Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1936. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica, stran 5209.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Odl. US), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (LUZ d.d., projekt 7592, januar 2014) (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja), ki velja za območje Občine Sevnica.
(2) Ta odlok določa:
– obstoječo komunalno opremo,
– obračunska območja obstoječe komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju,
– podrobnejši program opremljanja,
– subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo.
2. člen
(sestavni deli Programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka ter tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obstoječe komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij obstoječe komunalne opreme.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Sevnica.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo:
– javne kategorizirane ceste s pripadajočimi objekti,
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (ločen sistem in mešan sistem) (v nadaljevanju: kanalizacijsko omrežje),
– objekte za ravnanje z odpadki,
– druge javne površine.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti po tem odloku so:
– javne kategorizirane ceste,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– javna parkirišča,
– kanalizacijsko omrežje za cestno padavinsko vodo.
(3) Druge javne površine po tem odloku so:
– parki,
– športna igrišča,
– otroška igrišča.
(4) Grafični izris obstoječe komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obračunska območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme so:
– obračunsko območje za obstoječe javne kategorizirane ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE,
– obračunsko območje za obstoječe javno vodovodno omrežje z oznako VO,
– obračunsko območje za obstoječe javno kanalizacijsko omrežje z oznako KA,
– obračunsko območje za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki z oznako OD,
– obračunsko območje za obstoječe druge javne površine z oznako JP.
(2) Grafični izris obračunskih območij obstoječe komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
(3) Če se objekt, ki se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje, nahaja izven grafično izrisanih obračunskih območij obstoječe komunalne opreme iz drugega odstavka tega člena, se ne glede na grafični izris obračunskih območij upošteva, da se objekt nahaja v obračunskem območju za obstoječe kanalizacijsko omrežje z oznako KA.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Komunalna oprema | Obračunsko | Skupni stroški | Obračunski  |
|         | območje  |   (EUR)   | stroški (EUR) |
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Ceste s     |      |        |        |
|pripadajočimi  |      |        |        |
|objekti     |   CE   | 137.469.443,75| 94.853.916,18|
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Vodovodno    |      |        |        |
|omrežje     |   VO   |  39.356.402,40| 26.762.353,63|
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Kanalizacijsko  |      |        |        |
|omrežje     |   KA   |  31.387.208,12|  9.730.034,52|
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Objekti za    |      |        |        |
|ravnanje z    |      |        |        |
|odpadki     |   OD   |  1.000.053,44|   752.365,87|
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Druge javne   |      |        |        |
|površine     |   JP   |  2.179.217,21|  1.525.452,05|
+-----------------+------------+----------------+---------------+
|Skupaj      |      | 211.392.324,92| 133.624.122,25|
+-----------------+------------+----------------+---------------+
(2) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi objekti in druge javne površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in za objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE
7. člen
(preračun na enoto mere)
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|   Komunalna oprema   |Obračunsko |  Cp  |   Ct  |
|              | območje | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|Ceste s pripadajočimi    |  CE   |  8,13  |  21,45  |
|objekti           |      |     |      |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|Vodovodno omrežje      |  VO   |  2,87  |  7,48  |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  KA   |  3,54  |  8,26  |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|Objekti za ravnanje z    |  OD   |  0,06  |  0,17  |
|odpadki           |      |     |      |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|Druge javne površine    |  JP   |  0,13  |  0,34  |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
|Skupaj           |      | 14,73  |  37,70  |
+----------------------------+-----------+----------+-----------+
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
8. člen
(parcela)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino parcele po podatkih iz uradnih evidenc in veljavnega prostorskega akta.
(3) Če se površine parcele na podlagi razpoložljivih podatkov ne da določiti, se za površino parcele upošteva površino stavbišča objekta pomnoženo s faktorjem 1,5. Stavbišče je površina zazidane površine, ki ga pokriva dokončana stavba in jo določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče.
9. člen
(neto tlorisna površina)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatke iz uradnih evidenc.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
10. člen
(namembnost)
Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
11. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme bo zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov s strani lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vse objekte se upošteva, da uporabljajo ceste s pripadajočimi objekti, objekte za ravnanje z odpadki in druge javne površine.
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,7:0,3.
