim      |za turistično     |
|  |       |prireditvam.     |prenočevanje.     |
|  +-------------+----------------------+----------------------+
|  |Spremljajoče |Kulturne in      |družbene dejavnosti, |
|  |dejavnosti  |razvedrilne      |(kultura in      |
|  |       |dejavnosti,      |izobraževanje),    |
|  |       |gostinstvo in     |poslovne dejavnosti, |
|  |       |turizem, druge    |           |
|  |       |dejavnosti, ki    |           |
|  |       |služijo tem območjem. |           |
|  +-------------+---------------------------------------------+
|  |Izključujoče |Trgovina na debelo, poslovne in proizvodne  |
|  |dejavnosti  |dejavnosti skladiščenje in promet.      |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+-------------+---------------------------------------------+
|  |Zahtevni in |Dopustni objekti in dejavnosti:       |
|  |manj zahtevni+-------+--------------+------+---------------+
|  |       |12650 |Stavbe za   |12650 |Prostori za  |
|  |       |    |šport,    |   |športnike   |
|  |       +-------+--------------+------+---------------+
|  |       |24121 |Objekti za  |   |        |
|  |       |    |vodne športe, |   |        |
|  |       +-------+--------------+------+---------------+
|  |       |12420 |Čolnarne,   |   |        |
|  |       +-------+--------------+------+---------------+
|  |       |24110 |Športna    |24110 |Športna    |
|  |       |    |igrišča    |   |igrišča,    |
|  |       +-------+--------------+------+---------------+
|  |       |24122 |Drugi     |24122 |Drugi gradbeni |
|  |       |    |gradbeno   |   |inženirski   |
|  |       |    |inženirski  |   |objekti za   |
|  |       |    |objekti za  |   |šport,     |
|  |       |    |šport,    |   |rekreacijo in |
|  |       |    |rekreacijo in |   |prosti čas.  |
|  |       |    |prosti čas.  |   |        |
|  |       +---------------------------------------------+
|  |       |Pogojno so dopustne tudi stavbe in      |
|  |       |dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno     |
|  |       |namembnost območja:             |
|  |       +-------+-------------------------------------+
|  |       |12301 |Trgovske stavbe (do 60,00 m2),    |
|  |       +-------+-------------------------------------+
|  |       |12112 |Gostilne in točilnice (do 80,00 m2), |
|  |       +-------+-------------------------------------+
|  |       |12111 |Stavbe za kratkotrajno nastanitev,  |
|  |       +-------+-------------------------------------+
|  |       |12304 |Stavbe za druge storitvene dejavnosti|
|  |       |    |(vezane na program v območju),    |
|  |       +-------+-------------------------------------+
|  |       |12520 |Rezervoarji, silosi in skladišča:  |
|  |       |    |samo skladišča za potrebe osnovne  |
|  |       |    |dejavnosti območja.         |
|  |       +-------+--------------+------+---------------+
|  |       |    |       |12120 |Počitniški   |
|  |       |    |       |   |domovi,    |
|  |       |    |       |   |bungalovi in  |
|  |       |    |       |   |druge stavbe za|
|  |       |    |       |   |nastanitev za |
|  |       |    |       |   |potrebe    |
|  |       |    |       |   |programa v   |
|  |       |    |       |   |območju.    |
|  |       +---------------------------------------------+
|  |       |Drugi dopustni posegi v prostor:       |
|  |       |– prekritje odprtih športnih igrišč z    |
|  |       |začasnimi konstrukcijami (baloni),      |
|  |       |– dopustni so spremljajoči objekti, potrebni |
|  |       |za funkcioniranje športnih igrišč      |
|  |       |(garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, |
|  |       |klubski prostor), do 200,00 m2.       |
+---+-------------+---------------------------------------------+
|  |Nezahtevni: |Vsi objekti kot majhne stavbe:        |
|  |       |– ograje ob javnih poteh so samo žive meje v |
|  |       |kombinaciji z avtohtonim zelenjem in     |
|  |       |lesenimi plotovi do višine 1,00 m;      |
|  |       |– ograje ob igriščih do skupne višine 4,00 m |
|  |       |v transparentni izvedbi,           |
|  |       |– škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
|  |       |višina ne presega 1,2 m,           |
|  |       |– izjemoma višje škarpe ali oporni zidovi v |
|  |       |strmem pobočju kot podaljšek objekta.    |
|  |       |Ograje ne smejo biti postavljene na vidno  |
|  |       |izpostavljenih legah in na lokaciji     |
|  |       |izrazitega krajinskega vzorca.        |
|  |       |Dovoljene so nadstrešnice.          |
+---+-------------+---------------------------------------------+
|  |Enostavni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:       |
|  |       |– cestni, energetski in komunalni,      |
|  |       |– pomožni objekti za spremljanje stanja   |
|  |       |okolja.                   |
+---+-----------------------------------------------------------+
|3 |Velikosti in zmogljivosti so podane pri dopustnih stavbah |
|  |in posegih tega člena.                   |
|  |Objekti se lahko sestavljajo iz manjšihvečfunkcionalnih  |
|  |enot.                           |
+---+-----------------------------------------------------------+
|4 |Oblikovanje objektov za območja BC se prevzamejo določila |
|  |za SK                           |
+---+-----------------------------------------------------------+
                                «
75. člen
Zamenja se besedilo 63. člena ki se po novem glasi:
»(površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo – IK)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+--------------------------------------------------+---------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost        |     |
+--+--------------+-----------------------------------+---------+
| |IK      |Površine z objekti za kmetijsko  |     |
| |       |proizvodnjo            |     |
| +--------------+-----------------------------------+---------+
| |Osnovna    |Območja, namenjena kmetijskim   |     |
| |dejavnost   |stavbam za intenzivno pridelavo  |     |
| |       |rastlin in živali.         |     |
| +--------------+-----------------------------------+---------+
| |Spremljajoče |Pogojno so dopustne tudi stavbe in |     |
| |dejavnosti  |dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno|     |
| |       |namembnost območja:        |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |12301 |Trgovske stavbe za potrebe |     |
| |       |    |kmetijstva (do 500,00 m2  |     |
| |       |    |BTP objekta ali dela    |     |
| |       |    |objekta).         |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |12203 |Druge upravne in pisarniške|     |
| |       |    |stavbe (do 300,00 m2 BTP  |     |
| |       |    |objekta ali dela objekta), |     |
| +--------------+-----------------------------------+---------+
| |Izključujoče |Bivanje, centralne in druge    |     |
| |dejavnosti  |proizvodne dejavnosti.       |     |
+--+--------------------------------------------------+---------+
|2 |Vrste objektov:                  |     |
+--+--------------+-----------------------------------+---------+
| |Zahtevni in  |1. Dopustni objekti in dejavnosti: |     |
| |manj zahtevni +-------+---------------------------+---------+
| |       |12711 |Stavbe za rastlinsko    |     |
| |       |    |pridelavo,         |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |12712 |Stavbe za rejo živali,   |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |12713 |Stavbe za spravilo     |     |
| |       |    |pridelka,         |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |    |              |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |12714 |Druge nestanovanjske    |     |
| |       |    |kmetijske stavbe,     |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |12520 |Rezervoarji, silosi in   |     |
| |       |    |skladišča,         |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |22232 |Čistilne naprave,     |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |1242  |Garažne stavbe za potrebe |     |
| |       |    |kmetijske dejavnosti    |     |
| |       +-------+---------------------------+---------+
| |       |    |Nadstrešnice kot manj ali |     |
| |       |    |zahteven objekt      |     |
+--+--------------+-----------------------------------+---------+
| |Nezahtevni:  |– ograje, nižje od 2,2 metra;   |     |
| |       |– škarpe in podporni zidovi, če  |     |
| |       |njihova višina ne presega 1,5 m;  |     |
| |       |– pomožni infrastrukturni objekti; |     |
+--+--------------+-----------------------------------+---------+
| |Enostavni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:  |     |
| |       |– cestni, energetski in komunalni, |     |
| |       |– pomožni objekti za spremljanje  |     |
| |       |stanja okolja.           |     |
| |       |Nezahtevni in enostavni objekti ne |     |
| |       |smejo imeti samostojnih priključkov|     |
| |       |na objekte gospodarske javne    |     |
| |       |infrastrukture, pač pa so lahko  |     |
| |       |priključeni le na obstoječe    |     |
| |       |priključke.            |     |
+--+--------------------------------------------------+---------+
|3 |Velikosti, zmogljivost objektov          |     |
+--+------------------+-------------+------------+-------+------+
| |Stopnja      |Tip zazidave |   FZ   | DZP |FI  |
| |izkoriščenosti  +-------------+------------+-------+------+
| |zemljišča     | C, E in F | izhodišče |  /  |največ|
| |namenjenega    |       |  do 0,8  |    |1,0  |
| |gradnji      |       |      |    |   |
+--+------------------+-------------------------------+---------+
| |Višina objektov  |Objekt največ 13,0 m.     |     |
+--+------------------+-------------------------------+---------+
| |Velikost     |Zemljišče namenjeno gradnji se |     |
| |zemljišča     |določi glede na dopustno izrabo|     |
| |namenjenega    |zemljišča in glede na ostale  |     |
| |gradnji      |pogoje tega odloka.      |     |
+--+--------------------------------------------------+---------+
|4 |Oblika objektov                  |     |
+--+------------------+-------------------------------+---------+
| |Gabariti     |Objekti imajo praviloma    |     |
| |         |podolgovat tloris min. 1:1,2 po|     |
| |         |možnosti daljši, prilagojeni  |     |
| |         |tehnologiji in drugim     |     |
| |         |prostorskim danostim (relief). |     |
| |         |Dovoli se združevanje objektov |     |
| |         |v nize, kareje.        |     |
| |         |Objekti kmetijske proizvodnje |     |
| |         |so lahko v zalednih legah   |     |
| |         |naselja ali kot ločene     |     |
| |         |prostorske enote.       |     |
| |         |Pri umeščanju teh stavb v   |     |
| |         |prostor je treba upoštevati  |     |
| |         |gabarite obstoječih stavb iste |     |
| |         |namembnosti, da nove stavbe ne |     |
| |         |bodo izstopale iz silhuete   |     |
| |         |območja (da ne bodo bistveno  |     |
| |         |višje ali bistveno nižje).   |     |
| |         |To ne velja za stavbe predvsem |     |
| |         |za njihove dela, ki zaradi   |     |
| |         |funkcionalnih ali tehnoloških |     |
| |         |zahtev odstopajo od določenih |     |
| |         |izhodišč tega odloka.     |     |
| |         |Površina pomožnega objekta ali |     |
| |         |skupine pripadajočih pomožnih |     |
| |         |objektov ne sme presegati 30 % |     |
| |         |površine osnovnega objekta.  |     |
+--+------------------+-------------------------------+---------+
| |Strehe      |Tip C dvokapna streha z enako |     |
| |         |ali različno dolžino strešin  |     |
| |         |enakega naklona v razponu od  |     |
| |         |30°–45°. Izjemoma enokapnice v |     |
| |         |močno padajočem terenu in   |     |
| |         |širini objekta do 8.00 m z   |     |
| |         |naklonom od 30°–45°.      |     |
| |         |Dovoljena je kritina v črni,  |     |
| |         |sivi, temni sivi, opečni ali  |     |
| |         |temno rjavi barvi. Kritina ne |     |
| |         |sme biti trajno bleščeča.   |     |
| |         |Proizvodno in gospodarsko   |     |
| |         |območje: IK, IG in IP so strehe|     |
| |         |prilagojene večjim stavbnim  |     |
| |         |gabaritom.           |     |
| |         |Za take objekte se priporočajo |     |
| |         |ravne lahko pa tudi enokapne  |     |
| |         |strehe majhnega naklona.    |     |
| |         |Strehe na proizvodnih objektih,|     |
| |         |ki so praviloma širši od 10,0 |     |
| |         |m, imajo lahko samo ravno   |     |
| |         |streho ali streho z nagibom do |     |
| |         |8°, kritina je lahko kovinska |     |
| |         |brez svetlobnega odseva, ravna |     |
| |         |posuta s prodom ali ozelenjena.|     |
| |         |Strehe na rastlinjakih so   |     |
| |         |prilagojena tehnologiji.    |     |
| |         |Enostavni in nezahtevni objekti|     |
| |         |lahko imajo nizke enokapnice z |     |
| |         |lahko kritino.         |     |
| |         |Priporočljiva je namestitev  |     |
| |         |sončnih kolektorjev in sončnih |     |
| |         |celic.             |     |
+--+------------------+-------------------------------+---------+
| |Fasade      |Oblikovanje in horizontalna ter|     |
| |         |vertikalna členitev fasad,   |     |
| |         |strukturiranje in postavitev  |     |
| |         |fasadnih odprtin in oblikovanje|     |
| |         |drugih fasadnih elementov naj |     |
| |         |bo in enostavno in poenoteno po|     |
| |         |celi fasadi, nizu. Fasade   |     |
| |         |stavb, ki mejijo na javni   |     |
| |         |prostor, naj bodo oblikovane  |     |
| |         |kot fasade v uličnem nizu kot |     |
| |         |dopolnitev prepoznavnosti   |     |
| |         |uličnega ambienta.       |     |
| |         |Enostavni in nezahtevni objekti|     |
| |         |morajo biti oblikovani skladno |     |
| |         |z oblikovanjem osnovnega    |     |
| |         |objekta.            |     |
+--+------------------+-------------------------------+---------+
                                «
76. člen
64. člen se črta.
77. člen
Zamenja se besedilo 65. člena, ki se po novem glasi:
»(območja proizvodnih dejavnosti – IG in IP)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG in IP – Območja proizvodnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+------------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost             |
+--+-------------+------------------------+---------------------+
| |Proizvodne  |IG – gospodarske cone  |IP – površine za   |
| |dejavnosti  |            |industrijo      |
| +-------------+------------------------+---------------------+
| |Osnovna   |Območja, namenjena   |Območja, namenjena  |
| |dejavnost  |proizvodnim dejavnostim |proizvodnim     |
| |       |z industrijskimi    |dejavnostim z    |
| |       |stavbami in skladišči, |industrijskimi    |
| |       |tehnološkim parkom ter |stavbami in     |
| |       |spremljajočimi stavbami |skladišči, tehnološko|
| |       |za storitvene      |zahtevnim kompleksom |
| |       |dejavnosti.       |ter spremljajočimi  |
| |       |            |stavbami za     |
| |       |            |storitvene      |
| |       |            |dejavnosti.     |
| +-------------+------------------------+---------------------+
| |Spremljajoče |Trgovske dejavnosti,  |Trgovske dejavnosti |
| |dejavnosti  |gostinstvo in turizem, |in gostinstvo,    |
| |       |uprava, kulturne,    |energetski objekti. |
| |       |razvedrilne,      |           |
| |       |rekreacijske in športne |           |
| |       |dejavnosti.       |           |
| +-------------+------------------------+---------------------+
| |Izključujoče |Bivanje,        |           |
| |dejavnosti  |centralnedejavnosti,  |           |
| |       |proizvodne dejavnosti  |           |
| |       |izhajajoˇe iz      |           |
| |       |kmetijstva in      |           |
| |       |gozdarstva.       |           |
+--+------------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                       |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Zahtevni in |1. Dopustni objekti in dejavnosti:      |
| |manj zahtevni+-------+----------------+------+--------------+
| |       |1220  |Poslovne in   |12510 |Industrijske |
| |       |    |upravne stavbe, |   |stavbe,    |
| |       +-------+----------------+------+--------------+
| |       |12510 |Industrijske  |12520 |Rezervoarji, |
| |       |    |stavbe,     |   |silosi in   |
| |       |    |        |   |skladišča   |
| |       +-------+----------------+------+--------------+
| |       |12520 |Rezervoarji,  |23030 |Objekti    |
| |       |    |silosi in    |   |kemične    |
| |       |    |skladišča,   |   |industrije,  |
| |       +-------+----------------+------+--------------+
| |       |12610 |Stavbe za    |23040 |Drugi     |
| |       |    |kulturo in   |   |kompleksni  |
| |       |    |razvedrilo   |   |industrijski |
| |       |    |        |   |objekti, ki  |
| |       |    |        |   |niso uvrščeni |
| |       |    |        |   |drugje,    |
| |       +-------+----------------+------+--------------+
| |       |12301 |Trgovske stavbe |12301 |Trgovske   |
| |       |    |(do 2000,00 m2 |   |stavbe –   |
| |       |    |BTP posamezne  |   |neživilske (do|
| |       |    |stavbe),    |   |500,00 m2 BTP |
| |       |    |        |   |dela objekta),|
| |       +-------+----------------+------+--------------+
| |       |12112 |Gostilne,    |12112 |Gostilne,   |
| |       |    |restavracije in |   |restavracije |
| |       |    |točilnice    |   |in točilnice: |
| |       |    |        |   |samo za    |
| |       |    |        |   |potrebe    |
| |       |    |        |   |območja,   |
| |       +-------+----------------+------+--------------+
| |       |12650 |Stavbe za    |1220 |Poslovne in  |
| |       |    |dvoranske    |   |upravne    |
| |       |    |športe     |   |stavbe,    |
| |       +-------+--------------------------------------+
| |       |12630 |Stavbe za izobraževanje in      |
| |       |    |znanstvenoraziskovalno delo: samo   |
| |       |    |izobraževanje in znanstveno      |
| |       |    |raziskovalno delo za potrebe     |
| |       |    |dejavnosti tehnološkega parka,    |
| |       +-------+--------------------------------------+
| |       |24203 |Odlagališča odpadkov: samo zbirni   |
| |       |    |center za odpadke           |
| |       +-------+--------------------------------------+
| |       |22232 |Čistilne naprave,           |
| |       +-------+--------------------------------------+
| |       |12420 |Garažne stavbe za potrebe dejavnosti |
| |       +-------+--------------------------------------+
| |       |    |Nadstrešnice kot manj ali zahteven  |
| |       |    |objekt                |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Nezahtevni: |– ograje, nižje od 2,2 metra;         |
| |       |– škarpe in podporni zidovi, če njihova    |
| |       |višina ne presega 1,5 m;           |
| |       |– pomožni infrastrukturni objekti,      |
| |       |– nadstrešnice;                |
+--+-------------+----------------------------------------------+
| |Enostavni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:       |
| |       |– cestni, energetski in komunalni,      |
| |       |– pomožni objekti za spremljanje stanja    |
| |       |okolja.                    |
| |       |– urbana oprema.               |
+--+------------------------------------------------------------+
|3 |Velikosti, zmogljivost objektov               |
+--+-----------------+---------------+-----------+-------+------+
| |Stopnja     | Tip zazidave |  FZ   | DZP | FI  |
| |izkoriščenosti  +---------------+-----------+-------+------+
| |zemljišča    | IG: D, V in F | izhodišče | 1/ % |največ|
| |namenjenega   |        | do 0,8  |    | 1,0 |
| |gradnji     +---------------+-----------+-------+------+
| |         | IP: VV, E in F| izhodišče | 1/ % |največ|
| |         |        | do 0,65 |    | 1,0 |
+--+-----------------+------------------------------------------+
| |Višina objektov |Objekt največ 13,0 m.           |
| |         |Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah |
| |         |je dovoljena povsod kjer in v kakršnem  |
| |         |obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, |
| |         |potek komunalnih vodov, zaščita      |
| |         |podtalnice in stabilnost objektov.    |
+--+-----------------+------------------------------------------+
| |Velikost     |Zemljišče namenjeno gradnji se določi   |
| |zemljišča    |glede na dopustno izrabo zemljišča in   |
| |namenjenega   |glede na ostale pogoje tega odloka.    |
| |gradnji     |                     |
+--+------------------------------------------------------------+
|4 |Oblika objektov                       |
+--+-----------------+------------------------------------------+
| |Gabariti     |Objekti za poslovno upravne,       |
| |         |administrativne, prodajne ipd. dejavnosti |
| |         |se praviloma gradijo predvsem ob javnem  |
| |         |mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe |
| |         |pa v notranjosti kompleksov;       |
| |         |– dovoli se združevanje objektov v nize, |
| |         |kareje;                  |
| |         |– višinski gabariti: pri umeščanju teh  |
| |         |stavb v prostor je treba upoštevati    |
| |         |vertikalni gabarit prevladujočega tipa  |
| |         |obstoječih objektov iste namembnosti,   |
| |         |funkcionalnih in tehnoloških potreb. To  |
| |         |ne velja za stavbe, ki so zaradi     |
| |         |funkcionalnih zahtev izrazito višje    |
| |         |(tovarniški dimniki, silosi ipd.).;    |
| |         |– dovoljena je izgradnja kletnih etaž;  |
| |         |– objekti v ozadju kompleksa morajo biti |
| |         |nižji od glavnih stavb (ob javnem mestnem |
| |         |prostoru).                |
| |         |Površina pomožnega objekta ali skupine  |
| |         |pripadajočih pomožnih objektov ne sme   |
| |         |presegati 30 % površine osnovnega     |
| |         |objekta.                 |
+--+-----------------+------------------------------------------+
| |Strehe      |Tip D ima lahko dvokapno streho z enako  |
| |         |ali različno dolžino strešin enakega   |
| |         |naklona v razponu od 30°–45° kolikor   |
| |         |zahteva lokacija glede na okoliško    |
| |         |pozidavo.                 |
| |         |Dovoljena je kritina v črni, sivi, temni |
| |         |sivi, opečni ali temno rjavi barvi.    |
| |         |Kritina ne sme biti trajno bleščeča.   |
| |         |Proizvodno in gospodarsko območje: IK, IG |
| |         |in IP so strehe prilagojene večjim    |
| |         |stavbnim gabaritom.            |
| |         |Za take objekte se priporočajo ravne   |
| |         |lahko pa tudi enokapne strehe majhnega  |
| |         |naklona                  |
| |         |Strehe na proizvodnih objektih, ki so   |
| |         |praviloma širši od 10,0 m, imajo lahko  |
| |         |samo ravno streho ali streho z nagibom do |
| |         |8°, kritina je lahko kovinska brez    |
| |         |svetlobnega odseva, ravna posuta s prodom |
| |         |ali ozelenjena.              |
| |         |Strehe rezervoarjev in silosov so     |
| |         |prilagojene tehnologiji.         |
| |         |Enostavni in nezahtevni objekti lahko   |
| |         |imajo nizke enokapnice z lahko kritino.  |
| |         |Priporočljiva je namestitev sončnih    |
| |         |kolektorjev in sončnih celic.       |
+--+-----------------+------------------------------------------+
| |Fasade      |Oblikovanje in horizontalna ter      |
| |         |vertikalna členitev fasad, strukturiranje |
| |         |in postavitev fasadnih odprtin in     |
| |         |oblikovanje drugih fasadnih elementov naj |
| |         |bo in enostavno in poenoteno po celi   |
| |         |fasadi, nizu. Fasade stavb, ki mejijo na |
| |         |javni prostor, naj bodo oblikovane kot  |
| |         |fasade v uličnem nizu kot dopolnitev   |
| |         |prepoznavnosti uličnega ambienta.     |
| |         |Sodobno oblikovanje fasad sledi      |
| |         |enostavnejši členitvi fasad, z uporabo  |
| |         |lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih  |
| |         |materialov. Dovoli se uporaba       |
| |         |izrazitejših fasadnih barv na delih    |
| |         |objekta kot poudarek.           |
| |         |Enostavni in nezahtevni objekti morajo  |
| |         |biti oblikovani skladno z oblikovanjem  |
| |         |osnovnega objekta.            |
+--+-----------------+------------------------------------------+
                                «
78. člen
66. člen se črta.
79. člen
Zamenja se besedilo 67. člena, ki se po novem glasi:
»(površine za oddih, rekreacijo in šport – ZS)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+----------------------------------------------------------+-+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            | |
+--+---------------+------------------------------------------+-+
| |ZS       |površine za oddih, rekreacijo in šport  | |
| +---------------+------------------------------------------+-+
| |Osnovna    |Površine so namenjeni oddihu, športnim  | |
| |dejavnost   |aktivnostim, rekreaciji na prostem.    | |
| +---------------+------------------------------------------+-+
| |Spremljajoče  |Kulturne in razvedrilne dejavnosti,    | |
| |dejavnosti   |gostinstvo in turizem, druge dejavnosti, | |
| |        |ki služijo tem območjem. Na območjih je  | |
| |        |dovoljena gradnja javne gospodarske    | |
| |        |infrastrukture.              | |
| +---------------+------------------------------------------+-+
| |Izključujoče  |Trgovina na debelo, bivanje, poslovne in | |
| |dejavnosti   |proizvodne dejavnosti, skladiščenje in  | |
| |        |promet.                  | |
+--+----------------------------------------------------------+-+
|2 |Vrste objektov:                      | |
+--+----------------+-----------------------------------------+-+
| |Zahtevni in   |Dopustni objekti in dejavnosti:     | |
| |manj zahtevni  +------+----------------------------------+-+
| |        |24110 |Športna igrišča: razen površin za | |
| |        |   |avtomobilske, motoristiˇčne ali  | |
| |        |   |konjske dirke,          | |
| |        +------+----------------------------------+-+
| |        |24122 |Drugi gradbeno inženirski objekti | |
| |        |   |za šport, rekreacijo in prosti  | |
| |        |   |čas.               | |
| |        +-----------------------------------------+-+
| |        |V EUP s površino so dopustni spremljajoči| |
| |        |objekti, potrebni za funkcioniranje   | |
| |        |športnih igrišč (garderobe, shrambe   | |
| |        |rekvizitov, sanitarije, klubski prostor),| |
| |        |do 160,00 m2 BTP.            | |
| |        +------+----------------------------------+-+
| |        |12301 |Trgovske stavbe (do 50,00 m2),  | |
| |        +------+----------------------------------+-+
| |        |12112 |Gostilne in točilnice (do 60,00  | |
| |        |   |m2),               | |
| |        +------+----------------------------------+-+
| |        |12304 |Stavbe za druge storitvene    | |
| |        |   |dejavnosti (vezane na program v  | |
| |        |   |območju),             | |
| |        +------+----------------------------------+-+
| |        |12520 |Rezervoarji, silosi in skladišča: | |
| |        |   |samo skladišča za potrebe osnovne | |
| |        |   |dejavnosti območja.        | |
| |        +-----------------------------------------+-+
| |        |Dopustna je gradnja parkirnih površin za | |
| |        |obiskovalce na obrobju EUP.       | |
| |        |Drugi dopustni posegi v prostor:     | |
| |        |– prekritje odprtih športnih igrišč z  | |
| |        |začasnimi konstrukcijami (baloni),    | |
| |        |– počivališča, naprave za rekreacijo v  | |
| |        |naravi z urbano opremo.         | |
+--+----------------+-----------------------------------------+-+
| |Nezahtevni:   |Pomožni infrastrukturni objekti:     | |
| |        |– cestni, energetski in komunalni ter  | |
| |        |– ograje ob javnih poteh so samo žive  | |
| |        |meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem | |
| |        |in lesenimi plotovi do višine 1,00 m;  | |
| |        |– ograje ob igriščih do skupne višine  | |
| |        |4,00 m v transparentni izvedbi,     | |
| |        |– škarpe in podporni zidovi, če njihova | |
| |        |višina ne presega 1,2 m,         | |
| |        |– urbana oprema.             | |
| |        |Ograje ne smejo biti postavljene na vidno| |
| |        |izpostavljenih legah in na lokaciji   | |
| |        |izrazitega krajinskega vzorca.      | |
| |        |Dovoljene so nadstrešnice.        | |
+--+----------------+-----------------------------------------+-+
| |Enostavni:   |Pomožni infrastrukturni objekti:     | |
| |        |– cestni, energetski in komunalni,    | |
| |        |– pomožni objekti za spremljanje stanja | |
| |        |okolja,                 | |
| |        |– urbana oprema.             | |
+--+----------------------------------------------------------+-+
|3 |Velikosti, zmogljivost objektov              | |
+--+-------------------------+-----------+----------+-------+---+
| |Stopnja izkoriščenosti  |  Tip  |  FZ  | DZP |FI |
| |zemljišča namenjenega  | zazidave |     |    |  |
| |gradnji         +-----------+----------+-------+---+
| |             |   D   | največ |  /  | / |
| |             |      |  0,2  |    |  |
+--+-------------------------+--------------------------------+-+
| |Višina objektov     |Pritličje P           | |
+--+----------------------------------------------------------+-+
|4 |Oblikovanje objektov                   | |
+--+-------------------------+--------------------------------+-+
| |Gabariti         |Za območja ZS se prevzamejo   | |
| |             |določila za SK.         | |
| |             |Pri oblikovanju novih objektov | |
| |             |je dovoljena tudi paviljonska  | |
| |             |gradnja, ki zagotavlja     | |
| |             |transparentnost objekta. Lahko v| |
| |             |kombinaciji z nadstrešnico.   | |
+--+-------------------------+--------------------------------+-+
| |             |Na obstoječih objektih v območju| |
| |             |ZS so dovoljene rekonstrukcije, | |
| |             |vzdrževalna dela in odstranitve.| |
| |             |Rekonstrukcije se izvajajo po  | |
| |             |določilih tega odloka.     | |
+--+-------------------------+--------------------------------+-+
                                «
80. člen
Zamenja se besedilo 68. člena, ki se po novem glasi:
»(zeleni sistemi in pasovi – ZD in parki – ZP)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD- zeleni sistemi in pasovi in ZP – parki,« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+------------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost             |
+--+------------------+----------------------+------------------+
| |Z         |ZD – zeleni sistemi  |ZP- parki     |
| |Zelene površine  |in pasovi       |         |
| |         +------+---------------+-------+----------+
| |         |zpa  |parki     |– zpa |parki   |
| |         +------+---------------+    |     |
| |         |zdz  |ob cerkvah   |    |     |
| |         +------+---------------+    |     |
| |         |js  |ob javnih   |    |     |
| |         |   |stavbah    |    |     |
| |         +------+---------------+    |     |
| |         |zvo  |ob vodotokih  |    |     |
| +------------------+----------------------+------------------+
| |Osnovna dejavnost |Urejene zelene    |Parki kot urejena |
| |         |površine, kot zeleni |območja odprtega |
| |         |pasovi z zaščito   |prostora v    |
| |         |oziroma drugo     |naselju.     |
| |         |funkcijo.       |         |
| +------------------+-----------------------------------------+
| |Spremljajoče   |Ureditve zunanjega prostora za kulturne |
| |dejavnosti    |in razvedrilne dejavnosti, gostinstvo in |
| |         |turizem, druge dejavnosti, ki služijo  |
| |         |tem območjem. Na območjih je dovoljena  |
| |         |gradnja javne gospodarske        |
| |         |infrastrukture.             |
| +------------------+-----------------------------------------+
| |Izključujoče   |Trgovina na debelo, bivanje, poslovne in |
| |dejavnosti    |proizvodne dejavnosti, skladiščenje in  |
| |         |promet.                 |
+--+------------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                       |
+--+--------------+---------------------------------------------+
| |Zahtevni in  |Dopustni objekti in dejavnosti:       |
| |manj zahtevni +------+--------------------------------------+
| |       |24122 |Drugi gradbeni inženirski objekti za |
| |       |   |šport, rekreacijo in prosti čas: samo |
| |       |   |otroška in druga javna igrišča, javni |
| |       |   |vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni |
| |       |   |deli javne ceste, zelenice in druge  |
| |       |   |urejene zelene površine.       |
| |       +---------------------------------------------+
| |       |V obstoječih objektih so dopustne kulturne  |
| |       |dejavnosti, muzeji, galerije, trgovine s   |
| |       |spominki, turistične storitve in dejavnosti |
| |       |iz gornje alineje.              |
| |       +---------------------------------------------+
| |       |Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob vhodih|
| |       |v park ali dostopnih poteh. Če so zbiralnice |
| |       |nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene. |
| |       +---------------------------------------------+
| |       |Drugi dopustni posegi v prostor:       |
| |       |– parkirne površine za obiskovalce na obrobju|
| |       |EUP ob javnih prometnih površinah,      |
| |       |– povezovalne prometnice,          |
| |       |– prekritje odprtih športnih igrišč in    |
| |       |prireditvenih prostorov z začasnimi     |
| |       |konstrukcijami (baloni),           |
| |       |– počivališča lahko z nadstrešnicami in   |
| |       |naprave za rekreacijo v naravi z urbano   |
| |       |opremo.                   |
+--+--------------+---------------------------------------------+
| |Nezahtevni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:       |
| |       |– cestni, energetski in komunalni ter    |
| |       |– ograje ob javnih poteh so samo žive meje v |
| |       |kombinaciji z avtohtonim zelenjem in lesenimi|
| |       |plotovi do višine 1,00 m v transparentni   |
| |       |izvedbi,                   |
| |       |– škarpe in podporni zidovi, če njihova   |
| |       |višina ne presega 1,2 m,           |
| |       |– urbana oprema.               |
| |       |Ograje ne smejo biti postavljene na vidno  |
| |       |izpostavljenih legah in na lokaciji     |
| |       |izrazitega krajinskega vzorca.        |
+--+--------------+---------------------------------------------+
| |Enostavni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:       |
| |       |– cestni, energetski in komunalni,      |
| |       |– pomožni objekti za spremljanje stanja   |
| |       |okolja,                   |
| |       |– urbana oprema.               |
+--+------------------------------------------------------------+
|3 |Velikosti, zmogljivost objektov               |
+--+-----------------------+-----------+---------+--------+-----+
| |Stopnja izkoriščenosti |  Tip  | FZ   | DZP  | FI |
| |zemljišča namenjenega | zazidave |     |    |   |
| |gradnji        +-----------+---------+--------+-----+
| |            |   D   |največ  |  /  | / |
| |            |      | 0,3   |    |   |
| |            |      |celotnega|    |   |
| |            |      | EUP   |    |   |
+--+-----------------------+------------------------------------+
| |Višina objektov    |Pritličje P             |
+--+------------------------------------------------------------+
|4 |Oblikovanje objektov                    |
+--+-----------------------+------------------------------------+
| |Gabariti        |Pri oblikovanju spremljajočih    |
| |            |objektov je dovoljena paviljonska  |
| |            |gradnja, ki zagotavlja       |
| |            |transparentnost objekta lahko v   |
| |            |kombinaciji z nadstrešnico.     |
+--+-----------------------+------------------------------------+
| |            |Na obstoječih objektih v območju ZS |
| |            |so dovoljene rekonstrukcije,    |
| |            |vzdrževalna dela in odstranitve.  |
| |            |Rekonstrukcije se izvajajo po    |
| |            |določilih tega odloka.       |
+--+-----------------------+------------------------------------+
                                «
81. člen
Črtata se 69. in 70. člen.
82. člen
Zamenja se besedilo 71. člena, ki se po novem glasi:
»(pokopališča – ZK)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča,« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+--+----------------------------------------------------------+-+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            | |
+--+--------------+-------------------------------------------+-+
| |ZK      |Pokopališča, ki so namenjena površinam za | |
| |       |pokop in spominu na umrle.         | |
| +--------------+-------------------------------------------+-+
| |Osnovna    |Prostor je namenjen dejavnostim povezanih z| |
| |dejavnost   |različnimi oblikami pokopavanja in     | |
| |       |simbolnimi ureditvami pietete do preminulih| |
| |       |s spremljajočimi dejavnostmi za vzdrževanje| |
| |       |in obiska.                 | |
| +--------------+-------------------------------------------+-+
| |Spremljajoče |Kulturne dejavnosti, gostinstvo in turizem,| |
| |dejavnosti  |druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. | |
| |       |Na območjih je dovoljena gradnja javne   | |
| |       |gospodarske infrastrukture.        | |
| +--------------+-------------------------------------------+-+
| |Izključujoče |Trgovina na debelo, bivanje, poslovne in  | |
| |dejavnosti  |proizvodne dejavnosti, skladiščenje in   | |
| |       |promet.                  | |
+--+----------------------------------------------------------+-+
|2 |Vrste objektov:                      | |
+--+---------------+------------------------------------------+-+
| |Zahtevni in  |Dopustni objekti in dejavnosti:      | |
| |manj zahtevni +------+-----------------------------------+-+
| |        |12722 |Pokopališke stavbe         | |
| |        +------+-----------------------------------+-+
| |        |12112 |Gostilne, restavracije s površino | |
| |        |   |do 120,00 m2 BTP ali točilnice do | |
| |        |   |70,00 m2 BTP.           | |
| |        +------------------------------------------+-+
| |        |V obstoječih objektih so dopustne     | |
| |        |kulturne dejavnosti, muzeji, galerije,  | |
| |        |trgovine s spominki, turistične storitve | |
| |        |in dejavnosti iz gornje alineje.     | |
| |        +------+-----------------------------------+-+
| |        |12520 |Rezervoarji, silosi in skladišča: | |
| |        |   |samo skladišča za potrebe osnovne | |
| |        |   |dejavnosti območja.        | |
| |        +------------------------------------------+-+
| |        |Dopustna je gradnja parkirnih površin za | |
| |        |obiskovalce EUPja.            | |
| |        |Drugi dopustni posegi v prostor:     | |
| |        |– prekritje poslovilnih ploščadi,     | |
| |        |– počivališča z urbano opremo,      | |
| |        |– zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob | |
| |        |vhodih ali ob dostopnih poteh; če so   | |
| |        |zbiralnice nadzemne, morajo biti     | |
| |        |intenzivno ozelenjene.          | |
+--+---------------+------------------------------------------+-+
| |Nezahtevni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:     | |
| |        |– cestni, energetski in komunalni ter   | |
| |        |– ograje ob javnih poteh so samo žive   | |
| |        |meje v kombinaciji z avtohtonim zelenjem | |
| |        |in lesenimi plotovi do višine 1,00 m;   | |
| |        |– varovalne ograje do višine 1,80 m,   | |
| |        |lahko tradicionalno oblikovane kot zid,  | |
| |        |– škarpe in podporni zidovi, če njihova  | |
| |        |višina ne presega 1,50 m.         | |
| |        |Dovoljene so nadstrešnice.        | |
+--+---------------+------------------------------------------+-+
| |Enostavni:   |Pomožni infrastrukturni objekti:     | |
| |        |– cestni, energetski in komunalni ter   | |
| |        |– začasni objekti pokrit prireditveni   | |
| |        |prostor za slovesnosti vključno s     | |
| |        |sanitarijami,               | |
| |        |– pomožni objekti za spremljanje stanja  | |
| |        |okolja,                  | |
| |        |– urbana oprema.             | |
+--+----------------------------------------------------------+-+
|3 |Velikosti, zmogljivost objektov              | |
+--+------------------------+----------+----------+---------+---+
| |Stopnja izkoriščenosti |  Tip  |  FZ  |  DZP  |FI |
| |zemljišča namenjenega  | zazidave |     |     |  |
| |gradnji         +----------+----------+---------+---+
| |            |  D, NP | največ | najmanj | / |
| |            |     |  0,4  | 30 %  |  |
+--+------------------------+---------------------------------+-+
| |Višina objektov     |Tip zazidave NP je P+M      | |
| |            |Tip zazidave D – višina in streha| |
| |            |prilagojena funkciji objekta.  | |
+--+----------------------------------------------------------+-+
|4 |Oblikovanje objektov                   | |
+--+------------------------+---------------------------------+-+
| |Gabariti        |Pri oblikovanju novih objektov je| |
| |            |dovoljena tudi paviljonska    | |
| |            |gradnja, ki zagotavlja      | |
| |            |transparentnost objekta lahko v | |
| |            |kombinaciji z nadstrešnico.   | |
+--+------------------------+---------------------------------+-+
                                «
83. člen
Zamenja se besedilo 72. člena, ki se po novem glasi:
»(prometne površine – PC in PO)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC in PO – prometne površine,« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+---------------+----------------------+--------------------+
|  |P       |PC          |PO – jp       |
|  |Prometne    |Cestne površine    |Prometne površine  |
|  |površine    |           |javnega prostora  |
|  +---------------+----------------------+--------------------+
|  |Osnovna    |Območja, namenjena  |Površine središčnega|
|  |dejavnost   |cestnemu prometu.   |javnega prostora,  |
|  |        |           |namenjena predvsem |
|  |        |           |ureditvam v merilu |
|  |        |           |pešca, temu     |
|  |        |           |podrejenemu     |
|  |        |           |odvijanju prometa in|
|  |        |           |občasnim      |
|  |        |           |prireditvam.    |
|  +---------------+-------------------------------------------+
|  |Spremljajoče  |Površine za mirujoči promet – površine   |
|  |dejavnosti   |namenjene parkiranju, garažiranju in    |
|  |        |odstavnim prostorom.            |
|  +---------------+-------------------------------------------+
|  |Izključujoče  |Vse dejavnosti so podrejena prometnemu   |
|  |dejavnosti   |režimu in varnosti v prometu.       |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+---------------+-------------------------------------------+
|  |Zahtevni in  |Dopustni objekti in dejavnosti:      |
|  |manj zahtevni +--------+-------------+-------+------------+
|  |        |21110  |glavne in  |21110 |glavne in  |
|  |        |    |regionalne  |    |regionalne |
|  |        |    |ceste,    |    |ceste,   |
|  |        +--------+-------------+-------+------------+
|  |        |21120  |lokalne ceste|21120 |lokalne   |
|  |        |    |in javne poti|    |ceste in  |
|  |        |    |       |    |javne poti |
|  |        +--------+-------------+-------+------------+
|  |        |    |       |12420 |garažne   |
|  |        |    |       |    |stavbe,   |
|  |        |    |       |    |parkirišča |
|  |        |    |       |    |in     |
|  |        |    |       |    |kolesarnice |
|  |        +--------+-------------+-------+------------+
|  |        |    |       |12301 |pokrita   |
|  |        |    |       |    |tržnica,  |
|  |        +--------+----------------------------------+
|  |        |2140  |Gradnja mostov in cest v območju |
|  |        |    |vodotokov mora biti takšna, da ne |
|  |        |    |posega v pretočni profil, varnost |
|  |        |    |objektov pred visokimi vodami mora|
|  |        |    |biti zagotovljena z minimalno   |
|  |        |    |varnostno višino.         |
|  |        +--------+----------------------------------+
|  |        |127040 |Nadstrešnice za potnike na    |
|  |        |    |postajališčih in javne sanitarije |
|  |        +-------------------------------------------+
|  |        |Drugi dopustni posegi v prostor:      |
|  |        |– prekritje poslovilnih ploščadi,     |
|  |        |počivališča z urbano opremo,        |
|  |        |zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob   |
|  |        |vhodih ali ob dostopnih poteh; če so    |
|  |        |zbiralnice nadzemne, morajo biti      |
|  |        |intenzivno ozelenjene.           |
+---+---------------+-------------------------------------------+
|  |Nezahtevni:  |Pomožni infrastrukturni objekti:      |
|  |        |energetski in komunalni ter objekti in   |
|  |        |naprave vzdrževanja prometnih površin.   |
+---+---------------+-------------------------------------------+
|  |Enostavni:   |Pomožni infrastrukturni objekti:      |
|  |        |– energetski in komunalni ter       |
|  |        |– začasni objekti pokrit prireditveni   |
|  |        |prostor za slovesnosti vključno s     |
|  |        |sanitarijami,               |
|  |        |– pomožni objekti za spremljanje stanja  |
|  |        |okolja,                  |
|  |        |– urbana oprema.              |
+---+---------------+-------------------------------------------+
                                «
84. člen
Zamenja se besedilo 73. člena, ki se po novem glasi:
»(infrastrukturne površine – E/T/O)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »E/T/O – infrastrukturne površine,« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
|  |E – ike     |Območja energetske infrastrukture    |
|  +-----------------+-----------------------------------------+
|  |Osnovna     |So namenjena za izvajanje dejavnosti   |
|  |dejavnost    |gospodarskih služb s področja energetske |
|  |         |infrastrukture.             |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
|  |Zahtevni in manj |Dopustni objekti in dejavnosti:     |
|  |zahtevni     +-------+---------------------------------+
|  |         |22140 |Prenosni elektroenergetski vodi, |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |22240 |Distribucijski elektroenergetski |
|  |         |    |vodi,              |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |23020 |Energetski objekti,       |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |22210 |Plinovodi.            |
|  |         +-----------------------------------------+
|  |         |Drugi dopustni posegi v prostor, kadar so|
|  |         |neposredno vezani na osnovno dejavnost  |
|  |         |EUP:                   |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |12510 |Industrijske stavbe,       |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |12520 |Rezervoarji, silosi in      |
|  |         |    |skladišča, rezervoarji plinov  |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |23030 |Toplarne, plinarne        |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |1220  |Upravne in pisarniške stavbe,  |
|  |         +-----------------------------------------+
|  |         |Sprememba namembnosti objektov v     |
|  |         |dejavnosti, ki niso vezane na energetsko |
|  |         |infrastrukturo, ni dopustna.       |
+---+-----------------+-----------------------------------------+

+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
|  |T        |Območja komunikacijske infrastrukture  |
|  +-----------------+-----------------------------------------+
|  |Osnovna     |So namenjena za izvajanje dejavnosti   |
|  |dejavnost    |gospodarskih služb s področja      |
|  |         |komunikacijske infrastrukture.      |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
|  |Zahtevni in manj |Dopustni objekti in dejavnosti:     |
|  |zahtevni     +-------+---------------------------------+
|  |         |22130 |Daljinska hrbtenična       |
|  |         |    |komunikacijska omrežja:     |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |    |Komunikacijska vodi in kabelska |
|  |         |    |kanalizacija           |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |    |Telekomunikacijski stolpi in   |
|  |         |    |radiokomunikacije        |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |    |Telefonske centrale, vozlišča in |
|  |         |    |stikala             |
|  |         +-----------------------------------------+
|  |         |Drugi dopustni posegi v prostor, kadar so|
|  |         |neposredno vezani na osnovno dejavnost  |
|  |         |EUP:                   |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |12510 |Industrijske stavbe,       |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |12520 |Rezervoarji, silosi in      |
|  |         |    |skladišča,            |
|  |         +-------+---------------------------------+
|  |         |1220  |Upravne in pisarniške stavbe.  |
|  |         +-----------------------------------------+
|  |         |Sprememba namembnosti objektov v     |
|  |         |dejavnosti, ki niso vezane na      |
|  |         |komunikacijsko infrastrukturo, ni    |
|  |         |dopustna.                |
+---+-----------------+-----------------------------------------+

+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
|  |O        |Območja okoljske infrastrukture     |
|  +-----------------+-----------------------------------------+
|  |Osnovna     |So namenjeni izvajanju gospodarskih služb|
|  |dejavnost    |s področja oskrbe z vodo, čiščenja    |
|  |         |odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.  |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
|  |Zahtevni in manj |Dopustni objekti in dejavnosti:     |
|  |zahtevni     +--------+--------------------------------+
|  |         |22121  |Vodovodi            |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |22122  |Objekti za črpanje in zajem vode|
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |22231  |Cevovodi za odpadno vodo    |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |22232  |Čistilne naprave        |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |24203  |Odlagališča odpadkov: samo   |
|  |         |    |odlagališča za nenevarne odpadke|
|  |         |    |in inertne odpadke ter zbirni  |
|  |         |    |center za odpadke,       |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |24205  |Drugi gradbeni inženirski    |
|  |         |    |objekti, ki niso uvrščeni    |
|  |         |    |drugje: samo objekti za obdelavo|
|  |         |    |odpadkov,            |
|  |         +-----------------------------------------+
|  |         |Drugi dopustni posegi v prostor, kadar so|
|  |         |neposredno vezani na osnovno dejavnost  |
|  |         |EUP:                   |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |12510  |Industrijske stavbe, objekti za |
|  |         |    |obdelavo odpadkov        |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |12520  |Rezervoarji, silosi in skladišča|
|  |         |    |– objekti za obdelavo odpadkov, |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |23020  |Energetski objekti,       |
|  |         +--------+--------------------------------+
|  |         |1220  |Upravne in pisarniške stavbe.  |
|  |         +-----------------------------------------+
|  |         |Sprememba namembnosti objektov v     |
|  |         |dejavnosti, ki niso vezane na okoljsko  |
|  |         |infrastrukturo, ni dopustna.       |
+---+-----------------+-----------------------------------------+
                                «
85. člen
74. člen se črta.
86. člen
Besedilo 75. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(območje ppn)
(1) Na območjih, kjer so evidentirani prostorski razvojni potenciali, so poleg podrobnejše namenske rabe določeni pogoji varovanja izvedbe OPPN-ja imenovani »ppn«. Ti pogoji so:
+----+----------------------------------------------------------+
|  |ppn varovanje pogojev izvedbe OPPN            |
+----+----------------------------------------------------------+
|1  |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+----+-----------------+----------------------------------------+
|  |Namenska raba  |Določena v kartografskem delu in 90.  |
|  |         |členu tega odloka            |
|  +-----------------+----------------------------------------+
|  |Osnovna     |Določene za vsako podrobno namensko   |
|  |dejavnost,    |rabo v poglavju 3.4.2.1         |
|  |Spremljajoče in |Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za |
|  |izključujoče   |gradnjo                 |
|  |dejavnosti    |(v členih: 56., 57., 5.8, 59., 60.,   |
|  |         |61., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., |
|  |         |71., 72., 73. in 74.)          |
+----+----------------------------------------------------------+
|2  |Vrste objektov:                      |
+----+-----------------+----------------------------------------+
|  |Zahtevni, manj  |Dovoljeni le obstoječi objekti.     |
|  |zahtevni,    |                    |
|  |nezahtevni in  |                    |
|  |enostavni    |                    |
|  |objekti:     |                    |
+----+-----------------+----------------------------------------+
|3  |Dopustna gradnja |Novih stavb ni dovoljeno graditi.    |
|  |         |Dovoljeni posegi so:          |
|  |         |– rekonstrukcija,            |
|  |         |– investicijsko, redno vzdrževanje   |
|  |         |objektov in vzdrževanje objektov v   |
|  |         |javno korist.              |
|  |         |– Dozidava ali nadzidava objektov je  |
|  |         |dovoljena le, kadar gre za izboljšanje |
|  |         |bivalnega standarda v teh objektih, ne |
|  |         |pa ko gre za dodajanje novih      |
|  |         |stanovanjskih enot ali prostorov za   |
|  |         |opravljanje novih dejavnosti. Dozidave |
|  |         |so dovoljene samo na tistih zemljiščih, |
|  |         |ki so v izdanih upravnih dovoljenjih  |
|  |         |opredeljena kot funkcionalna.      |
|  |         |– Dopustna je gradnja nezahtevnih in  |
|  |         |enostavnih (pomožnih) objektov, ki jih |
|  |         |je v skladu z veljavnimi predpisi glede |
|  |         |na vrsto in zahtevnost objektov. Vrste |
|  |         |pomožnih objektov mora biti skladna s  |
|  |         |funkcijo in namenom osnovnega objekta v |
|  |         |okviru funkcionalnih zemljišč,     |
|  |         |določenih v upravnih dovoljenjih.    |
|  |         |– Na legalno zgrajenih objektih     |
|  |         |razpršene gradnje ni dopustna sprememba |
|  |         |namembnosti iz nebivanjske v bivanjsko. |
|  |         |– Nestanovanjske objekte je možno    |
|  |         |povečati (dozidava ali nadzidava) samo |
|  |         |za dejavnost v javno korist na     |
|  |         |zemljišču, ki je bilo upravnih     |
|  |         |dovoljenjih opredeljeno kot       |
|  |         |funkcionalno zemljišče.         |
|  |         |– Nadomestne gradnje (rušitve in nove  |
|  |         |gradnje) so izjemoma dovoljene, kolikor |
|  |         |niso v neskladju z načrtovano gradnjo  |
|  |         |in ureditvijo OPPN.           |
|  |         |– Spremembe namembnosti v obstoječih  |
|  |         |objektih so dovoljene, če so skladne s |
|  |         |namembnostjo območja po tem odloku.   |
+----+-----------------+----------------------------------------+
|4  |Drugi dovoljeni |Do sprejetja OPPN se dovolijo le    |
|  |posegi:     |gradnje in prostorske ureditve, ki ne  |
|  |         |bodo ovirale načrtovanja in izvedbe   |
|  |         |OPPN, med drugim:            |
|  |         |– gradnja komunalne infrastrukture za  |
|  |         |oskrbo obstoječih,           |
|  |         |– objektov, gradnja pomožnih objektov, |
|  |         |– postavitev ograj in začasnih     |
|  |         |objektov.                |
|  |         |Dovoljena je parcelacija, ki omogoča  |
|  |         |izvedbo OPPN.              |
+----+-----------------+----------------------------------------+
                                «
87. člen
Besedilo 76. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(območje x)
(1) Območja s posebnim režimom urejanja imenovana »x«. Imajo naslednje pogoje:
+----+----------------------------------------------------------+
|  |x območje s posebnim režimom urejanja           |
+----+----------------------------------------------------------+
|1  |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+----+------------------+---------------------------------------+
|  |Namenska raba   |Določena v kartografskem delu in 90.  |
|  |         |členu tega odloka           |
|  +------------------+---------------------------------------+
|  |Osnovna      |Določene za vsako podrobno namensko  |
|  |dejavnost,    |rabo v poglavju 3.4.2.1        |
|  |Spremljajoče in  |Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za|
|  |izključujoče   |gradnjo                |
|  |dejavnosti    |(v členih: 56., 57., 5.8, 59., 60.,  |
|  |         |61., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68.,|
|  |         |71., 72., 73. in 74.)         |
+----+----------------------------------------------------------+
|2  |Vrste objektov:                      |
+----+------------------+---------------------------------------+
|  |Zahtevni, manj  |Dovoljeni le obstoječi objekti.    |
|  |zahtevni,     |Novih stavb ni dopustno graditi.    |
|  |nezahtevni in   |Območja z oznako »x« so namenjena   |
|  |enostavni     |zunanjim ureditvam, kot so dvorišča,  |
|  |objekti:     |manipulacijski platoji in odprte    |
|  |         |deponije brez nadkritja. Vse ureditev |
|  |         |so v nivoju raščenega terena.     |
+----+------------------+---------------------------------------+
|3  |Dopustna gradnja |Novih stavb ni dovoljeno graditi.   |
|  |         |Dovoljeni posegi na legalno zgrajenih |
|  |         |obstoječih objektih so:        |
|  |         |– rekonstrukcija,           |
|  |         |– investicijsko, redno vzdrževanje   |
|  |         |objektov in vzdrževanje objektov v   |
|  |         |javno korist.             |
|  |         |– Na legalno zgrajenih objektih    |
|  |         |razpršene gradnje ni dopustna sprememba|
|  |         |namembnosti iz nebivanjske v bivanjsko.|
|  |         |– Nestanovanjske objekte je možno   |
|  |         |povečati (dozidava ali nadzidava) samo |
|  |         |za dejavnost v javno korist na     |
|  |         |zemljišču, ki je bilo upravnih     |
|  |         |dovoljenjih opredeljeno kot      |
|  |         |funkcionalno zemljišče.        |
+----+------------------+---------------------------------------+
|4  |Drugi dovoljeni  |Vsa določila in usmeritve so      |
|  |posegi:      |opredeljene v posebnih merilih in   |
|  |         |pogojih za posamezno enoto urejanja  |
|  |         |(90. člen).              |
|  |         |Na območju s posebnim režimom urejanja |
|  |         |je določena stopnja varstva pred hrupom|
|  |         |skladno z veljavno zakonodajo,     |
|  |         |opredeljeno namensko rabo prostora tega|
|  |         |odloka obravnavane EUP ter sosednjih  |
|  |         |zemljišč.               |
+----+------------------+---------------------------------------+
                                «
88. člen
Naslov v poglavju 3.4.3.1 se pred 77. členom zamenja z besedilom »Merila in pogoji za oblikovanje stavb« in v nadaljevanju se zamenja besedilo 77. člena v celoti, ki se po novem glasi:
»(podrobna merila in pogoji oblikovanja stavb)
(1) Vse novo zgrajene stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise v zvezi z gradnjo in uporabo stavb, npr. s področja varovanja zdravja – zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem, dostopnost za invalide, varovanje pred hrupom v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, podzakonske predpise in drugo.
(2) Zasnova, umestitev in oblikovanje stavb sledi naslednjim kriterijem:
– zasnova objekta v kontekstu ohranja in razvija arhitekturno identiteto prostora,
– ohranja kontinuiteto poselitvenega vzorca,
– zagotavlja integracijo v konkretno mikrookolje (lokacija na robu naselja, ali objavni prostorali v ulični niz),
– posamezen objekt skupaj z nadzidavami in dozidavami ali sestavljen objekt se oblikuje v skladno arhitektonsko celoto.
(3) Orientacija stavbe je določena z vzdolžno stranico objekta, kateri sledi smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Na posamezni lokaciji je določena z zazidalno smerjo, če je ta določena s prikazom v grafičnem delu odloka, sicer pa:
– po analogiji orientacij stavb na sosednjih zemljiščih,
– vzdolžna stranica vzporedna s plastnicami,
– pri strnjeni pozidavi so smeri orientirane glede na cesto (v vzdolžno ali prečno stranico),
– pri sestavljenih tlorisih so slemena na posameznih delih objekta lomljena in sledijo tlorisni zasnovi,
– pri gručastih poselitvenih vzorcih so smeri orientirane glede na cesto ali reliefu z odkloni glede na notranje komunikacije in formiranjem dvorišč.
Na zemljiščih z nagibom več kot 1:4 so lahko stavbe, širše od 7,0 m, orientirane le vzdolž plastnic ± 30 stopinj.
(4) Sklano z določili tega odloka je določena etažnost z največjim številom etaž na strani najvišje vzdolžne fasade stavbe nad terenom.
(5) Kletne etaže je mogoče organizirati najmanj na celotni tlorisni površini vseh tipov stavb, če v posebnih merilih ni opredeljeno drugače. Kleti, ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo tudi večjo površino, ki jo dovoljujejo faktorji, če so opredeljeni za posamezno EUP.
(6) Podzemna stavba
Stavba oziroma deli stavbe se lahko po tem odloku gradijo vselej in povsod na območjih, predvidenih za gradnjo, kolikor gradbeno tehnične lastnosti in pogoji obratovanja ne ovirajo kvalitetnega izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma v ter nad nivojem javnega prostora (npr. parka, vozišča ipd.).
(7) Možnost gradnje mansarde, tj. podstrešja s koristno površino, določa navedba oznake M. Mansarda ima lahko kolenčni zid do svetle višine 1,2 m. Kolikor M ni naveden, potem kolenčni zid ni dovoljen. Uporabni prostori se na podstrešju kljub temu lahko vzpostavijo v skladu z drugimi merili EUP. V primerih obstoječih stavb, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,2 m, se podstrešje šteje za celotno etažo (praviloma nadstropje).
(8) Oblikovanje fasad stavbe
Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne fasade. Druge, ki so na strani izteka slemena, so čelne fasade. Glavna fasada je fasada, ki je postavljena proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Fasadna ploskev naj se oblikovno deli na tri glavne horizontalne pasove: podnožje glavne fasade, osrednji del in strešni venec. V strešnem vencu naj se celovito oblikuje stik med fasadno ploskvijo in streho z odvodnjavanjem. Vsaj po dve sosednji fasadi naj bosta oblikovani v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijskem sistemu. Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih oseh.
(9) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb so tudi vsi na stavbo nameščeni tehnični in označevalni elementi (svetlobni napisi, oglasni panoji, klimatske naprave ipd.). Na glavni fasadi stavbe ni dovoljeno nameščati enot klimatskih naprav. Dopustna je obvestilna signalizacija in oglaševanje za lastne potrebe na fasadah stavb, v katerih se opravlja dejavnost, vendar ti ne smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na fasadi stavbe se lahko postavljajo tudi spominska obeležja.
(10) Oblikovanje pomožnih objektov, ki so od osnovnih stavb oddaljeni do 2,50 m, je prilagojeno arhitekturi osnovnih stavb. Bolj oddaljeni pomožni objekti pa so oblikovani glede na tehnološke zahteve namenske rabe teh objektov.«
89. člen
Črta se naslov 3.4.3.2 Splošna merila organizacije in oblikovanja glavnih stavb.
78. člen se v celoti črta.
90. člen
Črta se naslov 3.4.3.2 Tipi glavne stavbe
79. člen se v celoti črta.
91. člen
80. člen se v celoti črta.
92. člen
81. člen se v celoti črta.
93. člen
82. člen se v celoti črta.
94. člen
83. člen se v celoti črta.
95. člen
84. člen se v celoti črta.
96. člen
85. člen se v celoti črta.
97. člen
86. člen se v celoti črta.
98. člen
87. člen se v celoti črta.
99. člen
Doda se 87.a člen, ki se glasi:
»(dopustno oblikovanje objektov)
Oblikovanje objektov je določeno s tipologijo objektov. Odstopanja od teh določil so možna, kolikor se s strokovno podlago, ki jo pripravi investitor dokaže, da drugačno oblikovanje objektov ne poslabšuje urbane in krajinske tipologije.«
100. člen
Naslov 3.4.4.4 se pred 88. členom se spremeni tako, da se glasi: »Pogoji umestitve in merila oblikovanja pomožnih objektov«.
Ob tem se preoblikuje tudi besedilo 88. člena, ki se glasi:
»(splošna merila oblikovanja pomožnih objektov)
(1) Pomožni objekt je prosto stoječa stavba ali prislonjena na drug objekt, ki naj bo po vlogi v prostoru, oblikovanju in namenu podrejena osnovnim objektom. Pomožni objekti je enoten izraz za enostavne in nezahtevne objekte skladno z veljavno uredbo o razvrščanju objektov na zahtevnost gradnje. Pomožni objekti niso namenjeni bivanju.
(2) Če ni v tem odloku določeno drugače, se za dimenzioniranje in za druge pogoje gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov upoštevajo predpisi s področja graditve objektov.
(3) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen in dopustno lokacijo v posameznih namenskih rabah so določene v poglavju 3.4.2.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo tega odloka.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine dopustni le tisti nezahtevni in enostavni objekti glede na namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z varstvenim režimom za posamezno območje.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(6) Umestitev v prostoru:
– od sosednje stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 3,0 m, od parcelne meje sosednja pa vsaj 3,0 m ali pa so lahko ob soglasju soseda postavljene na parcelo mejo,
– postavitev pomožne stavbe ne sme načenjati vaškega roba,
– praviloma so locirane na zalednem delu in se pri gručasti zasnovi domačije navezujejo na dvorišče.
– Nadstrešnice za parkiranje vozil se locirajo glede na dovoz in postavitev ostalih objektov, skladno z zahtevami prometne varnosti na javnih cestah.
(7) Oblikovanje pomožnih objektov:
– Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega objekta.
– Površina pomožnega objekta ali skupine pripadajočih pomožnih objektov ne sme presegati 30 % površine osnovnega objekta.
– Praviloma ima lahko le pritličje (P) ali klet (K).
– Kolenčni zid izkoriščene mansarde je lahko izključno skrit pod kapjo.
– Pomožne stavbe imajo praviloma simetrično dvokapno streho. Glede na vpetost v relief in med grajene strukture je lahko enokapna streha ali ravna streha. Strešni izzidki (frčade), čopi niso dovoljeni. V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Izjeme so tudi kapelice in vrtne lope velikosti do 20,0 m2 – te imajo lahko streho poljubne oblike.
– Sleme strehe naj bo v smeri daljše stranice.
(8) Specifični objekti:
Dvojni kozolec ima tlorisno zasnovo podolgovato v razmerju stranic vas 1:1,3. Sleme strehe mora biti v smeri daljše stranice, strešni naklon med 35 in 45 stopinjami, videz kritine mora biti v rastru in barvi podoben opečni kritini. Objekt je lahko postavljen samo v leseni izvedbi na točkovnih temeljih. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih. Deske pri opaženju so pritrjene vertikalno. V območju naselij je kozolec lahko delno zaprt tako, da ohrani vsaj 60 % vidnih lat. V naselju se kozolec locira v območju domačije vezan na skupno dvorišče ali ob dovozno pot z odmikom potrebnim za manipulacijo.
(9) Bazna postaja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– antenski drog je lahko visok največ 10,00 m nad višino strehe objekta, – pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na objekt, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,50 m od strešine, pri antenskih nosilcih, pritrjenih na steber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5,00 m od terena in najmanj 1,50 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, pritrjenih na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,50 m,
– prostor z elektronsko komunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, oziroma v stavbi v katerem se ne zadržujejo ljudje. Če je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih ali stolpih, njegova BTP pa je lahko do 30,00 m2,
– pri načrtovanju objektov in naprav omrežja baznih postaj in amaterskih radijskih postaj je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
(10) Gostinski vrtovi
– Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini mora biti povezan z obstoječim gostinskim obratom.
– Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebne komunalne vode. Vsi elementi opreme odprtega sezonskega gostinskega vrta na javni površini morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko takoj odstranijo.
– Na zasebni površini je dopustno postaviti odprt sezonski gostinski vrt na podlagi dovoljenja za gostinsko dejavnost in pod pogojem, da so zanj zagotovljena parkirna mesta v skladu z določbami tega odloka.
– Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini je dopustno postaviti na podlagi soglasja Občine Sodražica.
(11) Urbana oprema in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.
(12) Spominskih obeležij ali nagrobnih znamenj ni dopustno postaviti ob državnih in občinskih cestah.
(13) Pri postavitvi urbane opreme in spominskih obeležij na javnih površinah je treba pridobiti dovoljenje Občine Sodražica.«
101. člen
Spremeni se naslov 3.5.0.0, ki se glasi:
»3.5.0.0 Specifikacija EUP s posebnimi PIP«.
102. člen
Črta se besedilo 89. člena v celoti in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(splošno)
(1) Za posebne enote urejanja poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji.
(2) Vsaka EUP ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:
– naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) – z dvomestno črkovno oznako in zaporedno številko EUP v naselju, določeno (prevladujočo) namensko rabo in oznako tipa pozidave,
– ledinsko ime EUP,
– podrobno namensko rabo,
– naziv predpisanega tipa zazidave,
– predpisano maksimalno pozidanost EUP s faktorjem zazidanosti,
– izhodiščne velikosti parcel namenjene gradnji,
– način urejanja s podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN),
– oznaka predvidenega OPPN-ja,
– posebna merila in pogoji, ki jih predpisujejo strokovne podlage ali podrobne smernice nosilcev urejanja prostora,
– usmeritve za izdelavo posameznih OPPN,
– oznaka lista iz kartografskega dela, kjer se nahaja posamezna EUP.«
103. člen
V celoti se zamenja besedilo 90. člena z naslednjim besedilom:
»(posebne opredelitve po EUP)
(1) BETONOVO
+--------+--------+----+-----+-------+---------+---------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ  |PIA / |Varovanja|Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |   |Oznaka |     |merila  |List |
|    |    |  |   |    |     |in    |št.  |
|    |    |  |   |    |     |pogoji  |   |
+--------+--------+----+-----+-------+---------+---------+------+
|Be   |Betonovo|SK |0,35 |/   |/    |/    |06  |
|01.vao |    |  |   |/   |     |     |   |
+--------+--------+----+-----+-------+---------+---------+------+
(2) BRLOG
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Oznaka |Ime  |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |   |  |Oznaka |     |merila in|List |
|    |    |   |  |    |     |pogoji  |št.  |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Br   |Brlog V|A  |0,4 |/   |/     |/    |02  |
|01.odo |    |   |  |    |     |     |   |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Br   |Brlog Z|A  |0,4 |/   |/     |/    |01  |
|02.vao |    |   |  |    |     |     |   |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Br 03.ph|Brlog |SP  |0,3 |/   |/     |/    |01  |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
(3) GLOBEL
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Oznaka|Ime  |PNR|FZ    |PIA / |Varovanja|Posebna  |Karta|
|EUP  |    |  |     |Oznaka|     |merila in |List |
|   |    |  |     |   |     |pogoji   |št. |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Globel |A |0,35   |/   |/    |/     |07  |
|01.odo|SZ   |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |/   |A |0,5   |/   |/    |/     |07  |
|02.odo|    |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Globel |A |0,35   |/   |/    |/     |07  |
|03.odo|S   |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Ograda |A |0,35   |/   |/    |/     |07  |
|04.odo|    |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Globel |SK |0,4   |/   |/    |/     |07  |
|05.vao|S   |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Hrbec |A |/    |/   |/    |Največja  |07  |
|06.odo|    |  |     |   |     |dovoljena |   |
|   |    |  |     |   |     |širina   |   |
|   |    |  |     |   |     |stavb je  |   |
|   |    |  |     |   |     |7,0 m   |   |
|   |    |  |     |   |     |(prečna  |   |
|   |    |  |     |   |     |zunanja  |   |
|   |    |  |     |   |     |širina   |   |
|   |    |  |     |   |     |obodnih  |   |
|   |    |  |     |   |     |zidov).  |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Hrbec |A, |/    |/   |     |Največja  |07  |
|07.odo|    |VC |     |   |     |dovoljena |   |
|   |    |  |     |   |     |širina   |   |
|   |    |  |     |   |     |stavb je  |   |
|   |    |  |     |   |     |7,0 m   |   |
|   |    |  |     |   |     |(prečna  |   |
|   |    |  |     |   |     |zunanja  |   |
|   |    |  |     |   |     |širina   |   |
|   |    |  |     |   |     |obodnih  |   |
|   |    |  |     |   |     |zidov).  |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Korito |A |0,35   |/   |/    |/     |07  |
|08.odo|    |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Sv.  |A |obstoječe|/   |/    |/     |07  |
|09.odo|Družina|  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Zg.  |A |/    |/   |/    |/     |07  |
|10.odo|Globel |  |     |   |     |      |   |
|   |S   |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Sp.  |SK,|0,4   |/   |/    |/     |07  |
|11.vas|Globel |PC,|     |   |     |      |   |
|   |    |VC |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Zg.  |SK,|/    |/   |/    |/     |07  |
|12.vas|Globel |PC,|     |   |     |      |   |
|   |    |VC |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Ograde |A, |0,35   |/   |/    |/     |07  |
|13.vao|    |PC |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Ograde |A, |0,4   |/   |/    |/     |07  |
|14.vas|    |PC |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Šanovec|SK,|/    |/   |/    |/     |07  |
|15.vao|    |VC |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |ZG.  |IG,|/    |/   |     |Dovoljen  |07  |
|16.gs |Globel |VC |     |   |     |je razvoj |   |
|   |    |  |     |   |     |obstoječe |   |
|   |    |  |     |   |     |dejavnosti |   |
|   |    |  |     |   |     |(šifra SKD |   |
|   |    |  |     |   |     |16 –    |   |
|   |    |  |     |   |     |Obdelava  |   |
|   |    |  |     |   |     |in     |   |
|   |    |  |     |   |     |predelava |   |
|   |    |  |     |   |     |lesa;   |   |
|   |    |  |     |   |     |proizvodnja|   |
|   |    |  |     |   |     |izdelkov  |   |
|   |    |  |     |   |     |iz lesa,  |   |
|   |    |  |     |   |     |plute,   |   |
|   |    |  |     |   |     |slame in  |   |
|   |    |  |     |   |     |protja,  |   |
|   |    |  |     |   |     |razen   |   |
|   |    |  |     |   |     |pohištva.) |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Hrbec V|SP |/    |/   |     |Največja  |07  |
|17.ph |    |  |     |   |     |dovoljena |   |
|   |    |  |     |   |     |širina   |   |
|   |    |  |     |   |     |stavb je  |   |
|   |    |  |     |   |     |7,0 m   |   |
|   |    |  |     |   |     |(prečna  |   |
|   |    |  |     |   |     |zunanja  |   |
|   |    |  |     |   |     |širina   |   |
|   |    |  |     |   |     |obodnih  |   |
|   |    |  |     |   |     |zidov).  |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Štekel |SK,|/    |ppn  |/    |/     |07  |
|18.ppn|    |PC,|     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Zg.  |SK,|/    |ppn  |/    |/     |07  |
|19.ppn|Globel |VC |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Sv.  |CD |obstoječe|/   |/    |/     |07  |
|20.vs |Družina|  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |Zg.  |A |/    |/   |     |      |07  |
|21.odo|Globel |  |     |   |     |      |   |
|   |V   |  |     |   |     |      |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
|Gl  |/   |SK |0.65   |/   |/    |Upoštevaj |07  |
|22.gp |    |  |     |   |     |PIP – SK, |   |
|   |    |  |     |   |     |vao (56.  |   |
|   |    |  |     |   |     |člen)   |   |
+------+-------+---+---------+------+---------+-----------+-----+
(4) JANEŽI
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |  |Oznaka |     |merila  |List |
|    |    |  |  |    |     |in    |št.  |
|    |    |  |  |    |     |pogoji  |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
|Ja   |Janeži |SK, |0,4 |/   |/     |/    |07  |
|01.vas |    |PC |  |    |     |     |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
(5) JELOVEC
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Oznaka|Ime    |PNR|FZ  |PIA / |Varovanja|Posebna   |Karta|
|EUP  |     |  |   |Oznaka|     |merila in  |List |
|   |     |  |   |   |     |pogoji   |št. |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Bele   |ZS,|0,3 |/   |/    |Gradnja   |07  |
|01.zsr|Gorice  |VC |   |   |     |ribiškega  |   |
|   |     |  |   |   |     |doma in   |   |
|   |     |  |   |   |     |ureditev  |   |
|   |     |  |   |   |     |ribnika   |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Lačice  |A |0,35 |/   |/    |/      |07  |
|02.odo|     |  |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Jelovec  |A |0,35 |/   |/    |/      |07  |
|03.odo|     |  |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Sedlo 1  |A |0,35 |/   |/    |/      |07  |
|04.odo|     |  |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Hosta   |A |0,30 |/   |/    |/      |08  |
|05.odo|     |  |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Jelovec  |SK,|0,35 |/   |/    |/      |07  |
|06.vas|     |PC |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Peskokop |IG,|0,65 |/   |/    |/      |07  |
|07.gs |     |PC |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Hostarjevi|A |0,5 |/   |/    |Obstoječi  |07, |
|08.x |     |  |   |   |     |objekt se  |08  |
|   |     |  |   |   |     |ohranja,  |   |
|   |     |  |   |   |     |uredijo se |   |
|   |     |  |   |   |     |lahko    |   |
|   |     |  |   |   |     |zunanje   |   |
|   |     |  |   |   |     |odprte   |   |
|   |     |  |   |   |     |površine  |   |
|   |     |  |   |   |     |za potrebe |   |
|   |     |  |   |   |     |manipulacije|   |
|   |     |  |   |   |     |in     |   |
|   |     |  |   |   |     |parkiranja |   |
|   |     |  |   |   |     |brez    |   |
|   |     |  |   |   |     |postavitve |   |
|   |     |  |   |   |     |pomožnih  |   |
|   |     |  |   |   |     |objektov.  |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |/     |ZD,|/  |/   |/    |/      |07  |
|09.zdz|     |PC |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
|Je  |Lakur   |A |0,3 |/   |/    |/      |07  |
|10.odo|     |  |   |   |     |      |   |
+------+----------+---+-----+------+---------+------------+-----+
(6) KOTEL
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Oznaka |Ime  |PNR |FZ  |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |   |oznaka |     |merila in|List |
|    |    |  |   |    |     |pogoji  |št.  |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Ko   |Kotel J|A  |0,4 |/   |/     |/    |01  |
|01.odo |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Ko   |Kotel |A  |0,4 |/   |/     |/    |01  |
|03.vao |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
(7) KRAČALI
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |  |oznaka |     |merila |List |
|    |    |  |  |    |     |in   |št.  |
|    |    |  |  |    |     |pogoji |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr   |/    |A  |0,4 |/   |/     |/    |06  |
|01.odo |    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr   |Kračali |A  |0,35|/   |/     |/    |06  |
|02.odo |JZ   |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr   |Kladnik |SP |0,35|/   |/     |/    |06  |
|03.vas |V    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr   |Kračali |SK, |0,4 |/   |/     |/    |06  |
|04.vao |JV   |PC, |  |    |     |    |   |
|    |    |SP |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr   |Kračali |SK, |0,4 |/   |/     |/    |06  |
|05.vas |    |PC |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr 06.ph|Kladnik |SP |0,35|/   |/     |/    |06  |
|    |V    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr 07.ph|Kladnik |SP |0,35|/   |/     |/    |06  |
|    |V    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr   |Kladnik |A  |0,3 |/   |/     |/    |06  |
|08.odo |S    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Kr 09.ph|/    |SP |0,35|/   |/     |/    |06  |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
(8) KRŽETI
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Oznaka |Ime  |PNR |FZ  |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |   |oznaka |     |merila in|List |
|    |    |  |   |    |     |pogoji  |št.  |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Dolinca|A  |0,35 |/   |/     |/    |07  |
|01.odo |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Kržeti |A  |0,35 |/   |/     |/    |07  |
|02.odo |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Vagovka|A  |0,3 |/   |/     |/    |07  |
|03.odo |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Kržeti |SK |/  |/   |/     |/    |07  |
|04.vao |JZ   |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Kržeti |SK, |/  |/   |/     |/    |07  |
|05.vas |– na  |PC |   |    |     |     |   |
|    |hribu |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |/   |SK |/  |/   |/     |/    |07  |
|06.ph  |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Kržeti |SP |/  |/   |/     |/    |07  |
|07.ph  |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Sevec |A  |0,35 |/   |/     |/    |07  |
|08.odo |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |/   |A  |0,35 |/   |/     |/    |07  |
|09.odo |    |  |   |    |     |     |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
|Kz   |Kržeti |SK |0,5 |/   |/     |Upoštevaj|07  |
|10.gp  |    |  |   |    |     |PIP – SK,|   |
|    |    |  |   |    |     |vas (56. |   |
|    |    |  |   |    |     |člen)  |   |
+--------+-------+----+-----+-------+----------+---------+------+
(9) LIPOVŠČICA
+-------+----------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Oznaka |Ime    |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP  |     |  |  |oznaka |     |merila |List |
|    |     |  |  |    |     |in   |št.  |
|    |     |  |  |    |     |pogoji |   |
+-------+----------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Li   |Lipovščica|SK, |0,4 |/   |/     |/    |09  |
|01.vas |     |PC |  |    |     |    |   |
+-------+----------+----+----+-------+----------+--------+------+
(10) MALE VINICE
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ |PIA /  |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |  |oznaka |     |merila |List |
|    |    |  |  |    |     |in   |št.  |
|    |    |  |  |    |     |pogoji |   |
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
|Ma   |Male  |A  |0,35|/    |/     |/    |14  |
|01.odo |Vinice |  |  |    |     |    |   |
|    |Z    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
|Ma   |Male  |A  |0,35|/    |/     |/    |14  |
|02.odo |Vinice |  |  |    |     |    |   |
|    |Osrednji|  |  |    |     |    |   |
|    |del   |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
|Ma   |Male  |A  |0,35|/    |/     |/    |14  |
|03.vao |Vinice |  |  |    |     |    |   |
|    |Osrednji|  |  |    |     |    |   |
|    |del   |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
|Ma   |Male  |SK |0,30|/    |/     |/    |14  |
|04.vao |Vinice V|  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
|Ma   |Male  |SK |0,4 |/    |/     |/    |09  |
|05.vas |Vinice S|  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+--------+----------+--------+------+
(11) NOVI POT
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |  |oznaka |     |merila  |List |
|    |    |  |  |    |     |in    |št.  |
|    |    |  |  |    |     |pogoji  |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
|No   |Naselje |A  |  |/   |/     |/    |   |
|01.vao |    |  |0,4 |    |     |     |02  |
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
|No   |Novi Pot|A  |0,4 |/   |/     |/    |   |
|02.vao |    |  |  |    |     |     |02  |
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
|No   |Novi Pot|IK |0,8 |/   |/     |/    |02  |
|03.odi |Z    |  |  |    |     |     |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+---------+------+
(12) NOVA ŠTIFTA
+------+-----------+---+----+------+-----------+-----------+-----+
|Oznaka|Ime    |PNR|FZ |PIA / |Varovanja |Posebna  |Karta|
|EUP  |      |  |  |oznaka|      |merila in |List |
|   |      |  |  |   |      |pogoji   |št. |
+------+-----------+---+----+------+-----------+-----------+-----+
|Ns  |Nova    |PO |  |/   |      |Dovoljena |14  |
|01.in |Štifta   |  |  |   |      |je le   |   |
|   |      |  |  |   |      |ureditev  |   |
|   |      |  |  |   |      |parkirišča |   |
|   |      |  |  |   |      |za osebna |   |
|   |      |  |  |   |      |vozila in |   |
|   |      |  |  |   |      |zunanjega |   |
|   |      |  |  |   |      |prostora. |   |
+------+-----------+---+----+------+-----------+-----------+-----+
|Ns  |Cerkev   |CD |0,40|/   |EŠD 2842  |Na stavbi |14  |
|02.vs |Marijinega |  |  |   |Nova Štifta|varovane  |   |
|   |Vnebovzetja|  |  |   |– Kapela  |kulturne  |   |
|   |      |  |  |   |sv. Jožefa |dediščine |   |
|   |      |  |  |   |EŠD 9231  |(Nova   |   |
|   |      |  |  |   |Nova Štifta|Štifta –  |   |
|   |      |  |  |   |– Župnišče |Župnišče  |   |
|   |      |  |  |   |EŠD 490  |EŠD 9231) |   |
|   |      |  |  |   |Nova Štifta|frčade,  |   |
|   |      |  |  |   |– Cerkev  |razen   |   |
|   |      |  |  |   |Marijinega |centralnega|   |
|   |      |  |  |   |vnebovzetja|izzidka  |   |
|   |      |  |  |   |EDŠ 16209 |nad    |   |
|   |      |  |  |   |Nova Štifta|vhodom,  |   |
|   |      |  |  |   |–     |niso    |   |
|   |      |  |  |   |Arheološko |dovoljene. |   |
|   |      |  |  |   |območje  |Posegi se |   |
|   |      |  |  |   |Marijino  |lahko   |   |
|   |      |  |  |   |vnebovzetje|izvajajo  |   |
|   |      |  |  |   |      |le v    |   |
|   |      |  |  |   |      |soglasju s |   |
|   |      |  |  |   |      |projektnimi|   |
|   |      |  |  |   |      |pogoji in |   |
|   |      |  |  |   |      |soglasjem |   |
|   |      |  |  |   |      |pristojnega|   |
|   |      |  |  |   |      |zavoda.  |   |
+------+-----------+---+----+------+-----------+-----------+-----+
|Ns  |Nova    |A |0,35|/   |EŠD 22405 |Na stavbi |14  |
|03.vao|Štifta S  |  |  |   |Nova Štifta|varovane  |   |
|   |      |  |  |   |– Hiša Nova|kulturne  |   |
|   |      |  |  |   |Štifta 1  |dediščine |   |
|   |      |  |  |   |      |(hiša Nova |   |
|   |      |  |  |   |      |Štifta 1  |   |
|   |      |  |  |   |      |EŠD 22405) |   |
|   |      |  |  |   |      |frčade,  |   |
|   |      |  |  |   |      |razen   |   |
|   |      |  |  |   |      |centralnega|   |
|   |      |  |  |   |      |izzidka  |   |
|   |      |  |  |   |      |nad    |   |
|   |      |  |  |   |      |vhodom,  |   |
|   |      |  |  |   |      |niso    |   |
|   |      |  |  |   |      |dovoljene. |   |
|   |      |  |  |   |      |Posegi se |   |
|   |      |  |  |   |      |lahko   |   |
|   |      |  |  |   |      |izvajajo  |   |
|   |      |  |  |   |      |le v    |   |
|   |      |  |  |   |      |soglasju s |   |
|   |      |  |  |   |      |projektnimi|   |
|   |      |  |  |   |      |pogoji in |   |
|   |      |  |  |   |      |soglasjem |   |
|   |      |  |  |   |      |pristojnega|   |
|   |      |  |  |   |      |zavoda.  |   |
+------+-----------+---+----+------+-----------+-----------+-----+
(13) PETRINCI
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ |PIA / |Varovanja|Posebna  |Karta |
|EUP  |    |  |  |oznaka |     |merila in |List |
|    |    |  |  |    |     |pogoji   |št.  |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Pe   |Sp.   |A, |0,30|/   |/    |/     |07  |
|01.vao |Petrinci|PC |  |    |     |      |   |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Pe   |Zevniki |SK, |0,4 |/   |/    |/     |06,  |
|02.vas |    |PC |  |    |     |      |07  |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Pe   |Gor.  |SK, |0,4 |/   |/    |/     |07  |
|03.vas |Petrinci|PC |  |    |     |      |   |
|    |J    |  |  |    |     |      |   |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Pe   |Gor.  |CD, |0,8 |/   |/    |/     |07  |
|04.tm |Petrinci|PC |  |    |     |      |   |
|    |J    |  |  |    |     |      |   |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Pe   |Cerkev |CD |0,8 |/   |EŠD 1813 |Posegi se |07  |
|05.vs |Marije |  |  |    |Petrinci |lahko   |   |
|    |Snežne |  |  |    |– Cerkev |izvajajo  |   |
|    |    |  |  |    |Marije  |le v    |   |
|    |    |  |  |    |Snežne  |skladu s  |   |
|    |    |  |  |    |     |projektnimi|   |
|    |    |  |  |    |     |pogoji in |   |
|    |    |  |  |    |     |soglasjem |   |
|    |    |  |  |    |     |pristojnega|   |
|    |    |  |  |    |     |zavoda.  |   |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
|Pe   |/    |SK |/  |ppn  |/    |/     |07  |
|06.ppn |    |  |  |    |     |      |   |
+-------+--------+----+----+-------+---------+-----------+------+
(14) PODKLANEC
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Oznaka|Ime     |PNR|FZ |PIA /  |Varovanja |Posebna|Karta|
|EUP  |      |  |  |oznaka  |     |merila |List |
|   |      |  |  |     |     |in   |št. |
|   |      |  |  |     |     |pogoji |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Boncar   |A |0,4 |/    |/     |    |02  |
|01.odo|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Zg.     |A |0,45|/    |/     |/   |06  |
|02.odo|Mateti   |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Podstenščica|A |0,5 |/    |/     |/   |06  |
|03.odo|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Zavrata   |A |0,4 |/    |/     |/   |06  |
|04.odo|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Podklanec  |A |/  |/    |/     |/   |06  |
|05.odo|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Podklanec  |A |0,35|/    |/     |/   |06  |
|06.odo|2      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Ograde   |A, |0,35|/    |/     |/   |06  |
|07.odo|      |PC |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Ograda 2  |A |0,35|/    |/     |/   |06  |
|08.odo|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Pri Šumu  |A |0,35|/    |/     |/   |06  |
|09.odo|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Sp.     |A, |0,4 |/    |/     |/   |06  |
|10.odo|Mateti   |PC |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Sp.     |A |0,35|/    |/     |/   |06  |
|11.odo|Mateti   |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Mlake    |A |0,4 |/    |/     |/   |06  |
|12.vao|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Podklanec  |SK |/  |OPPN 14- |/     |/   |06  |
|13.vas|      |  |  |01:   |     |    |   |
|   |      |  |  |Delna  |     |    |   |
|   |      |  |  |sanacija |     |    |   |
|   |      |  |  |naselja |     |    |   |
|   |      |  |  |Podklanec|     |    |   |
|   |      |  |  |(samo v |     |    |   |
|   |      |  |  |delu   |     |    |   |
|   |      |  |  |enote)  |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Mlake    |A |0,4 |/    |/     |/   |06  |
|14.vas|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Nosanje   |A |0,4 |/    |/     |/   |06  |
|15.vas|      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Boncar 1  |SP |0,3 |/    |/     |/   |02  |
|16.ph |      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Podklanec  |SS |0.4 |/    |/     |/   |06  |
|17.vao|V      |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
|Po  |Podklanec  |PC |/  |/    |/     |/   |06  |
|18.jp |V      |  |  |     |     |    |   |
|   |razpotje  |  |  |     |     |    |   |
+------+------------+---+----+---------+----------+-------+-----+
(15)PRESKA
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Oznaka |Ime  |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |   |  |oznaka |     |merila  |List |
|    |    |   |  |    |     |in    |št.  |
|    |    |   |  |    |     |pogoji  |   |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Pr   |Preska |A  |0,35|/   |/     |/    |09  |
|01.odo |S   |   |  |    |     |     |   |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
|Pr   |Preska |A  |0,35|/   |/     |/    |09  |
|02.vao |    |   |  |    |     |     |   |
+--------+-------+-----+----+-------+----------+---------+------+
(16) RAVNI DOL
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Oznaka |Ime  |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |  |oznaka |      |merila in|List |
|    |    |  |  |    |      |pogoji  |št.  |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |Ravni |A  |0,35|/   |/     |/    |14  |
|01.odo |dol S |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |Šega  |A  |0,30|/   |/     |/    |14  |
|02.odo |    |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |Ravni |A  |0,35|/   |/     |/    |14  |
|03.vao |dol  |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |Ravni |A  |0,30|/   |/     |/    |14  |
|04.vao |dol V |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |Ravni |A  |0,35|/   |/     |/    |14  |
|05.vao |dol  |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |/   |A  |0,35|/   |/     |/    |14  |
|06.odo |    |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |/   |A  |0,40|/   |/     |/    |14  |
|07.odo |    |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra 08.tm|Ravni |SK |0,6 |/   |/     |Upoštevaj|14  |
|    |dol S |  |  |    |      |PIP – SK,|   |
|    |    |  |  |    |      |vas (56. |   |
|    |    |  |  |    |      |člen)  |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |Ravni |SK |0,35|/   |/     |/    |14  |
|09.vas |dol S |  |  |    |      |     |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
|Ra   |/   |SK |0,35|/   |/     |Upoštevaj|14  |
|10.odo |    |  |  |    |      |PIP – SK,|   |
|    |    |  |  |    |      |vao (56. |   |
|    |    |  |  |    |      |člen)  |   |
+--------+-------+----+----+-------+-----------+---------+------+
(17) SINOVICA
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR |FZ |PIA / |Varovanja |Posebna |Karta |
|EUP   |    |  |  |oznaka |     |merila |List |
|    |    |  |  |    |     |in   |št.  |
|    |    |  |  |    |     |pogoji |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Si   |Beč   |SK |0,35|/   |/     |/    |09  |
|01.vas |    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
|Si   |Sinovica|A  |0,40|/   |/     |/    |09  |
|02.vas |    |  |  |    |     |    |   |
+--------+--------+----+----+-------+----------+--------+------+
(18) SODRŽICA
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|Oznaka|Ime     |PNR |FZ |PIA /   |Varovanja  |Posebna      |Karta|
|EUP  |      |   |  |oznaka  |       |merila in     |List |
|   |      |   |  |     |       |pogoji       |št. |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Slemenska  |SS, |0,4 |/     |/      |          |08  |
|01.hm |c.     |PC  |  |     |       |          |   |
|   |V od    |   |  |     |       |          |   |
|   |Bistrice  |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |V od    |A, PC|/  |/     |/      |/         |08  |
|02.odo|Bistrice  |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Strmca   |A  |0,30|/     |/      |/         |08  |
|03.odo|      |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Prečne   |A  |0,30|/     |/      |/         |08  |
|04.odo|njive    |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Sodražica  |A  |0,3 |/     |/      |/         |   |
|05.odo|S      |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |V od    |SS, |0,35|/     |/      |/         |08  |
|06.vas|Bistrice  |PC  |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Na pesek  |SS, |/  |/     |/      |/         |08  |
|08.vas|      |PC  |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Ob     |SS, |0,40|/     |/      |/         |08  |
|09.hm |Bistrici  |PC  |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Na pesek  |SK, |/  |OPPN 18- |/      |/         |07, |
|10.vas|      |PC  |  |05:    |       |          |08  |
|   |      |   |  |Sodražica |       |          |   |
|   |      |   |  |Z1 (samo |       |          |   |
|   |      |   |  |na delu  |       |          |   |
|   |      |   |  |enote)  |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Na pesek  |CD  |/  |OPPN 18- |/      |/         |08  |
|11.vas|      |   |  |05:    |       |          |   |
|   |      |   |  |Sodražica |       |          |   |
|   |      |   |  |Z1    |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Zavoda J  |PC,CU|/  |OPPN 18- |/      |/         |08  |
|12.tm |      |   |  |14:    |       |          |   |
|   |      |   |  |Prenova  |       |          |   |
|   |      |   |  |Strmca  |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |/      |SS  |/  |OPPN 18- |/      |/         |08  |
|13.hm |      |   |  |14:    |       |          |   |
|   |      |   |  |Prenova  |       |          |   |
|   |      |   |  |Strmca  |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Strmca   |SS, |/  |OPPN 18- |/      |/         |08  |
|14.vas|      |PC  |  |14:    |       |          |   |
|   |      |   |  |Prenova  |       |          |   |
|   |      |   |  |Strmca  |       |          |   |
|   |      |   |  |(samo na |       |          |   |
|   |      |   |  |delu   |       |          |   |
|   |      |   |  |enot)e  |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |/      |SS  |0,4 |/     |/      |/         |08  |
|15.vas|      |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |V od    |SS  |0,35|/ OPPN  |/      |/         |08  |
|16.vas|Bistice   |   |  |18-02:  |       |          |   |
|   |      |   |  |SS    |       |          |   |
|   |      |   |  |Ograde  |       |          |   |
|   |      |   |  |(samo na |       |          |   |
|   |      |   |  |delu   |       |          |   |
|   |      |   |  |enote)  |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Zavoda S  |SS, |0,35|OPPN 18- |       |Poseg na      |08  |
|17.vas|      |PC  |  |14:    |       |zemljišču     |   |
|   |      |   |  |Prenova  |       |s         |   |
|   |      |   |  |Strmca  |       |parcelno      |   |
|   |      |   |  |(samo na |       |številko      |   |
|   |      |   |  |delu   |       |1514/2       |   |
|   |      |   |  |enote)  |       |k.o.        |   |
|   |      |   |  |     |       |Sodražica     |   |
|   |      |   |  |     |       |se lahko      |   |
|   |      |   |  |     |       |izvede       |   |
|   |      |   |  |     |       |šele        |   |
|   |      |   |  |     |       |potem, ko     |   |
|   |      |   |  |     |       |bodo na      |   |
|   |      |   |  |     |       |območju s     |   |
|   |      |   |  |     |       |parcelnimi     |   |
|   |      |   |  |     |       |številkami     |   |
|   |      |   |  |     |       |1814/2-      |   |
|   |      |   |  |     |       |del,        |   |
|   |      |   |  |     |       |1804-del,     |   |
|   |      |   |  |     |       |1805-del,     |   |
|   |      |   |  |     |       |1806/2-      |   |
|   |      |   |  |     |       |del, vse      |   |
|   |      |   |  |     |       |k.o. Gora     |   |
|   |      |   |  |     |       |(EUP z       |   |
|   |      |   |  |     |       |oznako       |   |
|   |      |   |  |     |       |KGV-        |   |
|   |      |   |  |     |       |Kr02.kn)      |   |
|   |      |   |  |     |       |vzpostavljena   |   |
|   |      |   |  |     |       |kmetijska     |   |
|   |      |   |  |     |       |zemljišča.     |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Oplenca   |SS, |0,20|/     |/      |/         |08  |
|18.odo|      |PC  |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Pri     |A, PC|0,35|/     |/      |/         |08  |
|19.vas|Kovačiču  |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Šola    |CD, |0,80|/     |       |Najvišja      |08  |
|20.js |      |PC  |  |     |       |višina       |   |
|   |      |   |  |     |       |stavb ob      |   |
|   |      |   |  |     |       |Notranjski     |   |
|   |      |   |  |     |       |cesti je      |   |
|   |      |   |  |     |       |3 etaže,      |   |
|   |      |   |  |     |       |v         |   |
|   |      |   |  |     |       |notranjosti    |   |
|   |      |   |  |     |       |so         |   |
|   |      |   |  |     |       |objekti      |   |
|   |      |   |  |     |       |nižji.       |   |
|   |      |   |  |     |       |Skladiščno     |   |
|   |      |   |  |     |       |energetsko     |   |
|   |      |   |  |     |       |tehnološki     |   |
|   |      |   |  |     |       |(12520,      |   |
|   |      |   |  |     |       |23020)       |   |
|   |      |   |  |     |       |objekt za     |   |
|   |      |   |  |     |       |skupne       |   |
|   |      |   |  |     |       |potrebe.      |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Fibran   |IP  |0,70|/     |       |/         |08  |
|21.ip |      |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Cona ob   |IG, |0,65|/     |/      |Obstoječi     |08  |
|22.gs |Bistrici  |PC  |  |     |       |stanovanjski    |   |
|   |      |   |  |     |       |objekti      |   |
|   |      |   |  |     |       |se lahko      |   |
|   |      |   |  |     |       |rekonstruirajo,  |   |
|   |      |   |  |     |       |oziroma      |   |
|   |      |   |  |     |       |pogojno      |   |
|   |      |   |  |     |       |nadomestijo    |   |
|   |      |   |  |     |       |z novimi.     |   |
|   |      |   |  |     |       |Velikost      |   |
|   |      |   |  |     |       |zemljišča     |   |
|   |      |   |  |     |       |namenjenega    |   |
|   |      |   |  |     |       |gradnji      |   |
|   |      |   |  |     |       |za         |   |
|   |      |   |  |     |       |stanovanjsko    |   |
|   |      |   |  |     |       |hišo je      |   |
|   |      |   |  |     |       |minimalno     |   |
|   |      |   |  |     |       |300 m2,      |   |
|   |      |   |  |     |       |FI = 0,5,     |   |
|   |      |   |  |     |       |zagotovljeni    |   |
|   |      |   |  |     |       |morajo       |   |
|   |      |   |  |     |       |biti        |   |
|   |      |   |  |     |       |dovozi,      |   |
|   |      |   |  |     |       |dostopi      |   |
|   |      |   |  |     |       |in odmiki     |   |
|   |      |   |  |     |       |od         |   |
|   |      |   |  |     |       |sosednjih     |   |
|   |      |   |  |     |       |zemljišč.     |   |
|   |      |   |  |     |       |Pri        |   |
|   |      |   |  |     |       |rekonstrukciji   |   |
|   |      |   |  |     |       |ali        |   |
|   |      |   |  |     |       |novogradnji    |   |
|   |      |   |  |     |       |stanovanjskega   |   |
|   |      |   |  |     |       |se         |   |
|   |      |   |  |     |       |izvedejo      |   |
|   |      |   |  |     |       |ukrepi       |   |
|   |      |   |  |     |       |varovanja     |   |
|   |      |   |  |     |       |okolja       |   |
|   |      |   |  |     |       |(stopnja      |   |
|   |      |   |  |     |       |varovanja     |   |
|   |      |   |  |     |       |pred        |   |
|   |      |   |  |     |       |hrupom za     |   |
|   |      |   |  |     |       |namensko      |   |
|   |      |   |  |     |       |rabo IG).     |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |V od    |SP, |0,4 |/     |/      |/         |08  |
|23.hm |Bistrice  |SS, |  |     |       |          |   |
|   |      |PC  |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Župence   |E  |/  |/     |       |Osrednji      |08  |
|24.ike|Podgorska  |   |  |     |       |objekt       |   |
|   |      |   |  |     |       |naj bo       |   |
|   |      |   |  |     |       |oblikovan     |   |
|   |      |   |  |     |       |kot        |   |
|   |      |   |  |     |       |stavba       |   |
|   |      |   |  |     |       |komunikacijsko   |   |
|   |      |   |  |     |       |energetske     |   |
|   |      |   |  |     |       |infrastrukture.  |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Fibran   |IP, |/  |OPPN 18- |       |          |   |
|25.ppn|      |PC  |  |01: IC  |       |          |   |
|   |      |   |  |Fibran  |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Ob     |CD  |/  |ppn    |/      |/         |08  |
|26.ppn|pokopališču |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Pod     |ZD  |/  |/     |/      |/         |08  |
|27.zdz|cerkvijo  |   |  |     |       |          |   |
|   |(požiralnik)|   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Hosta V   |SK  |/  |OPPN 18- |       |Zazidalni     |08  |
|28.ppn|      |   |  |05:    |       |načrt 2-3     |   |
|   |      |   |  |Sodražica |       |          |   |
|   |      |   |  |Z1    |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Zaledje   |SS, |/  |ppn    |       |Obstoječe     |08  |
|29.ppn|Zavrti   |SK, |  |     |       |enote se      |   |
|   |      |PC  |  |     |       |urejajo z     |   |
|   |      |   |  |     |       |merili hm     |   |
|   |      |   |  |     |       |–         |   |
|   |      |   |  |     |       |modernistične   |   |
|   |      |   |  |     |       |stanovanjske    |   |
|   |      |   |  |     |       |stavbe.      |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Cona na   |IP, |/  |/     |/      |/         |08  |
|30.ip |cesti    |PC  |  |     |       |          |   |
|   |Majde    |   |  |     |       |          |   |
|   |Šilc    |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Podbukovje |CD  |/  |ppn    |/      |/         |08  |
|31.ppn|      |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Pod     |CU, |/  |OPPN 18- |Cerkev Sv.  |Podrobno      |08  |
|32.ppn|cerkvijo  |PC  |  |03: SV  |Marije    |načrtovanje    |   |
|   |      |   |  |Središča |Magdalene  |in         |   |
|   |      |   |  |Sodražice |       |izvajanje     |   |
|   |      |   |  |(S-del  |       |le v        |   |
|   |      |   |  |je    |       |skladu s      |   |
|   |      |   |  |sprejet  |       |smernicami     |   |
|   |      |   |  |OPPN, UL |       |in         |   |
|   |      |   |  |RS, št.  |       |soglasjem     |   |
|   |      |   |  |13/12)  |       |pristojnega    |   |
|   |      |   |  |     |       |zavoda.      |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |/      |PC  |  |ppn    |/      |/         |08  |
|33.ppn|      |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Ograde   |SS  |/  |OPPN 18- |/      |V         |08  |
|34.ppn|      |   |  |02: SS  |       |primeru,      |   |
|   |      |   |  |Ograde  |       |da se       |   |
|   |      |   |  |     |       |OPPN        |   |
|   |      |   |  |     |       |pripravi      |   |
|   |      |   |  |     |       |pred        |   |
|   |      |   |  |     |       |načrtovanjem    |   |
|   |      |   |  |     |       |obvozne      |   |
|   |      |   |  |     |       |ceste       |   |
|   |      |   |  |     |       |Sodražica     |   |
|   |      |   |  |     |       |–Sv.        |   |
|   |      |   |  |     |       |Gregor,      |   |
|   |      |   |  |     |       |je         |   |
|   |      |   |  |     |       |dopustna      |   |
|   |      |   |  |     |       |sprememba     |   |
|   |      |   |  |     |       |PZ v delu     |   |
|   |      |   |  |     |       |notranje      |   |
|   |      |   |  |     |       |ceste in      |   |
|   |      |   |  |     |       |dostopa      |   |
|   |      |   |  |     |       |tako, da      |   |
|   |      |   |  |     |       |se na       |   |
|   |      |   |  |     |       |vzhodni      |   |
|   |      |   |  |     |       |strani       |   |
|   |      |   |  |     |       |območja      |   |
|   |      |   |  |     |       |zagotavlja     |   |
|   |      |   |  |     |       |povezanost     |   |
|   |      |   |  |     |       |vseh        |   |
|   |      |   |  |     |       |prostorskih    |   |
|   |      |   |  |     |       |nizov ter     |   |
|   |      |   |  |     |       |organizira     |   |
|   |      |   |  |     |       |dostop       |   |
|   |      |   |  |     |       |območja      |   |
|   |      |   |  |     |       |urejanja      |   |
|   |      |   |  |     |       |z         |   |
|   |      |   |  |     |       |obstoječe     |   |
|   |      |   |  |     |       |ceste v      |   |
|   |      |   |  |     |       |vznožju      |   |
|   |      |   |  |     |       |pobočja      |   |
|   |      |   |  |     |       |na južni      |   |
|   |      |   |  |     |       |strani.      |   |
|   |      |   |  |     |       |Sprememba     |   |
|   |      |   |  |     |       |PZ, kot      |   |
|   |      |   |  |     |       |strokovne     |   |
|   |      |   |  |     |       |podlage      |   |
|   |      |   |  |     |       |za OPPN      |   |
|   |      |   |  |     |       |naj        |   |
|   |      |   |  |     |       |ohranja      |   |
|   |      |   |  |     |       |možnost      |   |
|   |      |   |  |     |       |kasnejše      |   |
|   |      |   |  |     |       |prometne      |   |
|   |      |   |  |     |       |povezave      |   |
|   |      |   |  |     |       |s         |   |
|   |      |   |  |     |       |predvidene     |   |
|   |      |   |  |     |       |ceste       |   |
|   |      |   |  |     |       |Sodražica–     |   |
|   |      |   |  |     |       |Sv.        |   |
|   |      |   |  |     |       |Gregor.      |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Na pesek  |CD  |/  |OPPN 18- |/      |/         |08  |
|35.ppn|      |   |  |05:    |       |          |   |
|   |      |   |  |Sodražica |       |          |   |
|   |      |   |  |Z1    |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Notranjska |SS, |0,50|/     |/      |/         |08  |
|36.tm |S      |PC  |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Staro    |CD, |0,60|/     |EŠD 22404  |Posegi se     |08  |
|37.tm |jedro    |CU, |  |     |Župnišče Na |lahko       |   |
|   |      |PC, |  |     |stavbi    |izvajajo      |   |
|   |      |PO  |  |     |varovane   |le v        |   |
|   |      |   |  |     |kulturne   |skladu s      |   |
|   |      |   |  |     |dediščine  |projektnimi    |   |
|   |      |   |  |     |(Sodražica – |pogoji in     |   |
|   |      |   |  |     |Župnišče EŠD |soglasjem     |   |
|   |      |   |  |     |22404)    |pristojnega    |   |
|   |      |   |  |     |frčade,   |zavoda.      |   |
|   |      |   |  |     |razen    |          |   |
|   |      |   |  |     |centralnega |          |   |
|   |      |   |  |     |izzidka nad |          |   |
|   |      |   |  |     |vhodom, niso |          |   |
|   |      |   |  |     |dovoljene.  |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Notranjska |CU, |0,65|/     |       |Vzdolž       |08  |
|38.tm |C      |PC  |  |     |       |današnje      |   |
|   |      |   |  |     |       |glavne       |   |
|   |      |   |  |     |       |ceste na      |   |
|   |      |   |  |     |       |JZ robu      |   |
|   |      |   |  |     |       |imajo       |   |
|   |      |   |  |     |       |lahko le      |   |
|   |      |   |  |     |       |tip trško     |   |
|   |      |   |  |     |       |mestna       |   |
|   |      |   |  |     |       |hiša.       |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Prečne   |SK  |/  |/     |/      |/         |08  |
|39.tm |njive    |   |  |     |       |          |   |
+------+------------+-----+----+----------+-------------+-------------------+-----+
|So  |Izver    |CU  |/  |OPPN 18- |/      |/         |08  |
|40.js |      |   |  |17:    |       |          |   |
|   |      |   |  |Smučarski |       |          |   |
|   |      |   |  |center  |       |          |   |
|   |      |   |  |Sodražica |       |          |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |razpotje  |ZP  |/    |/      |/     |/       |08  |
|41.zpa|      |   |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Jarek –   |ZD  |/    |/      |/     |/       |08  |
|42.zdz|ločnica   |   |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Žalostna  |CD  |0,40  |/      |EŠD 2279  |Posegi     |08  |
|43.vs |Mati    |   |    |      |Cerkev   |se       |   |
|   |božja    |   |    |      |Žalostne  |lahko     |   |
|   |      |   |    |      |Matere   |izvajajo    |   |
|   |      |   |    |      |božje na  |le v      |   |
|   |      |   |    |      |Strmci   |skladu     |   |
|   |      |   |    |      |      |s       |   |
|   |      |   |    |      |      |projektnimi  |   |
|   |      |   |    |      |      |pogoji     |   |
|   |      |   |    |      |      |in       |   |
|   |      |   |    |      |      |soglasjem   |   |
|   |      |   |    |      |      |pristojnega  |   |
|   |      |   |    |      |      |zavoda.    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |pokopališče |CU, |/    |OPPN 18-  |EŠD 2276  |Posegi     |08  |
|44.vs |      |PC  |    |03: SV   |Cerkev Sv. |na       |   |
|   |      |   |    |Središče  |Marije   |objektu    |   |
|   |      |   |    |Sodražice  |Magdalene |se       |   |
|   |      |   |    |(samo del  |      |lahko     |   |
|   |      |   |    |enote)   |      |izvajajo    |   |
|   |      |   |    |      |      |le v      |   |
|   |      |   |    |      |      |skladu     |   |
|   |      |   |    |      |      |s       |   |
|   |      |   |    |      |      |projektnimi  |   |
|   |      |   |    |      |      |pogoji     |   |
|   |      |   |    |      |      |in       |   |
|   |      |   |    |      |      |soglasjem   |   |
|   |      |   |    |      |      |pristojnega  |   |
|   |      |   |    |      |      |zavoda.    |   |
|   |      |   |    |      |      |Zunanji    |   |
|   |      |   |    |      |      |prostor    |   |
|   |      |   |    |      |      |se       |   |
|   |      |   |    |      |      |ureja     |   |
|   |      |   |    |      |      |v       |   |
|   |      |   |    |      |      |skladu     |   |
|   |      |   |    |      |      |z       |   |
|   |      |   |    |      |      |merili     |   |
|   |      |   |    |      |      |jp –      |   |
|   |      |   |    |      |      |središčni   |   |
|   |      |   |    |      |      |javni     |   |
|   |      |   |    |      |      |prostor.    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |V od    |ZS  |/    |/      |/     |/       |08  |
|45.zsr|Bistrice  |   |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |/      |ZK  |/    |/      |EŠD 22403 |/       |08  |
|46.zpk|      |   |    |      |Pokopališče|        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Jazbečdol  |ZS  |/    |OPPN 18-  |/     |/       |08  |
|47.zsr|      |   |    |16:     |      |        |   |
|   |      |   |    |Rekreacijski|      |        |   |
|   |      |   |    |center   |      |        |   |
|   |      |   |    |Jelovec   |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Ob šoli   |ZS, |/    |/      |/     |Izgradnja   |08  |
|48.zsr|      |PC  |    |      |      |krožne     |   |
|   |      |   |    |      |      |dovozne    |   |
|   |      |   |    |      |      |intervencijske |   |
|   |      |   |    |      |      |ceste.     |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Ob     |ZS, |/    |OPPN 18-  |/     |/       |08  |
|49.zvo|Bistrici  |ZD, |    |03: SV   |      |        |   |
|   |      |VC, |    |Središče  |      |        |   |
|   |      |PC  |    |Sodražice  |      |        |   |
|   |      |   |    |(samo del  |      |        |   |
|   |      |   |    |enote)   |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Izver    |CU, |/    |OPPN 18-  |/     |/       |08  |
|50.js |      |PC  |    |17:     |      |        |   |
|   |      |   |    |Smučarski  |      |        |   |
|   |      |   |    |center   |      |        |   |
|   |      |   |    |Sodražica  |      |        |   |
|   |      |   |    |(samo del  |      |        |   |
|   |      |   |    |enote)   |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Trg     |ZP, |/    |      |      |Obstoječa   |08  |
|51.zpa|      |CU, |    |      |      |stavbna    |   |
|   |      |PC  |    |      |      |struktura   |   |
|   |      |   |    |      |      |se       |   |
|   |      |   |    |      |      |lahko     |   |
|   |      |   |    |      |      |ureja     |   |
|   |      |   |    |      |      |v       |   |
|   |      |   |    |      |      |skladu     |   |
|   |      |   |    |      |      |z       |   |
|   |      |   |    |      |      |merili     |   |
|   |      |   |    |      |      |EUP      |   |
|   |      |   |    |      |      |So 68     |   |
|   |      |   |    |      |      |– CU      |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Jazbečdol  |BC  |/    |OPPN 18-  |      |Bivanje    |08  |
|52.zsr|      |   |    |16:     |      |ni       |   |
|   |      |   |    |Rekreacijski|      |dovoljeno.   |   |
|   |      |   |    |center   |      |Dovoljeni   |   |
|   |      |   |    |Jelovec   |      |so       |   |
|   |      |   |    |      |      |manjši     |   |
|   |      |   |    |      |      |objekti    |   |
|   |      |   |    |      |      |za       |   |
|   |      |   |    |      |      |kratkotrajno  |   |
|   |      |   |    |      |      |nastanitev   |   |
|   |      |   |    |      |      |(12111).    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Del Kur-  |SS  |/    |ppn     |      |Sprejet    |08  |
|54.ppn|Not     |   |    |      |      |OPPN      |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Prečne   |SK  |/    |/      |/     |/       |08  |
|55.vas|nj. S    |   |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Ob Notr.  |SS, |0,40  |/      |/     |/       |08  |
|56.tm |– Na    |PC  |    |      |      |        |   |
|   |pesek    |   |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Župence   |SS, |/    |/      |/     |/       |08  |
|57.hm |      |PC  |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Zavrti   |SS, |0,40  |/      |      |Ulični     |08  |
|58.tm |      |PC  |    |      |      |niz      |   |
|   |      |   |    |      |      |se       |   |
|   |      |   |    |      |      |ohranja.    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Notranjska |SS, |0,40  |/      |      |Na       |08  |
|59.tm |ob     |PC  |    |      |      |zaledju    |   |
|   |razpotju  |   |    |      |      |obcestne    |   |
|   |      |   |    |      |      |pozidave    |   |
|   |      |   |    |      |      |je       |   |
|   |      |   |    |      |      |dovoljeno   |   |
|   |      |   |    |      |      |postaviti   |   |
|   |      |   |    |      |      |gospodarske  |   |
|   |      |   |    |      |      |stavbe.    |   |
|   |      |   |    |      |      |V       |   |
|   |      |   |    |      |      |njej      |   |
|   |      |   |    |      |      |so       |   |
|   |      |   |    |      |      |dovoljene   |   |
|   |      |   |    |      |      |tudi      |   |
|   |      |   |    |      |      |dejavnosti   |   |
|   |      |   |    |      |      |sekundarnega  |   |
|   |      |   |    |      |      |sektorja.   |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |/      |SS, |0,40  |/      |/     |/       |08  |
|60.tm |      |PC  |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Kurirska  |CU, |0,65  |/      |      |Na       |08  |
|61.tm |ob     |PC  |    |      |      |zaledju    |   |
|   |Bistrici  |   |    |      |      |obcestne    |   |
|   |      |   |    |      |      |pozidave    |   |
|   |      |   |    |      |      |je       |   |
|   |      |   |    |      |      |dovoljeno   |   |
|   |      |   |    |      |      |postaviti   |   |
|   |      |   |    |      |      |gospodarske  |   |
|   |      |   |    |      |      |stavbe.    |   |
|   |      |   |    |      |      |V       |   |
|   |      |   |    |      |      |njej      |   |
|   |      |   |    |      |      |so       |   |
|   |      |   |    |      |      |dovoljene   |   |
|   |      |   |    |      |      |tudi      |   |
|   |      |   |    |      |      |dejavnosti   |   |
|   |      |   |    |      |      |sekundarnega  |   |
|   |      |   |    |      |      |sektorja.   |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Trg     |CU, |0,50  |/      |/     |/       |08  |
|62.tm |zalednje  |CD, |    |      |      |        |   |
|   |      |PC  |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Gasilski  |CU, |0,80  |/      |      |Stavba     |08  |
|63.tm |dom     |PC  |    |      |      |GD je     |   |
|   |      |   |    |      |      |lahko     |   |
|   |      |   |    |      |      |visoka     |   |
|   |      |   |    |      |      |največ     |   |
|   |      |   |    |      |      |E4.      |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Center-   |PO, |/    | /     |      |Trg      |08  |
|64.jp |trg     |PC  |    |      |      |25.      |   |
|   |      |   |    |      |      |maja      |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |      |CU, |/    |OPPN 18-  |/     |/       |08  |
|65.ppn|      |CD, |    |03: SV   |      |        |   |
|   |      |PC  |    |Središče  |      |        |   |
|   |      |   |    |Sodražice  |      |        |   |
|   |      |   |    |(samo del  |      |        |   |
|   |      |   |    |enote)   |      |        |   |
|   |      |   |    |OPPN 18-  |      |        |   |
|   |      |   |    |04:     |      |        |   |
|   |      |   |    |Sanacija  |      |        |   |
|   |      |   |    |ORG J dela |      |        |   |
|   |      |   |    |Sodražice  |      |        |   |
|   |      |   |    |(samo del  |      |        |   |
|   |      |   |    |enote)   |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |      |CU, |    |/      |/     |/       |08  |
|66.js |      |PO  |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Ob     |SS, |0,45  |/      |/     |/       |   |
|67.hm |Bistrici  |PC  |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |/      |SS, |0,45  |OPPN 18-  |      |Dopustna    |08  |
|68.ppn|      |PC  |    |03: SV   |      |je       |   |
|   |      |   |    |Središče  |      |gradnja    |   |
|   |      |   |    |Sodražice  |      |gospodarske  |   |
|   |      |   |    |(samo del  |      |infrastrukture.|   |
|   |      |   |    |enote)   |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |V od    |SS  |0,40  |/      |/     |/       |08  |
|69.vas|Bistrice  |   |    |      |      |        |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |/      |SS, |    |pin     |      |Odlok     |08  |
|70.pin|      |PC  |    |      |      |o       |   |
|   |      |   |    |      |      |novelaciji   |   |
|   |      |   |    |      |      |Ureditveno   |   |
|   |      |   |    |      |      |zazidalnega  |   |
|   |      |   |    |      |      |načrta     |   |
|   |      |   |    |      |      |Sodražica,   |   |
|   |      |   |    |      |      |cona      |   |
|   |      |   |    |      |      |4,5      |   |
|   |      |   |    |      |      |(SDL,     |   |
|   |      |   |    |      |      |št.      |   |
|   |      |   |    |      |      |20/84).    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Kurirska-  |SS  |0,45  |pin     |      |Odlok     |08  |
|71.pin|Notranjska |   |    |OLN     |      |o       |   |
|   |      |   |    |sprejet   |      |Občinskem   |   |
|   |      |   |    |R3/S16,   |      |lokacijskem  |   |
|   |      |   |    |UL, št.   |      |načrtu     |   |
|   |      |   |    |12/2008,  |      |Kurirska    |   |
|   |      |   |    |14/2008   |      |cesta     |   |
|   |      |   |    |      |      |–       |   |
|   |      |   |    |      |      |Cesta     |   |
|   |      |   |    |      |      |Notranjskega  |   |
|   |      |   |    |      |      |odreda     |   |
|   |      |   |    |      |      |R3/S16     |   |
|   |      |   |    |      |      |–       |   |
|   |      |   |    |      |      |Sodražica   |   |
|   |      |   |    |      |      |(Uradni    |   |
|   |      |   |    |      |      |list      |   |
|   |      |   |    |      |      |RS,      |   |
|   |      |   |    |      |      |št.      |   |
|   |      |   |    |      |      |12/08     |   |
|   |      |   |    |      |      |in       |   |
|   |      |   |    |      |      |14/08).    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
|So  |Hosta    |ZD, |0,35  |pin     |      |Odlok     |07, |
|72.pin|      |SK, |    |      |      |o       |08  |
|   |      |PC  |    |      |      |novelaciji   |   |
|   |      |   |    |      |      |Ureditveno   |   |
|   |      |   |    |      |      |zazidalnega  |   |
|   |      |   |    |      |      |načrta     |   |
|   |      |   |    |      |      |Sodražica,   |   |
|   |      |   |    |      |      |cona      |   |
|   |      |   |    |      |      |2,3      |   |
|   |      |   |    |      |      |(SDL,     |   |
|   |      |   |    |      |      |št.      |   |
|   |      |   |    |      |      |20/84).    |   |
+------+------------+-----+--------+------------+-----------+---------------+-----+
(19) TRAVNA GORA
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Oznaka |Ime   |PNR|FZ  |PIA /  |Varovanja |Posebna|Karta |
|EUP   |     |  |   |oznaka |     |merila |List |
|    |     |  |   |    |     |in   |št.  |
|    |     |  |   |    |     |pogoji |   |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Tr   |Planinski|BT |0,35 |/    |/     |/   |13  |
|01.js  |dom   |  |   |    |     |    |   |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Tr   |Travna  |SP |0,20 |/    |/     |/   |13  |
|02.ph  |gora   |  |   |    |     |    |   |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Tr   |Travna  |SP |0,20 |/    |/     |/   |13,  |
|03.ph  |gora   |  |   |    |     |    |14  |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Tr   |Travna  |SP |0,25 |/    |/     |/   |13  |
|04.ph  |gora   |  |   |    |     |    |   |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Tr   |Travna  |SP |0,30 |/    |/     |/   |13  |
|05.ph  |gora   |  |   |    |     |    |   |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
|Tr   |Travna  |SP |0,25 |/    |/     |/   |13  |
|06.ph  |gora J  |  |   |    |     |    |   |
+--------+---------+---+-----+--------+----------+-------+------+
(20) VINICE
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Oznaka |Ime   |PNR|FZ |PIA / |Varovanja |Posebna  |Karta|
|EUP  |     |  |  |oznaka|     |merila   |List |
|    |     |  |  |   |     |in     |št. |
|    |     |  |  |   |     |pogoji   |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Vinice  |A |0,40|/   |/     |/     |09  |
|01.odo |     |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Vinice  |A |0,40|/   |/     |/     |09  |
|02.odo |     |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Pri   |SK,|0,35|/   |/     |/     |09  |
|03.vao |Pilderju,|PC |  |   |     |      |   |
|    |pri   |  |  |   |     |      |   |
|    |Grdinu  |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Vinice 1 |SK |0,40|/   |/     |/     |09  |
|04.vao |     |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Vinice  |SK,|0,35|/   |/     |/     |09  |
|06.vas |2,    |PC |  |   |     |      |   |
|    |Vinice J |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Vinice 3 |A |0,35|/   |/     |/     |09  |
|07.odo |     |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Vinice  |SK,|/  |/   |/     |/     |09  |
|08.vas |     |PC |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |Pri   |A |0,35|/   |/     |/     |09  |
|09.vas |Žlindri |  |  |   |     |      |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |/    |IG |0,65|/   |     |Dovoljen  |09  |
|10.gs |     |  |  |   |     |je     |   |
|    |     |  |  |   |     |razvoj   |   |
|    |     |  |  |   |     |obstoječe |   |
|    |     |  |  |   |     |dejavnosti |   |
|    |     |  |  |   |     |(šifra   |   |
|    |     |  |  |   |     |SKD 16   |   |
|    |     |  |  |   |     |–     |   |
|    |     |  |  |   |     |Obdelava  |   |
|    |     |  |  |   |     |in     |   |
|    |     |  |  |   |     |predelava |   |
|    |     |  |  |   |     |lesa;   |   |
|    |     |  |  |   |     |proizvodnja|   |
|    |     |  |  |   |     |izdelkov  |   |
|    |     |  |  |   |     |iz     |   |
|    |     |  |  |   |     |lesa,   |   |
|    |     |  |  |   |     |plute,   |   |
|    |     |  |  |   |     |slame   |   |
|    |     |  |  |   |     |in     |   |
|    |     |  |  |   |     |protja).  |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
|Vi   |/    |O |  |/   |     |Pri    |09  |
|11.icn |     |  |  |   |     |vseh    |   |
|    |     |  |  |   |     |delih   |   |
|    |     |  |  |   |     |objekta,  |   |
|    |     |  |  |   |     |pri    |   |
|    |     |  |  |   |     |katerih  |   |
|    |     |  |  |   |     |je     |   |
|    |     |  |  |   |     |potrebno  |   |
|    |     |  |  |   |     |zagotoviti |   |
|    |     |  |  |   |     |varnost  |   |
|    |     |  |  |   |     |pred    |   |
|    |     |  |  |   |     |visoko   |   |
|    |     |  |  |   |     |vodo,   |   |
|    |     |  |  |   |     |se     |   |
|    |     |  |  |   |     |upošteva  |   |
|    |     |  |  |   |     |varnostna |   |
|    |     |  |  |   |     |višina   |   |
|    |     |  |  |   |     |0,5 m,   |   |
|    |     |  |  |   |     |ki     |   |
|    |     |  |  |   |     |znaša   |   |
|    |     |  |  |   |     |519,89   |   |
|    |     |  |  |   |     |m n.m.   |   |
+-------+---------+---+----+------+----------+-----------+-----+
(21) ZAMOSTEC
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Oznaka|Ime   |PNR|FZ |PIA /  |Varovanja|Posebna        |Karta|
|EUP  |     |  |  |oznaka |     |merila        |List |
|   |     |  |  |    |     |in          |št. |
|   |     |  |  |    |     |pogoji        |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Škrabec |A |0,4 |/    |/    |/           |08  |
|01.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Oplenca |A |0,35|/    |/    |/           |08  |
|02.vao|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Ograda  |A |0,4 |/    |/    |/           |08  |
|03.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |/    |A |0,35|/    |/    |/           |04  |
|04.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Logar  |A, |0,35|/    |/    |/           |09  |
|05.odo|     |PC |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Vranove |A |0,30|/    |/    |/           |09  |
|06.odo|Njivice |  |  |    |     |           |   |
|   |J    |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Podgora |A |0,45|/    |/    |/           |08  |
|07.odo|2    |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Gorše  |A |0,6 |/    |/    |/           |08  |
|08.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Kugelca |A |0,35|/    |/    |/           |08  |
|09.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Grdi Dol |A |0,35|/    |/    |/           |08  |
|10.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Grdi Dol |A |0,30|/    |/    |Upoštevaj       |08  |
|11.vao|     |  |  |    |     |PIP –         |   |
|   |     |  |  |    |     |A, vao        |   |
|   |     |  |  |    |     |(57.         |   |
|   |     |  |  |    |     |člen)         |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |/    |A |0,35|/    |/    |/           |08  |
|12.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Petrišči |A, |0,30|/    |/    |/           |09  |
|13.vao|     |PC |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Starina |A |0,35|/    |/    |Upoštevaj       |08  |
|14.vas|     |  |  |    |     |PIP –         |   |
|   |     |  |  |    |     |A, vao        |   |
|   |     |  |  |    |     |(57.         |   |
|   |     |  |  |    |     |člen)         |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Podvas  |SK,|0,4 |/    |/    |/           |08  |
|15.vas|     |PC |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Podgora |A, |0,4 |/    |/    |Upoštevaj       |08  |
|16.vas|     |PC |  |    |     |PIP –         |   |
|   |     |  |  |    |     |A, vao        |   |
|   |     |  |  |    |     |(57.         |   |
|   |     |  |  |    |     |člen)         |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Zamostec |SK,|/  |OPPN 21-|EŠD 22409|Posegi        |08, |
|17.vas|     |PC |  |01:   |Zamostec |se          |09  |
|   |     |  |  |Delna  |–    |lahko         |   |
|   |     |  |  |sanacija|Kapelica |izvajajo       |   |
|   |     |  |  |jedra  |Matere  |le v         |   |
|   |     |  |  |Zamostca|Božje  |skladu        |   |
|   |     |  |  |    |     |s           |   |
|   |     |  |  |    |     |projektnimi      |   |
|   |     |  |  |    |     |pogoji        |   |
|   |     |  |  |    |     |in          |   |
|   |     |  |  |    |     |soglasjem       |   |
|   |     |  |  |    |     |pristojnega      |   |
|   |     |  |  |    |     |zavoda.        |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Jagerbirt|A |0,5 |/    |/    |/           |09  |
|18.odo|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Podvas V |SK |0,6 |/    |/    |/           |08  |
|19.tm |     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Vranove |IG |0,8 |/    |     |Dovoljen       |09  |
|20.gs |Njivice |  |  |    |     |je          |   |
|   |     |  |  |    |     |razvoj        |   |
|   |     |  |  |    |     |obstoječe       |   |
|   |     |  |  |    |     |dejavnosti      |   |
|   |     |  |  |    |     |(šifra        |   |
|   |     |  |  |    |     |SKD 28        |   |
|   |     |  |  |    |     |–           |   |
|   |     |  |  |    |     |Proizvodnja      |   |
|   |     |  |  |    |     |drugih        |   |
|   |     |  |  |    |     |strojev        |   |
|   |     |  |  |    |     |in          |   |
|   |     |  |  |    |     |naprav,        |   |
|   |     |  |  |    |     |za          |   |
|   |     |  |  |    |     |posebne        |   |
|   |     |  |  |    |     |namene,        |   |
|   |     |  |  |    |     |to je         |   |
|   |     |  |  |    |     |takih,        |   |
|   |     |  |  |    |     |ki se         |   |
|   |     |  |  |    |     |uporabljajo      |   |
|   |     |  |  |    |     |samo v        |   |
|   |     |  |  |    |     |določeni       |   |
|   |     |  |  |    |     |dejavnosti      |   |
|   |     |  |  |    |     |ali          |   |
|   |     |  |  |    |     |manjši        |   |
|   |     |  |  |    |     |skupini        |   |
|   |     |  |  |    |     |dejavnosti,      |   |
|   |     |  |  |    |     |ločena        |   |
|   |     |  |  |    |     |od          |   |
|   |     |  |  |    |     |strojev        |   |
|   |     |  |  |    |     |in          |   |
|   |     |  |  |    |     |naprav        |   |
|   |     |  |  |    |     |za          |   |
|   |     |  |  |    |     |splošno        |   |
|   |     |  |  |    |     |uporabo).       |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Bistrica |O |0,6 |/    |/    |/           |08  |
|21.icn|     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |/    |SK,|/  |OPPN 21-|     |Poseg         |08, |
|22.ppn|     |PC |  |04: SS |     |na          |09  |
|   |     |  |  |Zamostec|     |zemljiščih      |   |
|   |     |  |  |    |     |s           |   |
|   |     |  |  |    |     |parcelnimi      |   |
|   |     |  |  |    |     |številkami      |   |
|   |     |  |  |    |     |26/1-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |26/2-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |27-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |28-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |29/2-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |29/1-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |31-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |32-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |33/2,         |   |
|   |     |  |  |    |     |33/4-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |33/1,         |   |
|   |     |  |  |    |     |33/3-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |34-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |35-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |36-          |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |vse          |   |
|   |     |  |  |    |     |k.o.         |   |
|   |     |  |  |    |     |Zamostec       |   |
|   |     |  |  |    |     |se          |   |
|   |     |  |  |    |     |lahko         |   |
|   |     |  |  |    |     |izvede        |   |
|   |     |  |  |    |     |šele         |   |
|   |     |  |  |    |     |potem,        |   |
|   |     |  |  |    |     |ko          |   |
|   |     |  |  |    |     |bodo         |   |
|   |     |  |  |    |     |na          |   |
|   |     |  |  |    |     |območju        |   |
|   |     |  |  |    |     |s           |   |
|   |     |  |  |    |     |parcelnimi      |   |
|   |     |  |  |    |     |številkami      |   |
|   |     |  |  |    |     |1844/2-        |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |1843-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del in        |   |
|   |     |  |  |    |     |1852-         |   |
|   |     |  |  |    |     |del,         |   |
|   |     |  |  |    |     |vse          |   |
|   |     |  |  |    |     |k.o.         |   |
|   |     |  |  |    |     |Gora         |   |
|   |     |  |  |    |     |(EUP z        |   |
|   |     |  |  |    |     |oznako        |   |
|   |     |  |  |    |     |KGV-         |   |
|   |     |  |  |    |     |Kr03.kn)       |   |
|   |     |  |  |    |     |vzpostavljena     |   |
|   |     |  |  |    |     |kmetijska       |   |
|   |     |  |  |    |     |zemljišča.      |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Podvas 2 |SK,|0,5 |/    |/    |/           |08, |
|23.tm |     |PC |  |    |     |           |09  |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Podvas 2 |CD |0,8 |/    |/    |/           |08, |
|24.js |     |  |  |    |     |           |09  |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Vranove |ZS |0,2 |/    |/    |/           |09  |
|25.zsr|Njivce  |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Vranov  |SS |0,4 |/    |/    |/           |09  |
|26.vao|potok  |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |Dolina  |A |0,6 |/    |/    |/           |08  |
|27.gs |     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |/    |SK,|0,5 |/    |/    |/           |08, |
|28.tm |     |PC |  |    |     |           |09  |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |     |IK |0,8 |/    |/    |/           |08  |
|29.gp |     |  |  |    |     |           |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
|Za  |/    |PO |  |/    |     |V           |09  |
|30.x |     |  |  |    |     |območju        |   |
|   |     |  |  |    |     |je          |   |
|   |     |  |  |    |     |dovoljeno       |   |
|   |     |  |  |    |     |skladiščenje     |   |
|   |     |  |  |    |     |lesa         |   |
|   |     |  |  |    |     |in          |   |
|   |     |  |  |    |     |lesnih        |   |
|   |     |  |  |    |     |izdelkov.       |   |
|   |     |  |  |    |     |Prostor        |   |
|   |     |  |  |    |     |je          |   |
|   |     |  |  |    |     |namenjen       |   |
|   |     |  |  |    |     |manipulaciji     |   |
|   |     |  |  |    |     |–           |   |
|   |     |  |  |    |     |razkladanju/nakladanju|   |
|   |     |  |  |    |     |lesnih        |   |
|   |     |  |  |    |     |izdelkov.       |   |
|   |     |  |  |    |     |Parkiranje      |   |
|   |     |  |  |    |     |vozil         |   |
|   |     |  |  |    |     |ni          |   |
|   |     |  |  |    |     |dovoljeno.      |   |
+------+---------+---+----+--------+---------+----------------------+-----+
(22) ZAPOTOK
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Oznaka|Ime  |PNR|FZ  |PIA / |Varovanja |Posebna   |Karta|
|EUP  |    |  |   |oznaka |     |merila    |List |
|   |    |  |   |    |     |in      |št. |
|   |    |  |   |    |     |pogoji    |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Mali  |A |0,30 |/   |/     |/      |09  |
|01.odo|Zapotok|  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Zapotok|A |0,35 |/   |/     |/      |09  |
|02.odo|Z   |  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Sv.  |A |0,40 |/   |/     |/      |09  |
|03.odo|Marko S|  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Sv.  |A |0,40 |/   |EŠD 16202 |Kakršnikoli |09  |
|04.odo|Marko S|  |   |    |– Zapotok |posegi    |   |
|   |    |  |   |    |pri    |v      |   |
|   |    |  |   |    |Ribnici – |zemeljske  |   |
|   |    |  |   |    |Arheološko|plasti    |   |
|   |    |  |   |    |območje  |se      |   |
|   |    |  |   |    |Sv. Marko |lahko    |   |
|   |    |  |   |    |     |izvajajo   |   |
|   |    |  |   |    |     |le v     |   |
|   |    |  |   |    |     |skladu    |   |
|   |    |  |   |    |     |z      |   |
|   |    |  |   |    |     |zahtevami,  |   |
|   |    |  |   |    |     |projektnimi |   |
|   |    |  |   |    |     |pogoji    |   |
|   |    |  |   |    |     |in      |   |
|   |    |  |   |    |     |soglasjem  |   |
|   |    |  |   |    |     |pristojnega |   |
|   |    |  |   |    |     |zavoda.   |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Veliki |SK,|0,40 |/   |     |V      |09  |
|05.vas|Zapotok|PC |   |    |     |primeru,   |   |
|   |    |  |   |    |     |kjer     |   |
|   |    |  |   |    |     |aktivna   |   |
|   |    |  |   |    |     |stanovanjska |   |
|   |    |  |   |    |     |hiša     |   |
|   |    |  |   |    |     |že      |   |
|   |    |  |   |    |     |stoji    |   |
|   |    |  |   |    |     |v      |   |
|   |    |  |   |    |     |sekundarnem |   |
|   |    |  |   |    |     |delu,    |   |
|   |    |  |   |    |     |se      |   |
|   |    |  |   |    |     |lahko    |   |
|   |    |  |   |    |     |vzorec    |   |
|   |    |  |   |    |     |lociranja  |   |
|   |    |  |   |    |     |objektov   |   |
|   |    |  |   |    |     |nadaljuje,  |   |
|   |    |  |   |    |     |razen    |   |
|   |    |  |   |    |     |pri     |   |
|   |    |  |   |    |     |nadomestnih |   |
|   |    |  |   |    |     |gradnjah   |   |
|   |    |  |   |    |     |stanovanjske |   |
|   |    |  |   |    |     |stavbe    |   |
|   |    |  |   |    |     |ali     |   |
|   |    |  |   |    |     |stavbe    |   |
|   |    |  |   |    |     |z      |   |
|   |    |  |   |    |     |javnimi   |   |
|   |    |  |   |    |     |prostori.  |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Sv.  |SK,|0,35 |/   |EŠD 22408 |Posegi    |09, |
|06.vas|Marko |PC,|   |    |Zapotok  |na      |10  |
|   |    |SS |   |    |pri    |kapelici   |   |
|   |    |  |   |    |Ribnici – |se      |   |
|   |    |  |   |    |Marijina |lahko    |   |
|   |    |  |   |    |kapelica v|izvajajo   |   |
|   |    |  |   |    |Malem   |le v     |   |
|   |    |  |   |    |Zapotoku |skladu    |   |
|   |    |  |   |    |     |s      |   |
|   |    |  |   |    |     |projektnimi |   |
|   |    |  |   |    |     |pogoji    |   |
|   |    |  |   |    |     |in      |   |
|   |    |  |   |    |     |soglasjem  |   |
|   |    |  |   |    |     |pristojnega |   |
|   |    |  |   |    |     |zavoda.   |   |
|   |    |  |   |    |     |Poseg    |   |
|   |    |  |   |    |     |na      |   |
|   |    |  |   |    |     |zemljišču  |   |
|   |    |  |   |    |     |s      |   |
|   |    |  |   |    |     |parcelno   |   |
|   |    |  |   |    |     |številko   |   |
|   |    |  |   |    |     |227-     |   |
|   |    |  |   |    |     |del     |   |
|   |    |  |   |    |     |k.o.     |   |
|   |    |  |   |    |     |Zapotok   |   |
|   |    |  |   |    |     |se      |   |
|   |    |  |   |    |     |lahko    |   |
|   |    |  |   |    |     |izvede    |   |
|   |    |  |   |    |     |šele     |   |
|   |    |  |   |    |     |potem,    |   |
|   |    |  |   |    |     |ko      |   |
|   |    |  |   |    |     |bodo     |   |
|   |    |  |   |    |     |na      |   |
|   |    |  |   |    |     |območju   |   |
|   |    |  |   |    |     |s      |   |
|   |    |  |   |    |     |parcelnimi  |   |
|   |    |  |   |    |     |številkami  |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/16,   |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/17,   |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/18,   |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/2-   |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |1841-    |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |1524-    |   |
|   |    |  |   |    |     |del     |   |
|   |    |  |   |    |     |vse     |   |
|   |    |  |   |    |     |k.o.     |   |
|   |    |  |   |    |     |Gora     |   |
|   |    |  |   |    |     |(EUP z    |   |
|   |    |  |   |    |     |oznako    |   |
|   |    |  |   |    |     |KGV-     |   |
|   |    |  |   |    |     |Kr01.kn)   |   |
|   |    |  |   |    |     |vzpostavljena|   |
|   |    |  |   |    |     |kmetijska  |   |
|   |    |  |   |    |     |zemljišča.  |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Zapotok|SK |0,40 |/   |/     |/      |10  |
|07.vas|V   |  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Sv.  |CD |0,40 |/   |EŠD 2277 |Posegi    |09  |
|08.vs |Marko |  |   |    |Zapotok – |se      |   |
|   |    |  |   |    |Cerkev Sv.|lahko    |   |
|   |    |  |   |    |Marka   |izvajajo   |   |
|   |    |  |   |    |     |le v     |   |
|   |    |  |   |    |     |skladu    |   |
|   |    |  |   |    |     |s      |   |
|   |    |  |   |    |     |projektnimi |   |
|   |    |  |   |    |     |pogoji    |   |
|   |    |  |   |    |     |in      |   |
|   |    |  |   |    |     |soglasjem  |   |
|   |    |  |   |    |     |pristojnega |   |
|   |    |  |   |    |     |zavoda.   |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Zapotok|ZD |/  |/   |/     |/      |09  |
|09.zda|    |  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |/   |SK,|/  |OPPN 22|     |Poseg    |10  |
|10.ppn|    |K1 |   |– 01: |     |na      |   |
|   |    |  |   |Soseska|     |zemljiščih  |   |
|   |    |  |   |Mali  |     |s      |   |
|   |    |  |   |Zapotok|     |parcelnimi  |   |
|   |    |  |   |    |     |številkami  |   |
|   |    |  |   |    |     |232/2-    |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |225,     |   |
|   |    |  |   |    |     |219,     |   |
|   |    |  |   |    |     |218,     |   |
|   |    |  |   |    |     |220,     |   |
|   |    |  |   |    |     |217-     |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |2241-    |   |
|   |    |  |   |    |     |del     |   |
|   |    |  |   |    |     |k.o.     |   |
|   |    |  |   |    |     |Zapotok   |   |
|   |    |  |   |    |     |se      |   |
|   |    |  |   |    |     |lahko    |   |
|   |    |  |   |    |     |izvede    |   |
|   |    |  |   |    |     |šele     |   |
|   |    |  |   |    |     |po tem    |   |
|   |    |  |   |    |     |ko      |   |
|   |    |  |   |    |     |bodo     |   |
|   |    |  |   |    |     |na      |   |
|   |    |  |   |    |     |območju   |   |
|   |    |  |   |    |     |s      |   |
|   |    |  |   |    |     |parcelnimi  |   |
|   |    |  |   |    |     |številkami  |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/16,   |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/17,   |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/18,   |   |
|   |    |  |   |    |     |1822/2-   |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |1841-    |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |1524-    |   |
|   |    |  |   |    |     |del,     |   |
|   |    |  |   |    |     |vse     |   |
|   |    |  |   |    |     |k.o.     |   |
|   |    |  |   |    |     |Gora     |   |
|   |    |  |   |    |     |(EUP z    |   |
|   |    |  |   |    |     |oznako    |   |
|   |    |  |   |    |     |KGV-     |   |
|   |    |  |   |    |     |Kr01.kn)   |   |
|   |    |  |   |    |     |vzpostavljena|   |
|   |    |  |   |    |     |kmetijska  |   |
|   |    |  |   |    |     |zemljišča.  |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |/   |A |0,35 |/   |/     |/      |10  |
|11.tm |    |  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |/   |A |0,40 |/   |/     |/      |10  |
|12.odo|    |  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
|Zp  |Zapotok|ZD |/  |/   |/     |/      |09  |
|13.zdz|    |  |   |    |     |       |   |
+------+-------+---+-----+-------+----------+-------------+-----+
(23) ŽIMARICE
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Oznaka|Ime   |PNR |FZ |PIA /  |Varovanja|Posebna   |Karta|
|EUP  |     |   |  |oznaka |     |merila    |List |
|   |     |   |  |    |     |in      |št. |
|   |     |   |  |    |     |pogoji    |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Pri   |A, VC|0,45|/    |/    |/      |03  |
|01.odo|Zverinu |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Čamovski |A  |0,4 |/    |/    |/      |03  |
|02.odo|j.    |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Čampe 1 |A  |  |/    |/    |/      |03  |
|04.odo|     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Čampe J |A, VC|0,3 |/    |/    |/      |03  |
|05.odo|Ob    |   |  |    |     |       |   |
|   |potoku  |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|ŽI  |Smrekovec|A  |0,35|/    |/    |/      |03  |
|06.odo|1    |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Mlake  |A  |0,35|/    |/    |/      |03  |
|08.odo|     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Kožarji |SK, |0,45|/    |/    |/      |03  |
|09.odo|     |PC  |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Kompare |SK, |0,4 |/    |/    |/      |02, |
|12.vao|     |PC  |  |    |     |       |03  |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Podlipski|A  |0,35|/    |/    |/      |07  |
|13.odo|     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Studenec |SK, |0,4 |/    |/    |/      |03  |
|14.vao|     |PC  |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Žimarice |SK, |/  |OPPN 23-|/    |/      |03  |
|15.vas|     |PC  |  |03:   |     |       |   |
|   |     |   |  |Delna  |     |       |   |
|   |     |   |  |sanacija|     |       |   |
|   |     |   |  |Žimaric |     |       |   |
|   |     |   |  |23-02: |     |       |   |
|   |     |   |  |Soseska |     |       |   |
|   |     |   |  |Žimarice|     |       |   |
|   |     |   |  |SZ   |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Žimarice |SK  |0,4 |/    |/    |/      |03  |
|16.vao|Z    |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Potok  |SK  |0,4 |/    |/    |/      |03  |
|17.vas|     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |/    |SK  |0,4 |/    |/    |/      |03  |
|18.vao|     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Studenec |SK  |  |/    |/    |/      |   |
|19.gs |     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |     |SK, |0,4 |/    |     |V      |03  |
|20.vas|     |PC  |  |    |     |primeru   |   |
|   |     |   |  |    |     |aktivna   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjska |   |
|   |     |   |  |    |     |hiša     |   |
|   |     |   |  |    |     |že      |   |
|   |     |   |  |    |     |stoji,    |   |
|   |     |   |  |    |     |odmaknjena  |   |
|   |     |   |  |    |     |od      |   |
|   |     |   |  |    |     |cestnega   |   |
|   |     |   |  |    |     |niza,    |   |
|   |     |   |  |    |     |se      |   |
|   |     |   |  |    |     |vzorec    |   |
|   |     |   |  |    |     |lociranja  |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjske |   |
|   |     |   |  |    |     |gradnje   |   |
|   |     |   |  |    |     |lahko    |   |
|   |     |   |  |    |     |nadaljuje,  |   |
|   |     |   |  |    |     |razen    |   |
|   |     |   |  |    |     |pri     |   |
|   |     |   |  |    |     |nadomestnih |   |
|   |     |   |  |    |     |gradnjah   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjske |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |ali     |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |z      |   |
|   |     |   |  |    |     |javnimi   |   |
|   |     |   |  |    |     |prostori.  |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Kožarji |IK  |0,8 |/    |/    |/      |03  |
|21.gp |     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Kožarji |PO, |/  |/    |/    |/      |03  |
|22.jp |     |PC  |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Potok  |PC, |/  |/    |/    |/      |03  |
|23.jp |     |PO  |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Žimarice |PC,PO|0,4 |OPPN 23-|/    |/      |03  |
|24.jp |     |   |  |03:   |     |       |   |
|   |     |   |  |Delna  |     |       |   |
|   |     |   |  |sanacija|     |       |   |
|   |     |   |  |Žimaric |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Nad   |   |/  |OPPN 23-|/    |/      |03  |
|25.ppn|ulicami |SK, |  |04:   |     |       |   |
|   |     |PC  |  |Soseska |     |       |   |
|   |     |   |  |Žimarice|     |       |   |
|   |     |   |  |– Z   |     |       |   |
|   |     |   |  |OPPN 23-|     |       |   |
|   |     |   |  |03:   |     |       |   |
|   |     |   |  |Delna  |     |       |   |
|   |     |   |  |sanacija|     |       |   |
|   |     |   |  |Žimaric |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Štrihi  |SK  |/  |OPPN 23-|/    |/      |03  |
|27.ppn|     |   |  |02:   |     |       |   |
|   |     |   |  |Soseska |     |       |   |
|   |     |   |  |Žimarice|     |       |   |
|   |     |   |  |SZ   |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Žimarice |SK, |/  |OPPN 23-|     |V      |03  |
|28.tm |Ob cesti |PC  |  |03:   |     |primeru,   |   |
|   |     |   |  |Delna  |     |kjer     |   |
|   |     |   |  |sanacija|     |aktivna   |   |
|   |     |   |  |Žimaric |     |stanovanjska |   |
|   |     |   |  |23-02: |     |hiša     |   |
|   |     |   |  |Soseska |     |že      |   |
|   |     |   |  |Žimarice|     |stoji    |   |
|   |     |   |  |SZ (samo|     |z      |   |
|   |     |   |  |del   |     |odmikom   |   |
|   |     |   |  |enote) |     |od      |   |
|   |     |   |  |    |     |ceste,    |   |
|   |     |   |  |    |     |se      |   |
|   |     |   |  |    |     |lahko    |   |
|   |     |   |  |    |     |odmik    |   |
|   |     |   |  |    |     |nadaljuje  |   |
|   |     |   |  |    |     |tudi     |   |
|   |     |   |  |    |     |pri     |   |
|   |     |   |  |    |     |ostalih   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjskih|   |
|   |     |   |  |    |     |objektih,  |   |
|   |     |   |  |    |     |razen    |   |
|   |     |   |  |    |     |pri     |   |
|   |     |   |  |    |     |nadomestnih |   |
|   |     |   |  |    |     |gradnjah   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjske |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |ali     |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |z      |   |
|   |     |   |  |    |     |javnimi   |   |
|   |     |   |  |    |     |prostori.  |   |
|   |     |   |  |    |     |Tip te    |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |je      |   |
|   |     |   |  |    |     |lahko    |   |
|   |     |   |  |    |     |le      |   |
|   |     |   |  |    |     |hiša     |   |
|   |     |   |  |    |     |na      |   |
|   |     |   |  |    |     |podeželju.  |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |Potok  |SK  |0,4 |/    |     |V      |03  |
|29.tm |     |   |  |    |     |primeru,   |   |
|   |     |   |  |    |     |kjer     |   |
|   |     |   |  |    |     |aktivna   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjska |   |
|   |     |   |  |    |     |hiša     |   |
|   |     |   |  |    |     |že      |   |
|   |     |   |  |    |     |stoji    |   |
|   |     |   |  |    |     |z      |   |
|   |     |   |  |    |     |odmikom   |   |
|   |     |   |  |    |     |od      |   |
|   |     |   |  |    |     |ceste,    |   |
|   |     |   |  |    |     |se      |   |
|   |     |   |  |    |     |lahko    |   |
|   |     |   |  |    |     |odmik    |   |
|   |     |   |  |    |     |nadaljuje  |   |
|   |     |   |  |    |     |tudi     |   |
|   |     |   |  |    |     |pri     |   |
|   |     |   |  |    |     |ostalih   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjskih|   |
|   |     |   |  |    |     |objektih,  |   |
|   |     |   |  |    |     |razen    |   |
|   |     |   |  |    |     |pri     |   |
|   |     |   |  |    |     |nadomestnih |   |
|   |     |   |  |    |     |gradnjah   |   |
|   |     |   |  |    |     |stanovanjske |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |ali     |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |z      |   |
|   |     |   |  |    |     |javnimi   |   |
|   |     |   |  |    |     |prostori.  |   |
|   |     |   |  |    |     |Tip te    |   |
|   |     |   |  |    |     |stavbe    |   |
|   |     |   |  |    |     |je      |   |
|   |     |   |  |    |     |lahko    |   |
|   |     |   |  |    |     |le      |   |
|   |     |   |  |    |     |hiša     |   |
|   |     |   |  |    |     |na      |   |
|   |     |   |  |    |     |podeželju.  |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |/    |IK  |0,8 |/    |/    |/      |03  |
|31.gp |     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |/    |CD  |do |OPPN 23-|/    |/      |03  |
|32.js |     |   |0,8 |03:   |     |       |   |
|   |     |   |  |Delna  |     |       |   |
|   |     |   |  |sanacija|     |       |   |
|   |     |   |  |Žimaric |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
|Ži  |/    |SK  |0,4 |/    |/    |/      |03  |
|33.vao|     |   |  |    |     |       |   |
+------+---------+-----+----+--------+---------+-------------+-----+
104. člen
Doda se 91.a člen, ki se glasi:
»(Specifikacija podobmočij EUP-KGV-OS)
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|Oznaka |Ime      |PNR|PIA /  |Varovanja|Posebna   |Karta|
|EUP  |       |  |oznaka  |     |merila in  |List |
|    |       |  |     |     |pogoji   |št. |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Območje    |K2 |/    |     |Nadomeščanje|11  |
|Kr01.kn|vzpostavitve |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |kmetijskih  |  |     |     |zemljišč ni |   |
|    |zemljišč   |  |     |     |potrebno v |   |
|    |       |  |     |     |skladu s 40.|   |
|    |       |  |     |     |členom   |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |spremembah |   |
|    |       |  |     |     |in     |   |
|    |       |  |     |     |dopolnitvah |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |       |  |     |     |zemljiščih |   |
|    |       |  |     |     |(Uradni list|   |
|    |       |  |     |     |RS, št.   |   |
|    |       |  |     |     |43/11)   |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Območje    |K2 |/    |     |Nadomeščanje|11  |
|Kr02.kn|vzpostavitve |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |kmetijskih  |  |     |     |zemljišč ni |   |
|    |zemljišč   |  |     |     |potrebno v |   |
|    |       |  |     |     |skladu s 40.|   |
|    |       |  |     |     |členom   |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |spremembah |   |
|    |       |  |     |     |in     |   |
|    |       |  |     |     |dopolnitvah |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |       |  |     |     |zemljiščih |   |
|    |       |  |     |     |(Uradni list|   |
|    |       |  |     |     |RS, št.   |   |
|    |       |  |     |     |43/11)   |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Območje    |K2 |/    |     |Nadomeščanje|11  |
|Kr03.kn|vzpostavitve |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |kmetijskih  |  |     |     |zemljišč ni |   |
|    |zemljišč   |  |     |     |potrebno v |   |
|    |       |  |     |     |skladu s 40.|   |
|    |       |  |     |     |členom   |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |spremembah |   |
|    |       |  |     |     |in     |   |
|    |       |  |     |     |dopolnitvah |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |       |  |     |     |zemljiščih |   |
|    |       |  |     |     |(Uradni list|   |
|    |       |  |     |     |RS, št.   |   |
|    |       |  |     |     |43/11)   |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Območje    |K2 |/    |     |Nadomeščanje|11  |
|Kr04.kn|vzpostavitve |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |kmetijskih  |  |     |     |zemljišč ni |   |
|    |zemljišč   |  |     |     |potrebno v |   |
|    |       |  |     |     |skladu s 40.|   |
|    |       |  |     |     |členom   |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |spremembah |   |
|    |       |  |     |     |in     |   |
|    |       |  |     |     |dopolnitvah |   |
|    |       |  |     |     |Zakona o  |   |
|    |       |  |     |     |kmetijskih |   |
|    |       |  |     |     |zemljiščih |   |
|    |       |  |     |     |(Uradni list|   |
|    |       |  |     |     |RS, št.   |   |
|    |       |  |     |     |43/11)   |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Mineralne   |LN |OPPN   |     |Do sprejetja|02  |
|No02.ek|surovine –  |  |12-01:  |     |OPPN veljajo|   |
|    |odprti kop  |  |Sanacija |     |merila   |   |
|    |–       |  |kamnoloma|     |urejanja  |   |
|    |eksploatacija |  |Mala   |     |tipa GE z  |   |
|    |       |  |gora   |     |oznako.ppn |   |
|    |       |  |     |     |(75. Člen). |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Mineralne   |LN |OPPN   |/    |Ob tem se  |02  |
|No01.sa|surovine –  |  |12-01:  |     |izboljša  |   |
|    |odprti kop  |  |Sanacija |     |tudi dostop |   |
|    |– sanacija  |  |kamnoloma|     |do lokacije.|   |
|    |       |  |Mala   |     |      |   |
|    |       |  |gora   |     |      |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Prometna   |PC |OPPN   |     |Varovano  |02  |
|No03.pi|infrastruktura|  |12-01:  |     |območje za |   |
|    |       |  |Sanacija |     |traso ceste |   |
|    |       |  |kamnoloma|     |za potrebe |   |
|    |       |  |Mala   |     |kamnoloma, |   |
|    |       |  |gora   |     |ki se ureja |   |
|    |       |  |     |     |z OPPN.   |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Površine s  |K2 |OPPN   |     |Veljajo PIP |08  |
|So02.kk|posebnim   |  |18-17:  |     |tipa GE.zsr.|   |
|    |režimom    |  |Smučarski|     |Umetno   |   |
|    |varovanja   |  |center  |     |zasneževanje|   |
|    |kulturne   |  |Sodražica|     |smučišča ni |   |
|    |krajine    |  |     |     |dopustno.  |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Varovano   |K2 |/    |/    |/      |08  |
|So03.pp|območje za  |  |     |     |      |   |
|    |pokope    |  |     |     |      |   |
|    |ljudi v    |  |     |     |      |   |
|    |primeru    |  |     |     |      |   |
|    |naravnih   |  |     |     |      |   |
|    |in drugih   |  |     |     |      |   |
|    |nesreč    |  |     |     |      |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Varovano   |K2 |/    |/    |/      |08  |
|So04.pz|območje za  |  |     |     |      |   |
|    |pokope    |  |     |     |      |   |
|    |živali v   |  |     |     |      |   |
|    |primeru    |  |     |     |      |   |
|    |naravnih   |  |     |     |      |   |
|    |in drugih   |  |     |     |      |   |
|    |nesreč    |  |     |     |      |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Prometna   |K1,|/    |     |Varovano  |08  |
|So05.pi|infrastruktura|K2,|     |     |območje za |   |
|    |       |G, |     |     |načrtovanje |   |
|    |       |VC |     |     |obvoznih  |   |
|    |       |  |     |     |cest    |   |
|    |       |  |     |     |Sodražice  |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
|KGV-  |Gozd s    |G |/    |/    |/      |06  |
|Po01.gp|posebnim   |  |     |     |      |   |
|    |pomenom    |  |     |     |      |   |
+-------+--------------+---+---------+---------+------------+-----+
                                 «
105. člen
Spremeni se naslov 3.6.0.0, ki se po novem glasi: »Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih podrobnejših načrtov.«
106. člen
Vsebina 91. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»(območja, za katera je predvidena izdelava podrobnih načrtov)
(1) Podrobnejši načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:
– celovito, oziroma delno prenovo naselja,
– širitev naselja na nove površine,
– pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
– prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
– izkoriščanja mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije,
– območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave,
– območja, ki so namenjena zgoščanju pozidave.
(2) Na območjih kompleksne gradnje, prenove ali kompleksnih ureditev je v tem dokumentu predpisana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
(3) Do sprejema OPPN za posamezno EUP se ohranjajo obstoječi objekti oziroma prvotna namenska raba. Dovoljene pa so gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev, kot so:
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– gradnje, katere je možno izvajati na podlagi zakona brez gradbenega dovoljenja v skladu z namensko rabo enote EUP in kolikor niso v neskladju z načrtovano gradnjo in ureditvami,
– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov je dovoljena v skladu s podrobno rabo tega odloka,
– odstranitev obstoječih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kot jih določajo predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,
– na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustna le nujna vzdrževalna dela: dopustni so le posegi, ki so v skladu s predhodno izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji.
(4) Na območjih, kjer so že sprejeti prostorski izvedbeni načrti (»pin«) in so v fazi izgradnje, se izvajajo gradnje in ureditve po sprejetih načrtih. Po realizaciji posameznega OPPN ali prostorsko izvedbenega akta, je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj in načela kontinuitete urbanistične zasnove, arhitektonskega, okoljskega ter varstvenega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.
107. člen
Doda se 91.a člen, ki se glasi:
»(prostorski izvedbeni pogoji na območjih OPPN)
(1) Na enotah urejanja prostora predvidenih OPPN je s tem odlokom določena le pretežna osnovna namenska raba ali podrobnejša namenska raba.
(2) Kot izhodišče za prostorske izvedbene pogoje na območjih OPPN služijo prostorski izvedbeni pogoji posameznih osnovnih in podrobnejših namenskih rab, določenih s tem odlokom, ki se lahko s sprejemom OPPN spremenijo, če sprememba pomeni izboljšanje prostorskih ureditev, predvsem na področju javnih površin in javne infrastrukture ter objektov skupnega pomena.
(3) Brez poprešnje spremembe občinskega prostorskega načrta so z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustne naslednje spremembe podrobnejše namenske rabe:
– iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih dejavnosti, območja stanovanj, posebna območja, območja zelenih površin;
– iz območij centralnih dejavnosti v območja stanovanj, posebna območja, območja zelenih površin;
– iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin;
– iz posebnih območij v območja zelenih površin.
(4) Območje OPPN je prikazano v kartografskem delu, kjer je območje lahko razdeljeno na več namenskih rab. Meje med tako opredeljenimi posameznimi namenskimi rabami so določene informativno in se lahko v primeru investicijske namere, ki je v splošnem javnem interesu, spremenijo.«
108. člen
Za 91.a členom se doda naslov »3.6.1.0 Usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN«.
Doda se 91.b člen, ki se glasi:
»(1) Mala gora – kamnolom
+-----------+------+----------+-----------------+---------------+
|Oznaka EUP |ime  |Oznaka  |PNR       |Tip zazidave  |
|      |   |OPPN   |         |        |
+-----------+------+----------+-----------------+---------------+
|KGV-No01  |Mala |12-01   |LN        |sa       |
|KGV-No02  |gora |     |LN        |ek       |
|KGV-No03  |   |     |PC        |pi       |
+------------------+----------+-----------------+---------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost izvedbe|ne       |
|natečaja     |     |variantnih    |        |
|         |     |rešitev     |        |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |Sanacija kamnoloma Mala gora        |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Sanacija obstoječega odprtega kopa in    |
|pogoji:      |odpiranje novih kapacitet na območju OPPN. |
|         |Omilitveni ukrepi: Površje Male gore    |
|         |poraščajo dinarska rdečeborovja na dolomitu.|
|         |Ob širitvi jih je potrebno ohranjati v   |
|         |največji možni meri. Širitev naj se izvaja |
|         |sočasno s sanacijo že eksplotiranih površin.|
|         |Širitev in s tem posek drevja naj se izvaja |
|         |postopoma – v fazah. Pri širitvi ceste je  |
|         |potrebno paziti, da se v okoliške površine |
|         |širi le kolikor je to nujno potrebno, zato |
|         |da se v največji možni meri ohranjata HT  |
|         |ilirska termofilna bukovja in        |
|         |srednjeevropska zmerno suha travišča s   |
|         |prevladujočo pokončno stoklaso. V sklopu  |
|         |rudarskega projekta za kamnolom je potrebno |
|         |izdelati strokovne podlage za varovanje   |
|         |okolja in narave.              |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |Ob tem je potrebna izgradnja nove dostopne |
|         |poti. Dovozno cesto je potrebno asfaltirati,|
|         |tako da bo zmanjšano prašenje, dodatno bo  |
|         |zaradi ustrezne ureditve cestišča manjša  |
|         |verjetnost nesreč in s tem izlitja nevarnih |
|         |snovi iz mehanizacije.           |
|         |Po zaprtju kamnoloma je potrebno sanirati  |
|         |tudi transportne poti.           |
+------------------+--------------------------------------------+
(2) Podklanec
+--------+----------+---------+--------------+------------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR      |Tip zazidave   |
|EUP   |     |OPPN   |       |         |
+--------+----------+---------+--------------+------------------+
|Po 13  |Podklanec |14-01  |SK      |vas        |
+-------------------+---------+--------------+------------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost   |ne        |
|natečaja      |     |izvedbe    |         |
|          |     |variantnih  |         |
|          |     |rešitev    |         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Delna sanacija naselja Podklanec      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |                      |
|pogoji:      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |Prenova obstoječega javnega prostora –   |
|          |prečnega profila poti skozi naselje. Ob tem|
|          |je potrebno opredeliti javni prostor pešca |
|          |ter temu prilagojene nove gradbene linije |
|          |in gradbene meje.             |
+-------------------+-------------------------------------------+
(3) Sodražica – Fibran
+--------+---------+----------+----------------+----------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR       |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |        |        |
+--------+---------+----------+----------------+----------------+
|So 25  |Fibran  |18-01   |IP       |ppn       |
+------------------+----------+----------------+----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost    |ne       |
|natečaja     |     |izvedbe     |        |
|         |     |variantnih   |        |
|         |     |rešitev     |        |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |IC Fibran                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Širitev proizvodnega območja obstoječe   |
|pogoji:      |tovarne izolacijskih plošč Fibran. Pred   |
|         |izvedbo OPPN naj se za celoten obseg    |
|         |prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna |
|         |kmetijska zemljišča.            |
|         |Omilitveni ukrepi: Faznost mora biti jasno |
|         |opredeljena. Najprej je potrebno pozidati  |
|         |območje ob obstoječih industrijskih     |
|         |objektih. Na zunanje robove industrijske  |
|         |cone naj se umešča manj hrupno dejavnost.  |
|         |Komunalna infrastruktura, ki zajema     |
|         |čiščenje komunalne in tehnološke vode, mora |
|         |biti urejena pred izdajo obratovalnih    |
|         |dovoljenj za posamezne dejavnosti.     |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |PZ; št. proj. U0712             |
+------------------+--------------------------------------------+
(4) Sodražica – Ograde
+--------+----------+---------+----------------+----------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  | PNR      |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |        |        |
+--------+----------+---------+----------------+----------------+
|So 16  |V od   |18-02  | SS, PC     |vas       |
|So 34  |Bistrice |     | SS       |ppn       |
|    |Ograde  |     |        |        |
+-------------------+---------+----------------+----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    | Obveznost   |ne       |
|natečaja      |     | izvedbe    |        |
|          |     | variantnih   |        |
|          |     | rešitev    |        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |SS Ograde                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |Pred izvedbo OPPN naj se za celoten obseg |
|pogoji:      |prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna |
|          |kmetijska zemljišča.            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |Nova stanovanjska soseska individualnih  |
|          |enot je v različnih prostorskih nizih kot |
|          |zaključek severne meje naselbinske     |
|          |strukture, umeščene v pobočje travniškega |
|          |zatoka, ki se v vznožju pobočja na jugu  |
|          |navezuje na obstoječo sosesko na južni   |
|          |strani območja urejanja. Hkrati naj se   |
|          |zagotavlja možnost navezave na dolgoročno |
|          |načrtovano novo obvozno lokalno cesto   |
|          |Sodražica–Sv. Gregor.           |
+-------------------+-------------------------------------------+
(5) Sodražica – pokopališče
+--------+-----------+----------+---------------+---------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR      |Tip zazidave  |
|EUP   |      |OPPN   |        |        |
+--------+-----------+----------+---------------+---------------+
|So 32  |Pod    |18-03   |CU       |ppn      |
|So 44  |cerkvijo  |     |ZK       |vs       |
|So 49  |Pokopališče|     |ZS, ZD, VC, PC |zvo      |
|So 68  |Ob     |     |SS, PC     |ppn      |
|    |Bistrici  |     |        |        |
|    |/     |     |        |        |
+--------------------+----------+---------------+---------------+
|Obvezna izvedba   |ne    |Obveznost   |ne       |
|natečaja      |     |izvedbe    |        |
|          |     |variantnih   |        |
|          |     |rešitev    |        |
+--------------------+------------------------------------------+
|          |SV središče Sodražice           |
+--------------------+------------------------------------------+
|Posebna merila in  |Prostorska in programska prenova SV dela |
|pogoji:       |središča naselja Sodražica – v prvi vrsti |
|          |sanacija obstoječega javnega prostora z  |
|          |ureditvijo prometa, okrepitev javnih   |
|          |funkcij naselja ter s prenovo obstoječega |
|          |oziroma vzpostavitvijo novega poslovnega |
|          |in oskrbnega središča. Ureditev vzhodnega |
|          |dela središča vzpostavlja novo središčno |
|          |os, ob kateri se z umeščenimi novimi   |
|          |stanovanjskimi objekti okrepi stanovanjska|
|          |struktura naselja, z novimi parkirnimi in |
|          |zelenimi površinami pa izboljša tudi   |
|          |kakovost obstoječega javnega prostora na |
|          |območju središča. Območje sega na enoto  |
|          |kulturne dediščine EŠD 2276 Sodražica –  |
|          |Cerkev sv. Marije Magdalene z vplivnim  |
|          |območjem.                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|Usmeritve:     |PZ; št. proj. U0710            |
+--------------------+------------------------------------------+
(6) Sodražica – Cerkev sv. Marije Magdalene
+--------+---------+----------+-----------------+---------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR       |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |         |        |
+--------+---------+----------+-----------------+---------------+
|So 65  |/    |18-04   |CU        |ppn      |
+------------------+----------+-----------------+---------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost    |ne       |
|natečaja     |     |izvedbe     |        |
|         |     |variantnih    |        |
|         |     |rešitev     |        |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |Sanacija ORG J dela Sodražice        |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Območje sega na vplivno območje enote    |
|pogoji:      |kulturne dediščine EŠD 2276 Sodražica –   |
|         |Cerkev sv. Marije Magdalene in vplivno   |
|         |območje enote EŠD 22403 Sodražica –     |
|         |Pokopališče.                |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |Sanacija degradiranega območja razpršenih  |
|         |gradenj – prostorska artikulacija južnega  |
|         |dela širšega središča mesta, katerega južno |
|         |mejo vzpostavlja obvozna cesta.       |
+------------------+--------------------------------------------+
(7) Sodražica – središče
+--------+---------+----------+---------------+-----------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR      |Tip zazidave   |
|EUP   |     |OPPN   |        |         |
+--------+---------+----------+---------------+-----------------+
|So 10  |Na pesek |18-05   |SS       |Vas       |
|So 11  |Na pesek |     |SK       |vas       |
|So 28  |Hosta V |     |SS       |ppn       |
|So 35  |Na pesek |     |SK       |ppn       |
+------------------+----------+---------------+-----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost   |ne        |
|natečaja     |     |izvedbe    |         |
|         |     |variantnih   |         |
|         |     |rešitev    |         |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |Sodražica Z1                |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Območje sega na vplivno območje enote EŠD  |
|pogoji:      |2276 Sodražica – Pokopališče.        |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |Dopolnilna stanovanjska in splošna urbana  |
|         |struktura na območju lokalnega središča na |
|         |zahodnem delu Sodražice na območju     |
|         |nepozidanih stavbnih zemljišč.       |
+------------------+--------------------------------------------+
(8) Sodražica – Strmca
+--------+---------+----------+----------------+----------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR       |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |        |        |
+--------+---------+----------+----------------+----------------+
|So 12  |Zavoda J |18-14   |SS, CU     |tm       |
|So 13  |/    |     |SS       |hm       |
|So 14  |Strmca  |     |SS       |vas       |
|So 17  |Zavoda S |     |SS, PC     |vas       |
+------------------+----------+----------------+----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost    |ne       |
|natečaja     |     |izvedbe     |        |
|         |     |variantnih   |        |
|         |     |rešitev     |        |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |Prenova Strmca               |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Prenova javnega prostora (lokalna      |
|pogoji:      |razširitev vozišča, pločniki, trg …) kot  |
|         |izhodišče celovite prenove naselja in    |
|         |vzpostavitve pogojev za razvoj v urbano   |
|         |strukturo – z višjo gostoto in kakovostjo  |
|         |urbanega okolja v središčnem delu.     |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
(9) – Sodražica – Jelovec
+--------+----------+----------+---------------+----------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR      |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |        |        |
+--------+----------+----------+---------------+----------------+
|So 47  |Jazbečdol |18-16   |ZS       |zsr       |
|So 52  |Jazbečdol |     |BC       |zsr       |
+-------------------+----------+---------------+----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost   |ne       |
|natečaja      |     |izvedbe    |        |
|          |     |variantnih   |        |
|          |     |rešitev    |        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Rekreacijski center Jelovec        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |Vzpostavitev zimsko športnega centra s   |
|pogoji:      |smučarsko skakalnico in vzporedno športno |
|          |rekreacijsko in turistično infrastrukturo. |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(10) Sodražica – Smučarski center
+--------+---------+----------+----------------+----------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR       |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |        |        |
+--------+---------+----------+----------------+----------------+
|KGV-So2 |/    |18-17   |K2       |kk       |
|So 40  |Izver  |     |CU       |js       |
|So 50  |Izver  |     |CU       |zsr       |
+------------------+----------+----------------+----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost    |ne       |
|natečaja     |     |izvedbe     |        |
|         |     |variantnih   |        |
|         |     |rešitev     |        |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |Smučarski center Sodražica         |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Osojno pobočje je že urejeno kot javno   |
|pogoji:      |smučišče. Z aktom se dejavnost prenavlja z |
|         |varnostnimi sistemi in dopolnilnimi     |
|         |ureditvami ter prenovo stavbne strukture.  |
|         |Potrebna je rekonstrukcija obstoječih    |
|         |naprav smučišča in obnova ter dograditev  |
|         |objektov. V južnem delu območja urejanja se |
|         |na obstoječih gozdnih poteh in gozdnih   |
|         |vlakah uredijo tekaške poti in sankališča. |
|         |Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati  |
|         |naslednje omilitvene ukrepe:        |
|         |– ureditve sankališča in tekaških poti na  |
|         |južnem delu naj se urejajo brez gradbenih  |
|         |posegov in na obstoječih gozdnih poteh in  |
|         |vlakah in naj ne segajo do meje z dolino  |
|         |Laze oziroma se načrtujejo v ustreznem   |
|         |odmiku (najmanj 100 m),           |
|         |– v sklopu priprave OPPN naj se v      |
|         |vegetacijski sezoni (v aprilu) izvede popis |
|         |rastišč gozdnega jereba,          |
|         |– v vegetacijski pokrov ni dovoljeno    |
|         |posegati zaradi varovanja pred erozijo,   |
|         |– območje smučarskega centra se za     |
|         |aktivnosti športa in rekreacije omejuje na |
|         |uporabo le v zimskem času,         |
|         |– območja ni dovoljeno umetno zasneževati, |
|         |dopustna je le rekonstrukcija obstoječih  |
|         |naprav,                   |
|         |– obstoječe smučišče naj se ne širi,    |
|         |– dograditev objektov je dopustna le na   |
|         |območju zahodno od obstoječega smučišča,  |
|         |drugje gradbeni posegi niso dovoljeni.   |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
(11) Zamostec – jedro
+--------+----------+----------+---------------+----------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR      |Tip zazidave  |
|EUP   |     |OPPN   |        |        |
+--------+----------+----------+---------------+----------------+
|Za 17  |Zamostec |21-01   |SK       |vas       |
+-------------------+----------+---------------+----------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost   |ne       |
|natečaja      |     |izvedbe    |        |
|          |     |variantnih   |        |
|          |     |rešitev    |        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Delna sanacija jedra Zamostec       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |Prenova naselbinskega telesa vasi, kjer se |
|pogoji:      |predvsem z ukrepi sanacije javnega prostora|
|          |in ostale infrastrukture zagotavlja večja |
|          |privlačnost vaškega okolja za nove     |
|          |dejavnosti in bivanje. Na območju se nahaja|
|          |enota EŠD 22409 Zamostec – Kapelica Matere |
|          |božje.                   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(12) Zamostec – SS
+--------+---------+----------+------------------+--------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR        |Tip zazidave |
|EUP   |     |OPPN   |         |       |
+--------+---------+----------+------------------+--------------+
|Za 22  |/    |21-04   |SK        |ppn      |
+------------------+----------+------------------+--------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost izvedbe |ne      |
|natečaja     |     |variantnih    |       |
|         |     |rešitev      |       |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |SS Zamostec                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Stanovanjska soseska individualnih enot v  |
|pogoji:      |formi dopolnitve obstoječe naselbinske   |
|         |strukture, kot dopolnitev pasu med izvorno |
|         |vasjo in glavno cesto Žlebič–Sodražica. Pred|
|         |izvedbo OPPN naj se za celoten obseg    |
|         |prostorske ureditve vzpostavijo nadomestna |
|         |kmetijska zemljišča.            |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |PZ; št. proj. U0713             |
+------------------+--------------------------------------------+
(13) Mali Zapotok
+--------+---------+----------+------------------+--------------+
|Oznaka |ime   |Oznaka  |PNR        |Tip zazidave |
|EUP   |     |OPPN   |         |       |
+--------+---------+----------+------------------+--------------+
|Zp 10  |/    |22-01   |SK        |ppn      |
+------------------+----------+------------------+--------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost izvedbe |ne      |
|natečaja     |     |variantnih    |       |
|         |     |rešitev      |       |
+------------------+--------------------------------------------+
|         |Soseska Mali Zapotok            |
+------------------+--------------------------------------------+
|Posebna merila in |Dopolnilna stanovanjska soseska v kontekstu |
|pogoji:      |sanacije razpršene gradnje – povezovalni  |
|         |sklop med naselbinskim telesom vasi in   |
|         |linijo urbanizacijske stanovanjske     |
|         |strukture. Pred izvedbo OPPN naj se za   |
|         |celoten obseg prostorske ureditve      |
|         |vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča. |
+------------------+--------------------------------------------+
|Usmeritve:    |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
(14) Žimarice – soseska SZ
+--------+----------+----------+------------+-------------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR     |Tip zazidave    |
|EUP   |     |OPPN   |      |          |
+--------+----------+----------+------------+-------------------+
|Ži 15  |Žimarice |23-02   |SK     |vas        |
|Ži 27  |Štrihi  |     |SK     |ppn        |
|Ži 28  |Žimarice |     |SK, PC   |tm         |
|    |Ob cesti |     |      |          |
+-------------------+----------+------------+-------------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost  |ne         |
|natečaja      |     |izvedbe   |          |
|          |     |variantnih |          |
|          |     |rešitev   |          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Soseska Žimarice SZ            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |Opredelitev dopolnilne stavbne strukture na|
|pogoji:      |območju obstoječih stavbnih zemljišč, ki  |
|          |ležijo v sekundarnem delu naselbinskega  |
|          |telesa Žimaric.              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(15) Žimarice – sanacija
+--------+----------+----------+-------------------+------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR        |Tip zazidave|
|EUP   |     |OPPN   |          |      |
+--------+----------+----------+-------------------+------------+
|Ži 15  |Žimarice |23-03   |SK         |vas     |
|Ži 24  |Žimarice |     |PC, PO       |jp     |
|Ži 25  |Nad    |     |SK, PC       |ppn     |
|Ži 28  |ulicami  |     |SK, PC       |tm     |
|Ži 32  |Žimarice |     |CD         |js     |
|    |ob cesti |     |          |      |
|    |/     |     |          |      |
+-------------------+----------+-------------------+------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost izvedbe |ne     |
|natečaja      |     |variantnih rešitev |      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Delna sanacija Žimaric           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |Celovita prenova naselbinskega telesa s  |
|pogoji:      |primarno redefinicijo in ureditvijo javnega|
|          |prostora ter ostale infrastrukture in   |
|          |primarnega dela obulične stavbne strukture.|
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
(16) Žimarice – soseska Z
+--------+----------+----------+------------------+-------------+
|Oznaka |ime    |Oznaka  |PNR        |Tip zazidave |
|EUP   |     |OPPN   |         |       |
+--------+----------+----------+------------------+-------------+
|Ži 25  |Nad    |23-04   |SK        |ppn     |
|    |ulicami  |     |         |       |
+-------------------+----------+------------------+-------------+
|Obvezna izvedba  |ne    |Obveznost izvedbe |ne      |
|natečaja      |     |variantnih rešitev|       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|          |Soseska Žimarice – Z            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Posebna merila in |Nova stanovanjska soseska na območju    |
|pogoji:      |obstoječih stavbnih zemljišč znotraj    |
|          |naselbinskega telesa Žimarice.       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|Usmeritve:     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
                                «
109. člen
V poglavje 4.0 z naslovom PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se pred 93. člen vrine nov 92.b člen, ki se glasi:
»(dopustna odstopanja)
(1) Če se v postopku priprave dokumentacije za posamezen objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je po mnenju pristojnih ministrstev, organov ali občine potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, in z drugačno ureditvijo prispevati k ohranjanju narave in kulturne dediščine oziroma naravnih dobrin, omogočiti ohranitev naravnega in kulturnega značaja krajine zmanjšati pričakovano obremenitev okolja in zmanjšati vplive na načrtovani krajinsko sliko območja in kakovost okolja, se takšna sprememba šteje kot dopustna.
(2) Pri posegi v območjih in na objektih kulturne dediščine se ne upoštevajo vsa določila tega odloka, ampak se primarno upoštevajo izhodišča in pravila, ki so veljala v času nastanka ureditev, gradenj oziroma obdobju, ki ga vrednostno določi pristojni zavod.
(3) Pri izvajanju tega OPN in realizaciji posameznih OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ko so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(4) Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri z uporabo novih tehnologij, ki sledijo napredku tehnike in dolgoročno zagotovijo primernejša investicijska vlaganja ob upoštevanju, da prestavitve in zamenjave ne spreminjajo podrobne namenske rabe in vsebinskega koncepta tega načrta.«
110. člen
Doda se 92.c člen, ki se glasi:
»Ne glede na 7. točko 33. člena tega odloka lahko občinski svet s sklepom na predlog odbora, pristojnega za prostorsko načrtovanje, izjemoma dopusti do sprejetja Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu (OPN -1) na zemljiščih in objektih v območjih OPPN izvajati gradnjo, rekonstrukcije, redno in investicijsko vzdrževalna dela pod pogoji:
– da je poseg v skladu z namensko rabo in Usmeritvami za izdelavo predvidenih OPPN iz 91.a člena odloka za posamezna območja OPPN ter ne predstavlja bistvenega vpliva na predvidene OPPN,
– da se s posegom omogoči smiselno funkcionalno zaokrožitev določenega manjšega dela območja znotraj posameznega območja OPPN oziroma s sosednjim območjem izven OPPN,
– da zaradi posega ni potrebna širitev obstoječe javne gospodarske in druge infrastrukture na posameznem območju OPPN.
Občinski svet v sklepu določi podrobne izvedbene prostorske pogoje, ki se uporabljajo namesto določb predvidenega OPPN. Občinski svet lahko v sklepu določi tudi druge pogoje in omejitve za izvedbo posega v skladu s tem odlokom.«
111. člen
Spremeni se besedilo 94. člena, tako da se glasi:
»(1) Postopki za sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega akta, se končajo po določbah tega odloka.
(2) Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka s popolno vlogo na upravno enoto, se dokončajo po določilih prostorskih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.«
112. člen
Doda se 94.a člen, ki se glasi:
»(zemljišča namenjena gradnji)
(1) Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v tem občinskem prostorskem načrtu (OPN).
(2) Razvrstitev zemljišč za namene množičnega vrednotenja nepremičnin stavbna zemljišča delijo po kriteriju namenske rabe prostora. Občina izloči tiste parcele oziroma dele parcel na območju stavbnih zemljišč, ki niso primerne za gradnjo stavb in ustrezajo enemu od kriterijev iz veljavnega pravilnika.
(3) Zemljišča, ki niso primerna za gradnjo:
– zemljišča z objekti javne gospodarske infrastrukture,
– stavbna zemljišča, ki niso komunalno opremljena (ni možno izvesti priključka),
– zemljišča, kjer zaradi naravnih in drugih omejitev gradnja ni možna,
– zemljišča, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN oziroma veljajo pogoji »ppn« po tem OPN in OPPN še ni sprejet,
– v primeru, ko je OPPN sprejet in na zemljišču ni predvidena gradnja,
– zemljišča predvidena za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture,
– zemljišča, na katerih je uveljavljen pravni režim (varovanja, zavarovanja, degradirane površine in ogrožena območja).
(4) Skladno z veljavnim pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb je potrebno ob vsaki spremembi o namenski rabi prostora novelirati podatke, ki vplivajo na določitev zemljišč za gradnjo stavb.«
113. člen
Besedilo 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Akt z vsemi prilogami se hrani v arhivu Občine Sodražica in je zainteresirani javnosti in uporabnikom na vpogled v prostorih občinske uprave Sodražica, Trg 25. maja 3, v Sodražici. V digitalni obliki je akt na vpogled na spletnih straneh občine. Sprejeti akt je posredovan Upravni enoti Ribnica. Pristojna ministrstva, skladno z zakonom, ki ureja državno upravo, vsako na svojem področju opravljajo nadzor nad zakonitostjo občinskega prostorskega načrta. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
114. člen
Vsebina ostalih členov in kart grafičnega dela ostaja nespremenjena.
115. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. Tekstualni del odloka se objavi na spletni strani Občine Sodražica.
Št. 3500-1/06
Sodražica, dne 20. junija 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.