Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1991. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2013, stran 5335.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 26. redni seji 19. 6. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škofljica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2013 izkazuje:
+------+------------------------------------+-------------------+
|   |                  |        v €|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+------------------------------------+-------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI           |     7.925.218|
+------+------------------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI           |     8.393.863|
+------+------------------------------------+-------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |      –468.645|
|   |TEKOČEGA LETA (I.-II.)       |          |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         0|
+------+------------------------------------+-------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |          |
+------+------------------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |         0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |          |
|   |V.)                 |          |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------+-------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE            |         0|
+------+------------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA           |      106.667|
+------+------------------------------------+-------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|      –575.312|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |          |
+------+------------------------------------+-------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |      –106.667|
+------+------------------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |      468.645|
|   |IX.)                |          |
+------+------------------------------------+-------------------+
3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2013 se krije iz sredstev na računih preteklega leta.
4. člen
Stanje sredstev na računu: 31. 12. 2012   3.698.029,43 EUR
Prihodki v letu 2013             7.925.217,93 EUR
Odhodki v letu 2013             8.393.862,98 EUR
Odplačilo dolga v letu 2013          106.666,68 EUR
-------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računu 31. 12. 2013    3.122.717,70 EUR
-------------------------------------------------------------
5. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2014
Škofljica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost