Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2159. Spremembe Poslovnika občinskega sveta, stran 5721.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) ter 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 19. 6. 2014 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
občinskega sveta
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99,19/13 – UPB1) se v 48. členu prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z glasovalno napravo ali s poimenskim izjavljanjem.«
2. člen
V 53. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se po novem glasijo:
»Potek seje občinskega sveta se zvočno snema. Zvočni posnetek se hrani še eno leto po koncu mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega seja je bila snemana.
Zvočni posnetek seje se hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje ima pravico poslušati posnetek seje.«
3. člen
V 59. členu se v tretji alineji za besedo »dejavnosti« doda »in finance« ter za besedo »trgovina« doda », finančno poslovanje občine«.
4. člen
Spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002
Žirovnica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost