Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2077. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), stran 5554.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-17
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ-D)
1. člen
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 23/14) se v petem odstavku 6.a člena za besedilom »in ki so bili iz takšne banke preneseni na DUTB« doda besedilo »ali jih je banka, na dan prenosa kreditov neplačnikov kot tveganih postavk na DUTB, vodila kot kredite neplačnikov iz šestega odstavka tega člena«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Dostop do informacij javnega značaja iz petega odstavka tega člena v zvezi s krediti, ki so bili preneseni na DUTB, zagotavlja DUTB. V zvezi s krediti neplačnikov, ki niso bili preneseni na DUTB, zagotavlja dostop do informacij javnega značaja iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka tega člena banka.«.
2. člen
V 10.a členu se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Banka iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona informacije javnega značaja iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena tega zakona posreduje v svetovni splet, preko svojih spletnih strani, v roku treh mesecev od prenosa kreditov neplačnikov na DUTB, na način, ki ga določi Banka Slovenije v skladu z desetim odstavkom tega člena.«.
3. člen
V 39. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Z globo 800 eurov se kaznuje odgovorna oseba banke iz tretjega odstavka 1.a člena tega zakona, ki ne posreduje v svetovni splet, preko svojih spletnih strani, informacij javnega značaja v skladu s trinajstim odstavkom 10.a člena tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Banka iz tretjega odstavka 1.a člena zakona, ki je kredite neplačnikov prenesla na DUTB pred uveljavitvijo tega zakona, zagotovi spletno objavo informacij iz trinajstega odstavka 10.a člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/14-9/16
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 1893-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti