Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1990. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014, stran 5333.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13, dalje: odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
«
2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(prerazporejanje pravic porabe)
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, če nastanejo za to utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih, če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacije. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med posameznimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter iz drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Iz istih razlogov lahko župan spremeni tudi naziv ter druge atribute posameznega projekta, če s tem bistveno ne spreminja njegove vsebine.
Med izvrševanjem proračuna Občina Sodražica, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan poroča o prerazporeditvah pravic porabe občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer s polletnim poročilom in z zaključnim računom.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 410-16/13
Sodražica, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.