Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2132. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 5626.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, spremembe in dopolnitve 10/14) se v drugem odstavku 2. člena
– besedilo »Tekstualni del OPN ima štiri tekstualne in dve grafični prilogi« črta in nadomesti z besedilom »Tekstualni del OPN ima tri tekstualne in dve grafični prilogi«,
– besedilo »Priloga 1: Dopustni zahtevni in manj zahtevni objekti,« črta in Priloga 1: Dopustni zahtevni in manj zahtevni objekti, ukine.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena
– se v šesti točki za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Etažnost po OPN se meri od najnižje točke terena ob stavbi. Delni odkop terena ob stavbi zaradi dostopa do kletnih prostorov (odkop v širini dostopa), se ne upošteva pri določitvi najnižje točke terena ob stavbi.«,
– se enajsta točka spremeni tako, da se glasi: »11. Funkcionalna parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«
– se triinpetdeseta točka črta. Vse nadaljnje točke se preštevilčijo.
– se v dosedanji štiriinpetdeseti točki, ki postane triinpetdeseta točka, črta besedilo »kote najvišje točke strehe (sleme)« in nadomesti z besedilom »stika fasade s streho«.
3. člen
Na koncu devetega odstavka 28. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Določene turistične dejavnosti se načrtuje tudi v naselju Bilje.«
4. člen
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Rekonstrukcije vseh legalno zgrajenih objektov so dovoljene na vseh vrstah namenskih rab.«
5. člen
V 47. členu
– se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Dopustne vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov po posamezni namenski rabi so določene v poglavju III.4 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji po posameznih namenskih rabah« in v 44. členu.«
– se četrti odstavek črta.
6. člen
V 48. členu
– se prvi stavek šestega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Nove objekte se lahko gradi tudi bliže od odmikov, navedenih v petem odstavku tega člena, če se s študijo osončenosti dokaže, da imajo vse svetlobne odprtine bivalnih stanovanjskih prostorov obstoječega objekta zagotovljen minimalni dnevni čas neposrednega osončenja, ki znaša na zimski solsticij najmanj eno uro, na ekvinokcija pa najmanj 3 ure na dan oziroma da gradnja ne vpliva na osončenost bivalnih prostorov obstoječega objekta ali na podlagi pridobljenega soglasja lastnika sosednjega zemljišča.«.
– se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »(11) Navedeni odmiki ne veljajo za linijske vode GJI.«
7. člen
V 49. členu
– se prva alineja drugega odstavka črta,
– se v tretjem odstavku črta beseda »garažnih«.
8. člen
V 50. členu
– se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov«,
– se drugi stavek petega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Klimatskih naprav se praviloma ne namešča na ulične fasade objektov.«,
– se črta šesti odstavek, dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 52. člena se črta beseda »trajna«.
10. člen
V prvem odstavku 53. člena se za vrsto objektov »Poslovno trgovske dejavnosti« določila za izračun minimalnega števila parkirnih mest spremenijo tako, da se besedilo glasi:
+---------------------------------+------------------------+
|»Poslovno trgovske dejavnosti  |            |
+---------------------------------+------------------------+
|12201 Stavbe javne uprave    |1 PM/30 m2 BTP uporabne |
|                 |površine        |
+---------------------------------+------------------------+
|12202 Stavbe bank, pošt,     |1 PM/30 m2 BTP uporabne |
|zavarovalnic (pisarniški in   |površine        |
|upravni prostori ter druge    |            |
|storitve)            |            |
+---------------------------------+------------------------+
|12203 Druge upravne in      |1 PM/30 m2 BTP uporabne |
|pisarniške stavbe (mešani    |površine        |
|poslovni programi)        |            |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovski lokal       |1 PM/30 m2 BTP uporabne |
|(trgovski lokal pod 100 m2)   |prodajne površine, ne  |
|                 |manj kot        |
|                 |2 PM          |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1 PM/50 m2 BTP uporabne |
|(trgovina med 100 in 500 m2)   |prodajne površine, ne  |
|                 |manj kot 4 PM      |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovske stavbe (trgovina |1 PM/80 m2 BTP uporabne |
|z neprehrambenimi izdelki)    |prodajne površine, ne  |
|                 |manj kot 2 PM      |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1 PM/35 m2 BTP uporabne |
|(nakupovalni center do 2500 m2) |prodajne površine    |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1 PM/30 m2 BTP uporabne |
|(nakupovalni center nad 2500 m2) |prodajne površine    |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovske stavbe (odprte in |1 PM/40 m2 BTP uporabne |
|pokrite tržnice)         |prodajne površine    |
+---------------------------------+------------------------+
|12301 Trgovske stavbe      |1 PM/25 m2 BTP uporabne |
|(večnamenski trgovsko      |prodajne površine    |
|zabaviščni, poslovni centri)   |            |
+---------------------------------+------------------------+
|12303 Bencinski servisi     |1 PM/30 m2 prodajnih  |
|                 |površin, ne manj kot 3PM|
+---------------------------------+------------------------+
|12304 Stavbe za druge storitvene |1 PM/30 m2 BTP uporabne |
|dejavnosti (obrtno servisne   |površine, ne manj kot 2 |
|dejavnosti – frizer, urar,    |PM           |
|čistilnica, fizioterapija,    |            |
|lekarne …)            |            |
+---------------------------------+------------------------+
|12304 Stavbe za druge storitvene |3 PM/pralno mesto«   |
|dejavnosti (avtopralnice)    |            |
+---------------------------------+------------------------+
11. člen
V 54. členu
– se drugi odstavek črta,
– se za prvim odstavkom doda novih pet odstavkov, ki se glasijo:
»(2) Namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov.
(4) Lastnih priključkov na GJI ne smejo imeti pomožni kmetijsko gozdarski objekti, grajeni na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na robu stavbnih površin, majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave. Priključkov na GJI ne smejo imeti pomožni kmetijsko gozdarski objekti, grajeni na kmetijskih zemljiščih v odprti krajini in objekti za rejo živali, grajeni na kmetijskih zemljiščih v odprti krajini. Ostali enostavni in nezahtevni objekti so lahko samostojno priključeni na omrežja GJI.
(5) Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na funkcionalni parceli manj zahtevnega ali zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem. Določilo ne velja za objekte na zelenih površinah.
(6) Z umestitvijo nezahtevnih in enostavnih objektov se število parkirnih mest za osnovni objekt ne sme zmanjševati pod predpisan normativ.«,
– dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
12. člen
V 56. členu
– se v četrtem odstavku prva, druga, tretja in četrta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– najmanjša velikost funkcionalne parcele objekta za stanovanjsko stavbo na namenski rabi SSe 400 m2,
– v primerih, ko je funkcionalna parcela stanovanjske stavbe na namenski rabi SSe večja od 1000 m2, se faktorji izrabe računajo za površino 1000 m2,
– najmanjša velikost funkcionalne parcele objekta za stanovanjsko stavbo na namenski rabi SSs znaša 200 m2 za en objekt v nizu,
– najmanjša velikost funkcionalne parcele objekta za stanovanjsko stavbo na namenski rabi SK je 300 m2,«
– v desetem odstavku se na koncu prvega stavka za besedilom »obstoječih objektov« doda besedilo »ali vodotoka«.
13. člen
V drugem odstavku 60. člena se na koncu seznama gospodarske javne infrastrukture doda besedilo:
+-----------------------------------------------+----------+
|»za plinovode z obratovalnim tlakom več kot 16 |     |
|barov                     |   100 m|
+-----------------------------------------------+----------+
|za plinovode z obratovalnim tlakom od 5 bar do |     |
|vključno 16 barov               |    5 m|
+-----------------------------------------------+----------+
|za plinovode z obratovalnim tlakom do 5 bar  |   1 m«|
+-----------------------------------------------+----------+
14. člen
V drugem odstavku 84. člena se črta namenska raba SP in pripadajoča stopnja varstva.
15. člen
Prvi odstavek 86. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi: »(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v skladu s predpisi.«.
16. člen
V 87. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »(5) Spremembe namembnosti iz nebivanjske v bivanjsko dejavnost niso dovoljene.«
17. člen
V prvem odstavku 89. člena se na koncu doda nova namenska raba prostora, ki se glasi: »f – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE« ter v stolpcu dejavnosti doda besedilo, ki se glasi: »So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij in so določena kot območja izključne rabe prostora.«
18. člen
V drugem odstavku 90. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+----------------+----------------------------------------------+
|»Namenska raba |S – Območja stanovanj             |
+----------------+----------------------------------------------+
|Podrobna    |SS                      |
|namenska raba  |stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju|
|        |brez dejavnosti in spremljajočim dejavnostim |
+----------------+-----------------+----------------------------+
|Členitev    |SSe       |SSv             |
|podrobne    |Prosto stoječa  |Večstanovanjska gradnja   |
|namenske rabe  |gradnja     |              |
+----------------+-----------------+----------------------------+
|Dovoljene vrste |–        |– tri in večstanovanjske  |
|zahtevnih in  |enostanovanjska |stavbe           |
|manj zahtevnih |stavba      |– stanovanjske stavbe za  |
|objektov    |–        |posebne družbene skupine  |
|        |dvostanovanjska |– gostilne, restavracije,  |
|        |stavba      |točilnice          |
|        |– garažne stavbe |– garažne stavbe      |
|        |– športna    |– športna igrišča      |
|        |igrišča     |– drugi objekti za šport,  |
|        |– drugi objekti |rekreacijo in prosti čas  |
|        |za šport,    |– parkirišča        |
|        |rekreacijo in  |              |
|        |prosti čas    |              |
|        |– parkirišča   |              |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji glede velikosti objektov           |
+----------------+-----------------+----------------------------+
|Zelene površine |/        |FZP: 0.4 ali 15       |
|        |         |m2/stanovanje        |
+----------------+-----------------+----------------------------+
|Faktor     |FZ: 0.4     |FZ: 0.3           |
|zazidanosti   |         |(faktor se računa na celo  |
|        |         |enoto urejanja)       |
+----------------+-----------------+----------------------------+
|Višina     |Etažnost     |Max P+3           |
|        |osnovnega kubusa |              |
|        |stavbe praviloma |              |
|        |P+1.       |              |
|        |Izjeme z nižjo  |              |
|        |etažnostjo so  |              |
|        |dovoljene, ko  |              |
|        |stavbe ne mejijo |              |
|        |na oblikovane  |              |
|        |javne prostore  |              |
|        |(ulični nizi,  |              |
|        |trgi ...) ali  |              |
|        |zaradi drugih  |              |
|        |izrednih     |              |
|        |utemeljenih   |              |
|        |razlogov in   |              |
|        |omejitev. Višje |              |
|        |etažnosti niso  |              |
|        |dovoljene.    |              |
+----------------+-----------------+----------------------------+

+-----------------+---------------------------------------------+
|Namenska raba  |S – Območja stanovanj            |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Podrobna     |SK                      |
|namenska raba  |Površine podeželskega naselja, ki so     |
|         |namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi  |
|         |dejavnostmi in bivanju            |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Členitev     |SK                      |
|podrobne     |Površine podeželskega naselja        |
|namenske rabe  |                       |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Dovoljene vrste |– enostanovanjska stavba           |
|zahtevnih in   |– dvostanovanjska stavba           |
|manj zahtevnih  |– stanovanjske stavbe za posebne družbene  |
|objektov     |skupine                   |
|         |– gostilne, restavracije, točilnice     |
|         |– druge gostinske stavbe za kratkotrajno   |
|         |nastanitev, tudi turistične kmetije     |
|         |– poslovne in upravne stavbe         |
|         |– trgovske stavbe              |
|         |– stavbe za storitvene dejavnosti      |
|         |– stavbe splošnega družbenega pomena     |
|         |– stavbe za rastlinsko pridelavo       |
|         |– stavbe za rejo živali           |
|         |– stavbe za spravilo pridelka        |
|         |– druge nestanovanjske kmetijske stavbe   |
|         |– stavbe za opravljanje verskih obredov   |
|         |– športna igrišča              |
|         |– drugi objekti za šport, rekreacijo in   |
|         |prosti čas                  |
|         |– parkirišča                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji glede velikosti objektov           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Faktor      |FZ: 0.7                   |
|zazidanosti   |                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih  |
|objektov                            |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Gabariti     |– osnovni kubus stavbe je kvader,      |
|         |– kota pritličja je na terenu nagnjenem do 10|
|         |% največ 50 cm nad koto urejenega terena ob |
|         |objektu.                   |
|         |KE-01 (Vipavska dolina)           |
|         |– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je|
|         |5,5 m,                    |
+-----------------+---------------------------------------------+
|         |– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost|
|         |P+1 ali P+2, pri čemer ima drugo nadstropje, |
|         |ki je neposredno pod streho, svetlo notranjo |
|         |višino kolenčnega zidu max 1.50 m. Izjeme z |
|         |nižjo etažnostjo so dovoljene, ko stavbe ne |
|         |mejijo na oblikovane javne prostore (ulični |
|         |nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih  |
|         |utemeljenih razlogov in omejitev. Višje   |
|         |etažnosti niso dovoljene.          |
|         |KE-02 (Kras)                 |
|         |– zasnova stavb naj sledi adicijskemu načinu |
|         |gradnje – adicija stavbnih mas dovoljena   |
|         |vzdolž daljše osi stavbe, lahko tudi lomljeno|
|         |ali tako, da z osnovno stavbo tvori notranje |
|         |dvorišče (borjač),              |
|         |– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je|
|         |5,5 m,                    |
|         |– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost|
|         |P+1. Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene, |
|         |ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne   |
|         |prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi |
|         |drugih izrednih utemeljenih razlogov in   |
|         |omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.  |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Fasade      |– barve fasad v barvah naravnega agregata  |
|         |svetlih tonov,                |
|         |KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske  |
|         |dediščine:                  |
|         |– okenske odprtine morajo biti praviloma   |
|         |pokončni pravokotniki, razen ko je okenska  |
|         |odprtina panoramska ali gre za stekleno   |
|         |steno,                    |
|         |– vzdolžne fasade so lahko opremljene z   |
|         |gankom,                   |
|         |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah praviloma |
|         |niso dopustni.                |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Strehe      |– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo |
|         |stranico,                  |
|         |– na osnovnih kubusih stavb so dovoljene   |
|         |dvokapnice,                 |
|         |– korčna oziroma korčni vizualno podobna   |
|         |kritina,                   |
|         |KE-01 (Vipavska dolina)           |
|         |– položen naklon streh, naklon med 15° in  |
|         |35°,                     |
|         |KE-02 (Kras)                 |
|         |– položne strehe, naklon med 15° in 25°,   |
|         |– KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske |
|         |dediščine (Lipa, Temnica)          |
|         |obvezna kritina korci.            |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Materiali,    |KE-02 (Kras)                 |
|stavbni členi  |– obstoječi suhozidi se ohranjajo,      |
|         |– priporoča se uporabo značilnih       |
|         |konstrukcijskih stavbnih členov (stebri,   |
|         |porton, zunanji hodnik …) in lokalno prisotne|
|         |materiale za gradnjo.            |
|         |KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske  |
|         |dediščine                  |
|         |– na fasadah se uporablja lokalno prisotne  |
|         |materiale in načine obdelave (kamen, les,  |
|         |zaglajen omet svetlih barv).         |
+---------------------------------------------------------------+
|Posebnosti SK                         |
+---------------------------------------------------------------+
|– Na območjih naselbinske dediščine pri posegih v poti in ceste|
|ni dovoljeno višanje nivoja terena v odnosu do kulturne    |
|dediščine.                           |
|– Na teh območjih morajo biti medsoseski zidovi praviloma   |
|kamniti (suhozid, zidan kamnit zid brez vidnih fug ...)    |
|minimalno do višine 50 cm.«                  |
+---------------------------------------------------------------+
19. člen
V drugem odstavku 91. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+------------------+--------------------------------------------+
|»Namenska raba  |A – površine razpršene poselitve      |
+------------------+--------------------------------------------+
|Podrobna namenska |                      |
|raba       |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|Dovoljene vrste  |– enostanovanjska stavba          |
|zahtevnih in manj |– dvostanovanjska stavba          |
|zahtevnih     |– stanovanjske stavbe za posebne družbene  |
|objektov     |skupine                   |
|         |– gostilne, restavracije, točilnice     |
|         |– turistične kmetije            |
|         |– druge gostinske stavbe za kratkotrajno  |
|         |nastanitev                 |
|         |– muzeji in knjižnice            |
|         |– stavbe za rastlinsko pridelavo      |
|         |– stavbe za rejo živali           |
|         |– stavbe za spravilo pridelka        |
|         |– druge nestanovanjske kmetijske stavbe   |
|         |– stavbe za opravljanje verskih obredov   |
|         |– pokopališke stavbe            |
|         |– športna igrišča              |
|         |– drugi objekti za šport, rekreacijo in   |
|         |prosti čas                 |
|         |– parkirišča                |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji glede velikosti objektov           |
+------------------+--------------------------------------------+
|Faktor      |FZ: 0.7                   |
|zazidanosti    |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih  |
|objektov                            |
+------------------+--------------------------------------------+
|Etažnost     |Osnovni kubus stavbe ima etažnost P+1 ali  |
|osnovnega     |P+2, pri čemer ima drugo nadstropje, ki je |
|kubusa stavbe   |neposredno pod streho, svetlo notranjo   |
|         |višino kolenčnega zidu max 1.50 m.     |
|         |Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene, ko |
|         |stavbe niso vedutno izpostavljene ali zaradi|
|         |drugih izrednih utemeljenih razlogov in   |
|         |omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.  |
+------------------+--------------------------------------------+
|Ostala merila in |Enako kot za SK.«              |
|pogoji      |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
20. člen
V drugem odstavku 92. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+-----------+-------------------------------------------------------------------+
|»Namenska |C – območja centralnih dejavnosti                 |
|raba    |                                  |
+-----------+---------------+---------------------------------------------------+
|Podrobna  |CU       |CD                         |
|namenska  |Osrednja    |Druga območja centralnih dejavnosti so       |
|raba    |območja    |območja, kjer prevladuje določena         |
|      |centralnih   |dejavnost, razen stanovanj.            |
|      |dejavnosti so |                          |
|      |območja    |                          |
|      |historičnega  |                          |
|      |ali novega   |                          |
|      |jedra, kjer  |                          |
|      |gre pretežno  |                          |
|      |za       |                          |
|      |prepletanje  |                          |
|      |trgovskih,   |                          |
|      |oskrbnih,   |                          |
|      |storitvenih  |                          |
|      |in družbenim  |                          |
|      |dejavnostim  |                          |
|      |ter bivanju.  |                          |
+-----------+---------------+----------------------+-------------+--------------+
|Členitev  |        |CDk          |CDo     |CDi      |
|podrobne  |        |kulturna in      |trgovske,  |dejavnosti  |
|namenske  |        |verska        |oskrbne,   |izobraževanja,|
|rabe    |        |dejavnost       |poslovno-  |vzgoje in   |
|      |        |           |storitvene, |športa    |
|      |        |           |gostinske  |       |
|      |        |           |dejavnosti, |       |
|      |        |           |manjša obrt, |       |
|      |        |           |javna uprava,|       |
|      |        |           |gasilski dom |       |
+-----------+---------------+----------------------+-------------+--------------+
|Dovoljene |–       |–           |–      |–       |
|vrste   |enostanovanjska|stanovanjske     |stanovanjske |stanovanjske |
|zahtevnih |stavba     |stavbe za       |stavbe za  |stavbe za   |
|in manj  |–       |posebne        |posebne   |posebne    |
|zahtevnih |dvostanovanjska|družbene       |družbene   |družbene   |
|objektov  |stavba     |skupine        |skupine   |skupine    |
|      |– ti in več  |– gostilne,      |– gostilne, |– hotelske  |
|      |stanovanjske  |restavracije,     |restavracije,|in podobne  |
|      |stavbe     |točilnice       |točilnice  |stavbe za   |
|      |–       |– garaže       |– druge   |kratkotrajno |
|      |stanovanjske  |– stavbe za      |gostinske  |nastanitev  |
|      |stavbe za   |izobraževanje     |stavbe za  |– gostilne,  |
|      |posebne    |in          |kratkotrajno |restavracije, |
|      |družbene    |znanstvenoraziskovalno|nastanitev  |točilnice   |
|      |skupine    |delo         |– garaže   |– druge    |
|      |– hotelske in |– športne       |– stavbe za |gostinske   |
|      |podobne    |dvorane        |kulturo in  |stavbe za   |
|      |stavbe za   |– elektrarne     |razvedrilo  |kratkotrajno |