(2) Faktor dejavnosti (K(dejavnost)) za posamezne vrste stavb je:
+----------+-----------------------------------+----------------+
| Oznaka |      Vrsta stavbe      |   Faktor   |
| CC-SI  |                  | dejavnosti (K |
|     |                  | (dejavnost)) |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|11    |Stanovanjske stavbe        |   0,9    |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|121    |Gostinske stavbe – razen      |   1,2    |
|     |turističnih kmetij         |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|121    |Gostinske stavbe – turistične   |   0,7    |
|     |kmetije              |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|122    |Poslovne in upravne stavbe     |   1,0    |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|1230   |Trgovske stavbe in stavbe za    |   1,3    |
|     |storitvene dejavnosti – razen stavb|        |
|     |za storitvene dejavnosti      |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|12304   |Stavbe za storitvene dejavnosti  |   1,1    |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za   |   1,0    |
|     |izvajanje komunikacij       |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča  |   0,9    |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena |   0,7    |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|1271   |Nestanovanjske kmetijske stavbe – |   0,7    |
|     |tudi vinske kleti, razen zidanic  |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|1271   |Nestanovanjske kmetijske stavbe – |   0,9    |
|     |zidanice              |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|1272   |Obredne stavbe           |   1,0    |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|1273   |Kulturna dediščina, ki se ne    |   0,7    |
|     |uporablja v druge namene      |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
|1274   |Druge stavbe, ki niso uvrščene   |   1,0    |
|     |drugje               |        |
+----------+-----------------------------------+----------------+
(3) Faktor dejavnosti (K(dejavnost)) za vse vrste gradbeno inženirskih objektov je 1.
VIII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Za vsako posamezno komunalno opremo, na katero zavezanec priključuje svoj objekt ali mu je omogočena njena uporaba, se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada tej vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, v katerem se nahaja objekt.
(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju se izračuna po spodnji enačbi na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        določeni vrsti komunalne opreme na določenem
        obračunskem območju,
A(parcela)   površina parcele,
Cp(ij)     obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele z določeno komunalno opremo v
        določenem obračunskem območju,
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
K(dejavnost)  faktor dejavnosti,
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta,
Ct(ij)     obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno komunalno opremo v določenem
        obračunskem območju,
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka,
i       določena vrsta komunalne opreme,
j       določeno obračunsko območje.
14. člen
(izračun komunalnega prispevka pri povečanju neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača, ter razlika ne vrne investitorju.
IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri občinski upravni organ, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
16. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačane prispevke za opremljanje stavbnega zemljišča, na katerem se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih za gradnjo javne komunalne opreme iz 4. člena. Zavezanec dokazuje vlaganja v opremljanje stavbnega zemljišča s sklenjeno pogodbo z lokalno skupnostjo ali s potrdilom krajevne skupnosti oziroma s sklicevanjem na predpise, na podlagi katerih je sofinanciral opremljanje stavbnega zemljišča, ter dokazili o plačanih zneskih, kolikor s temi podatki ne razpolaga organ v smislu zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih odloči pristojni organ.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(3) Vsem obstoječim stavbam, ki so že priključene na zasebno vodovodno omrežje, ki ni v lasti Občine Sevnica, ter vsem obstoječim stavbam, v katerih so stalno naseljeni prebivalci in so priključene na lasten individualni sistem oskrbe s pitno vodo, se prizna pretekla vlaganja v zasebne vodooskrbne sisteme v višini 70 % komunalnega prispevka za vodovodno omrežje.
(4) Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 500,00 EUR. Če je po priznanju minulih vlaganj komunalni prispevek negativen, se komunalni prispevek ne plača, negativna razlika pa se investitorju ne vrne.
17. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.
18. člen
(veljavnost odločbe in način plačila)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določili o obročnem odplačevanju.
(2) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo. Obročno odplačevanje se na vlogo zavezanca dovoli v obliki mesečnih obročnih odplačil, pri čemer število obrokov ne sme biti večje od 12.
(3) Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo zavezanca plačilo komunalnega prispevka odmeri na novo.
(4) Določila tretjega odstavka tega člena se ne upoštevajo za odločbe, ki so izdane po uradni dolžnosti.
X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačila komunalnega prispevka se ob upoštevanju pogojev iz tretjega odstavka tega člena oprosti za:
– gradnjo neprofitnih stanovanj,
– gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (CC-SI 12630),
– gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640),
– gradnjo kulturnih in športnih objektov (CC-SI 12610 in 12650).
(2) Plačila komunalnega prispevka se oprosti tudi za gradnjo gasilskih domov. Plačila komunalnega prispevka se delno oprosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271) – podrazred 12712 Stavbe za rejo živali v višini 50 % izračunanega komunalnega prispevka.
(3) Objekte iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če je 100 % lastnik in investitor teh objektov Občina Sevnica. Če je Občina Sevnica lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(4) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture.
XI. POGODBA O OPREMLJANJU
20. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Če je za priključevanje objekta na komunalno opremo potrebna gradnja nove javne komunalne opreme, lahko zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo te komunalne opreme sklene z Občino Sevnica pogodbo o opremljanju.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Sevnica dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje stavbnih zemljišč, na območju katerih namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
XII. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA
21. člen
(podrobnejši program opremljanja)
Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, ki obravnava načrtovano komunalno opremo za opremljanje stavbnih zemljišč, kjer je za priključitev objektov na komunalno opremo potrebna gradnja nove komunalne opreme.
22. člen
(zmanjšanje obračunskih stroškov obstoječe komunalne opremo na enoto mere na območjih podrobnejših programov opremljanja)
(1) Za območja, kjer je za priključitev objektov na obstoječo komunalno opremo, obravnavano v tem Programu opremljanja, potrebna gradnja nove komunalne opreme, se obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz 7. člena zmanjšajo v skladu z določili iz drugega, tretjega in četrtega ostavka tega člena.
(2) Zmanjšane obračunske stroške za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna kot razliko obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz 7. člena in obračunskih stroškov načrtovane komunalne opreme na enoto mere iz podrobnejšega programa opremljanja. Če je izračunani zmanjšani obračunski strošek za določeno vrsto komunalne opreme večji ali enak minimalnemu zmanjšanemu obračunskemu strošku iz tretjega odstavka tega člena, se upošteva ta izračunani zmanjšani obračunski strošek. Če je izračunani zmanjšani obračunski strošek za določeno vrsto komunalne opreme manjši od minimalnega zmanjšanega obračunskega stroška iz tretjega odstavka tega člena, se kot izračunani zmanjšani obračunski strošek upošteva minimalni zmanjšani obračunski strošek iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Minimalni zmanjšani obračunski stroški za določeno vrsto komunalne opreme so:
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|   Komunalna oprema   | Obračunsko|   Cp  | Ct (EUR/m2)|
|             | območje | (EUR/m2) |      |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|Ceste s pripadajočimi   |   CE  |  3,25  |  8,58  |
|objekti          |      |      |      |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|Vodovodno omrežje     |   VO  |  1,15  |  2,99  |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |   KA  |  1,42  |  3,30  |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|Objekti za ravnanje z   |   OD  |  0,00  |  0,00  |
|odpadki          |      |      |      |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|Druge javne površine   |   JP  |  0,00  |  0,00  |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
|Skupaj          |      |  5,82  |  14,87  |
+--------------------------+-----------+-----------+------------+
(4) Če je za komunalno opremljanje območja iz prvega odstavka tega člena potrebna gradnja nove komunalne opreme primarnega značaja, ki poleg opremljanju obravnavanega območja služi tudi ostalim območjem v občini, se zmanjšani obračunski stroški izračunajo smiselno enako kot je to navedeno v drugem odstavku tega člena, pri čemer se zmanjšani obračunski stroški ne glede na določila tretjega odstavka tega člena lahko zmanjšajo do vrednosti 0,00 EUR/m2.
(5) Za območja, ki se ne priključujejo na obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje, obravnavano v tem Programu opremljanja, temveč je za opremljanje teh območij načrtovana gradnja novih neodvisnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, so zmanjšani obračunski stroški za obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje iz 7. člena enaki 0,00 EUR/m2.
(6) Zmanjšani obračunski stroški se določijo v podrobnejšem programu opremljanja.
XIII. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO OPREMO
23. člen
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo)
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku in programa opremljanja stavbnih zemljišč, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
25. člen
(uporaba odloka na območjih že sprejetih programov opremljanja)
Določila tega odloka se na območjih programov opremljanja, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega odloka in ostanejo v veljavi tudi po sprejemu tega odloka, v času njihove veljavnosti ne uporabljajo.
26. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
1. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08 in 85/11) in
2. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07 in 68/08).
28. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0087/2013
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti