Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014

Kazalo

1706. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto, stran 4528.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: MONM) za volilno leto 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MONM 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 22/10).
Št. 040-1/2014
Novo mesto, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.