|      |kratkotrajno  |in drugi       |– muzeji in |nastanitev  |
|      |nastanitev   |energetski      |knjižnice  |– poslovne  |
|      |– gostilne,  |objekti –       |– elektrarne |in upravne  |
|      |restavracije, |samo         |in drugi   |stavbe    |
|      |točilnice   |fotovoltaični     |energetski  |– trgovske  |
|      |– druge    |sistemi kot      |objekti –  |stavbe    |
|      |gostinske   |del strehe      |samo     |– stavbe za  |
|      |stavbe za   |obstoječih      |fotovoltaični|storitvene  |
|      |kratkotrajno  |objektov       |sistemi kot |dejavnosti  |
|      |nastanitev,  |– športna       |del strehe  |– garaže   |
|      |tudi      |igrišča        |obstoječih  |– stavbe za  |
|      |turistične   |– drugi        |objektov   |kulturo in  |
|      |kmetije    |objekti za      |– športna  |razvedrilo  |
|      |– poslovne in |šport,        |igrišča   |– elektrarne |
|      |upravne    |rekreacijo      |– drugi   |in drugi   |
|      |stavbe     |in prosti       |objekti za  |energetski  |
|      |– sejemske   |čas          |šport,    |objekti –   |
|      |dvorane,    |– parkirišča     |rekreacijo in|samo     |
|      |razstavišča  |           |prosti čas  |fotovoltaični |
|      |– stavbe za  |           |– pokopališča|sistemi kot  |
|      |storitvene   |           |– parkirišča |del strehe  |
|      |dejavnosti   |           |       |obstoječih  |
|      |– garaže    |           |       |objektov   |
|      |– stavbe    |           |       |– športna   |
|      |splošnega   |           |       |igrišča    |
|      |družbenega   |           |       |– drugi    |
|      |pomena     |           |       |objekti za  |
|      |– stavbe za  |           |       |šport,    |
|      |rastlinsko   |           |       |rekreacijo  |
|      |pridelavo   |           |       |in prosti   |
|      |– stavbe za  |           |       |čas      |
|      |opravljanje  |           |       |– parkirišča |
|      |verskih    |           |       |       |
|      |obredov    |           |       |       |
|      |– pokopališke |           |       |       |
|      |stavbe     |           |       |       |
|      |– druge    |           |       |       |
|      |nestanovanjske |           |       |       |
|      |stavbe, ki   |           |       |       |
|      |niso uvrščene |           |       |       |
|      |drugje     |           |       |       |
|      |– elektrarne  |           |       |       |
|      |in drugi    |           |       |       |
|      |energetski   |           |       |       |
|      |objekti –   |           |       |       |
|      |samo      |           |       |       |
|      |fotovoltaični |           |       |       |
|      |sistemi kot  |           |       |       |
|      |del strehe   |           |       |       |
|      |obstoječih   |           |       |       |
|      |objektov    |           |       |       |
|      |– športna   |           |       |       |
|      |igrišča    |           |       |       |
|      |– drugi    |           |       |       |
|      |objekti za   |           |       |       |
|      |šport,     |           |       |       |
|      |rekreacijo in |           |       |       |
|      |prosti čas   |           |       |       |
|      |– parkirišča  |           |       |       |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji glede velikosti objektov                   |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+
|Zelene   |FZP: 0.20                             |
|površine  |Na funkcionalni parceli objekta je treba zagotoviti        |
|      |najmanj 20 dreves/ha.                       |
+-----------+---------------+----------------------+-------------+--------------+
|Faktor   |FZ: 0.5    |FZ: 0.5        |FZ: 0.5   |FZ: 0.5    |
|zazidanosti|        |           |       |       |
+-----------+---------------+----------------------+-------------+--------------+
|Faktor   |FI: 1.2    |FI: 1.6        |FI: 1.2   |FI: 1.6    |
|izrabe   |        |           |       |       |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih          |
|objektov                                    |
+-----------+---------------+---------------------------------------------------+
|Etažnost  |Etažnost    |                          |
|osnovnega |osnovnega   |                          |
|kubusa   |kubusa stavbe |                          |
|stavbe   |praviloma   |                          |
|      |P+1.      |                          |
|      |Izjeme z    |                          |
|      |nižjo     |                          |
|      |etažnostjo so |                          |
|      |dovoljene za  |                          |
|      |objekte    |                          |
|      |družbenih   |                          |
|      |dejavnosti   |                          |
|      |ali zaradi   |                          |
|      |drugih     |                          |
|      |izrednih    |                          |
|      |utemeljenih  |                          |
|      |razlogov in  |                          |
|      |omejitev.   |                          |
+-----------+---------------+---------------------------------------------------+
| Fasade  |Objekt mora  |– glavni vhod v stavbo se, če stoji ob       |
|      |biti skladen  |pomembnem javnem prostoru, oblikuje na       |
|      |s sosednjimi  |glavni fasadi. Taka fasada objekta         |
|      |objekti.    |mora biti mestotvorno oblikovana,         |
|      |        |– servisne stavbe ne smejo biti          |
|      |        |umeščene ob najpomembnejše javne          |
|      |        |prostore,                     |
|      |        |– odprti prostori pred stavbami so         |
|      |        |javni odprti prostori.               |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+
|Posebnosti |– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m2 je        |
|      |potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma            |
|      |izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja v           |
|      |skladu z določili tega odloka.«                  |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+
21. člen
V drugem odstavku 93. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+-----------+---------------------------------------------------+
|»Namenska |I – območja proizvodnih dejavnosti         |
|raba    |                          |
+-----------+-------------+----------------------+--------------+
|Podrobna  |IP      |IG          |IK      |
|namenska  |Površine za |Gospodarske      |Površine z  |
|raba    |industrijo so|cone so        |objekti za  |
|      |namenjene  |namenjene       |kmetijsko   |
|      |industrijskim|obrtnim,       |proizvodnjo so|
|      |dejavnostim. |skladiščnim,     |namenjene   |
|      |       |prometnim,      |kmetijskim  |
|      |       |trgovskim,      |stavbam za  |
|      |       |poslovnim in     |intenzivno  |
|      |       |proizvodnim      |pridelavo   |
|      |       |dejavnostim      |rastlin ali  |
|      |       |           |rejo živali. |
+-----------+-------------+----------------------+--------------+
|Dovoljene |– postajna  |– gostilne,      |– garaže   |
|vrste   |poslopja,  |restavracije,     |– industrijske|
|zahtevnih |terminali,  |točilnice       |stavbe    |
|in manj  |stavbe za  |– druge        |– rezervoarji,|
|zahtevnih |izvajanje  |gostinske       |silosi in   |
|objektov  |elektronskih |stavbe za       |skladišča   |
|      |komunikacij |kratkotrajno     |– stavbe za  |
|      |ter z njimi |nastanitev      |rastlinsko  |
|      |povezane   |– trgovske      |pridelavo   |
|      |stavbe    |stavbe        |– stavbe za  |
|      |– garaže   |– sejemske      |rejo živali  |
|      |–      |dvorane,       |– stavbe za  |
|      |industrijske |razstavišča      |spravilo   |
|      |stavbe    |– postajna      |pridelka   |
|      |–      |poslopja,       |– druge    |
|      |rezervoarji, |terminali,      |nestanovanjske|
|      |silosi in  |stavbe za       |kmetijske   |
|      |skladišča  |izvajanje       |stavbe    |
|      |– elektrarne |elektronskih     |– elektrarne |
|      |in drugi   |komunikacij      |in drugi   |
|      |energetski  |ter z njimi      |energetski  |
|      |objekti   |povezane       |objekti – samo|
|      |– objekti za |stavbe        |fotovoltaični |
|      |ravnanje z  |– garaže       |sistemi kot  |
|      |odpadki –  |– industrijske    |del strehe  |
|      |samo zbirna |stavbe        |obstoječih  |
|      |mesta za   |– rezervoarji,    |objektov   |
|      |ravnanje z  |silosi in       |– parkirišča |
|      |odpadki   |skladišča       |       |
|      |– parkirišča |– stavbe za      |       |
|      |       |izobraževanje     |       |
|      |       |in          |       |
|      |       |znanstvenoraziskovalno|       |
|      |       |delo         |       |
|      |       |– elektrarne     |       |
|      |       |in drugi       |       |
|      |       |energetski      |       |
|      |       |objekti        |       |
|      |       |– objekti za     |       |
|      |       |ravnanje z      |       |
|      |       |odpadki – samo    |       |
|      |       |zbirna mesta     |       |
|      |       |za ravnanje z     |       |
|      |       |odpadki        |       |
|      |       |– parkirišča     |       |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji glede velikosti objektov           |
+-----------+-------------+----------------------+--------------+
|Faktor   |FZ: 0.8   |FZ: 0.8        |FZ: 0.8    |
|zazidanosti|       |           |       |
+-----------+-------------+----------------------+--------------+
|Višina   |20 m     |10 m         |10 m     |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje                |
+-----------+---------------------------------------------------+
|Fasade   |– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj  |
|      |bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z|
|      |njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo     |
|      |kakovostni ambienti.                |
+-----------+---------------------------------------------------+
|Strehe   |– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000|
|      |m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo (sončne  |
|      |elektrarne, parkirišča, zelena streha …). Izjema so|
|      |strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa     |
|      |oblikovane tako, da dodatna funkcionalna izraba ni |
|      |mogoča.                      |
+---------------------------------------------------------------+
|Drugi pogoji                          |
+-----------+---------------------------------------------------+
|      |– poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. |
|      |dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem |
|      |mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v   |
|      |notranjosti kompleksov,              |
|      |– na robovih con je treba zagotoviti vegetacijski |
|      |pas, ki naj zmanjša vizualno izpostavljenost    |
|      |grajenih struktur,                 |
|      |– enostavne in nezahtevne stavbe naj se ne umeščajo|
|      |ob najpomembnejše javne prostore. Pri urejanju   |
|      |območij proizvodnih dejavnosti mora investitor   |
|      |poskrbeti, da v okoliških stanovanjskih naseljih in|
|      |zavarovanih območjih stopnja hrupa ni presežena. Na|
|      |obrobje con naj se umešča najmanj hrupne      |
|      |dejavnosti,                    |
|      |– pri obratovanju objektov, ki so vir neprijetnih |
|      |vonjav v okolje je treba upoštevati ukrepe za   |
|      |zmanjševanje emisij. Hleve za gojenje živali je  |
|      |treba opremiti tako, da bodo izpusti iz      |
|      |prezračevalnih naprav hleva urejeni preko streh, da|
|      |se doseže čim večje razredčenje onesnaženega zraka.|
|      |Lokacijo gnojišč je treba predvideti v čim večji  |
|      |oddaljenosti od sosednjih objektov oziroma tako, da|
|      |je med sosednjimi objekti in gnojiščem hlev.«   |
+-----------+---------------------------------------------------+
22. člen
V drugem odstavku 94. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+---------------+-----------------------------------------------+
|»Namenska raba |B – posebna območja              |
+---------------+-------------+---------------------------------+
|Podrobna    |BT      |BC                |
|namenska raba |Površine za |Športni centri so športne    |
|        |turizem, ki |površine in objekti, ki     |
|        |so namenjene |so namenjenim aktivnostim    |
|        |hotelom,   |in športnim prireditvam     |
|        |bungalovom in|                 |
|        |drugim    |                 |
|        |objektom za |                 |
|        |turistično  |                 |
|        |ponudbo in  |                 |
|        |nastanitev  |                 |
+---------------+-------------+---------------------------------+
|Dovoljene vrste|– hotelske in|– gostilne, restavracije,    |
|zahtevnih in  |podobne   |točilnice            |
|manj zahtevnih |stavbe za  |– garaže             |
|objektov    |kratkotrajno |– športne dvorane        |
|        |nastanitev  |– elektrarne in drugi      |
|        |– gostilne, |energetski objekti – samo    |
|        |restavracije,|fotovoltaični sistemi kot    |
|        |točilnice  |del strehe obstoječih      |
|        |– druge   |objektov             |
|        |gostinske  |– športna igrišča        |
|        |stavbe za  |– parkirišča           |
|        |kratkotrajno |                 |
|        |nastanitev  |                 |
|        |– trgovske  |                 |
|        |stavbe    |                 |
|        |– stavbe za |                 |
|        |storitvene  |                 |
|        |dejavnosti  |                 |
|        |– garaže   |                 |
|        |– stavbe za |                 |
|        |kulturo in  |                 |
|        |razvedrilo  |                 |
|        |– muzeji in |                 |
|        |knjižnice  |                 |
|        |– športne  |                 |
|        |dvorane   |                 |
|        |– elektrarne |                 |
|        |in drugi   |                 |
|        |energetski  |                 |
|        |objekti –  |                 |
|        |samo     |                 |
|        |fotovoltaični|                 |
|        |sistemi kot |                 |
|        |del strehe  |                 |
|        |obstoječih  |                 |
|        |objektov   |                 |
|        |– športna  |                 |
|        |igrišča   |                 |
|        |– drugi   |                 |
|        |objekti za  |                 |
|        |šport,    |                 |
|        |rekreacijo in|                 |
|        |prosti čas  |                 |
|        |– parkirišča,|                 |
|        |tudi za   |                 |
|        |avtodome   |                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji glede velikosti objektov           |
+---------------+-------------+---------------------------------+
|Zelene površine|FZP: 0.30  |FZP: 0.30            |
+---------------+-------------+---------------------------------+
|Faktor     |FZ: 0.4   |FZ: 0.4             |
|zazidanosti  |       |                 |
+---------------+-------------+---------------------------------+
|Višina     |15 m     |/                |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje                |
+---------------+-----------------------------------------------+
|        |– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 |
|        |m2 v enotah z namensko rabo BT je potrebna   |
|        |izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba  |
|        |urbanistično-arhitekturnega natečaja,     |
|        |– strehe objektov s tlorisno površino večjo od |
|        |2000 m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo  |
|        |(sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha |
|        |…),                      |
|        |– novozgrajeni objekti naj upoštevajo     |
|        |značilnosti krajinske tipologije.       |
+---------------------------------------------------------------+
|Drugi pogoji                          |
+---------------------------------------------------------------+
+----------------+----------------------------------------------+
|        |Razvoj turističnih in športno rekreacijskih  |
|        |dejavnosti je treba usmerjati tako, da bodo  |
|        |posegi v prostor čim manjši, ter da se bodo  |
|        |ohranjale naravne in kulturne kakovosti    |
|        |prostora. Gradnja potrebne infrastrukture naj |
|        |se usmerja na vidno neizpostavljena območja, |
|        |v skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi  |
|        |kriteriji ter varstvom kulturne dediščine.«  |
+----------------+----------------------------------------------+
23. člen
V drugem odstavku 95. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+------------+--------------------------------------------------+
|»Namenska  |Z – območja zelenih površin            |
|raba    |                         |
+------------+-------------+-------------+-----------+----------+
|Podrobnejša |ZS      |ZP      |ZK     |ZD    |
|namenska  |Površine za |Parki so   |Površine za|Zeleni  |
|raba    |oddih,    |urejena   |pokopališča|pasovi  |
|      |rekreacijo in|območja   |so     |imajo   |
|      |šport so   |odprtega   |namenjene |zaščitno |
|      |namenjene  |prostora v  |za pokop in|oziroma  |
|      |oddihu,   |naselju.   |spominu na |drugo   |
|      |rekreaciji in|       |umrle.   |funkcijo |
|      |športom na  |       |      |(obcestne |
|      |prostem.   |       |      |zelenice, |
|      |       |       |      |ločevalni |
|      |       |       |      |zeleni  |
|      |       |       |      |pasovi,  |
|      |       |       |      |zelene  |
|      |       |       |      |bariere). |
+------------+-------------+-------------+-----------+----------+
|Dovoljene  |– gostilne, |– gostilne, |– trgovske |/     |
|vrste    |restavracije,|restavracije,|stavbe do |     |
|zahtevnih  |točilnice – |točilnice – |      |     |
|in manj   |       |       |kot m2 BTP |     |
|zahtevnih  |za bare, BTP |za bare, BTP |sestavni  |     |
|objektov  |točilnice,  |točilnice,  |del    |     |
|      |ipd ter 120 |ipd ter 120 |dejavnosti |     |
|      |       |       |pokopališča|     |
|      |gostilne in |gostilne in |– stavbe za|     |
|      |restavracije,|restavracije,|opravljanje|     |
|      |kot sestavni |kot sestavni |verskih  |     |
|      |del oskrbnih |del oskrbnih |obredov  |     |
|      |dejavnosti  |dejavnosti  |–     |     |
|      |zelene    |zelene    |pokopališke|     |
|      |površine,  |površine   |stavbe   |     |
|      |– druge   |– otroška in |–     |     |
|      |gostinske  |druga javna |pokopališča|     |
|      |stavbe za  |igrišča,   |–     |     |
|      |kratkotrajno |javni vrtovi,|parkirišča |     |
|      |nastanitev – |parki,    |za potrebe |     |
|      |samo     |– parkirišča.|pokopališč |     |
|      |sanitarne  |       |      |     |
|      |stavbe v   |       |      |     |
|      |počitniških |       |      |     |
|      |kampih,   |       |      |     |
|      |– športna  |       |      |     |
|      |igrišča,   |       |      |     |
|      |– drugi   |       |      |     |
|      |objekti za  |       |      |     |
|      |šport,    |       |      |     |
|      |rekreacijo in|       |      |     |
|      |prosti čas, |       |      |     |
|      |– parkirišča,|       |      |     |
|      |na območjih |       |      |     |
|      |kampov tudi |       |      |     |
|      |za avtodome. |       |      |     |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji        |
+------------+---------------------------------------+----------+
|Za     |– etažnost osnovnega kubusa stavbe max |/     |
|oblikovanje |P+1 na ZS,               |     |
|objektov  |– etažnost osnovnega kubusa stavbe max |     |
|      |P na ZP, ZK,              |     |
|      |– vse ureditve in gradnje morajo biti |     |
|      |znotraj EUP oblikovno poenotene ter  |     |
|      |smiselno usklajene z zunanjimi     |     |
|      |ureditvami stičnih območij,      |     |
|      |– pri oblikovanju objektov in njihovemu|     |
|      |umeščanju v prostor se ohranja značilen|     |
|      |stik naselij in odprte krajine ter   |     |
|      |kakovostnih grajenih struktur.     |     |
+------------+--------------------------------------------------+
|Druga    |– Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, |
|merila in  |vedute oziroma kvalitetni pogledi.        |
|pogoji   |– Na območju rekreativnih dejavnosti na meji z  |
|      |odprto krajino je zaradi varovanja naravne krajine|
|      |potrebna premišljena izvedba krajinskih ureditev |
|      |na podlagi načrtov krajinske arhitekture.«    |
+------------+--------------------------------------------------+
24. člen
V Prilogi 2 – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
– se za številko 22 – Pomožni objekt namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov doda novo številko 23 – Proizvod – prefabrikat,
– se na koncu priloge v določilih o pogojih za gradnjo
– pod številko 11 črta stavek: »Gradnje, razen rastlinjakov, niso dovoljene na območjih agrooperacij.«,
– pod številko 12 črta stavek: »Gradnje niso dovoljene na območjih agrooperacij.«,
– pod številko 24 črta stavek: »Objekti ne smejo imeti priključkov na GJI.«,
– besedilo »K 1« nadomesti z besedilom »KE 01« in besedilo »K 2« nadomesti z besedilom »KE 02«,
– se za določilom pod številko 44 dodata določili 45 in 46, ki se glasita: »45 – proizvode oz prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevnih objektov ter na podlagi tega upošteva predpisane posebne pogoje (če je proizvod garaža na CU se obravnava po določilih objektov za male stavbe na CU).
46 – Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte. V tem primeru se jih gradi skladno z določili, ki so predpisana za manj zahtevne objekte enake namembnosti.«
25. člen
V Prilogi 3 se v Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske enote se
– pri naselju MIREN:
– pod šifro območja MI-16 SSe, v stolpcu Usmeritve za OPPN črta zadnji stavek,
– pod šifro območja MI-27 IP, besedilo v stolpcu Posebni PIP črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Ob Vipavi naj se ohranja čim širši pas drevesne obrečne vegetacije. Pri gradnji ni potrebno zagotavljati novega števila parkirnih mest, če se z gradnjo ne zmanjšuje števila obstoječih parkirnih mest in se zaradi gradnje ne povečuje prometna obremenitev.«,
– za šifro območja MI-35 SSe doda nova šifra območja MI-37 SSe in besedilo v stolpcu Posebni PIP, ki se glasi: »Dovoljena tudi gradnja industrijskih stavb za potrebe obstoječe dejavnosti proizvodnje betonskih izdelkov skladno z podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti.«
– pri naselju NOVA VAS
– šifra območja »NV-03 SSe« črta in nadomesti s šifro območja »NV-03 SK«.
– pri naselju OPATJE SELO
– pod šifro območja OP-27 SSe v stolpcu Posebni PIP prvi in drugi stavek črtata in nadomestita z besedilom: »Gradnja eno in dvo stanovanjskih stavb. Pritlične hiše niso dovoljene.«
– pri naselju VOJŠČICA
– šifra območja »VO-02 SSe« črta in nadomesti s šifro območja »VO-02 SK«.
– šifra območja »VO-16 SSe« črta in nadomesti s šifro območja »VO-16 SK«.
26. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi: »Priloge iz drugega odstavka 2. člena so sestavni del tega odloka.«
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2014-19
Miren, dne 17. junija 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost