Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014, stran 5721.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 14/14) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  5.365.192|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.176.202|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       |  2.680.791|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.327.349|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   263.492|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   89.950|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |   495.411|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   340.845|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    5.100|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   147.106|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   206.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   205.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  1.982.990|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   116.981|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.866.009|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  7.667.338|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)     |  1.632.486|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   267.112|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.567|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.266.894|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    3.327|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   46.586|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.279.746|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   72.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   570.997|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   247.516|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   388.733|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  4.601.351|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.601.351|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   153.755|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   124.105|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   29.650|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | –2.302.146|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj    |      |
|    |odhodki)                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  | –2.350.819|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki  |      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj  |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71   |   263.970|
|    |)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči  |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V) |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –2.322.737|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.302.146|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  2.322.738|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0065/2012
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost